Počátek - Kus filmové historie od Christophera Nolana

  •  
Poc

Pamatujete si, jak jste si u Mementa říka­li „Páni, to je ale chyt­rý film! To mě nena­padlo!“ a od Dokonalého tri­ku jste se nemoh­li odtrh­nout, při­čemž závěr ve vás vyvo­lal stej­né „ahaa!“ jako Memento? Pamatujete si, jak jste nikdy nepo­va­žo­va­li fil­my o komik­so­vých hrdi­nech za hod­né vaší pozor­nos­ti, ale jen do té doby, než jste se necha­li pře­mlu­vit ke zhléd­nu­tí Batman začí­ná a násled­ně odpo­čí­tá­va­li dny do pre­mi­é­ry Temného rytí­ře, kte­rý ve vás vyvo­lal pocit, že jste byly prá­vě svěd­ky něče­ho jedi­neč­né­ho? Nebo snad pat­ří­te mezi to mizi­vé pro­cen­to pozemš­ťa­nů, kte­ré se s jeho výsos­tí Nolanem ješ­tě nese­tka­lo? Pokud za a) tak tuto recen­zi ani nemu­sí­te číst, pro­to­že pre­mi­é­ru Počátku jste patr­ně měli v diá­ři už něja­kou tu chví­li. Avšak patříte-li do té dru­hé sku­pi­ny, oka­mži­tě se běž­te kát do kina – a při­prav­te se na pořád­nou jízdu a hlav­ně také na to, že u toho­to fil­mu si váš mozek roz­hod­ně neod­po­či­ne. A je to zatra­ce­ně fajn pocit, že tako­vé fil­my stá­le ješ­tě exis­tu­jí!

A o čem, že Počátek vlast­ně je? Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je nej­lep­ším ve svém obo­ru – je zlo­dě­jem, kte­rý se doká­že vlou­pat do vaše­ho snu a při­nu­tit vaše pod­vě­do­mí, aby mu pro­zra­di­lo i ta nej­vět­ší tajem­ství, kte­rá víte jen vy a za nor­mál­ní­ho sta­vu, bys­te je nikdy nevy­zra­di­ly. Cobb tak­to zís­ká­vá vel­mi důle­ži­té a čas­to nebez­peč­né infor­ma­ce. Toto umě­ní z něj však kro­mě jed­nič­ky ve svém obo­ru, uči­ni­lo také uprch­lí­ka před záko­nem, kte­rý při­šel o vše, na čem mu kdy zále­že­lo a jedi­ným po čem nyní tou­ží, je vrá­tit se domů ke svým dvě­ma dětem – Philipě a Jamesovi. Proto se roz­hod­ne při­jmout nabíd­ku boha­té­ho pod­ni­ka­te­le Saita (Ken Watanabe), kte­rý mu za spl­ně­ní neob­vyk­lé­ho úko­lu při­slí­bí mož­nost návra­tu domů. Tentokrát však nejde pou­ze o vykrá­dá­ní něčí mys­li, ale nao­pak o vnuk­nu­tí myš­len­ky („vnuk­nu­tí“ je mimo­cho­dem správ­ný pře­klad ori­gi­nál­ní­ho názvu Inception). Dotyčný se má pro­bu­dit a jed­nat pod­le toho, co mu bylo ve snu vnuk­nu­to. Co kon­krét­ně bude potře­ba komu vnuk­nout vám nebu­du pro­zra­zo­vat, pro­to­že bys­te pak při­šli o dáv­ku rados­ti z toho správ­né­ho odha­lo­vá­ní děje kou­sek po kou­síč­ku. Dodám snad už jen, že k této prá­ci bude Cobb potře­bo­vat tým těch nej­lep­ších, včet­ně nové­ho „archi­tek­ta“ snu, kte­rým se sta­ne mla­dá stu­dent­ka Ariadne (Ellen Page). Před tím, než je vše při­pra­ve­no k akci, jsou nám však postup­ně vysvět­lo­vá­ny prin­ci­py vlád­nou­cí ve snech – Ariadne se postup­ně učí budo­vat svůj sno­vý svět. Postupně také pro­ni­ká Cobbových snů a sna­ží se pocho­pit, co je pří­či­nou toho, že on už není schop­ný být archi­tek­tem snů, a proč ho pro­ná­sle­du­je před­sta­va jeho ženy Mal (Marion Cotillard).

Převážná vět­ši­na fil­mu se tak ode­hrá­vá ve snech – a v pří­pa­dě zada­né­ho úko­lu „vnuk­nu­tí“ se jed­ná dokon­ce o sen o třech struk­tu­rách… A tady bych se snad už měla zasta­vit, abych nepro­zra­di­la pří­liš mno­ho – pří­pad­ně vás pří­liš nezmát­la a neod­ra­di­la. Zmateni sice bude­te tak či tak, ale sto­jí ta za to! Pokud bude­te pozor­ně sle­do­vat vše, co se před vámi děje, bude vám vše postup­ně dochá­zet a vy bude­te prahnout po nových a nových infor­ma­cích, kte­ré odha­lí dal­ší hádan­ky. Obzvláště linie zahr­nu­jí­cí Cobba a Mal je objas­ňo­vá­na po tak malých útrž­cích infor­ma­cí, že vždy, když si bude­te mys­let, že už máte jas­no, při­jde něco dal­ší­ho. A když koneč­ně zjis­tí­te celou his­to­rii, bude­te ohro­me­ni. Ach, ano, věz­te, že vás tenhle hla­vo­lam bude zatra­ce­ně bavit! Nejen kvů­li skvě­lé­mu scé­ná­ři, ale také díky skvě­lé­mu herec­ké­mu obsa­ze­ní. Leonardo DiCaprio opět doka­zu­je, že pat­ří k nej­ta­len­to­va­něj­ším her­cům své gene­ra­ce a dívat se na něj člo­vě­ka pros­tě baví. Jeho utr­pe­ní ze ztrá­ty domo­va se zra­čí v kaž­dém jeho pohle­du, díky čemuž vám ho bude nesmír­ně líto a bude­te mu fan­dit, až do samé­ho kon­ce. Ellen Page před­vá­dí náram­ně cit­li­vý výkon a její sna­ha poro­zu­mět vše­mu, co se kolem ní děje a pře­de­vším pak, co se děje s Cobbem, z ní dělá nej­vě­ro­hod­něj­ší posta­vu celé­ho fil­mu. Stejně kva­lit­ní je však i zby­lé herec­ké obsa­ze­ní – Cillian Murphy ten­to­krát nehra­je žád­né­ho podi­ví­na, což mu náram­ně slu­ší, a doka­zu­je tak svou uni­ver­zál­nost a výko­nu Marion Cotillard v roli Cobbovy ženy Mal rov­něž není co vytknout.

Film je doko­na­lý rov­něž po vizu­ál­ní strán­ce – v čás­tech ode­hrá­va­jí­cích se ve snech se tu setká­vá­me s pře­vrá­ce­nou per­spek­ti­vou, budo­vy se hrou­tí jako by byly z karet… a to vše v 2D. Ano, je krás­né vidět, že ne všich­ni jsou posed­lí 3D for­má­tem a ješ­tě krás­něj­ší je vidět, že 3D oprav­du NENÍ potře­ba k dosa­že­ní dech berou­cí­ho vizu­ál­ní­ho zážit­ku. Opět o důvod víc obdi­vo­vat Nolana a děko­vat za jeho tvr­do­hla­vost (snad uspě­je i v pří­pa­dě tře­tí­ho Batmana) dělat, co nej­ví­ce toho jde „posta­ru“. Ani scé­ná­ři nelze nic vytknout, je vidět, že Nolan se tím­to nápa­dem zabý­val spous­tu let. Kdyby tak exis­to­va­lo víc tako­vých reži­sé­rů a scé­náris­tů v jed­né oso­bě, kte­ří dis­po­nu­jí tako­vou fan­ta­zií. Tentokrát to navíc doká­zal i bez své­ho bra­t­ra Jonathana. Klobouk dolů!

Dokonce i hudeb­ní dopro­vod Hanse Zimmera je ten­to­krát nad­mí­ru ori­gi­nál­ní a až někde usly­ší­te hud­bu z Počátku, urči­tě si ji s ničím jiným nesple­te­te. Což je dob­ře! Okamžitě na vás dých­ne onen nádech tajem­na a urči­té vel­ko­le­posti - nebo monu­men­tál­nos­ti? Ani jed­no z těch slov není správ­né… bude­te to muset zkrát­ka zažít na vlast­ní kůži a vymys­let si vlast­ní pří­vlas­tek 🙂

Počátek je mis­trov­ský kou­sek, kte­rý Nolana defi­ni­tiv­ně koru­no­val na krá­le. Není pochyb o tom, že se jed­ná o nej­chytřej­ší­ho reži­sé­ra současnosti…a kdo ví, jest­li ne vůbec celých fil­mo­vých dějin. A nám nezbý­vá než se těšit na dal­ší nadíl­ku, kte­rou by měl být tře­tí (a posled­ní) Batman. Ale mezi­tím si ješ­tě pár­krát zajdu do kina na Počátek!


Počátek - Kus filmové historie od Christophera Nolana
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Prokletý ostrov - Martin Scorsese umí i horory20. června 2019 Prokletý ostrov - Martin Scorsese umí i horory Jestli se vám někdy stalo, že jste se těšili na dovolenou a pak v euforii a spěchu zapomněli zabalit půlku věcí, nezoufejte. Pokud byste totiž měli někdy skončit na ostrově Shutter, můžete […]
  • Zakletý v čase - Další z love stories obohacená tentokrát o motiv cestování v čase.4. března 2019 Zakletý v čase - Další z love stories obohacená tentokrát o motiv cestování v čase. Henry a Clare se poznali, když Clare bylo šest a Henrymu třicet šest a vzali se, když bylo Clare dvacet dva a Henrymu třicet… Pouze další z love stories obohacená tentokrát o motiv […]
  • Kritika_Grbavica7. listopadu 2008 Kritika_Grbavica Grbavica je první celovečerní snímek bosenské režisérky Jasmily Žbanić. Název byl přejat od stejnojmenné městké části v Sarajevu a v překladu znamená “žena s hrbem“. Za války se zde […]
  • Diplomová práce / Tesis (1996)23. března 2009 Diplomová práce / Tesis (1996) Thriller Diplomová práce z dílny španělského režiséra Alejandra Amenábara pojednává o existenci tzv. „snuff“ filmů. Angela (Ana Torrent) píše diplomovou práci o audiovizuálním násilí. […]
  • Bílá vrána / The Black Balloon (2008)4. dubna 2009 Bílá vrána / The Black Balloon (2008) Film The Black Balloon by se dal volně přeložit i jako Černý balon ve smyslu „černá ovce rodiny“. Jedná se o příběh chlapce jménem Thomas, který má bratra a ten je duševně postižen. Už […]
  • Chlapec v pruhovaném pyžamu / The Boy in the Striped Pyjamas / (2008)28. května 2009 Chlapec v pruhovaném pyžamu / The Boy in the Striped Pyjamas / (2008) „Dětství je měřeno zvuky, pachy a obrázky předtím, než nadejde temná hodinka rozumu.“ S těmihle slovy začíná film o dětském přátelství, které nabývá obrovských rozměrů. Režie: […]
  • Imaginárium Dr. Parnasse – aneb výlet za hranice naší představivosti.18. března 2010 Imaginárium Dr. Parnasse – aneb výlet za hranice naší představivosti. Terry Gilliam nás opět zavádí do svého světa fantazie, ale tentokrát nesklouzává k podbízivé kýčovitosti. Imaginárium Dr. Parnasse je přehlídkou nejen skvělých hereckých výkonů, ale […]
  • V hlavní roli já - když si smrtka podává ruce s bohem srandy22. března 2010 V hlavní roli já - když si smrtka podává ruce s bohem srandy Britové nás již pěkných pár desítek let zásobují svými situačními komediemi, britský humor se stal fenoménem, a tak je logické, že si z něj ostrované vedle piva vytvořili svůj vývozní […]
  • [Rec] 26. dubna 2010 [Rec] 2 Pokračování již zaběhlých sérií to nemají nikdy lehké. Diváci, namlsaní z předchozích dílů, vzhlížejí k nástupci s nemalými očekáváními, která se ne vždy podaří vyplnit. Tvůrci jsou […]
  • Za mořem / Beyond the Sea (2004)6. května 2009 Za mořem / Beyond the Sea (2004) S  příchodem na svět Bobbyho Darina se zrodila píseň Splish Splash, kterou zbožňoval kdejaký rock’n‘rollový fanoušek 50. a 60. let v Americe. Nastal rok 1959, kdy se narodil Kevin […]