V kinech najdete krom dalších tří filmu i českou detektivku z vietnamské komunity

V kinech najde­te krom dal­ších tří fil­mu i čes­kou detek­tiv­ku z viet­nam­ské komu­ni­ty
Ohodnoťte člá­nek

Dneska mají pre­mi­é­rů pou­ze čty­ři fil­my. Česká detek­tiv­ka z viet­nam­ské komu­ni­ty,  fran­couz­ský film o ces­to­va­ní indic­ké­ho fakí­ra, horor, od tvůr­ců Strange things a Příchozí, a akč­ní film od reži­sé­ra, kte­rý se pro­sla­vil sérii Lovci pokla­dů s Nicolase Cagem.

Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni

Aja je chudý, ale talen­to­va­ný kou­zel­ník a fakír z malé indic­ké ves­nič­ky. Místo zvlášt­ních schop­nos­tí dis­po­nu­je vybrou­še­ný­mi tri­ky, zruč­nos­tí a talen­tem. Jeho nemoc­ná mat­ka ho vyšle na tajem­nou misi, má v Paříži navští­vit Eiffelovu věž. Neshoda s excen­t­ric­kým taxi­ká­řem Aju zane­chá kou­sek od Paříže, v obcho­dě Ikea. Tam se sezná­mí s nej­krás­něj­ší ženou, jakou kdy viděl, okouz­lu­jí­cí Marii. Ale jeho nadě­je na lás­ku je zma­ře­ná, když v Ikei náho­dou uvíz­ne ve skří­ni, kte­rá je i s ním zaba­le­na a ode­slá­na napříč Evropou. Tím však jeho dob­ro­druž­ství nekon­čí. Naopak tak začí­ná Ajova nedob­ro­vol­ná, ale o to bláz­ni­věj­ší ces­ta čtyř­mi kou­ty Evropy. Dokáže Ajovi jeho chyt­rost a kou­zel­nic­ký kufřík pomo­ci vrá­tit se do Paříže, aby zno­vu našel svou Marii a vyře­šil tajem­ství mat­či­na přá­ní?

MEG: Monstrum z hlubin

Jason Statham hra­je kapi­tá­na Taylora, kte­rý před pár lety musel opus­tit na dně Mariánského pří­ko­pu svou posád­ku, když na pod­moř­skou sta­ni­ci cosi zaú­to­či­lo. Teď je to cosi zpát­ky a vypa­dá to, že jde o pra­vě­ké­ho žra­lo­ka mega­lo­do­na a Taylor dosta­ne šan­ci se mu posta­vit zno­vu. Má ale vůbec pro­ti nej­vět­ší­mu pre­dá­to­ro­vi šan­ci?

Temné síly

Ruby jako jed­na z mála pře­ži­la záhad­nou epi­de­mii, kte­rá zabi­la téměř všech­ny ame­ric­ké děti. Ale nemoc se neo­be­šla bez násled­ků, začí­na­jí se u ní nekon­t­ro­lo­va­tel­ně pro­je­vo­vat zábles­ky niči­vých super­schop­nos­tí, díky nimž je odve­ze­na do spe­ci­ál­ní­ho tábo­ra. Zde jsou nedob­ro­vol­ně inter­no­vá­ny dal­ší pře­ži­vší děti, u kte­rých se pro­je­vi­ly podob­né super­schop­nos­ti. Tyto nad­při­ro­ze­né síly jsou ozna­če­ny barva­mi: zele­ní jsou výji­meč­ně inte­li­gent­ní, mod­ří ovlá­da­jí teleki­ne­zi, žlu­tí mají kon­t­ro­lu nad elektři­nou, oran­žo­ví umí číst myš­len­ky a ovlá­dat paměť a ti nej­ne­bez­peč­něj­ší, čer­ve­ní, ovlá­da­jí oheň. Ruby by měla být zařa­ze­na mezi oran­žo­vé, ale v tábo­ře se jí poda­ří svou sku­teč­nou sílu uta­jit a vydá­vá se za poměr­ně neškod­nou zele­nou. Poměry v tábo­ře jsou bru­tál­ní, někte­ré děti postup­ně mizí a Ruby, kte­ré je nyní šest­náct, se roz­hod­ne pro útěk. Na ces­tě za svo­bo­dou se při­dá­vá k dal­ší sku­pi­ně pře­ži­vších, v jejímž čele sto­jí cha­risma­tic­ký Liam (Harris Dickinson), kte­rý se sna­ží z uprch­lí­ků vytvo­řit náhrad­ní vel­kou rodi­nu a najít pro ni spo­leč­nou budouc­nost. Ale Ruby se bojí po všech svých zkla­má­ních něko­mu uvě­řit. Tím spí­še, že i v komu­ni­tě uprch­lí­ků se najdou tako­ví, kte­ří se neza­sta­ví před ničím.

Miss Hanoi

Do Varnsdorfu při­jíž­dí kapi­tán Kříž (David Novotný) vyšet­řit vraž­du a brzy se uka­zu­je, že sto­py smě­řu­jí do míst­ní viet­nam­ské komu­ni­ty. Kdosi se totiž pokou­šel zamas­ko­vat sku­teč­ný motiv. Otevřenými dveř­mi do svě­ta, v němž vlád­nou pra­vi­dla obcho­du, rodin­ných kla­nů a hie­rar­chií a kte­rý pře­hra­zu­je i jazy­ko­vá bari­é­ra, se mu stá­vá mla­dá poli­cist­ka (Ha Thanh Špetlíková). Nesourodá dvo­ji­ce – eman­ci­po­va­ná žena, kte­rá se roz­hod­la žít pod­le vlast­ní­ho roz­hod­nu­tí a stár­nou­cí sar­kas­tic­ký vyšet­řo­va­tel, pro nějž prá­ce zůsta­la jedi­ným opěr­ným bodem v živo­tě – roz­krý­vá nejen tajem­ství zlo­či­nu, kde jed­na vraž­da odka­zu­je k dru­hé, ale také vzá­jem­ně hle­dá ces­tu k pozná­ní a respek­to­vá­ní toho dru­hé­ho. A oba čeká osu­do­vé roz­ho­do­vá­ní, zda se při­klo­nit na stra­nu pev­ných rodin­ných tra­dic nebo spra­ve­dl­nos­ti

 

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej26. července 2018 Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej Dneska mají premiéru pouze tři filmy. Česká komedie Chata na prodej, další Stallonův akční film Plán útěku 2 a po dlouhé odmlce se objeví Jodie Foster ve filmu Hotel Artemis. Chata na […]
  • Pět dnešních premiér nepřináší žádny velehit16. srpna 2018 Pět dnešních premiér nepřináší žádny velehit Dnes má premiéru pouze pět filmů. Mezi nimi není žádný český film ani americký drtič pokladen. Pouze americké drama a komedie natáčená z části v Praze, japonský animovaný film, ruský […]
  • Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR2. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR Nejen Mission: Impossible - Fallout ale i další 4 filmy jdou dnes do českých kin. Mezi nimi je dokument o Whitney Houston, pokračování animovaného filmu z roku 2004,  španělský film o ženě […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.1. srpna 2018 Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století. Dnešní filmové premiéry nejsou jen tak ledajaké, v dlouhodobém projektu Projekt 100, který má historii už od roku 1995, má premiéru  pět muzikálů. Všechny už jsou klasickými muzikály svého […]
  • Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia.19. července 2018 Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia. Dnes šly do kin pouze 4 filmy. Do Čech přichází pokračování muzikál Mamma Mia, horor, drama a hraný dokument o  útoku v norském Oslu. Utøya, 22. Července Norský snímek Utøya, 22. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Robert Galbraith: Hedvábník9. června 2016 Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká že je zápletka tentokrát? Podivínský spisovatel Owen Quine se ztratí, a tak si jeho žena najme soukromého […]
  • Baby boom - reality show budící emoce3. března 2017 Baby boom - reality show budící emoce Unikátní reality show, od které si televize Markíza na Slovensku slibovala velkou sledovanost. Svým způsobem se tak stalo, ale tento pořad budí, dá se říci, pekelné emoce. Hned první díl, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *