To (1990) - Ten film není zázrak, ale díky skvělé předloze je to snesitelné.

Tp97

To je prav­dě­po­dob­ně můj nej­ob­lí­be­něj­ší román od Stephena Kinga, pro­to­že tím vlast­ně kon­cen­t­ro­val svou tvor­bu. Je zde všech­no, co ho zdo­bi­lo, je to roz­pra­co­vá­no na obrov­ském množ­ství strá­nek, ale fun­gu­je to. Jsou zde dvě rovi­ny. Současnost a minu­lost před tři­ce­ti lety, kdy King skvě­le doká­že sla­dit obě časo­vé rovi­ny a obě mají to, co by mít měly. V pří­pa­dě, že jsou vyprá­vě­ny dět­mi, máte pocit, že sku­teč­ně jde o děti, pokud jsou zde dospě­lí, ráz se čás­teč­ně mění, což je tře­ba.

  Klaun si chce jen hrát.

V romá­nu jsou nád­her­ně načrt­nu­ty, roz­pra­co­vá­ny a zacho­vá­ny růz­né cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav a musím říct, že tohle je prvek, kte­rý se poda­ři­lo udr­žet i pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Vidíte posta­vy, kte­ré lze od sebe odli­šit, a to nejen tím, že vypa­da­jí jinak, ale pro­to, že se cho­va­jí jinak, mají vlast­ní pod­sta­tu, kte­rá se navzá­jem liší. V kni­ze se to však pře­ce jen poda­ři­lo roz­pra­co­vat mno­hem lépe a ty posta­vy vás doká­za­ly chyt­nout a nepus­tit. Tohle se v pří­pa­dě sním­ku až tak moc nedě­je. Navíc je doce­la ško­da, že tu není více her­ců, kte­ří by vám něco řek­li, kte­ří by vám byli pově­do­mí.

  Mluvící hlavy nemá nikdo rád.

Abych se ale vůbec dostal k pří­bě­hu. V měs­tě Derry, kte­ré je oči­vid­ně pro­kle­té, pro­to­že King tam zasa­dil více pří­bě­hů, podob­ně jako do Castle Rocku, došlo k vraž­dě malé­ho chlap­ce. Jeho sou­ro­ze­nec a dal­ší tříd­ní odpad­lí­ci zjiš­ťu­jí, že v Derry je toho mno­hem víc, co se děje pod povr­chem, ale oni jsou jedi­ní, kdo to vidí. Všechno zlo je pak pro­po­je­no posta­vou klau­na Pennywise, což je jed­na z nejhnus­něj­ších postav, jaké jsem kdy viděl. Klauny jsem neměl rád nikdy, ale od doby, co jsem četl To, je oprav­du nesná­ším, pro­to­že z nich jde strach. Z kaž­dé­ho, kte­rý si na sebe napat­lá ten bílý mej­kap.

  Hezká vzpomínka.

Pennywise je zlo, kte­ré mohou pod­le vše­ho odstra­nit prá­vě jen děti. Jenže pak zde sle­du­je­me ješ­tě sou­čas­nou rovi­nu, kdy děti hod­ně zestár­ly, jsou z nich dospě­lí lidé, kaž­dý má svůj osud a ani v jed­nom pří­pa­dě to není úpl­né štěs­tí. Něco tomu chce, aby se zno­vu spo­ji­ly. Něco, co zabrá­ni­lo tomu, aby Pennywise sku­teč­ně před tři­ce­ti lety zni­či­ly. I ve fil­mu jsou obě rovi­ny pro­vá­zá­ny oprav­du vel­mi dob­ře a daří se jim udr­žet napě­tí a cel­ko­vě pří­běh gra­do­vat. Bohužel ome­ze­ní dána tele­viz­ní pro­duk­cí jsou zde znát. Tenhle pří­běh by si zaslou­žil mno­hem drs­něj­ší poje­tí.

  Už se sám trochu nudí.

Ne, film To urči­tě není tak skvě­lým poči­nem jako Kingova kni­ha. Ať už za to může tele­viz­ní pro­duk­ce, ane­bo pros­tě tvůr­ci, To je jen odva­rem skvě­lé­ho romá­nu. Ano, zadap­to­vá­no je to rela­tiv­ně dob­ře, Tim Curry je jako Pennywise napros­to doko­na­lý, ale film není scho­pen divá­ka sku­teč­ně vydě­sit. Bylo jas­né, že někte­ré scé­ny bude nut­né vypus­tit, ale prá­vě tím film hod­ně ztrá­cí. Jako adap­ta­ce je to dob­ré, ale jen dob­ré. Tahle kni­ha by si zaslou­ži­la něco sil­něj­ší­ho.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
To (TV film)
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Ohodnoťte článek


Části seriálu: To


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]
  • Charlieho andílci - Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu jsou sexy agentky12. května 2019 Charlieho andílci - Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu jsou sexy agentky Hned na začátku bych rád řekl jednu věc, Charlieho andílci jsou jedním z nejzábavnějších filmů, které jsem v poslední době (lépe řečeno v období několika let) viděl, tedy jestliže se […]
  • Akta X - Film - první Akta X film z roku 199813. října 2018 Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998 Nejen přižloutlým členům springfieldské rodinky či sprostým hochům ze South Parku se podařilo z televizní obrazovky probojovat až na stříbrné plátno. V roce 1998 se slavný seriál Akta X […]
  • Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny6. června 2018 Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny Na začátku prázdnin vtrhne do kina romantická komedie s názvem Manžel na zkoušku. V hlavní roli vystupuje bohatý a rozmazlený playboy, který si celý život jen užíval. Ale jak se říká  - […]
  • Nekonečný příběh na Blu-ray21. května 2015 Nekonečný příběh na Blu-ray Nekonečný příběh je moje srdeční záležitost. Tolik fantazie, tolik nedigitálních triků mnoho filmů nemá. Na začátku 80. let režisér Wolfgang Petersen byl v Německu velmi známý a tento […]
  • Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %9. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 % Tam se nám vrátil Marvel do vesmíru Strážců Galaxie. Znova je to film o partě nesourodých lidí/mimozemšťanů, kteří v prvním dílu zachránili  svět před velkým zlosynem. Tentokrát ale […]
  • Nespoutaný Django - O FILMU8. ledna 2013 Nespoutaný Django - O FILMU Cesta Nespoutaného Djanga na filmová plátna začala už před více než deseti lety, když scenáristu a režiséra Quentina Tarantina poprvé napadl hlavní hrdina tohoto snímku, Django. „Původním […]
  • Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 %19. srpna 2018 Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 % Už jsme si zvykli na nová Akta X. Prvních 9 řad se v televizi pořád opakuje a 10. byla uvedena před dvěma lety. Producenti se rozhodli pro další sérii, tentokrát desetidílnou, a tak se […]
  • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […]
  • Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída.21. prosince 2018 Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída. Myslím, že epizodu hodně inspirovala dnešní migrační krize. Přijde mi, že si jím tvůrci snažili sehnat trochu víc fanoušků. Jako kdyby prohloubení nenávisti k muslimům byl dobrý reklamní […]