Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego

MravenecZ

Dnes se podí­vá­me na zou­bek jed­no­mu fil­mu, kte­rý je tak tro­chu výji­meč­ný. Řadí se totiž do malé sku­pi­ny kva­lit­ních fil­mů, kte­ré jsou díky stá­va­jí­cím vyso­kým mož­nos­tem 3D gra­fi­ky vytvo­ře­ny kom­plet­ně na počí­ta­či. Navíc je ten­to film kom­plet­ně nada­bo­ván čes­ky, tak­že může­te celou dobu vychut­ná­vat obraz.

Za vzni­kem toho­to fil­mu sto­jí pro něko­ho mož­ná zná­má spo­leč­nost DreamWorks. Film Mravenec Z (ang­lic­ky Ant Z) sice vypa­dá, jako by byl určen těm nejmlad­ším, ale opak je prav­dou. Je určen všem, jen ne těm úpl­ně nejmen­ším. Ale teď si ten­to film hez­ky roze­be­re­me (jako Lego).

Nejdříve si vez­mu na muš­ku děj, tech­nic­kou strán­ku nechám na poz­dě­ji. Hlavní hrdi­na je mra­ve­nec, jehož jmé­no je Z. Potýká se s pro­blé­mem, že je bez­vý­znam­ný a na roz­díl od ostat­ních mra­ven­ců pou­ží­vá hla­vu k myš­le­ní. Bohužel jeho prá­ce děl­ní­ka, kte­rý kope tunel, poně­kud tlu­mí jeho před­nos­ti. Jednou se ale jeho život změ­ní. Zamiluje se totiž do prin­cez­ny a dal­ší den si vymě­ní mís­to se svým pří­te­lem, kte­rý je voják, pro­to­že vojá­ci se zúčast­ní krá­lov­ské pře­hlíd­ky a Z zde může vidět prin­cez­nu. Naneštěstí vojá­ci po před­náš­ce odtáh­nou do boje, ze kte­ré­ho se živý vrá­tí jenom Z. Mravenci totiž bojo­va­li s ter­mi­ty a nedá se říci, že bojo­va­li. Spíše šli na poráž­ku. Tato „vál­ka“ totiž byl pou­ze nápad gene­rá­la mra­ven­ců, jak se zba­vit vojá­ků, kte­ří jsou věr­ní krá­lov­ně a jak pře­vzít moc nad kolo­nií. Navíc nechá gene­rál vyko­pat Megatunel, jehož jeden konec vede pří­mo ke dnu neda­le­ké­ho jezír­ka a kte­rý by měl celé mra­ve­niš­tě spo­lu s mra­ven­ci zapla­vit. Mravenci Z se však poda­ří všech­ny varo­vat a zachrá­nit. Nakonec si vez­me prin­cez­nu a...

A teď k tech­nic­ké strán­ce věci. Nejvice mě poba­vi­la úvod­ní scé­na, kde káměn spad­ne do vody. Současně s tím­to fil­mem jsem viděl i Život Brouka ta tam spad­ne v úvo­du do vody pro­změ­nu List, ale to je urči­tě jen náho­da. Celý film byl vytvo­řen na počí­ta­čích fir­my SGI (Irix) a sami si dou­fám doká­že­te před­sta­vit, kte­ré pro­gra­my (fir­my A|W) na tom běha­jí. Z celé­ho fil­mu mě ale zau­ja­ly pohy­by postav. Hromadné scé­ny číta­jí­cí něko­lik set mra­ven­ců nejsou výjim­kou. K tomu doko­na­lá mimi­ka a Motion Capture v pra­xi - pros­tě pará­da. Film není tak barev­ný, jako tře­ba Život Brouka od Pixaru, ale pod­le mě to ješ­tě více zlep­ši­lo celou atmo­sfé­ru. Další nad­prů­měr­nou strán­kou je hud­ba. Uslyšel jsem něko­lik zná­mých skla­deb a téměř vše, co jsem sly­šel, se mi ihned zalí­bi­lo (soun­d­track jsem nese­hnal :c(. Synchronizace s hud­bou samo­zřej­mě doko­na­lá - pros­tě těch něko­lik desí­tek lidí, kte­ří na tom­to fil­mu pra­co­va­li, je vel­mi dob­ře vidět.


Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego
Hodnocení: 2.8 - ‎18 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Koule - další neúspěšný film dle Michaela Crichtona14. listopadu 2018 Koule - další neúspěšný film dle Michaela Crichtona Koule je jeden z těch filmů zhotovených podle knižní předlohy, již jsem dříve četl. Obvykle kniha vyhrává na celé čáře. Tentokrát nebylo ale tak zle -- nejen že jsem si díky své […]
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […]
  • JASMÍNINY SLZY - Blu-ray11. února 2014 JASMÍNINY SLZY - Blu-ray Je tomu už více než půl roku, kdy šel poslední film Woodyho Allena do kin. Samozřejmostí bylo v této době i napsání recenze k premiéře filmu v kinech. Filmové recenze se zhostila naše […]
  • Café society - 50 %19. září 2016 Café society - 50 % Nemohu si pomoci, ale mladíček Bobby Dorman mě ničím nezaujal a celkem nechápu, jak se tento nejistý a váhavý mladíček mohl stát majitelem prosperujícího podniku v New Yorku. Jeho rodiče […]
  • Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš.9. dubna 2019 Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš. Jen málokdy se mi stává, abych usedl k počítači, odklikal Word a nevěděl, jak zařadit rychlost. Tvůrčí strasti mě obvykle nepostihují na startovní čáře, ale až později – v průběhu […]
  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak4. dubna 2019 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […]
  • Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!31. května 2019 Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu! Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno trochou hororu, humoru i romantiky - takto by se dala charakterizovat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je […]
  • Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být25. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být Po krátké odmlce, při níž jsem oživoval své PC, jsem opět zpátky a přináším s sebou finální recenzi k tetralogii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o opravdu skvělou […]
  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […]
  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]