Láska na kari - Šikovný indický kuchař Hassan Haji umí sice uvařit skvěle indická jídla, ale ve Francii musí začít od nuly.

LaskaNaKari1

Na ces­tě k pozná­ní fran­couz­ských spe­ci­a­lit mu pomá­ha­jí sta­ré kuchař­ské kni­hy a pod­po­ru nachá­zí i v mla­dé kuchař­ce Marguaritě, kte­rá pra­cu­je v kon­ku­renč­ní restau­ra­ci mada­me Mallory. Jenže pro­vo­zo­vat ve Francii restau­ra­ci není pro cizin­ce vůbec jed­no­du­ché. Francouzská kuchy­ně je vyhlá­še­ná po celém svě­tě a pro maji­te­le restau­ra­cí je nej­vět­ším uzná­ním zís­kat Michelinskou hvězdu. Tohle oce­ně­ní sice Hassan nezná, ale doká­že pocho­pit, že když chce doká­zat své kuchař­ské kva­li­ty, nemů­že zís­kat nové zákaz­ní­ky způ­so­bem, kte­rý se osvěd­čil v Indii. A jest­li jde madam Mallory o dal­ší hvězdu pro její restau­ra­ci, pak Hassan chce doká­zat, že ve svém obo­ru roz­hod­ně není žád­né „béč­ko“. Co se jiní léta prac­ně učí, on sta­čí rych­le nastu­do­vat a osl­ní nejen Marguarity, ale i přís­nou a upja­tou mada­me Mallory. Tahle madam se sice tvá­ří téměř kyse­le, ale dob­ré kucha­ře doká­že poznat. A tak se kari postup­ně pro­sa­dí i ve vyhlá­še­né fran­couz­ské kuchy­ni. A v roman­tic­kém kon­ci fil­mu dojde i na tu lás­ku z titu­lu fil­mu.

LaskaNaKari2Scénář fil­mu napsal Steven Knight pod­le kni­hy The Hundred-Foot Journey od Richarda Moraise. Kniha je popu­lár­ní a úspěš­ně se pro­da­la v 29 zemích svě­ta. Příběh indic­ké­ho kucha­ře, kte­rý se svou rodi­nou zkou­ší uspět s exo­tic­kou kuchy­ní v tra­dič­ním pro­stře­dí Francie, může být pro čte­ná­ře láka­vý nabíd­kou kuchař­ských recep­tů a úprav pokr­mů z odliš­ných kul­tur. Na láka­vé téma, kte­ré nevy­ža­du­je moc nákla­dů na výpra­vu a svým způ­so­bem je šetr­ný i k poža­dav­kům na her­ce, vsa­dil i reži­sér Lasse  Hallström, kte­rý si už ově­řil svým před­cho­zím fil­mem Čokoláda, že jíd­lo doká­že půso­bit výtvar­ně a spo­lu s jíma­vým pří­bě­hem divá­ky oslo­ví. Jenže film Čokoláda měl kro­mě uve­de­ných plu­sů ješ­tě něco navíc. Byla to zvlášt­ní kom­bi­na­ce tajem­ných názna­ků, včet­ně humor­ných i jíma­vých scén, kte­ré jed­no­du­chý pří­běh pone­chá­va­li poo­tevře­ný pro dotvo­ře­ní dle fan­ta­zie divá­ka. Film Láska na kari si na žád­né tajem­no nehra­je a schá­zí mu jed­no­tí­cí styl vyprá­vě­ní. Konkurenční restau­ra­ce se odli­šu­jí nejen jídel­níč­kem a způ­so­bem úpra­vy jídel, ale také vyba­ve­ním a cho­vá­ní per­so­ná­lu. To je správ­né, ale přes­to půso­bí část, kdy se indic­ká rodi­na roz­hod­ne pro zakou­pe­ní used­los­ti a její pro­mě­nu ve sty­lo­vou indic­kou kuchy­ni, nevě­ro­hod­ně a sty­li­zo­va­ně. Nějak pra­po­div­ně kom­bi­no­va­né jsou ve fil­mu scé­ny klid­né a emoč­ně pod­bar­ve­né se scé­na­mi komic­ký­mi. Také pro­mě­na cho­vá­ní madam Mallory pro­běh­ne tak rych­le, že jsem nepo­cho­pi­la, kam se její před­cho­zí nená­vist ke kon­ku­ren­ci najed­nou vytra­ti­la. Každopádně pří­běh dopad­ne dob­ře a hlav­ní hrdi­no­vé obsto­jí v kon­ku­ren­ci i vůči svým bliž­ním. Žádné dra­ma ani hlu­bo­ké myš­len­ky se neser­ví­ru­jí a šikov­ní kucha­ři se vždy domlu­ví.

Ve fil­mu se výraz­ně pro­sa­zu­jí dvě herec­ké dvo­ji­ce. Mladého kuchař Hassana hra­je Manish Dayal, kte­rý půso­bí pla­še a uza­vře­ně. Je to tako­vý roman­tic­ký milov­ník, kte­rý vypa­dá v kuchyň­ském dob­ře, ale jeho tou­hu za pro­fes­ním úspě­chem jsem mu obtíž­ně věři­la. Herecký výraz­něj­ší byla Charlotte Le Bon v roli Marguerite.  Její výraz­né oči ale­spoň tro­chu oži­vi­ly jinak stro­hé dia­lo­gy.  Proti mla­dé dvo­ji­ci zaží­na­jí­cích kucha­řů se herec­ky výraz­ně­ji pro­sa­di­la dvo­ji­ce Helen Mirren v roli madam Mallory a Om Puri v roli otce rodi­ny. Zkušenosti a více pro­myš­le­né­ho tex­tu pomoh­ly obě­ma her­cům zahrát své posta­vy razant­ně a s mír­ným nad­hle­dem. A přes­to­že je LaskaNaKari3Helen Mirren výraz­ně zná­měj­ší a uzná­va­něj­ší hereč­kou, mě osob­ně zau­jal víc  Om Puri. Vypadalo to, že ho role bavi­la ze všech her­ců nej­víc a pěk­ně si ji užil.

Ačkoliv je ve fil­mu kro­mě pří­bě­hu mla­dé­ho Hassana nastí­ně­na i pro­ble­ma­ti­ka imi­gran­tů nebo fran­couz­ská zatí­že­nost na hod­no­ce­ní hvězda­mi Michelin, nema­jí tvůr­ci ambi­ce tyto pro­blémy nějak roze­bí­rat natož řešit. Rasisticky pod­bar­ve­ný útok na indic­kou restau­ra­ci se ani nevy­šet­řu­je a za všech­ny hod­né Francouze se obě­tu­je madam Mallory. Ale nechám už kri­tic­ký tón vypr­chat a pochvá­lím auto­ry za pro­fe­si­o­nál­ně odve­de­nou prá­ci a sna­hu vyprá­vět pří­běh, ve kte­rém je víc roman­ti­ky, než odraz oprav­do­vé­ho živo­ta. A také musím podě­ko­vat auto­rům za inspi­ra­ci, jaká jíd­la bych moh­la v něja­ké indic­ké restau­ra­ci ochut­nat, i když to asi nebu­de vařit skvě­lý kuchař Hassan.

Hodnocení: 55 %


Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Láska na kari
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

Láska na kari - Šikovný indický kuchař Hassan Haji umí sice uvařit skvěle indická jídla, ale ve Francii musí začít od nuly.
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

  • Muž na laně - 7/102. března 2016 Muž na laně - 7/10 Filmový režisér Robert Zemeckis má na svém kontě celou řadu úspěšných snímků, mezi které patří například Forrest Gump, Návrat do budoucnosti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlavní roli. […]
  • Muž na laně ve 3D budí závrať15. října 2015 Muž na laně ve 3D budí závrať Filmy „na základě skutečné události“ patří k svébytnému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film historický, válečný nebo kriminální. Inspirace skutečnými událostmi příběh vždy lépe […]
  • Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII12. října 2018 Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII I tvrdý a bezcitný looper může mít svou slabou chvilku. To se stane, když začne trochu přemýšlet a svou práci uvidí z jiného pohledu. Třeba z pohledu vlastního já z budoucnosti. Cestování […]
  • LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět31. ledna 2019 LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět Lego film, nejen pro ty nejmenší natočili slavní režiséři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří režírovali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas trakaře (2009) a 21 Jump Street […]
  • Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-(20. prosince 2018 Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-( Florence Foster Jenkins je bohatá a krásná žena. Žije se svým manželem St. Clairem Bayfieldem spokojený a šťastný život v New Yorku ve 40. letech 20. století. Díky svému bohatství, které […]
  • Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň - Kdysi dávno v Narnii7. ledna 2019 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň - Kdysi dávno v Narnii Pokud má film v produkci Disney, vzniká podle veleúspěšné knižní pohádkové předlohy od C. S. Lewise a režíruje Andrew Adamson (Shrek, Shrek 2), není příliš pravděpodobné, že konečný […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii28. prosince 2018 Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii Agent bez minulosti (2002) a Bournův mýtus (2004) ukázali, že ve vodách špionáže se neumí čvachtat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jednou z těch nejlepších byl i Jason […]
  • Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti26. října 2018 Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti    Měli jsme tu dinosaury, vojáky, mimozemšťany, esesáky, jednoho domácího mazlíčka v polích kukuřice. Ale od Spielberga jsme ještě neviděli pořádně Sci-Fi z blízké budoucnosti. Do této […]
  • Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho11. prosince 2018 Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho Režisér Guy Ritchie, který se může pochlubit, mimo jiné, úspěšnými filmy o Sherlocku Holmesovi, využil své schopnosti k natočení dalšího filmu, kde se dělí o přízeň diváků hned dva […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *