Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.

labyrint

Jednou už musel Thomas a jeho kama­rá­di bojo­vat v laby­rin­tu o holý život a ten­to boj byl v prv­ním díle úspěš­ný. Po zdo­lá­ní vra­žed­né­ho laby­rin­tu si mys­le­li, že mají vše za sebou, ale hlu­bo­ce se pletli, neboť se dosta­li pou­ze do dru­hé fáze. Do fáze zkouš­ky ohněm, kte­rou jim při­pra­vi­la orga­ni­za­ce Z.L.S.N. Jak už samot­ný název napo­ví­dá, děj fil­mu se ode­hrá­vá na nej­ví­ce sežeh­nu­té čás­ti pla­ne­ty, kde se budou muset popa­so­vat z nej­růz­něj­ší­mi nástra­ha­mi, kte­ré je čeka­jí v kra­ji­ně sežeh­nu­té při vel­ké slu­neč­né erup­ci.

 Vlády všech zemí se zhrou­ti­ly a zavlá­dl cha­os. Lidé již nejsou lid­mi a blou­dí zde­vas­to­va­ný­mi měs­ty jako zblou­di­lé duše, kte­ré nema­jí v úmys­lu nechat něko­ho naži­vu. Thomas a jeho přá­te­lé se musí nasta­lým pod­mín­kám rych­le při­způ­so­bit tak, aby měli ale­spoň něja­kou šan­ci na pře­ži­tí. To jim však kom­pli­ku­je zlo­věst­ná orga­ni­za­ce, kte­rá se sna­ží, co nej­ví­ce jim život na zde­vas­to­va­né pla­ne­tě zne­pří­jem­nit. A tak hlav­ním hrdi­nům nezbý­vá nic jiné­ho než se posta­vit samot­né orga­ni­za­ci na odpor a poku­sit se ji zasáh­nout na nej­cit­li­věj­ším mís­tě. Je to oprav­do­vý křest ohněm, kte­rým si muse­jí Thomas a jeho spo­lu­bo­jov­ní­ci pro­jít.

Druhý díl laby­rin­tu je důstoj­ným pokra­čo­vá­ním prv­ní­ho dílu. Režisér Wes Ball uká­zal, že točit napí­na­vé fil­my plné akce roz­hod­ně umí. Mysteriózní pří­běh plný nena­dá­lých zvra­tů divá­ka při­pou­tá ke křeslu a nechá ho si vychut­ná­vat divo­ký pří­běh mla­dých lidí, kte­ří se sna­ží pře­žít. Rovněž cas­ting fil­mu odve­dl výbor­nou prá­ci a celá atmo­sfé­ra fil­mu navo­dí ten správ­ný horo­ro­vý pocit. Akční scé­ny jsou dopro­vá­ze­ny skvě­lý­mi zvu­ko­vý­mi efek­ty a záro­veň je zde vidět při nej­růz­něj­ších scé­nách came­ro­no­vá ško­la, na kte­rou Wes Ball zdat­ně nava­zu­je. I přes­to, že se Ball musí držet kniž­ní před­lo­hy a pří­běh fil­mu od dru­hé půle tro­chu ztrá­cí spád, je to pořád luxus­ní podí­va­ná, pokud při­hléd­ne­me k tomu, že se jed­ná pře­de­vším o film urče­ný mlad­ší­mu pub­li­ku čer­s­tvě dospě­lých ado­lescen­tů. Samotný film je tak tro­chu kří­žen­cem The Last of Us a Vetřelců, což roz­hod­ně není na ško­du. I přes výbor­nou prá­ci reži­sé­ra a lidí od cas­tingu mi to nedá a musím film za dru­hou půli ohod­no­tit slab­ším hod­no­ce­ním. Za prv­ní půli si zaslou­ží pocti­vých 70%, ale ta dru­há půle je až moc plná žán­ro­vých klišé, a tak si neza­slou­ží více než 50%. Za výsled­ných 60% v hod­no­ce­ní se ale nemu­sí sty­dět a pro fanouš­ka toho­to žán­ru nebu­de návště­va kina zkla­má­ním. Naopak věřím, že tato horo­ro­vá podí­va­ná bude pro něj pří­jem­ně strá­ve­ný čas a z kina ode­jde plný dojmů, kte­ré v něm film zane­chá.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Labyrint


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Labyrint: Útěk - další knižní adaptace23. března 2019 Labyrint: Útěk - další knižní adaptace Kdepak, tento Labyrint nemá nic společného s tým slavným "osmdesátkovým" filmem, kde se zpívá, hopsá a hraje tam s různými "muppety" David Bowie. Do tohoto labyrintu má Bowie vstup […]
  • Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40%28. ledna 2018 Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40% Závěrečný díl trilogie Labyrint navazuje na předchozí dění ve filmech Labyrint: Útěk a Labyrint: Zkoušky ohněm. Takže pokud jste je neviděli, pravděpodobně se nebudete moc chytat. Vtipné […]
  • Labyrint: Vražedná léčba (2018)28. ledna 2018 Labyrint: Vražedná léčba (2018) Příběh prvních dvou dílů v 90 sekundách https://www.youtube.com/watch?v=F7as045_0ck
  • Osamělý jezdec - 60%6. července 2013 Osamělý jezdec - 60% Osamělý jezdec a jeho indiánský přítel Tonto vtrhli na filmové plátno a dráždí milovníky amerických westernů.  Slavný ochránce práv Osamělý jezdec se stane z  mladého  právníka Johna Reida […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]