Vetřelci - Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec.“

Vetr02

Jako malý dospí­va­jí­cí tee­ne­ger jsem se Toho mon­stra z bři­cha bál. Původní film Vetřelec (ješ­tě v jed­not­ném čís­le) sem popr­vé viděl v tele­vi­zi někdy v 90. letech po půl­no­ci na Silvestra, kdy ve mně zane­chal nesma­za­tel­ně děsi­vou sto­pu na duši. Už jenom úvod­ní scé­na, prů­let vesmír­né lodi Nostromo hlu­bo­kým vesmí­rem a spí­cí posád­ka v chla­di­cích boxech, mi nahá­ně­la doslo­va mra­ze­ní v zádech, ale záro­veň sem cítil nad­še­ní z vidě­ní něče­ho nové­ho a fas­ci­nu­jí­cí­ho. Prozkoumával sem spo­leč­ně s posád­kou nezná­mou pla­ne­tu, pak mimo­zem­skou loď s pozůstat­ky pilo­ta (Space Jockey) a roz­leh­lé útro­by s mno­ha vej­ci. Napětí se dalo krá­jet! A pak tu byl ten para­zit, kte­rý z niče­ho nic vysko­čil z roze­vře­né­ho vej­ce a při­sál se jed­no­mu z čle­nů posád­ky na obli­čej. To už jsem měl srd­ce až v krku. Následující scé­ny, kdy se z para­zi­ta nako­nec skrz hrud­ní koš hos­ti­te­le vyklu­be vetře­lec, sem už nedo­kou­kal a šel radě­ji spát.

Po letech sem se k tomu­to sci-fi horo­ru vrá­til a koneč­ně jej shlé­dl až do kon­ce. Ocenil sem neje­nom ori­gi­na­li­tu sním­ku, ale také dob­ře na tu dobu pro­ve­de­né vizu­ál­ní efek­ty a hut­nou gotic­kou atmo­sfé­ru.

Netrvalo dlou­ho a do rukou se mi dosta­lo CD s dvoj­kou. Tentokrát film s plu­rá­lo­vým názvem Vetřelci, na kte­rý nyní píšu recen­zi. Film byl nato­čen v roce 1986, tedy po sed­mi­le­té pau­ze od původ­ní­ho sním­ku. A jak už název napo­ví­dal, při­by­lo více mon­ster, akce a záro­veň i nových obě­tí. Hned na začát­ku v úvod­ních titul­cích jsem si povši­ml, že film má nové­ho reži­sé­ra. Prověřeného Ridleyho Scotta vystří­dal na reži­sér­ském trů­nu Železný Jim, nebo-li James Cameron, kte­rý měl dosud za sebou jen horor Piraňa 2: Létající zabi­já­ci a níz­ko­roz­počto­vé­ho Terminátora. A jak se poz­dě­ji uká­za­lo, stu­dio 20th cen­tu­ry Fox vsa­di­lo vše na správ­né­ho koně.

Film začí­ná prů­le­tem záchran­né­ho modu­lu, v němž jsou již po dobu 57 let ulo­že­ni v hyper­spán­ku pře­ži­vší Ellen Ripleyová a kocour Jones, a blou­dí vesmí­rem. Jsou náhod­ně obje­ve­ni hlíd­kou a pře­ve­ze­ni na ošet­řov­nu. Po zota­ve­ní je Ripleyová vyslý­chá­na komi­sí spo­leč­nos­ti Weyland-Yutani, kte­rá je vel­mi skep­tic­ká k její­mu výkla­du o důvo­dech zni­če­ní kos­mic­ké náklad­ní lodi a v exis­ten­ci vetřel­ce nevě­ří. Mimo jiné také z důvo­du, že pla­ne­ta LV-426 je již řadu let terra­for­mo­vá­na a žije tam něko­lik desí­tek kolo­nis­tů. Ripleyová tak při­jde o svou licen­ci a začne pra­co­vat v docích jako nakla­dač­ka zbo­ží. Později za ní při­jde Burke, zástup­ce Weyland-Yutanmi, a ozná­mí ji, že spo­leč­nost ztra­ti­la kon­takt s kolo­nií na LV-426. Ripleyová je nako­nec pře­mlu­ve­na a spo­leč­ně s kolo­ni­ál­ní pěcho­tou se jako porad­ce vra­cí zpět na pla­ne­tu. Cestou ve vesmír­ně lodi Sulaco panu­je mezi pěšá­ky dob­rá nála­da, ale Ripleyová je obe­zřet­ná obzvláš­tě před andro­i­dem Bishopem. Konečně pro­ve­dou výsa­dek na pla­ne­tě a teror s vetřel­ci začí­ná…

Cameron opro­ti původ­ní­mu sním­ku vytvo­řil spí­še akč­ní film, v němž se řídí pod­le hes­la: „Více tero­ru, méně horo­ru“. Ukázal v něm svo­ji obli­bu k vojen­ské téma­ti­ce a pří­mo­čaré­mu pří­bě­hu. Dal Ripleyové a kolo­ni­ál­ní pěcho­tě do rukou ty nej­mo­der­něj­ší zbra­ně, a před­ho­dil je jako potra­vu zabi­já­kům z vesmí­ru s kyse­li­nou mís­to krve. Ať se pros­tě uká­že, kdo je tu lovec a kdo kořist. Lidé ver­sus Vetřelci.

Nechává pěcho­tu pro­chá­zet vyhla­ze­nou kolo­nií a hle­dat znám­ky po pře­ži­vších. Vše se ode­hrá­vá ve stís­ně­né atmo­sfé­ře plné šachet, labo­ra­to­ří a syčí­cích tru­bek. Nechybí napě­tí pro­vá­za­né ponu­rou hud­bou, jak se pěcho­ta pře­su­nu­je z mís­ta na mís­to. Ripleyová pozná­vá pově­do­mé díry od kyse­li­ny a v jis­té labo­ra­to­ři dokon­ce obje­ví dva živé face­hu­g­ge­ry ve skle­ně­ných lácích. Ve ven­ti­la­ci nalez­ne jedi­nou pře­ži­vší z kolo­nie – malou hol­čič­ku Newt, ke kte­ré cho­vá blíz­ký až mateř­ský vztah. Vojáci pomo­cí loká­to­rů zamě­ří v pod­ze­mí sig­ná­ly zby­lých kolo­nis­tů – ale jak se poz­dě­ji uká­že, byli vlá­ka­ní do pas­ti pří­mo do líh­ně vetřel­ců.

Více na Kritiky.cz
Daliah Laviová Daliah Laviová (hebrejským písmem ‏דליה לביא, * 12. října 1942, Šavej Cijon - 3. kv...
Pražské Bio Oko chystá první tuzemskou přehlídku legendy animovaného filmu Hajao Mijazakiho V pražském Biu Oko se od středy 18. do pátku 27. ledna uskuteční přehlídka filmů japonské...
Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence t...
Throne of Ice | Quest #ForTheThrone - Dusk ...
Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem ...

Samotní vetřel­ci mají koneč­ně kom­plet­ní figu­ry (v jed­nič­ce byly jen zábě­ry na hla­vu), pohy­bu­jí se rych­le a úto­čí na pěšá­ky ze všech stran. Jejich úto­ky jsou agre­siv­ní a neče­ka­né, přes­to jejich pohy­by půso­bí někdy až kostr­ba­tě. Akci zvy­šu­je roz­tře­se­ná kame­ra, zábles­ky z hlav­ní samo­pa­lů, výbuchy a stří­ka­jí­cí krev. Prostě děsi­vě akč­ní scé­ny tak jaké mají být, což se málo jiným reži­sé­rům pove­de.

Cameron nám ve finá­le před­sta­vu­je svůj výtvor – vetřel­čí krá­lov­nu v plné krá­se, kte­rá v útro­bách kolo­nie kla­de dal­ší a dal­ší vej­ce. Vypadá oprav­du děsi­vě, ale také půso­bí dosti neo­hra­ba­ně. Za zmí­ně­ní také sto­jí, že model krá­lov­ny měřil 6 met­rů a muse­lo jej obslu­ho­vat 16 lidí. K její­mu hnízdu se dosta­ne sil­ná Ripleyová hle­da­jí­cí une­se­nou Newt a s pla­me­no­me­tem celé hnízdo vypá­lí. Rozzuřená krá­lov­na se vydá­vá po jejich sto­pách. Podaří se jim unik­nout z kolo­nie na nesta­bil­ní plo­ši­nu, kde sko­čí do pole­tu­jí­cí­ho modu­lu, jenž pilo­tu­je andro­id Bishop.

Více na Kritiky.cz
Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných „I dobří muži mají tajemství.“ Bruce Wayne Takže copak to tu máme. Většina dosa...
NHL 18 Oficiální trailer z hraní připravované hry NHL 18....
Lovecká sezóna (Open Season) Návrat k přírodě ve zvířecím podání medvěda Booga (Martin Lawrence) a upovídaného jelena...
#1950: Ve službách Nuly 1 - 50 % Ve službách Nuly 1 (Zero no Tsukaima 1)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožova...
EMILY WATSONOVÁ Během několika posledních desetiletí se EMILY WATSONOVÁ (Rosa Hubermannová) stala jednou nejuz...

Po při­stá­ní Sulaca zjiš­ťu­jí, že krá­lov­na byla s nimi jako čer­ný pasa­žér na palubě. Následuje jeden z vel­kých sou­bo­jů v ději­nách kine­ma­to­gra­fie, kdy se Ripleyová v naklá­da­cím stro­ji posta­ví krá­lov­ně. Tu nako­nec sho­dí do pře­tla­ko­vé komo­ry a vypus­tí do vesmí­ru. Výše zmi­ňo­va­ný naklá­da­cí, hyd­rau­lic­ký stroj byl poz­dě­ji dokon­ce inspi­ra­cí pro dal­ší reži­sé­ry či spi­so­va­te­le ve svých budou­cích sci­fi pro­jek­tech – napo­sle­dy byl tře­ba viděn jako váleč­ný stroj, kte­rý pou­ží­val plu­kov­ník Miles Quaritch ve fil­mu Avatar (2009).

Celkově se film Vetřelci pove­dl na jed­nič­ku s hvěz­dič­kou. Cameron v něm před­ve­dl lač­né­mu divá­ko­vi adre­na­li­no­vou a děsi­vou akč­ní jízdu, po kte­ré tak tou­žil. Ukázal svo­ji sla­bost pro sil­ná žen­ská pohla­ví a nechal hlav­ní před­sta­vi­tel­ku Ripleyovou (Sigourney Weaver), z kte­ré se postu­pem času se stá­va­la sil­něj­ší a sil­něj­ší osob­nost, domi­no­vat celé­mu sním­ku. Zatímco v prv­ním fil­mu z roku 1979 pra­co­val reži­sér Ridley Scott spí­še s napě­tím a uka­zo­val vetřel­ce co nejmé­ně, tak Cameron nechá­vá vypuk­nout rov­nou celou bitev­ní vřa­vu - nabu­še­ní pěšá­ci s moder­ní­mi zbra­ně­mi pro­ti vetřel­cům, kte­rých se to ve fil­mu hemží po desít­kách. Režisér to zvlá­dl s plnou pará­dou a jeho film zaslou­že­ně sla­vil komerč­ní úspěch. Snímek jenom v USA vydě­lal 86 mili­o­nů, celo­svě­to­vě se zisk vyšpl­hal až na 131 mili­o­nů dola­rů. Film byl nomi­no­ván na sedm cen Akademie, dvě pro­mě­nil za Nejlepší vizu­ál­ní efek­tyStřich zvu­ko­vých efek­tů. Mimo jiné si ješ­tě odne­sl 8 cen Saturnu. Film má spous­tu fanouš­ků po celém svě­tě a stal se z něj doslo­va přes noc slav­ný kult v žán­ru sci­fi horo­ru.

Ve spe­ci­ál­ní edi­ci fil­mu Vetřelci (prv­ní vydá­ní z roku 1992) může­te navíc najít dal­ších sedm­náct minut původ­ně vystři­že­ných scén. Postupem času do roz­ší­ře­né edi­ce dopl­ně­na i nová digi­tál­ní poza­dí. Ve vystři­že­ných scé­nách jsou napří­klad – rodi­če Newt, kte­ří obje­ví ztros­ko­ta­nou loď a otec je napa­den face­hu­g­ge­rem, nebo jak Ripleyová zjiš­ťu­je, že její dce­ra zemře­la věkem. Za zmí­ně­ní sto­jí i vystři­že­ná scé­na, kde pěšá­ci pou­ží­va­jí k opev­ně­ní čás­ti kolo­nie auto­ma­tic­ké kulo­me­ty před úto­čí­cí­mi hor­da­mi vetřel­ců.

Více na Kritiky.cz
JOSH BROLIN Žádaný filmový herec JOSH BROLIN , držitel nominace na Oscara, hraje náročné role v mainstr...
Eragon - MEGA recenze Do kin právě vkročil tento film na poli fantazy a upřímně řečeno, byl dosti očekávaný. Mn...
Captain Marvel – Recenze – 50% Film Captain Marvel (od studia Marvel) poprvé uvádí na scénu superhrdinku téhož jména (vlastn...
Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL             Eddie Marsan hraje ředitele Ústavu pro rehabilitaci mutantů v Essexu kter...
Zajímavý dokument Svět podle Daliborka, režiséra Víta Klusáka bude mít dnes ve Varech světovou premiéru Dokument o českém neonacistovy, režisér natáčel dva roky autentické záběry Dalibora K, kter...
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Vetřelci
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Související příspěvky: