Rychle a zběsile - Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.

Rychle01

  Asi bych se měl při­znat hned na začát­ku. Nikdy jsem nehol­do­val rych­lým autem (vlast­ně ani poma­lým), děsím se říze­ní, nepo­u­ží­vám mís­to kolín­ské ben­zín (a ne snad pro­to, že mi ješ­tě neros­tou pořád­ně vou­sy – a to je mi dva­cet mimo­cho­dem) a mé vzru­še­ní se nestup­ňu­je s kilo­me­t­ry na tacho­me­t­ru. Jak to jen říct – radě­ji mám seda­dlo ved­le řidi­če. A nic se na tom nezmě­ni­lo ani po fil­mu 60 sekund. Pravda, je to více než pove­de­né díl­ko, kte­ré sto­jí za zhléd­nu­tí, to beze­spo­ru. Ale můj pohled na „šílen­ství“ kolem nadu­pa­ných mašin na čtyřech kolech nezmě­nil. Ale nyní už to nepla­tí....

  Kromě toho, že Rick O´Conner vypa­dá dob­ře, tak je pol­da. Společně s FBI pra­cu­je jeho oddě­le­ní na odha­le­ní gan­gu, kte­rý pře­pa­dá­vá truc­ky s dra­hou elek­tro­ni­kou. Rick je pro­to nasa­zen (nemu­sím vám snad říkat, že v uta­je­ní) mezi elit­ní pou­lič­ní závod­ní­ky, kte­ří se zúčast­ňu­jí, pro zají­ma­vé finanč­ní obno­sy (hovo­ro­vě – pořád­ný pra­chy), ale pře­de­vším pro uspo­ko­je­ní z rych­los­ti a vzru­šu­jí­cí­ho poci­tu z říze­ní něče­ho, co se řítí vyš­ší než 200 kilo­me­t­ro­vou rych­los­tí po sil­ni­ci, ile­gál­ních závo­dů. Přestože Rick v prv­ním závo­dě doje­de jako čtvr­tý (ze čtyř), zís­ká si respekt Dominica Toretta. Ten pat­ří k nej­vět­ším oblí­ben­cům a favo­ri­tům svě­ta pou­lič­ních závod­ní­ků. A aby to neby­lo pří­liš jed­no­du­ché, O´Connerovi se zalí­bí Dominicova sest­ra Mia (kte­rá vypa­dá opra­vu, ale oprav­du k svě­tu). Dominic při­jme Ricka do své­ho týmu ve slo­že­ní, samo­zřej­mě Dominic Toretta, jeho divo­ká pří­tel­ky­ně Letty, tech­nic­ký mág Jessie, tvrďák Leon a Rickův rival v boji o srd­ce Miy, Vinc. Tato podiv­ná smě­si­ce lidí žije jen a jen rych­lou jízdou a ten­to život se jim oči­vid­ně líbí (aby, taky ne, když nabí­zí, musím pou­žít hovo­ro­vý výraz, sku­teč­ná fára, nesmír­ně sexy fanyn­ky, opoj­nou vůni ben­zí­nu a fešác­ké závod­ní­ky). Není vůbec divu, že i Rick se nechá­vá poma­lu str­há­vat a pro­pa­dá vna­dům toho­to svě­ta. Nechce uvě­řit tomu, že by Dominic měl něco spo­leč­né­ho s lou­pe­že­mi elek­tro­ni­ky. Podezřívá Johnyho Trana. Jednoho z nej­vět­ších a nej­drs­něj­ších Dominocových riva­lů. Vše nasvěd­ču­je tomu, že má Rick prav­du. A nepře­svěd­čí ho ani to, že Toretta seděl dva roky ve věze­ní, za ublí­že­ní na zdra­ví „fran­couzá­kem“ (což by se mu dalo odpus­tit, když zjis­tí­me, že napa­dl muže, kte­rý způ­so­bil smrt jeho otce). Jenže jak se uká­že, všech­no je troš­ku jinak….

  Pravda je, že v urči­tých chví­lích se dá dal­ší odví­je­ní pří­bě­hu odhad­nout. Zprvu by se to dalo pova­žo­vat za vadu na krá­se. Ale prav­da je, že kdy­by to nedo­padlo tak jak to dopadlo (to je hroz­ný slov­ní obrat), byli bychom jis­tě zkla­ma­ní. Myslím, že vám nezka­zím záži­tek z fil­mu, když vám pro­zra­dím, že Rick zachrá­ní Vince, přes­to­že si, řek­ně­me nepad­li pří­mo do oka. Dá se to oče­ká­vat už po pár prv­ních minu­tách fil­mu. Jenže tak to pros­tě musí být, máme to rádi a tak proč by nám mělo vadit, že to tuší­me už od počát­ku? Příběh je vkus­ně napsa­ný a „syn­drom odhad­nu­tel­nos­ti“ není v tom­to pří­pa­dě chy­bou.

Více na Kritiky.cz
Nezvratný osud 3 - Do třetice všeho dobrého a zlého? Možná je to dílem náhody, že mi zrovna teď… když píšu tuhle recenzi… naskočila píseň...
Vetřelec vs. Predátor Vesmírný satelit multimilionáře Charlese Bishopa Weylanda zachytil neznámý tepelný signál na...
PÁTÝ ELEMENT Konečně zase jednou kosmická opera jako řemen. Obyčejně filmy, ve kterých hraje Bruce Willis,...
O pyšné žárovce Hedvice „Za stovkou vypínačů, deseti pojistkami a jedním kilometrem elektrických drátů se nacházel...
Cantervillské strašidlo Pár slov o autorovi: Anglický autor irského původu. Během studia na něj měli velký vliv deka...

Podle mě je doce­la těž­ké napsat scé­nář, kte­rý se točí hlav­ně oko­lo aut, ale jak je vid­no, je to mož­né. Máme tu všech­no, co se dá od toho­to typu fil­mu oče­ká­vat – drs­né chla­pí­ky, vzru­šu­jí­cí dív­ky, rych­lá auta a stru­hu­jí­cí honič­ky. Jistě, že nechy­bí pomsta, vyře­še­ní trau­mat minu­los­ti, pře­střel­ky a výbuchy. Vše se ode­hrá­vá ve zbě­si­le rych­lém (teď bych napsal, jak napo­ví­dá sám název, ale to píše kaž­dý, tak­že tuto poznám­ku vyne­chám :)) tem­pu, kte­ré vás nene­chá chví­li v kli­du. To umoc­ňu­je vyu­ží­vá­ní kame­ry – zpo­ma­le­né scé­ny, vel­ké při­blí­že­ní.

  V posled­ní době se stá­vá hod­ně oblí­be­ným obsa­zo­vá­ní slav­ných zpě­vá­ků do fil­mů, ať už tím mys­lím slad­kou Mariah Carey nebo snad Snoppyho Dogga. I ten­to­krá­te může­me v epi­zod­ní roli zahléd­nout tvář zná­mou pře­de­vším z hudeb­ních kli­pů (napří­klad I´m Real spo­leč­ně s Jennifer Lopez), urči­tě jste uhád­li Ja Rule. Hlavních rolí Ricka O´Connera a Dominica Toretta se uja­li dva her­ci jejichž hvězdy se už řadí mezi holly­wo­od­skou eli­tu – Paul Walker (Lebky, Taková nor­mál­ní hol­ka) a muž, kte­rý je někdy nazý­ván novým Schwarzeneggerem, Vin Diesel. Letty si zahrá­la Michaelle Rodriguez, Miu Jordana Brewster, Johnyho Trana Rick Yune, Vince Matt Schulze, Leona Johny Strong a Jessiho Chad Lindberg. Dále uvi­dí­te napří­klad Teda Levina a dal­ší.

Více na Kritiky.cz
Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem Kdo je Petr Šlachta, kterého v Dukle 61 hrajete? Za mě trochu lehkomyslný klučina s velkým sr...
DESATERO ÚSPĚŠNÉHO FILMU Připadá vám, že ty filmy v kinech nejsou takové, jaké byste si je představovali? Už dlouho j...
ROZHOVOR S ANNOU GEISLEROVOU ...
Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" f...
JITKA NĚMCOVÁ Nar. 1950, filmová a televizní režisérka, absolventka Filmové a televizní fakulty AMU obor re...

Moc mě také potě­ši­lo, že cha­rak­ter Dominica Toretty není ve skr­ze klad­ná, ale také ne zápor­ná. Není to žád­ný skau­tík, ale roz­hod­ně také ne nemi­lo­srd­ný zlo­či­nec. Ale stej­ně si ho urči­tě oblí­bí­te, jinak to ani nejde.

  Na co musím urči­tě upo­zor­nit, tak to je napros­to vyni­ka­jí­cí, nebo­jím se říct bri­lant­ní soun­d­track. Je smě­si­cí kva­lit­ní­ho hip-hopu, latin­sko­a­me­ric­kých ryt­mů, chytla­vé­ho tech­na a něko­li­ka dal­ších sty­lů, kte­ré spo­leč­ně doko­na­le dotvá­ří atmo­sfé­ru The Fast and the Furious. Dosud se o prv­ní mís­to v mém žeb­říč­ku soun­d­trac­ků děli­la dvě CD – Matrix a Blade, ale The Fast and the Furious je sme­tl a „use­dl“ na trůn. A mys­lím, že ho dlou­ho nikdo neo­hro­zí. Na soun­d­trac­ku najde­te son­gy od tako­vých hvězd jako je Nate Dogg, Ja Rule, Fred Durst (Limp Bizkit), DMX, Faith Evans, R. Kelly nebo Carlos Santana. Skutečně si nenech­te soun­d­track ujít, pro­to­že pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co hudeb­ní svět stvo­řil.

  Rychle a zbě­si­le mě dostal. A to i přes­to, že jsem sku­teč­ně řidič­ský anti­ta­lent. Co na tom, že když ve fil­mu při­šla řeč na auto­mo­bi­lo­vé sou­část­ky rozu­měl jsem asi kaž­dé­mu tře­tí­mu slo­vu, vůbec mi to neva­di­lo. Ať už jste úpl­ný auto­mo­bi­lo­vý laik nebo pro­fe­si­o­nál­ní závod­ník urči­tě nebu­de fil­mem zkla­má­ní, nao­pak bude­te nad­še­ní. To co nedo­ká­za­lo 60 sekund, to Rychle a zbě­si­le s pře­hle­dem zvlá­dá. Mohu vám slí­bit, že se nebu­de­te ani vte­ři­nu nudit. Celý film bude­te s ote­vře­nou pusou sle­do­vat, co se děje na plát­ně. The Fast and the Furious vás pohl­tí a nepus­tí vás. A jest­li bude­te sedět v křes­le a pev­ně sví­rat opěr­ky, tak se nediv­te, je to nor­mál­ní. Budete mít chuť vzít všech­ny své úspo­ry, kou­pit si pořád­né nadu­pa­né auto s 900 koň­mi pod kapo­tou (no, tak mě by moje finan­ce nesta­či­ly ani na tří­kol­ku, ale neva­dí, snít mohu), nasa­dit si čer­né brý­le a vyra­zit do ulic. Většina z nás to asi neu­dě­lá, ale ono nutká­ní tu bude ješ­tě hod­ně dlou­ho po skon­če­ní fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Muž na laně - 7/10 Filmový režisér Robert Zemeckis má na svém kontě celou řadu úspěšných snímků, mezi kter...
DESATERO ÚSPĚŠNÉHO FILMU Připadá vám, že ty filmy v kinech nejsou takové, jaké byste si je představovali? Už dlouho j...
Rogue One: Star Wars Story - film o filmu Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví pří...
Za mořem / Beyond the Sea (2004) S  příchodem na svět Bobbyho Darina se zrodila píseň Splish Splash, kterou zbožňoval kdeja...
RECENZE – Údolí naděje Autorka: Elizabeth HaranPřeklad: Bohumila KučerováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 201...

  Rychle a zbě­si­le si beze­spo­ru zaslou­ží nej­vyš­ší hod­no­ce­ní a já ho také udě­lu­ji. Jde o jeden z nej­lep­ších akč­ních trhá­ků, kte­ré byly kdy nato­če­ny. Kromě toho, že nabí­zí veš­ke­ré ingre­di­en­ce typic­ké pro ten­to žánr, dová­dí je k doko­na­los­ti a roz­ši­řu­je o mno­ho dal­ších „chu­ťo­vek“, atrak­tiv­ním pro­stře­dím počí­na­je a osvě­žu­jí­cí­mi herec­ký­mi výko­ny kon­če. The Fast and the Furious je jed­no­du­še skvě­lý film, kte­rý nemá kon­ku­ren­ci ani v 60 sekun­dách, kte­ré byly jis­tě také dob­ré. Jenže Rychle a zbě­si­le je lep­ší dílo. Kdybych pou­žil srov­ná­ní, tak 60 sekund jsou tra­bant a Rychle a zbě­si­le Ferrari.

  Už se zít­ra vidím. Vstanu, nebu­du se holit (stej­ně se holím jenom v nedě­li), vez­mu si kože­nou bun­du, nasa­dím si čer­né brý­le, potřu se ben­zí­nem. No a pak nased­nu do naše­ho Fiatu z roku 1985 a rych­le ochlad­nu, pro­to­že s tímhle autem to vytáh­nu tak na 50 kilo­me­t­rů za hodi­nu, ale co z nou­ze ctnost. O tom, že sedím za volan­tem pořád­né­ho žihadla mohu zatím jen snít, ale kdo­ví co budu řídit za něko­lik let (zatím nemám ani kolo). Doufám, že to bude pořád­ně rych­lé auto. A toto samo o sobě je důka­zem toho, že The Fast and the Furious je skvě­lý film, pro­to­že jak jsem řekl, až dosud jsem nesná­šel říze­ní a při oto­če­ní klíč­kem v zapa­lo­vá­ní se mi roz­kle­pa­ly nohy.

Více na Kritiky.cz
Jak to chodí v cirkusu Hlavně pro „předčtenáře“ je určená knížka německých autorů Doro Göbelové a Petera ...
Soutěž s Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta S našimi partnery vyhlašujeme novou soutěž o 4 DVD Pirátů z Karibiku (Piráti z Karibiku: Prok...
Spider-Man 2 Pro odpůrce všech „dvojek“ míří do éteru špatná zpráva: letošní rok je na seriály vy...
STAR TREK: DO TEMNOTY: Dospívání Enterprise Vzhledem k tomu, že „Star Trek: Do temnoty” obsahuje větší akce, je větší svým rozsahem ...
#1858: Mýty 14: Čarodějnice - 70 % Mýty 14: Čarodějnice (Fables: Witches)Vydalo nakladatelství Crew ve spolupráci s nakladatelstv...

  Hrají: Paul Walker, Vin Diesel, Michaella Rodriguez, Jordana Brewster, Chad Lindberg, Ja Rule, Johnny Tran, Ted Levine, Matt Schulze, Johnny Strong a dal­ší

  Režie: Rob Cohen

  Scénář: Erik Bergquist, Gary Scott Thompson, David Ayer

  Kamera: Ericson Core

  Hudba: Brian Tyler, BT

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Související příspěvky:

  • Rychle a zběsile - 65%12. února 2016 Rychle a zběsile - 65% Nyní už legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světa kinematografie kult uctívání rychlých aut, rozpálených pneumatik a vůně spáleného benzinu. Přestože se ale první Rychle a […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %2. března 2016 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu Počínaje impozantním zápasem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zběsile 5, souboje muž proti muži se staly součástí každé kapitoly. Mezi několik nezapomenutelných zápasů patří Hanův a Romanův […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera Během produkce Rychle a zběsile 7 zasáhla v listopadu 2013 tragédie a naše rodina ztratila milovaného otce, syna a bratra a svět ztratil skvělého přítele a kolegu – talentovaného […]
  • Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná Když skončilo natáčení Rychle a zběsile 6 a režisér Justin Lin ukončil svou čtyřdílnou cestu touto sérií, začali se producenti Moritz a Diesel spolu se scenáristou Morganem poohlížet po […]
  • Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu. Tato čtyři slova ilustrují samotnou podstatu ságy Rychle a zběsile, a to díky věrnému týmu filmových postav a partě herců, filmařů a filmového štábu, ze kterých se během sedmi dílů taková […]
  • Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů V Rychle a zběsile 7 je gang vržen do nových situací plných početných nepřátel a čelí rostoucím bolestem a přízrakům ze své minulosti. Co se týká další kapitoly Domovy a Brianovy cesty, […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 71. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7 Ať už rychlá nebo zběsilá – když dojde na auta používaná v sérii Rychle a zběsile, je vzorec jednoduchý. Morgan se domnívá, že „auta jsou jako kovbojští koně nebo samurajské meče. Doplňují […]
  • Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70%30. března 2015 Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70% Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) zabili v Rychle a zběsile 6 zločince Owena Shawa a nyní se budou muset vypořádat s jeho o dost tužším, šílenějším a po pomstě prahnoucím starším […]