Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty

  •  
Sherlock2

Další pří­běh akč­ní­ho a důvtip­né­ho Sherlocka Holmese láká do kin obdi­vo­va­te­le netra­dič­ní­ho zpra­co­vá­ní reži­sé­rem Guy Ritchie. Bojovný inte­lek­tu­ál Sherlock Holmes( Robert Downey Jr.) se nebo­jí žád­né­ho nebez­pe­čí a není záha­da, kte­rou by neroz­luš­til. Tentokrát se bude potý­kat se stej­ně doko­na­lým pro­fe­so­rem Moriatym( Jared Harris) a s jeho niči­tel­skou nátu­rou. Cesta k jeho zne­škod­ně­ní nebu­de nijak leh­ká. Sherlock Holmes musí ces­to­vat z Londýna do Paříže a poslé­ze až do tajem­né­ho hra­du ve Švýcarsku. Moriaty má nejen bys­trý mozek, ale má celou armá­du špehů a násil­ní­ků, kte­ří se sna­ží Sherlocka Holmese i jeho přá­te­le not­ně potrá­pit. Ale na skvě­lé­ho detek­ti­va nikdo nemá! Sherlock Holmes doká­že pře­svěd­čit i čer­stvé­ho žená­če Dr. Watsona( Jude Law), že Moriaty musí být zlik­vi­do­ván a při své ces­tě za zlo­du­chem se sezná­mí s cikán­kou Sim(Noomi Rapace), kte­rá se v pán­ském klu­bu osvěd­čí jako bojov­ni­ce.

Popisovat všech­ny napí­na­vé situ­a­ce, kte­rý­mi se musí naši hrdi­no­vé ve fil­mu pro­kou­sat, se mi nechce a ani by to neby­lo účel­né. Kouzlo toho­to fil­mu spo­čí­vá prá­vě v těch­to scé­nách, kdy divák ani nesta­čí sle­do­vat všech­ny situ­ač­ní změ­ny, bojo­vé fin­ty a tri­ky, kte­ré se na sebe postup­ně naba­lu­jí.

Stejně jako v před­cho­zím fil­mu Sherlock Holmes(2009) vyu­ží­vá reži­sér zpo­ma­le­né zábě­ry i vizu­a­li­za­ce budou­cí­ho děje. Kořením fil­mu jsou dia­lo­gy Shelocka Holmese a Dr. Watsona. Scénáristům se poda­ři­lo zvý­raz­nit vnitř­ní myš­len­ko­vé souzně­ní obou hrdi­nů i pohled na svět kolem sebe pro­střed­nic­tvím iro­nic­kých pozná­mek nebo názna­ky spo­leč­né­ho řeše­ní napí­na­vých situ­a­cí.

V pří­bě­hu se ten­to­krát obje­vu­jí tři žen­ské hrdin­ky. Iren Adlerová(Rachel McAdams), zná­má z před­cho­zí­ho pří­bě­hu Sherlock Holmse, si zahra­je jen pár minut a sko­lí ji zákeř­ná smrt. To novo­man­žel­ka Mary Watson (Kelly Reilly) si uži­je něko­lik minut napě­tí při sva­teb­ní ces­tě ve vla­ku. Nejvíce akč­ní se však uká­že Sim(Nooami Rapace), kte­rá se nejdří­ve bojo­vě před­ve­de v pán­ském klu­bu, pak v cikán­ském tábo­ře a dopro­vá­zí své přá­te­le až k továr­ně na zbra­ně.

Scénáristům Michele Mulroney a Kieran Mulroney se kro­mě napí­na­vých scén poda­ři­lo namí­chat více kome­di­ál­ních scén pro oba hlav­ní hrdi­ny než v před­cho­zím fil­mu. Dr. Watson se tak blýsk­ne v roli váš­ni­vé­ho hrá­če karet a násled­ně se alko­ho­lem zmo­žen dopra­ví ke své budou­cí man­žel­ce Mary. Sherlock Holmes se tra­dič­ně vyřá­dí ve svých pře­vle­cích.

Film je nato­čen ve sviž­ném tem­pu, ale s dél­kou 129 minut se pře­ci jen pro­táh­ne. Pár zby­teč­ných minut by se dalo zís­kat zkrá­ce­ním zpo­ma­le­ných zábě­rů a také vyne­chá­ním návštěvy cikán­ské­ho tábo­ra, kte­ré děj nijak nepo­sou­vá.

Po výtvar­né a hudeb­ní strán­ce půso­bí film kom­pakt­ním a uce­le­ným dojmem. Hudba je dílem Hanse Zimmera, kte­rý pat­ří ve svém obo­ru ke špičce(Rain Man, Řidič sleč­ny Causy atd.).

Myslím, že reži­sér Guy Ritchie, hlav­ní herec­ká dvo­ji­ce i dal­ší spo­lu­pra­cov­ní­ci odved­li pořád­ný kus prá­ce, kte­rý se postup­ně zúro­ču­je. Sherlock Holmes a Dr. Watson si jako posta­vy zís­ka­li své obdi­vo­va­te­le a není ani pod­stat­né, jaký zamo­ta­ný pří­pad prá­vě řeší.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Sherlock Holmes: Hra stí­nů
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty
Hodnocení: 4.6 - ‎27 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Sherlock Holmes [80%]18. ledna 2010 Sherlock Holmes [80%] Filmovým průmyslem nejčastěji recyklovaná literární postava se vrací zpátky na začátek svých dobrodružství. Britský guru kriminální satiry Guy Ritchie upouští od ztvárnění uhlazeného […]
  • X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn)7. června 2019 X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn) Žádná akční řežba. Žádné hloupé dialogy sesmolené někde na koleni a napsané na umaštěný papír. Matthew Vaughn se pustil do zfilmování populárního „marveláckého“ komiksu a stvořil […]
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […]
  • Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho11. prosince 2018 Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho Režisér Guy Ritchie, který se může pochlubit, mimo jiné, úspěšnými filmy o Sherlocku Holmesovi, využil své schopnosti k natočení dalšího filmu, kde se dělí o přízeň diváků hned dva […]
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Potomci lidí - Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě!3. června 2019 Potomci lidí - Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě! Filmy Alfonsa Cuaróna patří k dílům, která uspokojují jak diváky, tak filmové kritiky. Vynikají přímočarým vyprávěním, jsou vizuálně přitažlivé, zábavné a inteligentní. Řemeslně zdatní […]
  • Bridget Jonesová: S rozumem v koncích - Hlavní postavy zůstaly stejné, stejně tak jako jejich charaktery, takže o zábavu není nouze.8. července 2019 Bridget Jonesová: S rozumem v koncích - Hlavní postavy zůstaly stejné, stejně tak jako jejich charaktery, takže o zábavu není nouze. Bridget (Renée Zellweger) "už není žádná chuděrka". Má Marka, kterého šíleně miluje, který ji bere i s jejími výstřelky a je sexuální bůh. Bridget má také pořádnou práci, je seriózní […]