Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš.

Rocky6

Jen málo­kdy se mi stá­vá, abych use­dl k počí­ta­či, odkli­kal Word a nevě­děl, jak zařa­dit rych­lost. Tvůrčí stras­ti mě obvykle nepo­sti­hu­jí na star­tov­ní čáře, ale až poz­dě­ji – v prů­bě­hu vypi­cho­vá­ní, pro­pí­rá­ní a jen výji­meč­ně v závě­reč­ných minu­tách. Ještě do vče­rejš­ka jsem pomy­sl­ný roz­jezd pova­žo­val za snad­no poko­ři­tel­nou bari­é­ru. Ovšem až do vče­rejš­ka. V pří­pa­dě Rockyho mě totiž zasáh­la neče­ka­ná kri­ze.

Ačkoliv by se slu­še­lo nastar­to­vat něčím ve sty­lu „Těžko říci, proč se toto při­ho­di­lo…“ a vzá­pě­tí si nepo­cho­pi­tel­ně pro­ti­ře­čit vylí­če­ním důvo­dů, ten­to­krá­te se spo­koj­te s pou­hým: „A není to nic pře­kva­pu­jí­cí­ho.“ Šestý Rocky mě totiž (a proč si to nepři­znat) dostal. Navzdory popáté obkres­le­né šab­lo­ně… navzdo­ry nikterak nová­tor­ské­mu hávu… no snad navzdo­ry vše­mu skep­tic­ké­mu.

https://web.archive.org/web/20070611074813im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super62/rocky_balboa00.jpg V glo­bá­lu (čili z pta­čí per­spek­ti­vy) se nese­tká­vá­me s ničím novým. Máme tady zná­mé posta­vy, typic­ký jedničko-pětkovský roz­jezd v man­ti­ne­lech špi­na­vé Philadelphie, nevy­hnu­tel­nou úva­hu o návra­tu do rin­gu, tra­dič­ní a chytla­vou hud­bou pod­bar­ve­ný tré­nink, kde se zase zve­da­jí řetě­zy, kde se opět vybí­ha­jí scho­dy a kde se Rockyho tre­nér může nále­ži­tě vyřvat, a koneč­ně toli­ko tou­žeb­ně vyhlí­že­ný zápas mezi pro­va­zy. Přesto všech­no (a nemys­le­te si, že jsem se nedi­vil) je to ten­to­krát o něčem jiném. Od pět­ky uply­nu­lo předlou­hých šest­náct let a stej­ná por­ce leto­kru­hů  - nemýlím-li se -  uběh­la i v živo­tě Rockyho. Troufám si tvr­dit, nebýt tak dlou­hé pau­zy mezi posled­ním a před­po­sled­ním dílem, byla by mnou nakous­nu­tá zají­ma­vost tatam. To, co Balbou osvě­žu­je a pozve­dá­vá na hod­no­tu 7.6 (hod­no­ce­ní na IMDb.com), jsou prá­vě radi­kál­ní změ­ny v živo­tě hrdi­nů a jejich momen­tál­ní vyhlíd­ky do budouc­na.

https://web.archive.org/web/20070611074813im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super62/rocky_balboa01.jpg Návštěva po tako­vé době, byť do noto­ric­ky zná­mých míst, je pros­tě pří­jem­ná. Rocky, i když smýš­lí stá­le stej­ně a neza­pře v sobě toho hod­né­ho pros­ťáčka odve­d­le, kte­rý se v kaž­dé dru­hé scé­ně scho­vá­vá za ono­še­ný úškle­bek a jenž by za vámi sko­čil i do žum­py, pakli­že bys­te kři­če­li „Pomoc!“, je totiž časem ošle­ha­ný, o něco málo moud­řej­ší a hlav­ně – s minu­los­tí slav­né­ho boxe­ra je spjat jen pro­střed­nic­tvím zará­mo­va­ných fotek ve své restau­ra­ci. Více či méně patr­né změ­ny postih­ly zce­la logic­ky i ostat­ní posta­vy. Nezůstalo tak jen u ex-ex-ex…ex-šampióna v těž­ké váze, ale i u jeho (už) tři­ce­ti­le­té­ho syna, kte­rý si své pra­cov­ní úspěchy/neúspěchy opod­stat­ňu­je slav­ným pří­jme­ním, a stříd­mě nalo­že­né­ho Pouliho. Samozřejmě, nej­ví­ce se na sním­ku pode­pi­su­je (ne)vynucená eli­mi­na­ce Adriany.

Více na Kritiky.cz
Adam Savage za kamerou Ghost in the Shell! Adam Savage (Bořiči mýtů) se dostal na plac filmu Ghost in the Shell....
Nekonečný příběh na Blu-ray Nekonečný příběh je moje srdeční záležitost. Tolik fantazie, tolik nedigitálních triků m...
Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu „In brightest day, in blackest night, No evil shall escape my sight. Let those who worship evi...
Lincoln speciál - část 2 - Nalezení Lincolna Postava Abrahama Lincolna dlouho osciluje mezi mýtem a mužem z masa a kostí.   S...
Dreamgirls - Recenze Po české kvasce se řítí do našich kin další muzikálový zástupce. Tentokrát to ale dopadl...

Avšak záměr­ně. Nenadálé úmr­tí Rockyho man­žel­ky má prá­vě zde pat­řič­né opod­stat­ně­ní. Nebýt jej, nena­chá­zel by se slav­ný boxer tam, kde se nachá­zí (tj. v psy­chic­ké hni­lo­bě, v mys­li se stá­le vra­ce­je do minu­los­ti, nepro­ží­va­je při­tom důle­ži­tou sou­čas­nost), a zce­la urči­tě by neza­mýš­lel návrat do rin­gu a neris­ko­val tak na sta­rá kole­na zesměš­ně­ní.

https://web.archive.org/web/20070611074813im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super62/rocky_balboa02.jpg Ne náho­dou mě během pro­jek­ce stí­hal pocit, že Stallone nato­čil film o sobě (a doteď mě onen pocit roz­leptá­vá). Vždyť i on pořád­ně ris­ko­val, když se na sklon­ku kari­é­ry roz­ho­dl nato­čit dal­ší sequel – kór ke zdán­li­vě zaš­ně­ro­va­né sérii. Podobně jako Rocky, kte­rý je ve sním­ku neu­stá­le ode­pi­so­ván, i dří­ve neo­myl­ný Sly pod­stou­pil nerov­ný sou­boj s nepříz­ní při­hlí­že­jí­cích (divá­ci se potul­ně usmí­va­li a pro­du­cent aby byl bater­kou pohle­dán). Jak už to tak ale cho­dí - tolik se oče­ká­val pro­pa­dák, až se ve výsled­ku zro­dil poměr­ně uspo­ko­ji­vý počin. Stallone se dal nále­ži­tě do kupy, pře­dem se smí­řil s tím, že nepro­tne cílo­vou pás­ku jako prv­ní, a nako­nec se z toho vše­ho vylí­zal se vzty­če­nou hla­vou.

https://web.archive.org/web/20070611074813im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super62/rocky_balboa03.jpg A tak i když může lec­kdo z vás namít­nout, že je to „pořád o tom samém - jen s něko­li­ka vrás­ka­mi na povrchu“ (obzvlášť, pokud zohled­ní­te pomy­sl­né roze­sta­ve­ní figu­rek na šachov­ni­ci), nejen tíha nos­tal­gie vás v prů­bě­hu „apli­ka­ce“ při­mě­je k pře­hod­no­ce­ní. Stejně jako byla jed­nič­ka o jedi­neč­ně šan­ci a „pře­dem pro­hra­ném sou­bo­ji“, dvoj­ka o odve­tě a pět­ka o nevy­da­ře­né tre­nér­ské drá­ze, stej­ně tak šest­ka při­ná­ší něco, na co bychom v pře­de­šlých čás­tech nena­ra­zi­li. Zřetelné potla­če­ní boxu jako tako­vé­ho, podrob­nou pitvu Rockyho osob­nos­ti a hlav­ně - pří­běh o člo­vě­ku, kte­rý zapo­mněl žít a jenž chce ale­spoň na oka­mžik vzkří­sit zašlou slá­vu dáv­ných let. Rocky Balboa je tedy stej­ně tak boxer­ský jako pal­čá­ko­vá ruka­vi­ce leží­cí ved­le zablá­ce­ných sáněk. Netěšte se na žád­ný vel­ko­le­pý sou­boj v duchu před­chůd­ců, ani na obsáh­lou tré­nin­ko­vou mon­táž. Obojí zabí­rá jen nezbyt­né mini­mum sto­pá­že.

Více na Kritiky.cz
Babičky recept! Jelení tokáň na hřibech Jelení tokáň na hřibech je výborná maďarská zvěřinová pochoutka, která bude ur...
56th Zlin Film Festival Interview - Jonathan Geva, Yoav Sadian, Idan Barkai - Abulele ...
Můj soused zabiják 2 - preview OBSAH FILMU: Bývalý nájemný zabiják Jimmy „Tulipán“ Tudeski (Bruce Willis) si užív...
DAVID BYRNE o skládání hudby k filmu ...
Válka před Válkou - Stanislav Motl Spisovatel a novinář Stanislav Motl, který se věnuje převážně tématům druhé světové vá...

Přestože se výše osa­ze­né odstav­ce pří­jem­ně pro­čí­ta­jí, roz­hod­ně to nezna­me­ná, že bych na šest­ce nevy­sto­po­val něko­lik drob­ných, na výsled­ném ver­dik­tu se výraz­ně nepo­de­pi­su­jí­cích, chy­bi­ček. Ba nao­pak. Ono by se toho našlo mno­ho. Ať už je to poně­kud ukva­pe­ný a lehce odby­tý pře­chod mezi dra­ma­tem boxer­ským a pou­lič­ním, závě­reč­né titul­ky, kte­ré jsou dopro­vá­ze­ny sestři­hem ve sty­lu „Natoč to!“ (tahle série si zaslu­hu­je nos­tal­gic­ké doťuk­nu­tí, niko­liv paro­dic­ké vybí­há­ní scho­dů), nebo snad tele­viz­ně poja­tý sou­boj v rin­gu, jenž jak­si nela­dí s před­cho­zím (old­scho­o­lo­vě stři­že­ným) mate­ri­á­lem.

Jak už ale bylo napsá­no, nic z toho nemá tako­vou kaden­ci, aby to otřás­lo s pře­dem avi­zo­va­ným ver­dik­tem. Stallone povstal z pope­la a nato­čil sní­mek, kte­rý zkrát­ka nenu­dí.

Co z toho vyplý­vá? Překvapivě nic pře­kva­pi­vé­ho. Rocky Balboa není nikterak pře­vrat­nou nálo­ží, kte­rá by stme­li­la jin­dy nest­me­li­tel­né masy divá­ků. Je to sní­mek nato­če­ný pro radost. Avšak neje­nom pro radost jeho stvo­ři­te­le, ale i pro potě­še­ní jeho skal­ních pří­vr­žen­ců. Diváci, kte­ří si Rockyho dopřá­li jen teh­dy, pakli­že se jim nechtě­lo spát a v tele­vi­zi nedá­va­li zrov­na nic lep­ší­ho, budou zřej­mě nevě­říc­ně krou­tit hla­vou, ale upřím­ně… já jim to roz­hoř­če­ní pře­ji.

Více na Kritiky.cz
Nápady na zkrášlení domova V knize maďarské autorky se setkáme s typy na celoroční zkrášlení a zútulnění našich d...
Petrolejový princ - Řeka Cetina Po týdnu se filmaři přestěhovali do Splitu, odkud to neměli daleko k ostatním místům natáč...
Robert Moss – Tři pouhé věci (100%) Hovorí sa – je to len sen, je to len náhoda, je to len fantázia... Teda, ak mám byť presnejš...
CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku Martin život plyne líně. Jeden den střídá druhý a téměř všechno lze předpokládat. Stejn...
Margaery Tyrell – Hra o Trůny Petyr Baelish:„Chceš být královnou?“ Margaery Tyrell:„Ne. Chci být Královnou.“ Kr...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Rocky


|

Související příspěvky:

  • Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně28. září 2018 Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]
  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]
  • Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii28. prosince 2018 Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii Agent bez minulosti (2002) a Bournův mýtus (2004) ukázali, že ve vodách špionáže se neumí čvachtat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jednou z těch nejlepších byl i Jason […]
  • Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?23. září 2018 Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku? Dvanáct let. Tak dlouho byl John McClane na dovolené. Tak dlouho jsme čekali. Pravda, nečekali jsme všichni. Po prvních mediálních klapkách to zavánělo pořádným průserem a definitivním […]
  • Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho7. února 2019 Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho Jsou zpět. Barney Ross a jeho partička postradatelných žoldáků opět rozpoutávají pekelné inferno plného střelného prachu, ustřelených hlav, namakaných svalů a nezapomenutelných hlášek, aby […]
  • Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti26. října 2018 Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti    Měli jsme tu dinosaury, vojáky, mimozemšťany, esesáky, jednoho domácího mazlíčka v polích kukuřice. Ale od Spielberga jsme ještě neviděli pořádně Sci-Fi z blízké budoucnosti. Do této […]
  • Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego22. února 2019 Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny […]
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) 28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […]
  • Tenkrát v Americe na Blu-ray3. prosince 2014 Tenkrát v Americe na Blu-ray Tak píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými třiceti lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […]
  • Bojovník (Southpaw) - 60 %23. července 2015 Bojovník (Southpaw) - 60 % Billy Hope je boxer, který je právě na výsluní své kariéry. Získal mistrovský titul a jeho milovaná žena Maureen by chtěla, aby se teď víc věnoval své rodině. To se ale nehodí jeho […]