Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana

VeStinu

Detektivní pří­pad, kte­rý musí řešit kapi­tán Hakl, začí­ná pěk­ným vylou­pe­ním tre­zo­ru. Zdá se, že sta­čí zapá­t­rat v poli­cej­ní kar­to­té­ce, a lupič bude rych­le dopa­den. U židov­ské­ho kasa­ře  Kirsche najde poli­cie část lupu a všech­no hra­je pro­ti němu. Jenže pří­pad vyšet­řu­je kapi­tán Hakl, a to je kri­mi­na­lis­ta ze sta­ré ško­ly. Všechno chce mít pod­lo­že­né a ově­ře­né. Právě když zjis­tí, že zatče­ný Kirsch má ali­bi, zasáh­ne do vyšet­řo­vá­ní Státní bez­peč­nost a vyšet­řo­vá­ní pře­bí­rá němec­ký major Zenke. Hakl má svou pro­fe­si­o­nál­ní hrdost a nechce se řeše­ní pří­pa­du vzdát. Domlouvá se svým s nad­ří­ze­ným Pánkem a začí­ná pra­co­vat na vlast­ní pěst. A to se mu sta­ne osud­ným.

Film Ve stí­nu nemá jen jed­nu dějo­vou lin­ku, kte­rá sle­du­je řeše­ní krá­de­že a nava­zu­jí­cích zlo­či­nů. Další sle­du­je osob­ní dra­ma vyšet­řu­jí­cí­ho kapi­tá­na Hakla a postup­ně se dozví­dá­me i život­ní pří­běh majo­ra Zenkeho. Osudy obou postav zce­la zásad­ně ovliv­ní dus­ná atmo­sfé­ra 50. let těs­ně před měno­vou refor­mou. Příběh kapi­tá­na Hakla a jeho kon­ku­ren­ta není jen o meto­dách kri­mi­na­lis­ti­ky, ale spíš o tom, jak poli­tic­ká situ­a­ce může zasáh­nout do osu­du jed­not­liv­ců i celých rodin.

Film zob­ra­zu­je léta minu­lá a sna­ží se v maxi­mál­ní míře zpro­střed­ko­vat divá­kům uce­le­ný obraz o době 50.let. Napomáhá tomu veli­ce peč­li­vě vybra­né loka­li­ty natá­če­ní, kos­týmy i drob­né reá­lie, kte­ré vytvá­ře­jí veli­ce auten­tic­kou atmo­sfé­ru, včet­ně tram­va­jí na Václavském náměs­tí v Praze. Tajemnost a ponu­rost pomá­há také to, že film je noir. To, že film půso­bí jako kom­pakt­ní a celist­vý celek, zvy­šu­je jeho cel­ko­vou hod­no­tu.

Scénář fil­mu, kte­rý napsal Marek Epstein a David Ondříček, se rodil poměr­ně dlou­ho. Zfilmovaná byla až sedm­nác­tá ver­ze a doce­la to chá­pu. Autoři chtě­li totiž pro­po­jit detek­tiv­ní pří­běh s osob­ním pří­bě­hem kapi­tá­na a sou­čas­ně uká­zat depre­siv­ní a kru­té pro­stře­dí 50. let, kdy STB měla znač­ný vliv. Možná, že se něko­mu bude zdát zapo­je­ní prá­ce STB do vyšet­řo­vá­ní běž­né­ho vlou­pá­ní neprav­dě­po­dob­né a úče­lo­vé. Ale já se domní­vám, že scé­nář odrá­ží to, co je o prá­ci STB v obdo­bí 50. let už dnes zná­mé. Scénář dal dosta­teč­ný pro­stor pro zachy­ce­ní prá­ce vyšet­řo­va­te­lů a sou­čas­ně se však poda­ři­lo vtáh­nout divá­ka do rodin­né­ho záze­mí kapi­tá­na Hakla.  Styl vyšet­řo­vá­ní a zau­je­tí pro prá­ci je pro Hakla cha­rak­te­ris­tic­ký a pro pří­běh veli­ce důle­ži­tý. Svým způ­so­bem je Hakl wor­ko­ho­lik, kte­rý chce svou prá­ci dělat dob­ře. Je také uzná­va­ný mezi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Na dru­hou stra­nu je až pří­liš důvě­ři­vý, nesta­rá se moc o poli­ti­ku a strach man­žel­ky z mož­né měno­vé refor­my nesdí­lí. Takových lidí bylo v 50. letech urči­tě mno­ho a podí­vá­me –li se do sou­čas­nos­ti, pak i dnes je mno­ho těch, kte­ří si necha­jí od poli­ti­ků implan­to­vat jejich názo­ry.  Postavu  kapi­tá­na Hakla pova­žu­ju za dob­ře pro­pra­co­va­nou tedy nejen z hle­dis­ka jeho pro­fe­se, ale také jako věro­hod­nou posta­vu otce a man­že­la. Svou rodi­nu Hakl pod­vě­do­mě chrá­ní před nepří­jem­ný­mi infor­ma­ce­mi. Doma je to rozum­ný otec, kte­rý své­ho syna povzbu­zu­je a vycho­vá­vá k urči­tým mrav­ním hod­no­tám. To, co říká Hakl své­mu syno­vi jako pohád­ko­vý pří­běh, dostá­vá v reál­ném život­ním pří­bě­hu Hakla reál­nou dimen­zi. Jako z pohád­ky vypa­dá uspá­va­cí ritu­ál s malým Galem. O to víc zapů­so­bí střet­nu­tí Hakla s tvr­dou rea­li­tou poli­tic­ké­ho sys­té­mu.  Scénář má výbor­né momen­ty, ale závěr fil­mu už mi moc jas­ný nebyl. Přestože se v prů­bě­hu fil­mu stří­da­jí scé­ny z vyšet­řo­vá­ní a v rodi­ně, tak v závě­ru se pozor­nost zamě­ři­la jen na osud Hakla a Zenkeho. Proto vypa­dá scé­na s obra­zem jako samo­ú­čel­né a stej­ně tak půso­bí vykal­ku­lo­va­ně scé­na Gala s dět­mi. Možná to byl cíle­ný tah, kte­rý oce­ní sen­ti­men­tál­ní divá­ci.  Osobně bych necha­la celou závě­reč­nou scé­nu s dět­mi pře­psat a nato­čit zno­vu a jinak.

Více na Kritiky.cz
Ivana Korolová vrs. Helena Štáchová Porovnání hlasů nové a původní dabérky Lízy Simpsonové....
Skrytá identita Myslím, že režisérské aktivity Martina Scorsese celkem už znám, např. Zuřící býk a Letec...
Děsivé easter eggy v Red Dead Redemption 2! ...
Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov překonal stotisícovou hranici návštěvnosti   Rodinný snímek Aldabra: Byl jednou jeden ostrov byl jedním z nejnavštěvovanějších do...
Prupurový vrch | Crimson Peak [60%] Guillermo del Toro patří mezi nejvýraznější tvůrce současného Hollywoodu. I když se naposl...

Role kapi­tá­na Hakla her­ci Ivanu Trojanovi sed­ne. Bez vel­kých emo­cí a přes­to cit­li­vě dodá­vá své posta­vě věro­hod­nost. Dialogy se synem Galem v podá­ní Filipa Antonia nebo s man­žel­kou Jitkou v podá­ní hereč­ky Soni Norisové vná­še­jí do tem­né atmo­sfé­ry fil­mo­vé­ho pří­bě­hu prv­ky humo­ru a opti­mis­mu. Tady se poda­ři­lo auto­rům scé­ná­ře výbor­né dia­lo­gy a Ivan Trojan je doká­zal roze­hrát a dát jim lid­skost. Kvalitní spo­lu­hráč­kou je v roli man­žel­ky Soňa Norisová a sna­ží se i Filip Antonio, u kte­ré­ho je občas patr­ný vět­ší zájem o kame­ru, než o samot­ný text. Na malé­ho her­ce nalo­ži­li auto­ři fil­mu pří­liš mno­ho tex­tů.

Ačkoliv se hlav­ní dějo­vá lin­ka týká kapi­tá­na Hakla, divác­kou pozor­nost zaujme major Zenke v podá­ní němec­ké­ho her­ce Sebastiana Kocha. Postava vstu­pu­je do fil­mu jako nepří­jem­ný a stu­de­ný vyšet­řo­va­tel, jehož něm­či­na půso­bí cize a úseč­ně.  Sebastian Koch dodal své roli dosta­teč­ný odstup, tajem­ství a vnitř­ní napě­tí. Dokázal ve svých scé­nách na sebe sou­stře­dit pozor­nost a výraz­ně tak pomohl vyzně­ní celé­ho fil­mu.

Kvalitní prá­ci archi­tek­ta Jana Vlasáka jsem už pochvá­li­la. Kostýmy navrh­la Jarmila Konečná a asi to nebyl moc těž­ký úkol. Ve fil­mu vystu­pu­jí vět­ši­nou muži v dlou­hých kabá­tech. Jednak se to nosi­lo a jed­nak to může být chá­pá­no jako tako­vá dobo­vý stej­no­kroj. Na vel­mi dob­ré kva­li­tě fil­mu se podí­lel ješ­tě pol­ský kame­ra­man Adam Sikora, kte­rý si někte­ré zábě­ry vychut­nal jako dobo­vé obra­zy.

Hodnocení: 67 %


Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Ve stí­nu
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Upgrade (odplata australského robotizovaného „Venoma“ za smrt přítelkyně) V neznámém velkoměstě v blízké budoucnosti žije ve svém malém domě šťastný manželsk...
Titulky k Suits S08E16 - Harvey Čekali jste dlouho, děkuji všem, kteří vydrželi a čekali. Pro vás to děláme. Ne pro těch ...
Dobrodružství kriminalistiky aneb Dokument, seriál a studie v jednom Stopa. Jed. Bertillonáž. Otisk. Střela. Krev. Rekonstrukce. Tým. Písmo. První detektivní sbor...
Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan   Herec a také režisér Peter Mullan, který je veřejnosti známý rolí dealera Swa...
Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 % Čím završit třinácti-dílný seriál? No něčím velkým, co by všechny kecálky umlčelo. N...
Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Díra u Hanušovic - Tisková konference21. července 2014 Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( profesí psycholog)  napsali scénář, který je […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]