Jurský park - Film, který změnil kinematografii.

jp1

Paleontologie dosáh­la vrcho­lu zájmu veřej­nos­ti na počát­ku 20. sto­le­tí; po obou svě­to­vých vál­kách počal na tuto veli­ce zají­ma­vou vědu o his­to­rii naší pla­ne­ty upa­dat prach zapo­mně­ní. Roku 1991 napadlo Michaela Crichtona, že na kon­fron­ta­ci sou­čas­né lid­ské civi­li­za­ce se svě­tem pra­vě­kých ješ­tě­rů by se dal posta­vit doce­la dob­rý trhák. Pravda, nebyl to nikterak ori­gi­nál­ní nápad - podob­nou myš­len­ku už měl před desít­ka­mi let Sir Arthur Conan Doyle se svou kni­hou Ztracený svět - ale poda­ři­lo se. A poda­ři­lo se měrou tak vrcho­va­tou, že si Crichtonova romá­nu povši­ml samot­ný reži­sér Steven Spielberg a roz­ho­dl se rov­něž zvý­šit své, již tak nema­lé pří­jmy... A tak o dva roky poz­dě­ji vzni­kl slav­ný film Jurský park, inspi­ro­va­ný stej­no­jmen­nou Crichtonovou kni­hou.

název článku Děj je zajis­té vše­o­bec­ně zná­mý. Zábavní mag­nát John Hammond (hra­je ho Sir Attenborough) se roz­hod­ne posta­vit vel­ký ost­rov­ní park, v němž by v divo­či­ně žili dino­sau­ři. Podaří se mu v reá­lu nemož­ná věc: naklo­no­vat pra­vě­ké pla­zy z krve obsa­že­né v komá­rech, mumi­fi­ko­va­ných v jan­ta­ru. Do své­ho par­ku pozve sku­pin­ku pale­on­to­lo­gů, pří­buz­ných a dal­ších V.I.P., kte­ří mu mají jako prv­ní hos­té posou­dit zábav­nost a hlav­ně bez­peč­nost celé atrak­ce. A jak už to tak v podob­ných fil­mech cho­dí, něco se zvrt­ne. Tentokrát se zvrt­nul Dennis Nedry, počí­ta­čo­vý pra­cov­ník, kte­ré­ho pod­pla­tí kon­ku­ren­ce, aby něko­lik cen­ných dino­sau­řích vajec ukra­dl. Nedry vypo­jí počí­tač, aby mohl nepo­zo­ro­va­ně ode­jít, ale tím také způ­so­bí výpa­dek elek­tric­kých plo­tů. A drá­ty bez elektři­ny nema­jí šan­ci zejmé­na ty dra­věj­ší z dino­sau­rů zadr­žet... Zábavní park se rázem mění v peklo. Přímo upro­střed divo­či­ny plné nebez­peč­ných pre­dá­to­rů se nachá­zí sku­pin­ka lidí, kte­ří byli momen­tál­ně na pro­jížď­ce - pale­on­to­log Alan Grant (Sam Neill), mate­ma­tik Ian Malcolm (Jeff Goldblum), práv­ník Gennaro a dvě Hammondova vnou­ča­ta...

název článku Film se drží osy kni­hy doce­la přes­ně; hlav­ní posta­vy jsou stej­né a záplet­ka taky (totéž už nepla­tí u dru­hé­ho dílu, kte­rý Spielberg nato­čil pod­le násle­du­jí­cí Crichtonovy kni­hy v roce 1997). Rozdíly jsou jen v nepa­tr­ných detai­lech (pod­le kni­hy je logo par­ku mod­ro­ze­le­né, kdež­to ve fil­mu je opa­ko­va­ně pre­zen­to­vá­no jako žlu­to­čer­ve­né a pod.) a v závě­ru osu­dů někte­rých hrdi­nů. Narozdíl od Crichtona Spielberg nechal pro­zí­ra­vě Iana Malcolma i Johna Hammonda „pře­žít“, tak­že se reži­sér nemu­sel na počát­ku dru­hé­ho dílu potý­kat se stej­ným pro­blé­mem jako spi­so­va­tel - jak oži­vit Malcolma, aby mohl být i ve dru­hém dílu.

Technické zpra­co­vá­ní fil­mu je pro­ve­de­no napros­to bez­chyb­ně - zvu­ko­vé i vizu­ál­ní efek­ty z Lucasovy tri­ko­vé spo­leč­nos­ti ILM doslo­va berou dech i dneska. Dinosauři na plát­ně žijí a půso­bí maxi­mál­ně věro­hod­ným dojmem. Jste pří­mo tam...

Více na Kritiky.cz
Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7 Ať už rychlá nebo zběsilá – když dojde na auta používaná v sérii Rychle a zběsile, je v...
Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře Půjde vaše dítě po prázdninách do školy? Rádi byste mu začátky trochu usnadnili nebo hled...
Příběhy z jižních Čech - Novohradsko a Doudlebsko - 89 % Když venku vládne dušičkové sychravé počasí, není divu, že se v hospodě Veselka sejde spo...
Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat ...
Flash – zhrnutie epizódy –S03E16 (95%) V šestnástej epizóde s Flash vybral do Speedforce, aby zachránil Wallyho/Kid Flasha. Jeho náv...

Jedná se o zají­ma­vou podí­va­nou, kte­rá zno­vu obrá­ti­la zájem mno­ha lidí k dino­sau­rům a pra­vě­kým ješ­tě­rům vůbec. Bohužel Jurský park zadal pod­nět k něko­li­ka omy­lům, kte­ré díky němu dodnes panu­jí mezi popu­la­cí. Zeptáte-li se náhod­né­ho respon­den­ta, ve kte­rém obdo­bí dru­ho­hor žil tyran­no­sau­rus, nej­spí­še vám odpo­ví, že v juře. Ale to je omyl.

Žil až v kří­dě.

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Jurský park

|

Související příspěvky:

  • Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u.20. dubna 2019 Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel s počítačově animovanými ještěry a […]
  • ztraceny svet0027. března 2005 Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju? Když Steven Spielberg s úspěchem zfilmoval Crichtonův Jurský park, řekl si asi, proč to nezkusit i s jeho pokračováním. Opět kontaktoval firmu Industrial Light & Magic svého kamaráda […]
  • ZTRACENÝ SVĚT3. března 2003 ZTRACENÝ SVĚT Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel […]
  • Jurský park 39. března 2003 Jurský park 3 Virtuální dinosauři se vracejí aneb, jak by to vypadalo, kdyby Flinstounovi přitvrdili…. Když před několika málo lety vznikl film Jurský par, vyvolal doslova poprask. Lidé v němém úžasu […]
  • Jurský svět: Zánik říše21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše Už jsou to tři roky od doby, kdy uprchlí dinosauři zničili zábavní park a luxusní resort Jurský svět. Zatímco lidé ostrov Isla Nublar opustili, dinosauři se tu sami protloukají […]
  • Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše Je těžké tomu uvěřit, ale když tvůrci filmu Jurský svět začali roku 2015 s jeho přípravami, netušili, že jejich milovaná práce se stane jedním z nejvýdělečnějších filmů všech dob. Režiséra […]
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
  • Jurský svět: Zánik říše - Otěže do rukou: Bayona součástí jurského týmu21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - Otěže do rukou: Bayona součástí jurského týmu Když se schylovalo k dalšímu dílu trilogie, producenti se obrátili na uznávaného španělského filmového tvůrce Juana Antonia „J. A.“ Bayonu, který je známý svým hluboce intimním […]
  • Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav Je nemožné si Jurský svět představit bez elektrizujícího propojení Claire a Owena. „Všichni tento pár zbožňují,“ říká Bayona. „Ta chemie mezi Bryce a Chrisem mi připomíná klasické […]
  • Jurský svět: Zánik říše - Ze Spojeného království na Havaj: Kde se odehrává dobrodružství21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - Ze Spojeného království na Havaj: Kde se odehrává dobrodružství Spojené království Při natáčení ve Spojeném království se produkce usadila v proslulých studiích Pinewood v Buckinghamshiru. Na tomto místě se nacházelo umělecké oddělení, tým kostymérů, […]

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *