Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna?

  •  
KK2

Mladá, šest­nác­ti­le­tá Mindy, nastu­pu­je na střed­ní ško­lu a není nijak nad­še­ná. Mezi spo­lu­žá­ky se necí­tí dob­ře a hlav­ně mají úpl­ně jiné zájmy a záli­by. Mindy má totiž dvo­jí identi­tu: je stře­do­ško­lač­ka, ale také super­hr­din­ka Zabijačka. Bohužel při jed­né z před­cho­zích akcí zemřel její otec Damon, a tak se o ni teď sta­rá ser­žant Williams. Ten ji zaká­že být super­hr­din­kou, aby moh­la žít nor­mál­ní život. Není to ale nic leh­ké­ho, což pocí­til i Mindin kama­rád Dave. Ten je také super­hr­di­na, Kick-Ass/Nářez, kte­rý chce i nadá­le pomá­hat s vyčiš­tě­ním ulic od gan­gs­te­rů. V minu­los­ti se jim totiž i s Mindiným otcem poda­ři­lo při­pra­vit o život padou­cha Franka d´Amica. Jeho syn Chris teď žádá odpla­tu, a pro­to vytvo­ří par­tič­ku výji­meč­ných hrdlo­ře­zů a boj na život a na smrt může začít.

Film je pokra­čo­vá­ním fil­mu Kick-Ass z roku 2010, kte­rý byl nato­čen pod­le komik­so­vé před­lo­hy auto­ra Marka Millara a Johna Romita jr. Současně s psa­ním dílu Kick-Ass 2 vzni­kal i scé­nář pro stej­no­jmen­ný film od Jeffa Wadlowa (Nikdy to nevzdá­vej). Za kame­ru si stou­pl Tim Maurice-Jones a střih dělal Eddie Hamilton.

Roli Mindy opět ztvár­ni­la mla­dič­ká Chloe Moretz. Už před natá­če­ním Kick-Ass absol­vo­va­la nároč­ný tré­nink (nácvik bojo­vých umě­ní, zachá­ze­ní se zbra­ní a akro­ba­cii) a jako super­hr­din­ka je oprav­du rych­lá a nelí­tost­ná. Moretz pak ve své roli uka­zu­je vnitř­ní boj mezi Mindy a Zabijačkou, a také sna­hu se zapo­jit do běž­né­ho živo­ta. Davea si zopa­ko­val Aaron Taylor-Johnson (Anna Karenina), kte­rý svou posta­vu zpo­čát­ku jako neo­hra­ba­nou a libo­vou, ale postup­ně se uka­zu­je jeho pra­vá tvář. Chrise d´Amica/Zuřivce ztvár­nil Christopher Mintz-Plasse (Velcí brat­ři), jenž svou roli skvě­le dotá­hl do oprav­do­vé­ho mize­ry. Zajímavostí je, že plu­kov­ní­ka Stars and Stripes si zahrál Jim Carrey (Truman Show) a v této roli je oprav­du pře­svěd­či­vý a zís­ká­vá si respekt.

Promyšlené a vypra­co­va­né jsou jed­not­li­vé kos­týmy postav, kte­ré vytvo­ři­la Sammy Sheldon. Filmové scé­ny jsou dob­ře nasní­ma­né Jonesem, nava­zu­jí na sebe a postup­ně gra­du­jí záslu­hou Hamiltona a ostat­ních tvůr­ců.

Stejně jako v jed­nič­ce jsou v tom­to fil­mu drs­né scé­ny. Vidíme hod­ně bru­ta­li­ty a nási­lí, někdy až moc. Proto není film vhod­ný pro mlad­ší divá­ky a cit­li­věj­ší pub­li­kum. Film se nemu­sí líbit ani někte­rým čte­ná­řům komik­sů, kte­ří jinak mají rádi oby­čej­né super­hr­di­ny. Na super­hr­di­nu si zde totiž může hrát kaž­dý člo­věk. A činy hrdi­ny,  ať už klad­né­ho či zápor­né­ho, mohou mít nedo­zír­né násled­ky na super­hr­di­nu, ale také v jeho běž­ném živo­tě.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Kick-Ass 2
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna?
Hodnocení: 3 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Jack Ryan: V utajení8. června 2018 Jack Ryan: V utajení „Měla to být práce v kanceláři.“ -- Jack Ryan Jack Ryan, kultovní postava z pera Toma Clancyho, se vrací na filmová plátna v napínavém thrilleru. Když se aktivuje globální teroristická […]
  • Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50%30. dubna 2013 Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50% Sandy Patterson (Jason Bateman) má milující ženu, dvě roztomilé holčičky a náročnou práci. Život mu ztrpčuje jen jeho nepříjemný šéf, a proto využije nabídku ke změně zaměstnání. Jenže za […]
  • Skyfall [90%]29. června 2018 Skyfall [90%] Jeho jméno je Bond, James Bond. Jeho zálibami jsou ženy, Martini a rychlá auta. Britskou špičku mezi akčními hrdiny filmového plátna snad netřeba představovat. Agent s povolením zabíjet se […]
  • Johnny English se vrací - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean17. června 2019 Johnny English se vrací - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean Pokud vás někdy zaráželo, proč tak inteligentní člověk jako Rowan Atkinson postavil svou kariéru na postavě idiota Mr. Beana, pak vězte, že na to existuje velice jednoduché vysvětlení. […]
  • Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)24. října 2018 Johnny English se vrací (Johny English Reborn) (80%) Po dlouhé době jsme se dočkali druhého dílu trhlé komedie, kde je opět hereckým hrdinou Rowan Atkinson, který má jako herec určitě ještě co nabídnout. V akční komedii Johny English se […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […]
  • Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy!22. května 2019 Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy! Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […]
  • 23 - I Jim Carrey si zahrál v jednom thrilleru v režii Joela Schumachera. Tahle spolupráce dopadla... no, rozporuplně je asi to nejlepší slovo.23. listopadu 2018 23 - I Jim Carrey si zahrál v jednom thrilleru v režii Joela Schumachera. Tahle spolupráce dopadla... no, rozporuplně je asi to nejlepší slovo. Joel Schumacher a neustále propíraná kvalita jeho snímků. Někdy natočí něco, co vám vyrazí dech (Telefonní budka nebo 8 MM), ale jindy se zase představí takovou kravinou („Batman a Robin“ […]
  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […]