158400790 32408a


Zloba – Královna černé magie - Angelina Jolie je temná a zlá!

Zapomeňte na Šípkovou Růženku a poslech­ně­te si pří­běh o krá­lov­ně Zlobě. Příběh téhle tajem­né sudič­ky, kte­rá malé prin­cezně Růžence pro­ro­ku­je jen 16 let a pak navždy spá­nek, umož­ňu­je uká­zat pohád­ko­vou kra­ji­nu plnou víl a podiv­ných skřít­ků. Sousedící země lidí není nijak zají­ma­vá. Jsou tu jen krá­lo­vé, vojá­ci a mla­dík Stephan. Ten má to štěs­tí, že se setká­vá s vílou Zlobilkou. Vypadá to na pěk­ně zami­lo­va­ný páre­ček. I pusin­ka pad­ne a Zlobilka je plná rados­ti. Ale nic netr­vá věč­ně. Radost se změ­ní v nená­vist, když se ze Stephana vyklu­be pěk­ně pod­lá pova­ha a Zlobilce ublí­ží. Z té se sta­ne zlá krá­lov­na Zloba (Angelina Jolie) a sna­ži­vý Stephan (Sharlto Copley) dosta­ne krá­lov­ský trůn v zemi lidí. A pak se na scé­ně obje­vu­je Růženka (Elle Fanning). Takové malé pacho­lát­ko to je, co se na svět těší a na kaž­dé­ho usmí­vá. Tahle hol­ka se ve svě­tě neztra­tí a žád­ná klet­ba ji nedo­sta­ne do kolen. Jestliže tři hod­né víly (Imelda Staunton, Lesley Manville, Juno Temple) jí při­su­zu­jí dob­rý osud, pak Zloba pro­ná­ší nad koléb­kou svou zná­mou klet­bu. Ale jako kaž­dá pohád­ka i tahle kon­čí dob­ře. Láska zví­tě­zí nad zlem a pod­lým cho­vá­ním.

158081567_b9bb09Film Zloba - Královna čer­né magie pro­du­ku­je Joe Roth a reží­ru­je Robert Stromberg. Výkonnými pro­du­cen­ty jsou při­tom sama Angelina Jolie, Don Hahn, Matt Smith, Palak Patel a Sarah Bradshaw, autor­kou scé­ná­ře pak Linda Woolverton. Scénář se od kla­sic­ké pohád­ky brat­ří Grimmů znač­ně liší a nava­zu­je tro­chu na ame­ric­ký ani­mo­va­ný film Sleeping Beautydíl­ny Walta Disneye, kte­rý byl nato­čen v roce 1959. V této ver­zi dosta­nou vět­ší pro­stor tři hod­né sudič­ky, kte­ré Růženku vycho­vá­va­jí v lese. Tahle pove­de­ná tro­ji­ce potrh­lých posta­vi­ček vná­ší do pří­bě­hu tro­šič­ku humo­ru a to vyu­ži­li i auto­ři sou­čas­né ver­ze. Naopak princ a osvo­bo­di­tel Růženky dostal v pří­bě­hu mís­to jen z tra­di­ce. Ostatně o poli­bek z lás­ky prin­ci také nejde.

Film dostal správ­ně jmé­no Zloba, pro­to­že o tom to je. Jestliže se mezi pro­du­cen­ty zařa­di­la Angelina Jolie, pak si peč­li­vě pohlí­da­la čas, kdy bude její posta­va vidět a jak se její posta­va mění. Kouzla čer­né magie pak umož­ňu­jí změ­ny postav v jiné posta­vy i levi­tu­jí­cí Růženku nebo prin­ce Filipa. Je to efekt­ní a fil­mo­vé zábě­ry vypa­da­jí pohád­ko­vě. Při vytvá­ře­ní pohád­ko­vé kra­ji­ny se kom­bi­nu­jí růz­né ani­mo­va­né tri­ky a pro­mě­ny. Přesto jsem měla pocit, že se kame­ra158336395_7230b9 sou­stře­di­la pře­de­vším na zachy­ce­ní Angeliny Jolie. Opravdu jsem si jí uži­la. Stojící, sedí­cí, cho­dí­cí, letí­cí, po očku se díva­jí­cí i zle se tvá­ří­cí. Vyzáblá tvář téhle hereč­ky se sna­ži­la pro­nik­nout až do mor­ku kos­ti. Nechybí ani per­fekt­ní kos­tým a mas­ka. Je foto­ge­nic­ká a dob­ře vypa­dá. Nelze upřít téhle ano­rek­tič­ce sna­hu o zpro­střed­ko­vá­ní vel­ké­ho divác­ké­ho zážit­ku. To se jí poda­ři­lo a na Růženku může­me klid­ně zapo­me­nout. Mladá hereč­kaElle Fanning se sice sna­ží, co může, a kro­mě dětin­ské­ho úsměvy doká­že vylou­dit na tvá­ři i roz­hoř­če­ní, ale na zku­še­nou Angelinu Jolie pros­tě nemá. A to pla­tí i na ostat­ní her­ce, kte­ří jsou odsou­ze­ni do rolí sna­ži­vých při­hrá­va­čů replik.

Celkově si film drží val­čí­ko­vé tem­po, kte­ré je občas pře­ru­še­né bojo­vý­mi scé­na­mi. Napětí však nepře­sa­hu­je míru, kte­rou sne­se dítě před­škol­ní­ho věku. Pro rodi­ny s dět­mi nabí­zí film zába­vu, kte­rá neu­ra­zí a může se stát pod­ně­tem k vyprá­vě­ní pohád­ky O Šípkové Růžence v původ­ní ver­zi.

Hodnocení: 50 %

Zloba – Královna černé magie - Angelina Jolie je temná a zlá!
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray21. listopadu 2014 Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray Každý asi zná Šípkovou Růženku. Její příběh je velice klasický. V letošním roce napadlo producenty od Disneye natočit i příběh o jejím úhlavním nepříteli, zlé královně Zlobě. Pro […]
  • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […]
  • Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9".19. října 2018 Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9". Neill Blomkamp uhranul svět svým filmem District 9, a tak každý očekával, jaký bude asi jeho další film. No, to čekání bylo trochu rozporuplné, protože se změnily podmínky. Neill měl za […]
  • U moře (By the Sea) – Recenze – 40 %19. listopadu 2015 U moře (By the Sea) – Recenze – 40 % Třetí režijní počin herečky Angeliny Jolie (podruhé podle vlastního scénáře) se odehrává na Maltě v 60. letech, mluví se v něm anglicky i francouzsky a vzdává se v něm pocta kinematografii […]
  • Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem5. ledna 2019 Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem Harry Potter, kdo je v dnešním filmovém fantasy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prstenů tak trošku utichla, ale ta, která propukla kolem studenta čar v Bradavicích je naopak silnější a […]
  • Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp17. prosince 2018 Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp Boston, 70. léta minulého století. Gangster Whitey Bulger ovládá bostonské podsvětí. Ještě nedávno byl šedomyškový padouch, kterého nikdo neznal. Jak se dostal na vrchol?    Gansgterkami […]
  • Rivalové - 75 %4. října 2013 Rivalové - 75 % Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […]
  • Chapie11. března 2015 Chappie - Obsah/O filmu OBSAH              Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se […]
  • Škatuláci - první dojem15. října 2014 Škatuláci - první dojem Tak se nám znova vrátil animovaný klasický film, je ale škoda, že už není s kvalitním příběhem, s kvalitním obsazením a hlavně s kvalitním stylem. Škatuláci jsou pouze normální animovaný […]
  • Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft15. března 2016 Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft Třiadvacetiletá herečka zaujala svou rolí Rey v nových Star Wars, nyní se začínají objevovat spekulace o jejím dalším hereckém angažmá, konkrétně v rebootu série Tomb Raider, kde by měla […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *