Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala

Milenci

Milenci a vra­zi jsou fil­mem o tom, že kaž­dý, ať už chudý nebo boha­tý, sta­rý nebo mla­dý, kaž­dý tou­ží po svém kous­ku štěs­tí a k jeho dosa­že­ní nevá­há pou­žít jaké­ko­li pro­střed­ky. Je také důka­zem toho, že minu­lost se opa­ku­je.

Ústředními posta­va­mi fil­mu jsou oby­va­te­lé jed­no­ho domu, růz­ně posta­ve­ní zaměst­nan­ci che­mic­ké­ho závo­du v Ústí nad Labem. Většina z nich se sna­ží vyře­šit svou neu­tě­še­nou „byto­vou“ situ­a­ci. Manželský pár čeka­jí­cí rodi­nu. Mladý ambi­ci­óz­ní inže­nýr Borek (Jiří Langmajer), kte­rý potře­bu­je klid pro své dal­ší vzdě­lá­vá­ní. Nebo sou­ro­ze­nec­ká dvo­ji­ce Madda (Kristina Kloubková) a Alex (Marko Igonda), v němž ona je šlap­ka a jemu nedě­lá potí­že spát s vlast­ní sestrou. Stejně nespo­ko­je­ní se svým živo­tem jsou i před­sta­vi­te­lé „vyš­ší kas­ty“. Stárnoucí Zita Gráfová (Zlata Adamovská), man­žel­ka ředi­te­le che­mič­ky a jejich syn Roman (Jakub Prachař).

Jediný, kdo se z této smě­si­ce vymy­ká, je Julda Serafín(Ondřej Vetchý), bra­tr pove­de­ných sou­ro­zen­ců. Ten jedi­ný jako by se do jejich svě­ta neho­dil. Snaží se urov­nat roz­bou­ře­né vzta­hy v domě i ve vzdá­le­něj­ším oko­lí. Stará se o děti z dět­ské­ho domo­va. Jen jeho roli v che­mič­ce, kde stá­le kro­pí ces­tu a pozo­ru­je oko­lí, jsem moc neroz­luš­ti­la.

Všechny uve­de­né posta­vy mají zvlášt­ní cha­rak­te­ry a zvlášt­ní vzá­jem­né vzta­hy, kte­ré ve spo­je­ní s dobou, ve kte­ré se pří­běh ode­hrá­vá, půso­bí na divá­ka dosti skli­ču­jí­cím ne-li depre­siv­ním dojmem. Děj začí­ná­me sle­do­vat v roce 1966 a přes drob­né zkrat­ky se dosta­ne­me až do kon­ce 80. let. V té době již vět­ši­na postav dáv­no změ­ni­la své posta­ve­ní, někte­ré jsou nao­pak i po dva­ce­ti letech stá­le stej­né, jiné již neži­jí nebo jsou v blá­zin­ci.

Více na Kritiky.cz
Komiks 37 Divné tapety ...
Smrtihlav - Natáčení souboje v chrámu Jak se točila přestřelka výsadkářů a německé armády v chrámu? Video ze zákulisí! Smrtih...
Tlumočnice Silvia Broom (Nicole Kidman coby tlumočnice v OSN) měla jednu výhodu (nebo nevýhodu?): jako dít...
Jurský svět: Zánik říše - Láva začíná téct: Vytváření destrukce  Společně s postupujícím výzkumem dinosaurů, novými poznatky a teoriemi, si filmoví tvůrc...
Želvy Ninja o Vánocích Tak byly Vánoce, co pak by si komiksoví fanoušci mohli přát? Nějaké nové komiksy? Nějaké n...

Film je plný růz­ně sexu­ál­ně zabar­ve­ných scén, včet­ně zná­sil­ně­ní, suro­vých citů a smr­ti. Přesto je vět­ši­na z nich spí­še jen nazna­če­na, živě se neo­de­hrá­vá a dál se v ději nero­ze­bí­rá,. Vrah bod­ne a oběť je pros­tě mrt­vá, zkla­ma­ná žena vejde do míst­nos­ti plné nadr­že­ných mon­té­rů a o důsled­cích se dozví­dá­te až po 20 letech.

Z herec­kých výko­nů se mi hod­ně líbil Jiří Langmajer a jeho Borek Trojan nebo skvě­le namas­ko­va­ná Veronika Žilková v roli sub­mi­siv­ní stár­nou­cí lékař­ky, kte­rá tou­žíc po lás­ce pod­leh­ne tyran­ské­mu Alexovi. Zajímavá je taky posta­va pana Thea, kte­rý celou dobu nemo­houc­ně leží v sute­ré­nu na vyso­ké poste­li. V momen­tě, kdy dochá­zí v pří­bě­hu k dra­ma­tic­ké­mu zlo­mu, vychá­zí ze své­ho ústra­ní a obje­vu­je se na den­ním svět­le. Jako čer­né svě­do­mí, vše­mi igno­ro­ván.

Bohužel jsem nečet­la román Vladimíra Párala, kte­rý se stal lite­rár­ní před­lo­hou a nemo­hu tak porov­nat. Po shléd­nu­tí fil­mu mě však kni­ha láká. Film vás roz­hod­ně nene­chá lhos­tej­ný­mi. Doporučuji však necho­dit na něj, když bude­te mít ponu­rou nála­du. Po jeho shléd­nu­tí ji totiž bude­te mít zřej­mě ješ­tě čer­něj­ší.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“4. května 2019 Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“ Kdo byl alespoň jednou v životě na českém autobusovém zájezdu, a to ideálně nějakých pár let nazpátek, určitě mu budou účastníci tohoto zájezdu velmi povědomí. Pár let nazpátky proto, že […]
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]