Pět dnešních premiér nepřináší žádny velehit

Dnes má pre­mi­é­ru pou­ze pět fil­mů. Mezi nimi není žád­ný čes­ký film ani ame­ric­ký drtič pokla­den. Pouze ame­ric­ké dra­ma a kome­die natá­če­ná z čás­ti v Praze, japon­ský ani­mo­va­ný film, rus­ký živo­to­pis­ný - hudeb­ní film a pokra­čo­va­ní hitu z roku 2014 z USA.

BlacKkKlansman

Na začát­ku sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí se Spojené stá­ty vaři­ly v zápla­vě demon­stra­cí za lid­ská prá­va. V téže době se jeden mla­dý čer­ný kluk s gigan­tic­kým afrem (John David Washington, syn Denzela Washingtona) roz­ho­dl roz­ší­řit řady colo­rad­ské poli­cie. Ron Stallworth byl prv­ní Afroameričan v tomhle sbo­ru. Jeho při­je­tí mělo zacpat pusu čím dál naštva­něj­ší čer­noš­ské komu­ni­tě. Aby těch změn neby­lo zase pří­liš, šoup­li nad­ří­ze­ní Rona do archi­vu (= oddě­le­ní evi­den­ce důka­zů), kde měl co nejmé­ně pře­ká­žet. Jenže Ronovy ambi­ce byly o pozná­ní vět­ší. Soustavným tla­kem na nad­ří­ze­né se mu nejdřív poda­ři­lo svlék­nout uni­for­mu a v civi­lu infil­tro­vat poli­tic­ké mítin­ky „čer­ných bra­trů“. Protože se mu nechtě­lo doná­šet na bliž­ní­ho své­ho, zved­nul slu­chát­ko, vyto­čil čís­lo Davida Dukea (Topher Grace), míst­ní­ho pře­dá­ka Ku-klux-klanu, a omo­tal si ho kolem prs­tu. Naprosto pře­svěd­či­vým způ­so­bem se pre­zen­to­val jako fana­tic­ký vyzna­vač bílé rasy a David Duke mu to spolknul i s navi­já­kem, jeli­kož ho po pár tele­fo­ná­tech vtáh­nul do struk­tur kla­nu. Když pak bylo potře­ba nasa­dit do akce zapá­le­né­ho rasis­tu Rona Stallwortha i fyzic­ky, ujal se té role Ronův kole­ga Flip Zimmerman (Adam Driver), kte­rý s nad­še­ním dochá­zel na taj­ná i veřej­ná setká­ní čle­nů kla­nu s cílem zís­kat co nej­víc infor­ma­cí a pře­ka­zit plá­no­va­né násil­né ope­ra­ce. Zní to neu­vě­ři­tel­ně, zní to komic­ky, sku­teč­ně se to však sta­lo.

Špión, který mi dal kopačky

Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) jsou nej­lep­ší pří­tel­ky­ně, kte­ré se nevě­dom­ky zaple­tou do mezi­ná­rod­ní­ho spik­nu­tí poté, kdy jed­na z žen zjis­tí, že její býva­lý pří­tel byl ve sku­teč­nos­ti špi­ón. Svět špi­ó­nů ale není úpl­ně při­pra­ve­ný na dvě vše­ho­schop­né žen­ské.

Příběh koček

Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhrá­li. Žijí si na vyso­ké noze poho­dl­né­ho domo­va, na svět kou­ka­jí z výš­ky mra­kodra­pu a vůbec nic jim nechy­bí. Říká se, že koč­ky mají devět živo­tů, a tihle kocou­ři vyu­ží­va­jí jenom ten prv­ní, spo­ko­je­ný a bez pro­blé­mů. Znáte ale děti, chtě­jí poznat svět, něco zažít a malý kocou­rek by se navíc straš­ně rád podí­val do pověst­né­ho ráje koček. Sestaví si vlast­ní léta­cí stroj a vyrá­ží na dob­ro­druž­ství, o kte­rém se bude jed­nou vyprá­vět a točit fil­my. Nasadí si brý­le a je pryč! Kocouří táta Marvin musí pře­ko­nat sám sebe, vše­chen svůj strach i nepří­jem­né vzpo­mín­ky z minu­los­ti, a vydat se na záchran­nou misi. Nejen do džun­gle vel­ko­měs­ta, sto­py totiž vedou do sku­teč­né divo­či­ny plné nástrah a divo­kých zví­řat. Má sice pomoc­ní­ka, barev­nou papou­ši­ci Ara, i tak ho čeká ces­ta, kde se devět koči­čích živo­tů bude hodit. Všechny čeká hro­ma­da zážit­ků, zába­vy a neče­ka­ných setká­ní, o nichž by se jim bez odva­hy malé­ho kocou­ra ani nesni­lo.

Léto

Leningrad, začá­tek osm­de­sá­tých let. Neoficiální hudeb­ní scé­nou hýba­jí míst­ní násle­dov­ní­ci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho nebo Talking Heads. Patří k nim i mla­dý Viktor. Když se setká se svým ido­lem Mikem a jeho krás­nou ženou Natašou, začí­ná léto plné hud­by, přá­tel­ství a zaká­za­né lás­ky. Film o začát­cích sku­teč­ných kul­tov­ních kapel Kino a Zoopark měl pre­mi­é­ru v hlav­ní sou­tě­ži fes­ti­va­lu v Cannes, zatím­co reži­sér Kirill Serebrennikov trá­vil čas v domá­cím věze­ní v Moskvě.

Equalizer 2

Pokračování úspěš­né­ho akč­ní­ho thrille­ru Equalizer. Denzel Washington se vra­cí jako býva­lý člen spe­ci­ál­ní jed­not­ky Robert McCall, kte­rý boju­je za prá­va a spra­ve­dl­nost pro ty, kte­ří už ztra­ti­li veš­ke­rou nadě­ji.

Související příspěvky:

  • Prima - 31.03.201831. března 2018 Prima - 31.03.2018 Televizni program na 31.03.2018 na programech TV Prima.Prima Family Název programu Popis Od Do Víla Zuběnka -ST -W -HDDwayne Johnson je hokejista, […]
  • Prima - 01.04.20181. dubna 2018 Prima - 01.04.2018 Televizni program na 01.04.2018 na programech TV Prima.Prima Family Název programu Popis Od Do Do třiceti minutNick žije obyčejný život rozvážeče […]
  • Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.1. srpna 2018 Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století. Dnešní filmové premiéry nejsou jen tak ledajaké, v dlouhodobém projektu Projekt 100, který má historii už od roku 1995, má premiéru  pět muzikálů. Všechny už jsou klasickými muzikály svého […]
  • Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej26. července 2018 Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej Dneska mají premiéru pouze tři filmy. Česká komedie Chata na prodej, další Stallonův akční film Plán útěku 2 a po dlouhé odmlce se objeví Jodie Foster ve filmu Hotel Artemis. Chata na […]
  • V kinech najdete krom dalších tří filmu i českou detektivku z vietnamské komunity9. srpna 2018 V kinech najdete krom dalších tří filmu i českou detektivku z vietnamské komunity Dneska mají premiérů pouze čtyři filmy. Česká detektivka z vietnamské komunity,  francouzský film o cestovaní indického fakíra, horor, od tvůrců Strange things a Příchozí, a akční film od […]
  • Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR2. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR Nejen Mission: Impossible - Fallout ale i další 4 filmy jdou dnes do českých kin. Mezi nimi je dokument o Whitney Houston, pokračování animovaného filmu z roku 2004,  španělský film o ženě […]
  • Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia.19. července 2018 Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia. Dnes šly do kin pouze 4 filmy. Do Čech přichází pokračování muzikál Mamma Mia, horor, drama a hraný dokument o  útoku v norském Oslu. Utøya, 22. Července Norský snímek Utøya, 22. […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • MICHAEL B. JORDAN15. února 2018 MICHAEL B. JORDAN MICHAEL B. JORDAN (Erik Killmonger) vloni na podzim dokončil natáčení adaptace 451 stupňů Fahrenheita společnosti HBO Films. Jordan, který se na filmu podílel také jako vedoucí výroby, si […]

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *