Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina

PulpFiction

V roce 1994 se svět fil­mo­vých fanouš­ků nená­vrat­ně změ­nil - po Gauneřích, kte­ří už cosi dáva­li tušit, na kina opět zaů­to­čil „šíle­ný mani­ak z video­půj­čov­ny“ a pohled na to, co nazý­vá­me kul­tov­ním fil­mem, už bude vždy pomě­řo­ván Historkami z pod­svě­tí.

Quentin Tarantino vyprá­ví své hříš­né his­tor­ky for­mou něko­li­ka nechro­no­lo­gic­ky uspo­řá­da­ných poví­dek, ve kte­rých sám divák hle­dá styč­né body pří­bě­hu. Příběhu o tako­vých nor­mál­ních gan­gs­te­rech - jenomže nato­če­né­ho s pre­ciz­nos­tí a hlav­ně způ­so­bem, jež by spíš slu­šel art­fil­mu, a ne akč­ní gro­tes­ce. Pulp Fiction v pod­sta­tě tako­vou gro­teskou je - krva­vou, cynic­kou kome­dií, s doko­na­lou výtvar­ní i hudeb­ní slož­kou, přes­ný­mi akcen­ty v ději a fil­mo­vou řečí, jaká se na těch art­fil­mo­vých ško­lách teď vyu­ču­je. Protože tahle ficti­on vás pohl­tí krás­ně absurd­ním dějem, a pře­de­vším bri­lant­ní­mi dia­lo­gy, kte­ré jsou z dneš­ní­ho pohle­du nepře­ru­šo­va­ným sle­dem kul­tov­ních hlá­šek.

Při tako­vém zběž­ném pohle­du na synop­si by si člo­věk řekl, že tohle díl­ko bude hod­ně drs­né, napí­na­vé a půjde tu pře­de­vším o dra­ma­tic­ké řeše­ní váž­ných situ­a­cí v polo­svě­tě zlo­či­nu. Ty v rám­ci žán­ru až archaic­ké výcho­dis­ka (dvo­ji­ce nájem­ných vra­hů mstí­cí se nepla­ti­či jejich šéfa; boxer, co pod­ve­de bookma­ke­ry v dohod­nu­tém zápa­se, shráb­ne pra­chy na novej život, no do ces­ty se mu sta­vě­jí pře­káž­ky: otáz­ka, jak odkli­dit náhod­nou mrt­vo­lu; pře­dáv­ko­vá­ni fem­me fata­le fil­mu) jsou pou­ze atrak­tiv­ním a zají­ma­vým poza­dím, na němž se ode­hrá­vá to hlav­ní - řeči, kecy, dia­lo­gy vyci­ze­lo­va­né k doko­na­los­ti. Uvedená téma­ta se posou­va­jí kupře­du řadou absurd­ních náhod a neu­vě­ři­tel­ních zře­tě­ze­ní pří­čin a důsled­ků. To vše pat­řične komen­to­vá­no osl­ni­vou sbír­kou herec­kých hvězd.

Takže dva nájem­ní vra­ho­vé ces­tou na fuš­ku řeší otáz­ku stra­vo­vá­ní ve fast­fo­o­dech USA ver­sus Evropa a nako­lik intim­ní zále­ži­tos­tí je masáž nohou. Dvojici typu Jing/Jang tvo­ří Jules, kte­rý svou prá­ci vní­ma pří­mo filo­so­fic­ky a obě­tem citu­je Ezechiel 25:17 (počas toh­to takřa diva­del­ní­ho mono­lo­gu mně napa­da­lo, že Samuel L. Jackson by byl oprav­du pri­ma mesi­áš) a Vincent Vega, cynik obli­bu­jí­cí spíš komiksy (což se mu také sta­ne osud­ným). V prv­ní povíd­ce vystu­pu­je také bos­so­va man­žel­ka Mia (hyp­no­ti­zu­jí­cí Uma Thurman), kte­rou, kro­mě pře­dáv­ko­vá­ní a násled­né­ho oži­ve­ní pomo­cí injek­ce adre­na­li­nu doprostřed hrud­ní­ku, čeká i výhra v taneč­ní sou­tě­ži Mazaného krá­líč­ka. Že vyslo­ve­ně taneč­ní scé­na do gan­gs­ter­ky pasu­je jako pěst na oko? Pasuje! Za tónů twis­tu a v podá­ní Mii a Vincenta v hero­i­no­vém, potaž­mo koka­i­no­vém opo­je­ní per­fekt­ně.

Více na Kritiky.cz
Google chce zatrhnout stahování filmů načerno Provozovatel internetového vyhledávače Google se domluvil s americkým filmovým studiem na možn...
Babičky recept! Jelení tokáň na hřibech Jelení tokáň na hřibech je výborná maďarská zvěřinová pochoutka, která bude ur...
VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012 Ceny udělované statutárními porotami/ Prizes awarded by the statutory juries Mezinárodní ml...
Tomb Raider: Legend Jeden z dílů populární herní série s hrdinkou, která je víc obchodní značkou, než postavo...
Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka... ...to všechno nás čeká čeká tento týden v televizi. Formanovo Hoří, má panenko, Vyvolen...

Ve dru­hé povíd­ce potká­vá­me zmi­ňo­va­né­ho boxe­ra Butche (Bruce Willis), kte­rý svůj nád­her­ný plán na nový život s roz­to­mi­lou, i když poně­kud jed­no­duš­ší krás­kou ris­kant­ně pood­lo­ží kvů­li hodin­kám po táto­vi (nic sen­ti­men­tál­ní­ho, o to oprav­du žád­ný strach) a poté odjíž­dí na Zedově čop­ru (ne motor­ce, znal­ci soun­d­trac­ku vědí) vstříc svě­tu. Závěrečnou čás­tí se vra­cí­me k Vincentu a Julesovi a zjis­tí­me, že nej­dra­ma­tič­těj­ší situ­a­cí fil­mu může být oče­ká­va­ný pří­chod Bonnie, kte­rá by nemě­la najít ve své gará­ži bez­hla­vou mrt­vo­lu. Naštěstí Wolf to zaří­dí...

Pulp Fiction: Historky z podsvětí - nejslavější film Quentina Tarantina
Hodnocení: 4.6 - ‎9 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pulp Fiction-Historky z podsvětí5. října 2003 Pulp Fiction-Historky z podsvětí Film, který proslavil Quentina Tarantina.1.Pulp Fiction je druhý režijní a scénáristický počin Quentina Tarantina 2.Podíl Rogera Avaryho (Zabít Zoe) na tomto filmu je minimální.Má zásluhu […]
  • Kill Bill vol. 2 - recenze24. dubna 2004 Kill Bill vol. 2 - recenze Recenze 2. dílu filmu Kill Bill Já vážně nevím jak začít, očekával jsem akční scény, s lepší choreografií, ale tento druhý díl, jak je známo u pokračování mě zklamal. Bylo tam na mě moc […]
  • Povedených Osm hrozných6. ledna 2016 Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina. Americký režisér Quentin Tarantino  se obdivem k westernům nijak netajil a na jeho novém filmu Osm hrozných je to patrné. Napsal scénář, […]
  • Osm hrozných - Westernový koncert Quentina Tarantina29. září 2018 Osm hrozných - Westernový koncert Quentina Tarantina Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
  • Kill Bill - Volume 114. října 2003 Kill Bill - Volume 1 Po šesti letech půstu se na filmové plátno vrátil režisér Quentin Tarantino, tentokrát s filmem v asijském stylu.Je tomu šest let, kdy přišel do kin poslední film Quentina Tarantina Jackie […]
  • Tenkrát v Hollywoodu20. března 2019 Tenkrát v Hollywoodu Dnes se objevil první trailer na 9. film Quentina Tarantina - Tenkrát v Hollywoodu. Je plný hereckých hvězd a bude mít premiéru 8. srpna 2019.
  • Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie...3. února 2019 Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšnějších filmů historie (vydělal 673 mil. USD), se přesně po roce vrací scénárista a režisér M. Night […]
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […]
  • Osm hrozných - 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných - 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]