Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být

Zbran4

Po krát­ké odml­ce, při níž jsem oži­vo­val své PC, jsem opět zpát­ky a při­ná­ším s sebou finál­ní recen­zi k tetra­lo­gii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o oprav­du skvě­lou podí­va­nou!

Celý děj se ten­to­krá­te točí kolem čín­ské mafie, asij­ských nájem­ných zabi­já­ků a padě­lá­ní peněz. První náznak pro­blé­mů nasta­ne teh­dy, když detek­ti­vo­vé Martin Riggs (Mel Gibbson) a Roger Murtaugh (Danny Glover), spo­leč­ně se svým pří­te­lem, rádo­by sou­kro­mým detek­ti­vem, kte­rý je ve sku­teč­nos­ti býva­lý zlo­či­nec, Leo Getzem (Joe Pesci), ryba­ří na Rogerově novém výlet­ním člu­nu. Málem do nich totiž nara­zí vel­ký tra­jekt, ze kte­ré­ho se násled­ně ozve střel­ba. Oběma poli­cis­tům to samo­zřej­mě nedá a začnou loď pro­ná­sle­do­vat. Vše kon­čí, jak jinak, explo­zí, pře­střel­kou, sou­bo­jem tvá­ří v tvář a samo­zřej­mě zni­če­ním Rogerova člu­nu.

Martinovi se ovšem na palubě tra­jek­tu poda­ří obje­vit jakési čín­ské imi­gran­ty, ukry­té v pod­pa­lu­bí. Hned je jas­né, o co tady jde a Martin s Rogerem se ují­ma­jí vyšet­řo­vá­ní. Pomáhá jim při­tom zno­vu Leo a také mla­dý a nad­še­ný poli­cis­ta Lee Buttlers (Chris Rock), kte­rý se taj­ně ože­nil s Rogerovou dce­rou Rianne a celou dobu se Rogerovi sna­ží nad­bí­hat a zís­kat si jeho důvě­ru a pod­po­ru, což má za násle­dek, že Roger si o něm mys­lí, že je homose­xu­ál. Svatba Leeho a Rianne byla taj­ná, pro­to­že Roger si nepřál, aby jeho dce­ra měla za man­že­la poli­cis­tu. Na scé­ně se samo­zřej­mě obje­vu­je také Martinova pří­tel­ky­ně Lorna (Rene Russo), ale v tom­to díle si jí bohu­žel moc neu­ži­je­te, pro­to­že čeká s Martinem dítě a do vyšet­řo­vá­ní se zapo­ju­je jen oprav­du mini­mál­ně.

Na tra­jek­tu byla také rodi­na Hongových, kte­rou Roger obje­ví schou­le­né ve svém záchran­ném člu­nu a ujme se jich. Prý osvo­bo­zu­je otro­ky a bere si čín­skou rodi­nu k sobě domů, což je samo­zřej­mě nezá­kon­né.

Vzápětí se roz­bí­há vyšet­řo­vá­ní a Martin s Rogerem jsou k údi­vu všech pový­še­ni na kapi­tá­ny, avšak na kon­ci fil­mu o své nově naby­té odzna­ky zase při­jdou.

Horká sto­pa je zave­de rov­nou k čín­ské­mu mafi­á­no­vi, kte­ré­mu všich­ni říka­jí Strýček Benny. Už mno­ho­krát jej měli téměř v pas­ti, ale Strýček Benny se vždyc­ky doká­zal vyvléct ze sítí spra­ve­dl­nos­ti. Tentokrát si ovšem řek­li, že ho dosta­nou. To však ješ­tě netu­ší, jakou se jim poda­ři­lo roze­hrát nebez­peč­nou hru. Strýček Benny má totiž kolem sebe spous­tu zabi­já­ků, kte­ří bez milos­ti likvi­du­jí všech­ny, kdo jim sto­jí v ces­tě, včet­ně sebe samých. Jedním z těch­to zabi­já­ků je i hon­g­kon­gský spe­ci­a­lis­ta na bojo­vá umě­ní Wah Sing Ku (Jet Li).

Po dlou­hém a namá­ha­vém pát­rá­ní, kte­ré­ho není ušet­ře­na ani Rogerova rodi­na a málem uho­ří ve svém vlast­ním domě, se začí­na­jí roz­plé­tat udá­los­ti na začát­ku fil­mu. Strýček Benny je vlast­ně padě­la­tel peněz, kte­rý na tuto prá­ci dová­ží čín­ské imi­gran­ty, kte­ří jsou zlá­ká­ní lep­ším živo­tem ve Spojených stá­tech. Stejným způ­so­bem se do Ameriky dosta­la i rodi­na Hongových, o kte­rou Roger pečo­val a kte­rá je násled­ně une­se­na Bennyho ban­dou.

Více na Kritiky.cz
Masterchef CZ - největší přehmaty režie #1 První část přehmatů z 1. série Masterchef CZ....
Nominace Český lev Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka Dnes odhalila Č...
Runbow Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 7/16 - 8/15. ...
Pustina 5. díl. Přečtěte si, co nás čeká v 5. dílu Pustiny na HBO - 27.11.2016....
Projekt 100 vstupuje do třetí dekády Velké filmy, na velkém plátně – slogan, kterému Projekt 100 dostojí i v letošním roce. Ne...

V závě­ru celé­ho fil­mu a vlast­ně i celé této série, se Roger a Martin utká­va­jí s Bennyho gan­gem. Poslední sou­boj však opět pat­ří pře­váž­ně Martinovi (i když Roger se ten­to­krá­te také znač­nou měrou při­či­ní). Oba dva svá­dí nerov­ný zápas s Wah Sing Kunem. Ačkoli jsou oba hod­ně potlu­če­ní a una­ve­ní, vítě­zí a na svě­tě je zase o pár padou­chů míň.

Tento závě­reč­ný díl se natá­čel až po dlou­hých šes­ti letech od nato­če­ní troj­ky, v roce 1998 a tato sku­teč­nost se na fil­mu hod­ně pro­je­vi­la. Hlavně na her­cích, kte­ří za tu dobu dost zestár­li a jejich výko­ny už se zda­le­ka nepo­do­ba­jí dílům před­cho­zím. Filmaři ten­to fakt rov­něž pou­ži­li i ve fil­mu samot­ném a pře­váž­ně Martin Riggs teď půso­bí poně­kud „una­ve­ně“ a „dospě­le“. Už to není ten potřeš­tě­ný blá­zen, kte­rý se bez­hla­vě vrhá do kaž­dé akce. Uvědomuje si, že svou prá­ci pře­stá­vá zvlá­dat, ale naroz­díl od Rogera, kte­rý tuto sku­teč­nost už pros­tě při­jal, se s tím sna­ží ze všech sil bojo­vat.

Avšak i přes to je ten­to film opět ukáz­kou kva­lit­ní­ho díla, kte­ré v sobě kom­bi­nu­je skvě­lou akci a humor­né pasá­že. Dějová linie je ten­to­krá­te posa­ze­na oprav­du hod­ně vyso­ko a musí se oce­nit scé­náris­to­va vyna­lé­za­vost. Ve fil­mu nechy­bí ani spous­ta oprav­du dob­rých efek­tů, jako jsou výbuchy, divo­ké honič­ky na dál­ni­ci a sou­bo­je kung-fu. Snad nej­lep­ší z celé­ho fil­mu (a snad i ze všech čtyř Smrtonosných zbra­ní) je nej­po­ve­de­něj­ší tra­dič­ní závě­reč­ný zápas tvá­ří v tvář, kde ten­to­krát zasa­hu­je i Roger.

Více na Kritiky.cz
Johanna Basfordová: Tajná zahrada Proti stresu, úzkosti a depresi se dá jednoduše bojovat pastelkami, vodovkami nebo fixy. Antistre...
Hvězdné války – příběh jednoho kultu „Star Wars“, jeden z těch mála pojmů, o kterém by se dalo říct, že ho zná opravdu snad...
Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin Dva bratři, starší s manželkou, mladší s milenkou a malým dítětem, se potkávají na venkov...
Výměna manželek – 2.11.2016 ...
Matrix Reloaded - Wake up Neo... again. Když před čtyřmi lety vpadl do kin film neznámé dvojice režisérů a scénáristů, který n...

Co dodat? Tato parád­ní akce s vel­kou špet­kou humo­ru, s výbor­ným herec­kým obsa­ze­ním, ode mě - i přes drob­nou změ­nu cha­rak­te­ru obou hlav­ních postav – zís­ká­vá nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Škoda, že se nepra­cu­je na pátém dílu, moh­lo by to být zají­ma­vé.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Smrtonosná zbraň 4
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Zombik – 53 ...
Čertoviny - Ze zákulisí natáčení V podzemních prostorách pekla Jakub s Dominikem zápasili s horkem, protože byly navlečeni v...
Elyas M’Barek Elyas M'Barek se narodil v roce 1982 v Mnichově. Své první herecké zkušenosti získával ve š...
Ve středu 18.listopadu začíná v Praze již 18. ročník Festivalu francouzského filmu, který zavítá i do dalších českých měst, Brna, Ostravy, Hradce Králové a Českých Budějovic. Na festivalu budou uvedeny filmy z francouzské produkce, rozdělené do několika sekcí. Diváci ...
ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva) „Záleží na tom, co chcete zachraňovat“  Co vás napadlo jako první, když jste doč...
Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […]
  • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film11. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?" Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), […]
  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak4. dubna 2019 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […]
  • Expendables: Postradatelní 3 - 55 %15. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - 55 % Tým složený z elitních žoldáků je opět v plné práci. Nejprve se vydávají osvobodit bývalého parťáka Surgeona, který je na cestě do vězení, což se jim také podaří. Po odvedení této práce má […]
  • Křižovatka smrti 2 - Jackie Chan a Chris Tucker se vrací…větší sranda, víc akce 30. září 2018 Křižovatka smrti 2 - Jackie Chan a Chris Tucker se vrací…větší sranda, víc akce  Inspektor Lee a detektiv James Carter si v hongkongu užívají vysněnou dovolenou. Idylku náhle přeruší výbuch bomby na americké ambasádě. Vše nasvědčuje tomu, že za teroristickým útokem, […]
  • Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?!28. září 2018 Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?! Dobře natočených akčních komedií je dnes opravdu málo. Nevím, co se stalo, zda-li si tvůrci myslí, že tento typ filmu není pro diváka příliš atraktivní či co, ale prostě je tomu tak. […]
  • Křižovatka smrti 2 - Černožlutá dvojka má divákům stále co říct...29. září 2018 Křižovatka smrti 2 - Černožlutá dvojka má divákům stále co říct... Po tříleté odmlce se Křižovatka smrti navrací na plátna kin. Nejedná se samozřejmě o vzkříšení jedničky, nýbrž o uvedení dvojky. A ačkoliv byla druhá Křižovatka smrti natáčena ryze […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego22. února 2019 Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny […]
  • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […]