Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!

  •  
2veze

Kamera pře­lé­tá nad Mlžnými hora­mi a kde­si v poza­dí se ozý­vá Gandalfův hlas. Brzy se oci­tá­me zpět v Morii, u můst­ku Khazad-dúm, kde čaro­děj spo­lu s balro­gem padl do Stínu. Kamera padá spo­lu s Gandalfem a sle­du­je zbě­si­lý sou­boj o přežití…Takto by se dal popsat úvod, kte­rý vás nemi­lo­srd­ně vtáh­ne do děje Dvou věží(TTT).

Aragorn, Legolas a Gimli sto­pu­jí skře­ty, kte­ří unes­li Smíška s Pipinem. Těm se ovšem, díky roz­po­rům v tlu­pě a neče­ka­né­mu „zása­hu zven­čí,“ poda­ří unik­nout do tajem­né­ho a pověst­mi opře­de­né­ho lesa Fangornu. Zde se setká­va­jí s entem Stromovousem, pas­tý­řem stro­mů.

Do Fangornu se dostá­va­jí i Tři honi­či a i je čeká neče­ka­né setká­ní, ovšem se sta­rým zná­mým. S noble­sou sobě vlast­ní se na scé­ně opět obje­vu­je Gandalf. Ovšem ne Gandalf Šedý…přichází v podo­bě Bílého jezd­ce, stá­vá se Gandalfem Bílým. Spolu se vydá­va­jí do Edorasu, síd­la rohan­ské­ho krá­le Théodena. Z toho se ale vli­vem našep­tá­vá­ní Grímy Červivce stal pou­hý otrok Sarumanovi vůle. Je tře­ba vyma­nit jej z poblouz­ně­ní a pře­svěd­čit o neod­vra­ti­tel­nos­ti vál­ky.

Mezitím se Frodo se Samem mar­ně sna­ží dostat do Mordoru. V patách je jim lsti­vý Glum, ten je ale pola­pen a při­nu­cen ke spo­lu­prá­ci. Aby neby­lo fyzic­kých útrap dost, na Frodovi se začí­ná stá­le více pro­je­vo­vat moc prs­te­nu. Vzteká se na Sama a dokon­ce se jej poku­sí zabít.

Jak jste si moh­li všim­nout, TTT se, na roz­díl od Společenstva, ode­hrá­va­jí v něko­li­ka dějo­vých lini­ích. Skvělý to pro­stře­dek k udr­že­ní napě­tí. Režisér Peter Jackson si s vámi neu­stá­le pohrá­vá. Jakmile se „začne něco dít“ jsme stři­hem pře­ne­se­ni do jiné linie. Sotva pře­sta­ne­te zuřit nad tím, že jste pře­ru­še­ni v nej­lep­ším, už zase s ote­vře­ný­mi ústy sle­du­je­te děj. Netřeba podo­tý­kat, že je to kolo­toč, kte­rý se neza­sta­ví až do závě­reč­ných titul­ků. Největšího pro­sto­ru se pocho­pi­tel­ně dostá­vá Aragornovi. Hodně pro­sto­ru mají také Frodo, Sam a Glum, Smíškova a Pipinova lin­ka už pro­sto­ru moc nemá. Většina jejich scén slou­ží ke sní­že­ní napě­tí, jež doko­na­le zajiš­ťu­je bitva o Helmův žleb. Strach z pří­liš­né roman­ti­ky hoď­te za hla­vu, Arwen se vět­ši­nou obje­vu­je jen v Aragornových vzpo­mín­kách - dob­ře pou­ži­tá retrospek­ti­va.

K původ­ní­mu obsa­ze­ní se při­dá­vá spous­ta nových postav, z nichž asi nej­dů­le­ži­těj­ší roli má král Théoden, skvě­le zahra­ný Bernardem Hillem. Žezlo komi­ka pře­dal Pipin Gimlimu. Jeho vti­py sice nejsou vždy zrov­na vhod­né, ale přes­to se dob­ře poba­ví­te.

Když nic jiné­ho, jsou TTT audi­o­vi­zu­ál­ním skvos­tem. Howard Shore odve­dl skvě­lou prá­ci, s jeho hud­by vám bude běhat mráz po zádech a mož­ná vám i vže­ne slzy do očí. I WETA se uká­za­la v tom nej­lep­ším svět­le. Téměř žijí­cím důka­zem jejich úspě­chu je tvor Glum. Neuvěříte, že by mohl být gene­ro­ván počí­ta­čem. Do kaž­dé scé­ny doko­na­le zapa­dá a jeho mimi­ka je dokonalá.V momen­tě, kdy ho uvi­dí­te, pocho­pí­te, co zasta­vi­lo Bilbovu „ruku.“ Kde by ovšem Glum byl, nebýt Andyho Serkise, jenž mu svým hla­sem a pohy­by vde­chl život. Filmu vévo­dí monu­men­tál­ní bitva o Helmův žleb, kde se hrst­ka sta­teč­ných brá­ní dese­ti tisí­cům skřetů(počítačem gene­ro­va­ných). V oblas­ti efek­tů mají TTT znač­né osca­ro­vé ambi­ce.

Dvě věže se těž­ko dají hod­no­tit jako samo­stat­ný film. Neobstály by. Srovnání s prv­ním dílem je nesmy­sl, pro­to­že se jed­ná pořád o jed­no dílo. Jedno srov­ná­ní si ale neod­pus­tím: TTT jsou mno­hem tem­něj­ší i akč­něj­ší. Hlavní chy­bou „Věží“je odka­zo­vá­ní na roz­ší­ře­nou ver­zi Společenstva, kte­rou spous­ta lidí nevi­dě­la. Tak se sta­ne, že lidé co kni­hu nečet­li se budou podi­vo­vat nad tím, jak je mož­né, že Frodo se Samem nejsou pod elfím pláš­těm vidět ani z pou­hé­ho met­ru, nebo kde vza­li hobi­ti lem­bas (potaž­mo zmi­ňo­va­ný plášť). Přesto TTT zůstá­va­jí výbor­ným fil­mem, kte­rý se ve všech ohle­dech vyrov­ná své­mu před­chůd­ci a v někte­rých jej mož­ná i před­čí. Skvěle odve­de­ná prá­ce.


Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]