Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana

Zelary

Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých doku­men­tech jmé­no Hana a smě­řu­je s mužem, kte­ré­ho ani nezná, do hor v pohra­ni­čí, kde se má ukrýt. Probíhá dru­há svě­to­vá vál­ka…

Eliška (Aňa Geislerová) a její pří­tel, lékař Richard (Ivan Trojan), jsou čle­ny odbo­jo­vé sku­pi­ny. Ta je však gesta­pem odha­le­na. Richard emi­gru­je a Eliška má uprch­nout z Prahy a scho­vat se před pro­ná­sle­do­vá­ním. Richardův kama­rád a spo­lu­pra­cov­ník při­chá­zí k Elišce s dokla­dy na nové jmé­no. Nabídla se šan­ce zmi­zet, když zra­ně­ný muž Joza (György Cserhalmi), kte­rý je při­ve­zen do praž­ské nemoc­ni­ce z hor a ope­ro­ván, svo­lí k tomu, že Elišku (a teď už vlast­ně Hanu) ukry­je ve svém byd­liš­ti, hor­ské ves­ni­ci jmé­nem Želary.

Hana zna­me­ná pro celou ves­ni­ci zátěž a nebez­pe­čí. Než se uchý­lí na samo­tu k lesu, nesmí ani opouš­tět dům v neda­le­kém měs­teč­ku, aby neby­la obje­ve­na nacis­ty a nezpů­so­bi­la pro­blémy svým ochrán­cům. Joza a Hana spo­lu však mohou žít v jed­né cha­lu­pě až po svat­bě, jinak by míst­ní lidé jejich vztah nevza­li. Musí se vzít, i když toho o sobě vědí pra­má­lo. A ces­tu k sobě si nalé­za­jí jen vel­mi poma­lu…

Film nato­čil Ondřej Trojan pod­le kni­hy Květy Legátové a obsa­dil do něj kro­mě Ani Geislerové do role Hany a Györgyho Cserhalmiho do role Jozy také dva her­ce, bez kte­rých by čes­ký film už snad ani nemohl v posled­ních dvou třech letech ani exis­to­vat. A asi nemu­sím říkat, kte­ří dva to jsou (může­te mi zaslat komen­tář a hádat). Tím samo­zřej­mě nechci nic namí­tat pro­ti jejich výko­nu.

Při sle­do­vá­ní pří­bě­hu bude­te urči­tě sedět na seda­dle jako při­bi­tí a bude­te hltat pří­běh, kte­rý je chví­le­mi dra­ma­tic­ký a chví­le­mi roman­tic­ký, v cel­kem pří­jem­ném mixu, kdy si pří­jem­ně doká­že­te užít. Ale taky se mi na jazyk dere jiná otáz­ka. Herci posbí­ra­li jed­nu nomi­na­ci na Českého Lva za dru­hou, ale nevím, jak dale­ce oprav­du hra­jí skvě­le a jak dale­ce za ně hra­je pří­běh. Akorát dodám jed­nu větu. Skoro všich­ni mí zná­mí to říka­jí, tak­že to asi bude prav­da: György Cserhalmiho zvo­lil štáb do hlav­ní role vel­mi dob­ře. Jeho cha­risma impo­nu­je jak ženám, tak mužům.

I když může­me mít během fil­mu pochyb­nos­ti, jest­li Želary půso­bí tak pře­svěd­či­vě jako napří­klad Jak tře­ba zabít Sekala, jis­té je jed­no. Akademie zvo­li­la nej­lep­ší film pro repre­zen­ta­ci Česka na Oskarech. Jiné loň­ské čes­ké fil­my by se asi do finá­lo­vé pět­ky nedo­sta­ly…


Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se […]
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […]
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]
  • 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.13. června 2019 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmou osobitostí a bohémským stylem života. Ivan si vybral dráhu básníka a píše, co mu slina na jazyk […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Podívejte se na záznam dnešní novinářské konference.  https://youtu.be/idHtYGWDY60
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Focení filmového plakátu. https://youtu.be/KFgzEqUpUTg
  • Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“4. května 2019 Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“ Kdo byl alespoň jednou v životě na českém autobusovém zájezdu, a to ideálně nějakých pár let nazpátek, určitě mu budou účastníci tohoto zájezdu velmi povědomí. Pár let nazpátky proto, že […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]