Superman se vrací - Film z doby, kdy byl Bryan Singer ještě hvězdou!

SupermanSeVraci

Bryan Singer mě troš­ku naštval, když odmí­tl mož­nost reží­ro­vat tře­tí X-Meny a pus­til se do ztvár­ně­ní jiné comic­so­vé legen­dy - Supermana. Na dru­hou stra­nu, byl to už od dět­ství jeho sen, tak­že mu to nemo­hu vyčí­tat. A nako­nec jsem rád, že to byl prá­vě on, kdo zno­vu při­ve­dl Muže z oce­li na fil­mo­vá plát­na. Láska k tomu­to téma­tu a jeho sna­ha zacho­vat atmo­sfé­ru původ­ních Supermanových dob­ro­druž­ství je totiž cítit v kaž­dé vte­ři­ně.Je to ale sou­čas­ně troš­ku pro­blém. Singer totiž někdy nedo­ká­že uhlí­dat to, aby obdiv k jeho oblí­be­né­mu hrdi­no­vi nebyl nako­nec spí­še pate­tic­ký. V někte­rých scé­nách, kdy lidé, téměř se slzou v oku, tles­ka­jí Supermanovi a sko­ro omdlé­va­jí, to už je troš­ku moc. Když se ovšem nad tím člo­věk zamys­lí, ve svě­tě, kde fanouš­ci udě­la­jí coko­liv už jen pro popo­vé rádo­byhvěz­dič­ky, kte­ré se sna­ží před­stí­rat, že umí zpí­vat, by se někdo jako Superman asi sku­teč­ně mod­lou stal.

Děj je zasa­zen do doby, kdy civi­li­za­ce na tuto posta­vu už jen vzpo­mí­ná. Je to pět let, kdy bez vysvět­le­ní zmi­zel. Vy se jako divák dozví­te, že se vydal hle­dat pře­ži­vší, ze své pla­ne­ty Krypton. Nyní se vra­cí, aby zjis­til, že svět už není tako­vý, jaký býval. Alespoň ne ten jeho. Lois (Kate Bosworth), jeho lás­ka, kte­rá mu nedo­ká­za­la odpus­tit, že ode­šel nezná­mo kam, má syna (Tristan Lake Leabu), snou­ben­ce Richarda (James Marsden) a Lex Luthor (Kevin Spacey) je na svo­bo­dě. Kromě toho se zdá, že lidé mohou žít i bez obdi­vo­va­né­ho hrdi­ny. I když nako­nec všich­ni oce­ní, že se Superman (Brandon Routh) vrá­til. Tedy téměř všich­ni. Lois jeho pří­chod naru­ší šťast­ný život, pro­to­že k němu cítí mno­hem více, než si je ochot­ná při­znat.

Máme tu tedy dvě rovi­ny. První, stan­dard­ní akč­ní, kdy Superman musí zachrá­nit Ameriku před Lex Luthorem, kte­rý zís­kal krys­ta­ly z Kryptonu a s jejich pomo­cí se sna­ží vytvo­řit nový kon­ti­nent, kte­ré­mu sto­jí v ces­tě prá­vě USA. Ta dru­há je mno­hem komor­něj­ší, Lois a Superman se sice milu­jí, ale jeli­kož Lois něco cítí i k Richardovi a morál­ně nezka­že­ný Superman není ten typ, kte­rý hod­lá ničit fun­gu­jí­cí vzta­hy, je roman­tic­ká hla­di­na o něco kom­pli­ko­va­něj­ší. Nebudu vám lhát, sen­ti­men­ta­li­ty je tu dost a dost, ale když už člo­věk začí­ná cítit pachuť přeslád­los­ti, Singer při­jde s něja­kým vtíp­kem, kte­rý atmo­sfé­ru uvol­ní.

Superman se vra­cí se nesna­ží ply­nout s vlnou dneš­ních comic­so­vých pro­jek­tů, ale Singer chce vznést poctu původ­ním fil­mů se Supermanem v hlav­ní roli. Jeho oso­bi­tý ruko­pis je cítit, ale nesna­ží se při­jít s něčím násil­ně revo­luč­ním. Pokud si pus­tí­te star­ší díly a násled­ně na to nej­no­věj­ší, zjis­tí­te, že nej­vět­ším roz­dí­lem je kva­li­ta tri­ko­vých efek­tů, ale sty­lo­vě jsou si fil­my hod­ně blíz­ké.

Opravdu nezá­vi­dím her­cům, kte­ří byli do fil­mu anga­žo­vá­ni. Důstojně pokra­čo­vat v prá­ci, kte­rou zapo­ča­ly tako­vé hvězdy jako Gene Hackman nebo Christopher Reeve, to je výzva, kte­rá vám může kari­é­ru osvě­žit nebo jí vel­mi váž­ně ohro­zit. Začněme dáma­mi, Kate Bosworth je roz­to­mi­lá a do role nespou­ta­né novi­nář­ky se hodí, ovšem troš­ku postrá­dám výraz­něj­ší cha­risma, což je ale čis­tě můj sub­jek­tiv­ní názor. Kevin Spacey ztvár­nil Luthora po svém, ale se zacho­vá­ním urči­té šíle­nos­ti této hlav­ní zápor­né posta­vy. Žádný drs­ný zabi­ják s jizvou přes půl obli­če­je, ale téměř dětin­ský génius a ego­is­ta. Jeho spo­leč­ni­ci, Kitty si zahrá­la Parkey Posey a její živel­nost je k „sežrá­ní“. Jak dopa­dl ten, kte­rý nese nej­vět­ší bří­mě? Brandon Routh má všech­no, co nový Superman potře­bu­je. Na jed­né stra­ně z něj vyza­řu­je urči­tá etič­nost a nezka­že­nost, na té dru­hé je to přes­ně ten typ, kte­rý dostá­vá ženy do kolen. Vysoký, atle­tic­ký s výraz­ným pohle­dem a sexap­pea­lem, kte­rý nemů­že nabíd­nout jen tak někdo. A přes­to, že nemá vel­ké množ­ství herec­kých zku­še­nos­tí, zvlá­dl oba póly své­ho cha­rak­te­ru, doko­na­lé­ho Muže z oce­li, ale také troš­ku „ňou­mo­vi­té­ho“ Clarka Kenta.

Roztržitý novi­nář se ale ke slo­vu nedo­sta­ne pří­liš čas­to. A to film trvá něja­kých 150 minut. Je to troš­ku ško­da, pro­to­že Clark Kent je důle­ži­té sou­část Supermanovské filo­so­fie. Ale důle­ži­té jsou i činy Supermana. S roz­poč­tem 270 mili­o­nů dola­rů máte záru­ku, že budou vypa­dat úchvat­ně. A vypa­da­jí. Záchrana řítí­cí­ho se leta­dla, zni­če­ní Lutherova nově vzni­ka­jí­cí­ho kon­ti­nen­tu, všech­ny tri­ko­vé sek­ven­ce jsou zvlád­nu­ty tak, aby vás donu­ti­ly zírat na to, co se děje s ote­vře­nou pusou.

Ve finá­le při­zná­vám, že Singerovi odpouš­tím a jsem rád, že to byl prá­vě on, kdo se režie ujal. Jen málo­kdo jiný by si s téma­tem pora­dil lépe. Jediné, co nezvlá­dl jsou emo­ce, kte­ré někdy čiší až moc, ale to je tak jedi­né, nad čím by mohl divák skuhrat. Jinak je Superman se vra­cí ta nej­lep­ší pocta kul­tov­ní posta­vě, kte­rá nás baví už desít­ky let.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […]
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […]
  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […]
  • Matrix - Klasická a dnes již kultovní otázka - "What is the Matrix?" - je i dnes aktuální...26. září 2018 Matrix - Klasická a dnes již kultovní otázka - "What is the Matrix?" - je i dnes aktuální... Thomas Anderson, přezdívaný Neo, je zaměstnancem přední softwarové firmy ve velikém městě. Většinu noci "prosurfuje" na adresách Internetu, kde krade data jako slavný hacker. Zbytek noci […]
  • Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den.1. března 2019 Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den. Režisérem filmu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vrací), který je znám i jako herec, produkční, producent a scénárista. Pod jeho taktovkou vznikl film, který řadím do kategorie […]
  • Brutální Nikita aneb 5 sérií ze Sekce Jedna4. července 2018 Brutální Nikita aneb 5 sérií ze Sekce Jedna Oprávněný kult nebo opravdová kokotina? Z titulku je celkem jasné, že dneska nepůjde o recenzi Bessonova filmu, ale kanadského seriálu, který se k nám dostal ve stejné vlně jako Xena, […]
  • Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky21. března 2019 Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky Sheldon: Někde venku je nešťastná žena, která vloží naděje do mého spermatu. Co když se jí narodí dítě, které nebude vědět, jestli má pro výpočet objemu pod křivkou integrovat, nebo […]
  • Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je to jen sen. Druhý je MATRIX...21. září 2018 Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je to jen sen. Druhý je MATRIX... Co je to MATRIX? Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je to jen sen. Druhý je MATRIX. "Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? […]
  • Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo22. července 2019 Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo Americká krása je americký a krásný film. Jeden z těch filmů, na který se můžete koukat dvakrát, třikrát a bude se vám líbit pořád stejně. Už na začátku vám totiž řeknou, jak to dopadne. […]
  • Život brouka - Bug's Life18. září 2018 Život brouka - Bug's Life Probrav se nabídkou filmů usoudil jsem, že nejlepším snímkem pro onu chvíli bude něco pro děti. Ano, milí čtenáři, Váš hnidopišský recenzent, druhdy bažící po prudké akci a temném […]