Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal.

Až nyní jsem se koneč­ně dostal k tomu, abych zhlé­dl již při svém vzni­ku legen­dár­ní Vránu. Komiksové sním­ky jsou v dneš­ní době na den­ním pořád­ku, ale v roce 1993 se dob­rá komik­so­vá adap­ta­ce hle­da­la hod­ně těž­ko. A tak při­šli James O’Barr, Alex Proyas a Brandon Lee, aby to změ­ni­li.
Tak hned na začát­ku je mys­lím potře­ba zmí­nit, stej­ně to kaž­dý fanou­šek toho­hle fil­mu ví, že Brandon Lee, před­sta­vi­tel titul­ní­ho „hrdi­ny“, při natá­če­ní zemřel. Tam, kde není Vráně vidět do obli­če­je, je to vět­ši­nou kaska­dér, kte­rý poz­dě­ji Brandona nahra­dil. Brandon bohu­žel dopla­til na pro­kle­tí své­ho otce, Bruce Leeho, kte­rý také zemřel při natá­če­ní fil­mu ve věku 33 let. Brandonovi bylo pou­hých 28 let.

Vrána je komiks, kte­rý jde mimo main­stre­am, není to hrdi­na jako Spider-Man nebo Batman, je to posta­va z komik­su, kte­rý je více sty­li­zo­va­ný, jde zde hlav­ně o atmo­sfé­ru a o růz­né otáz­ky, kte­ré v nás vyvo­lá­vá feno­mén smr­ti a vzá­jem­ných vzta­hů. Protože prá­vě o tom Vrána vlast­ně je. Je to o tom, že něko­mu, je jed­no proč, je dáno po roce od vlast­ní­ho úmr­tí vrá­tit se mezi živé. A co v tu chví­li udě­lat? Mstít se, pro­to­že nic jiné­ho není mož­né. Ve svě­tě živých v pod­sta­tě nezbyl nikdo, na kom by zále­že­lo. Téměř nikdo.

Příběh fil­mu a vlast­ně i samot­ný komiks nabá­da­jí k tomu, aby vizu­ál­ní strán­ka fil­mu byla zvlášt­ní. Vždyť v hlav­ní roli je oživ­nuvší rocker, kte­rý má obli­čej nabar­ve­ný na bílo pud­rem a rty a oči má zvý­raz­ně­né čer­ní. Komiks sám o sobě je čer­no­bí­lý a mno­zí, včet­ně Brandona Lee, chtě­li sku­teč­ně pro­sa­dit čer­no­bí­lou ver­zi fil­mu s barev­ný­mi, doruda zvý­raz­ně­ný­mi fla­shbac­ky. Černobílá ver­ze se nako­nec neko­na­la, pro­to­že stu­dio to pros­tě nechtě­lo, ale i tak je vizu­ál­ní dojem z fil­mu úžas­ný. V tomhle Alex Proyas pros­tě umí cho­dit.

Celý film, respek­ti­ve sou­čas­nost v něm zachy­ce­ná, je ladě­na do čer­né, bar­vy jsou utlu­me­ny, a tak ač film není sku­teč­ně čer­no­bí­lý, vyzní­vá díky fil­tro­vá­ní snad ješ­tě tem­ně­ji, než by mohl v čer­no­bí­lé ver­zi. A ved­le toho fla­shbac­ky, ladě­né do rudé, vyzní­va­jí ani ne tak vese­le, ale spí­še smut­ně, trpi­tel­sky, zvláš­tě když jsou nastří­há­ny se zábě­ry na Erica Dravena, kte­rý se vzpo­mín­ka­mi sou­ží.

Film je ve své pod­sta­tě spí­še tem­nou medi­ta­cí nad smr­tí a lás­kou, kdy vraž­dě­ní z pomsty je zde v pod­sta­tě jen pro­to, aby bylo urči­tým kata­ly­zá­to­rem, kte­rý dá Vráně klid, aby moh­la dojít bodu, kdy budou účty vyří­ze­ny. Nejde o to zabí­jet všech­ny gráz­ly, Ericovi o tohle ani zda­le­ka nejde, pros­tě se chce jen pomstít, ale když se mu kdo­ko­li posta­ví do ces­ty, není mu pro­ti srs­ti zba­vit se více lidí, jak to doka­zu­je ve scé­ně, kde zma­sa­kru­je radu gan­gů.

Eric Draven ali­as Vrána je tem­nou posta­vou, kte­rá je zmí­tá­na city, není to žád­ný šíle­nec, i když tak vypa­dá, pros­tě je jen city veden k tomu, aby povraž­dil čtve­ři­ci gráz­lů, kte­rá může za jeho smrt. Všechno to dělá pro­to, že mu ublí­ži­li, ale hlav­ně pro­to, že ublí­ži­li jeho lás­ce. Před jeho oči­ma ji zná­sil­ni­li a v pod­sta­tě zabi­li. Eric je mučed­ní­kem, kte­rý dostal dru­hou šan­ci, ale není jas­né proč. Proč zrov­na on? Co je vlast­ně zač vrá­na, kte­rá ho pro­vá­zí? Mnoho otá­zek zůstá­vá nezod­po­vě­ze­no, což není na ško­du, prá­vě nao­pak. Film dostá­vá ješ­tě mystič­těj­ší roz­měr a nutí k pře­mýš­le­ní.

Já osob­ně v posta­vě Erica Dravena i v tom, jak ji Brandon Lee zahrál, vidím předob­raz Jokera z Temného rytí­ře, kte­rý je sice nala­děn na tro­chu jinou stru­nu a ve své pod­sta­tě mno­hem doko­na­lej­ší, ale i ve Vráně máme co doči­ně­ní s posta­vou, kte­rá se tak tro­chu vymy­ká. Snad to ale není pro­kle­tí, pro­to­že her­ci, kte­ří své cha­rak­te­ry skry­té pod vrst­vou pud­ru zahra­jí napros­to doko­na­le, umí­ra­jí. Tenhle člá­nek je tedy díkem Brandonovi Lee, kte­rý ztvár­nil posta­vu, kte­rá nebu­de zapo­me­nu­ta, i když se jí sna­ží prznit její pokra­čo­vá­ní.

Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal.
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Martin Štefko

Související příspěvky:

  • Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…28. října 2018 Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé… Jedna věta říká, že: „Život je postupným směřováním ke Smrti“, zní to možná pesimisticky, ale je to tak. Smrti se možná dá chvíli unikat, ale jednou si nás stejně najde… Thillery, které […]
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout….22. října 2018 Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout…. Alex má se svou třídou vyrazit na výlet do Francie. Jenže radost z návštěvy krásné Evropské zemi mu poněkud znepříjemňuje zvláštní pocit. Jakási předtucha. Ale to není nic neobvyklého. […]
  • Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller8. listopadu 2018 Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnohdy spojován a někdy se s ním často plete. Ono se stává, že je těžké určit, zda daný film patří do […]
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man14. června 2012 Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man Poprvé se postava Spider-Mana objevila v klasickém marvelovském komiksu autorů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čtenáře udělal pavoučí muž takový […]
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]
  • Klasika: Escape from L.A.9. srpna 2018 Klasika: Escape from L.A. Asi některým z vás lezu už dost na nervy, neboť jsem ignorantem, který neviděl většinu "klasických" filmů a tudíž jen pustě blábolí bez špetky referencí. Dnes jsem ve videopůjčovně objevil […]
  • Star Trek IV: Cesta domů17. února 2016 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *