Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život

  •  
Ostrov

Dva klo­ny (báječ­ný Ewan McGregor a slad­ká Scarlett Johannson) utí­ka­jí z chov­né sta­ni­ce, kde si boha­tí a moc­ní svě­ta roku 2019 usklad­ňu­jí své „život­ní pojist­ky“. Přitom se dostá­va­jí do nesná­zí, zdár­ně je pře­ko­na­jí, jejich přá­tel­ství pře­ros­te v lás­ku a vše dob­ře dopad­ne. Za dopro­vo­du bom­bas­tic­kých výbuchů, suchých hlá­šek a pate­tic­kých výje­vů. Jde v novém fil­mu Michaela Baye o něco víc? Ani ne. Přesto...

Režiséra Skály, Armaggedonu, Pearl Harboru by se zřej­mě nikdo neod­vá­žil obvi­nit, že je inte­lek­tu­ál. On se však poku­sil to všem posmě­váč­kům natřít a uká­zat, co v něm je – ne pří­liš úspěš­ně. Natočil sci-fi, kte­rá se upo­ce­ně pokou­ší být filo­zo­fic­ká, ale nejde to. Na začát­ku se sezna­mu­je­me s hlav­ní­mi hrdi­ny v obřím kom­ple­xu pro pře­ži­vší, Zemi totiž postih­la blí­že neuř­če­ná kata­stro­fa, díky níž je pla­ne­ta zamo­ře­na, až na jedi­né mís­to – vysně­ný Ráj, jímž má být titul­ní Ostrov. Tam se dosta­nou ti šťast­ní, kte­ří vyhra­jí v lote­rii. Jenomže, jak zjis­tí zví­da­vý Lincoln 3-Echo, něco je shni­lé­ho v téhle doko­na­lé komu­ni­tě, a tře­ba to odha­lit rych­le, pro­to­že pla­to­nic­ká kama­rád­ka Jordan dnes vyhrá­la.


Objeví straš­li­vé tajem­ství a pak násle­du­je zbě­si­lý úprk, vyčer­pá­va­jí­cí vysvět­le­ní situ­a­ce, kte­ré není až tak trap­né jen díky skvě­lé­mu Stevu Buscemimu, dal­ší utí­ka­ní a tak dále až k hap­pyen­du. Nemožným mar­ke­tingo­vým selhá­ním při pro­pa­ga­ci se sta­lo, že synop­si i „vel­ké pře­kva­pe­ní“ zná kaž­dý divák ješ­tě před úvod­ní­mi titul­ky. Další chy­bou je, že film neví, čím by chtěl být. Na jed­né stra­ně úžas­ní her­ci (díky nim tohle díl­ko sku­teč­ně sto­jí se zaťa­tý­mi zuby za skouk­nu­tí), pokus o posel­ství, smr­tel­ně váž­né odka­zy na holo­caust a na stra­ně dru­hé kla­sic­ké prv­ky Bayových spek­tá­klů, kte­ré hlav­ně nejsou ničím novým (i hrdin­ská hud­ba je pou­hou vari­a­cí na soun­d­track žánro­vě doko­na­lé Skály).


Takže resumé: film nepo­ve­de­ný až k hlouposti, ale vra­cím se k tomu „přes­to“ z prv­ní­ho odstav­ce – přes všech­ny výtky tu uve­de­né, i dal­ší, kte­ré mě napa­da­ly během sle­do­vá­ní Ostrova a nezby­lo na ně mís­to, jsem se, sty­dím se při­znat, dost dob­ře BAVILA. Na tom mají záslu­hu zmi­ňo­va­ní her­ci, něko­lik zapa­ma­to­vá­ní hod­ných výro­ků ve chví­lích, kdy to reži­sér nabe­re až tak váž­ně, a scé­ně boje mezi archi­tek­trem lodí (McGregor) a jeho klo­nem (opět McGregor). Kvůli tomu je ten pře­kom­bi­no­va­ný maglajz hoden líst­ku do mul­tiple­xu.


Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.12. listopadu 2018 Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezdravě) rozjet. Tam, kde se ostatní spoléhají na rychlostní stupeň číslo dvě či tři, tam už má Bay […]
  • Transformers6. června 2018 Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, který zastal u nového filmu o slavných robotech roli vedoucího výroby. „A […]
  • Armageddon - Nový York dostává šutrákem7. srpna 2018 Armageddon - Nový York dostává šutrákem Taxem si bláhově myslel... ne, lepší výraz je doufal jsem, že oproti Drtivému dopadu se Bruce Willis vytáhne a předvede sice akční, ale v kramflecích festovní scifárnu. Teď, když jsem […]
  • th full01is26. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho […]
  • Constantine - Akční horor odehrávající se mezi nebem a peklem, tedy na Zemi, natočený podle komixové předlohy Hellblazer od Alana Moora.2. srpna 2019 Constantine - Akční horor odehrávající se mezi nebem a peklem, tedy na Zemi, natočený podle komixové předlohy Hellblazer od Alana Moora. Constantine je zkušený exorcista, který likviduje démony porušující Rovnováhu mezi původními velmocemi (nebem a peklem). Ani není tak důležité, co dělá, jako proč to dělá. Pokud myslíte, […]
  • Rukojmí - recenze14. července 2005 Rukojmí - recenze Bruce Willis by potřeboval pořádně nakopnout. Nemám teď na mysli fyzický útok na jeho sedací partie, ale jeho účinkování ve filmech. Od dob Pulp Fiction, Posledního skauta nebo, dejme […]
  • Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh?27. dubna 2019 Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh? Jak tenká je hranice mezi tím, co se stalo, a tím, co bychom chtěli, aby se stalo? Jaký je rozdíl mezi skutečností a sny, pokud je člověk natolik sebevědomý a odvážný („Pravda je, že já […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN Na vybudování fantastického mytologického světa PERCYHO JACKSONA: MOŘE NESTVŮR pracoval výtvarník Claude Paré, tři návrháři scény a armáda umělců, tesařů, malířů a architektů. Ti […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr Percy Jackson se necítí jako hrdina. Tento pololidský syn Poseidona – řeckého boha moře – jednou zachránil svět, ale teď si pomalu začíná myslet, že to možná byla jen velká klika. Náhodou […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %20. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 % Mladý Percy Jackson vypadá jako obyčejný náctiletý mladíček, ale zdání klame. Jako dítě boha Poseidona a pozemské ženy je od narození polobohem a mísí se v něm lidské i „božské“ vlastnosti […]