Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný „terminátoří“ film

Super akč­ní pokra­čo­vá­ní pře­de­šlých bez­kon­ku­renč­ních dílů nebo jen komediálně-akční zápla­ta klí­čo­vých osob­nos­tí, odpo­věd­ných za úspě­chy minu­lých dílů? Takže jak to vypa­dá? Dvěma pře­de­šlým poku­sům o zabi­tí Johna Connora, budou­cí­ho odbo­jo­vé­ho vůd­ce pro­ti stro­jům, se poda­ři­lo zabrá­nit. Je na čase to zku­sit zno­vu, ale je tře­ba při­tvr­dit, T-800 uká­zal, že se tak lehce nevzdá. Teď nevím, asi se vytvo­ří dva tábo­ry názo­rů, jed­ni budou nové­ho ter­mi­ná­to­ra T-X zbož­ňo­vat a dru­zí si jen smut­ně zavzpo­mí­na­jí na před­cho­zí díly. Nový Terminatrix nebo spíš novou ter­mi­ná­tor­ku ztě­les­něju nor­ská model­ka Kristianna Loken. Je to nej­no­věj­ší model vyba­ven nej­růz­něj­ší­mi vymo­že­nost­mi jako zabu­do­va­ným lase­ro­vým dělem nebo čteč­kou všech elek­tro­nic­kých pří­stro­jů, jež umož­ňu­je všech­ny takhle „pro­je­té“ pří­stro­je na dál­ku ovlá­dat.

Jenomže ale­spoň náš sta­rý dob­rý Arnie se vra­cí, se svým zná­mým ledo­vým pohle­dem napro­gra­mo­ván a zno­vu vyslán z budouc­nos­ti ochrá­nit nedáv­no dospě­lé­ho Johna i jeho novou druž­ku a důle­ži­tou posta­vu budou­cí­ho odbo­je Kate Brewsterovou. Mírně vylep­še­ná ver­ze dostá­vá ozna­če­ní T-850, je tro­chu odol­něj­ší a dis­po­nu­je sil­nou výbuš­ni­nou, kte­rá se hodí snad sko­ro všu­de.

Tak vypa­dá to cel­kem dob­ře, zatím nic nápad­né­ho, jenomže už ani nic dal­ší­ho nepři­jde, až na pár ušlých efek­tů a pár hez­kých zábě­rů. Honička v jeřá­bu, efekt­ně bor­tí­cí okol­ní domy a mač­ka­jí­cí auta jako kra­bič­ky, je ješ­tě tako­vým hez­kým vzpo­me­nu­tím na T2, ale všech­no dál jsou jenom sran­dov­ní Arnoldovi poku­sy pro­ti něko­li­ka­ná­sob­ně sil­něj­ší­mu Terminatrixu. T-850 k tomu ješ­tě při­dá pár vtip­ných hlá­šek, při kte­rých se roz­hod­ně zasmě­je­te, ale kdo z vás něco tako­vé­ho čeká od Terminátora?

Ale co se vlast­ně děje? Do sys­té­mu národ­ní obra­ny se dostal virus, kte­rý ohro­žu­je obra­ny­schop­nost celé­ho náro­du a tak se vyso­cí důstoj­ní­ci roz­hod­li pou­žít do pro­ti­ú­to­ku dří­ve vyvi­nu­tý sys­tém počí­ta­čů minis­ter­stva obra­ny, Skynet. Netuší ovšem, že sám Skynet je tím ohro­žu­jí­cím virem a že jeho plné spuš­tě­ní bude mít za násle­dek na pár minut ode­vzdá­ní kon­t­ro­ly pou­ze stro­jům. Je to risk, ale roz­kaz už byl vydán. Dál se hra­je o čas, a na armád­ní základ­nu dora­zí oba ter­mi­ná­to­ři nezá­vis­le na sobě téměř ve stej­nou dobu. Conner ani Kate ale dora­zí, až už je poz­dě a navíc s T-X v zádech.

Dostávají tip na skry­tou vojen­skou základ­nu v nevad­ské pouš­ti, kde se dá údaj­ně ješ­tě jader­ný útok zasta­vit. Je to však pou­hý úkryt dáva­jí­cí zna­me­ní, že soud­né­mu dnu nešlo zabrá­nit a tak se poma­lu útrž­ky dáva­jí logic­ky dohro­ma­dy a John s Kate poma­lu začí­na­jí věřit ve svoji budouc­nost.

Každému jis­tě vyho­vu­je něco jiné­ho. Existují růz­né názo­ry: paro­die, akč­ní kome­die, ver­ze Terminátora pro děti. Rozhodně se ale nenech­te ovliv­nit a vytvoř­te si svůj vlast­ní názor. Určitě se usmě­je­te, poba­ví­te, ale mys­lím, že na pře­de­šlé díly může­me jen nos­tal­gic­ky vzpo­mí­nat…

Recenze sepsá­na:  24. 7. 2003

Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný „terminátoří“ film
Ohodnoťte článek

Fitik

Související příspěvky:

  • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout, že si k němu musíte přikoupit i prvního Terminátora z 80. let, kdy u nás bylo úplně jinak a těžko […]
  • 14. července 2003 Terminator 2 Před dlouhými 12 lety přišel do kin přelomový film světové kinematografie. Terminator 2. Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 1997 Ti, kteří prežili nukleární žár ... pojmenovali […]
  • Terminator - smazané scény18. dubna 2016 Terminator - smazané scény Když včera dávali Terminatora, tak jsem si hned vyhledal, o co všechno nás kina a televize ochudila. Smazané scény z tohoto filmu jsem našel na internetu, tak se na ně v klidu podívejte. […]
  • Terminator - recenze6. července 2003 Terminator - recenze Psal se rok 1984. Krotitele duchu začínali chránit New York, Filadelfský experiment zapříčinil rozšklebenou trhlinu v časoprostoru, posádka lodi Enterprise se vydala pátrat po ztraceném […]
  • Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott18. října 2018 Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott „Hannibal“ je důvod, proč jsem nějakou dobu nemohl Ridleyho Scotta vystát. Nadále jsou filmy, které od něj přímo nesnáším a „Hannibal“ je pořád na vrcholu tohoto žebříčku. Blízko v závěsu […]
  • The Rainmaker (Vyvolávač deště) 19977. ledna 2013 The Rainmaker (Vyvolávač deště) 1997 Snímek Vyvolávač deště je dílem slavného režiséra F. F. Coppoly. Bohužel, možná se jedná o jeho poslední podařený film, což u autora takových pecek jako byl Kmotr, Apokalypsa, apod. jistě […]
  • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […]
  • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
  • Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho7. února 2019 Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho Jsou zpět. Barney Ross a jeho partička postradatelných žoldáků opět rozpoutávají pekelné inferno plného střelného prachu, ustřelených hlav, namakaných svalů a nezapomenutelných hlášek, aby […]
  • Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)15. ledna 2019 Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-) Tak tady máme další Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zelená příšerka, která se zjevuje pouze když je naštvaná a v klidovém stavu je z ní pohledný metr osmdesát dlouhý sympatický mladík, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *