John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu

JW01

John Wick je zabi­ják na odpo­čin­ku, kte­rý by se nej­ra­dě­ji zavřel ve svém domě a vzpo­mí­nal na mrt­vou ženu. Přesto musel oprášit své zbra­ně a dát za vyu­če­nou jed­né par­tě lum­pů. John to udě­lal nerad, ale musel. Má tako­vou zvlášt­ní pova­hu. Ve svě­tě zla chce hrát fér, ale to je těž­ké.  A vytou­že­ný klid se taky nedo­sta­vu­je, pro­to­že při­jíž­dí  býva­lý par­ťák a žádá o pomoc. Žádá tak důraz­ně, že se John roz­hod­ne jako správ­ný zabi­ják. Bude muset něko­ho zabít. Není to nic nové­ho, tako­vá ruti­na. Opráší jen sta­ré zná­mos­ti a dá se do prá­ce. Ale hra­je se o život a nikdo nemá sli­to­vá­ní ani s Johnem Wickem. Drsný to svět!

V roce 2014 nato­čil reži­sér Chad Stahelski prv­ní film se zabi­já­kem Johnem Wickem a film u divá­ků zabo­do­val. Scénář k fil­mu napsal Derek Kolstad, kte­rý se tedy pus­til do pokra­čo­vá­ní. Postava Johna Wicka půso­bí jako hrdi­na, kte­rý se musí pře­mlou­vat, aby se do něče­ho pus­til, ale když se do něče­ho dá, pak to dotáh­ne do kon­ce. Se vším si umí pora­dit a dosáh­ne své­ho, i když má pro­ti sobě množ­ství nepřá­tel. Užívá zbra­ně, auta, i své bojo­vé doved­nos­ti. Moc toho nena­mlu­ví a diplo­ma­tic­ké pro­jed­ná­vá­ní není domé­nou ani pro jeho pro­ti­hrá­če. Ve svě­tě zabi­já­ků se cho­vá jako ryba ve vodě a ze sou­bo­jů vychá­zí jako vítěz. Přesto tou­ží po samo­tě.

Režisér fil­mu Chad Stahelski  si vyzkou­šel něko­lik fil­mo­vých pro­fe­sí a hod­ně zku­še­nos­tí zís­kal jako kaska­dér i koor­di­ná­tor kaska­dé­rů (300: Bitva u Thermopyl, Sherlock Holmes: Hra stí­nů).  Tuto svou pro­fe­si patr­ně milu­je, pro­to­že fil­my o Johnu Wickovi jsou plné kaska­dér­ských kous­ků. Příběh je jen rámec, do kte­ré­ho se vtěs­na­jí stří­leč­ky, auto­mo­bi­lo­vé honič­ky i bojo­vé sou­bo­je. O co méně posta­vy mlu­ví, o to více boju­jí. To je pra­vi­dlo, kte­ré pla­tí v obou fil­mech. Hlavní posta­va však nepů­so­bí jako zlý člo­věk, pro­to­že se do kon­flik­tů dostá­vá pro­ti své vůli nebo z donu­ce­ní. Proti němu sto­jí buď ano­nym­ní padou­ši nebo ošk­li­ví „zlouni“.

Více na Kritiky.cz
NHL 17 - 50 % Jako každý rok je léto, jaké každé Vánoce jsou úplně stejné, tak se vrací se změnami nov...
KŘUPAVÝ, JEDNODUCHÝ A PŘITOM MOC DOBRÝ CHLEBA Z TROUBY POTŘEBNÉ PŘÍSADY *** 1/2 kg hladké mouky (pokud budete mít žitnou, můžete namíchat v ja...
Čarodějnice Bordelína - pohádkový příběh o lesní čarodějnici Víte, že nemoc u čarodějnice trvá celé tři roky? Chcete se dozvědět, kdy je vlastně čarod...
DAVID NOVOTNÝ MILOŠ Popište nám postavu, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví. Miloš Pecka, zahradník, manžel E...
BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat uj...

Kameraman Dan Laustsen si dal prá­ci se zábě­ry osvět­le­ných i tma­vých inte­ri­é­rů, ale je jas­né, že cílem byly akce a pro­stře­dí hrá­lo až dal­ší roli. Střih Elísabet Ronaldsdóttir ješ­tě pod­trh akč­ní zamě­ře­ní fil­mu a tím je vše dáno. Přes dob­ře nasní­ma­né scé­ny a pro­ve­de­né sou­bo­je půso­bí dél­ka akč­ních scén kon­tra­pro­duk­tiv­ně. Děj se posou­vá jen vel­mi zvol­na a nepři­ne­se žád­né nové zvra­ty. Proti prv­ní­mu fil­mu se sní­ži­lo napě­tí a při­by­lo „umě­lec­ké pro­stře­dí“. Postavy se potká­va­jí v umě­lec­ké gale­rii, kdy kuli­su vytvá­ří antic­ké sochy nebo zrca­dlo­vé blu­diš­tě. Děj se také pře­sou­vá do pod­zem­ních cho­deb v Římě, ale his­to­ric­ká atmo­sfé­ra vez­me za své, když se za kaž­dým rohem obje­vu­jí jen potem­ně­lé posta­vy střel­ců

Pro toho, kdo má duši bojov­ní­ka a je scho­pen doce­nit bojov­né­ho ducha všech her­ců, kaska­dé­rů a patr­ně i reži­sé­ra, může být film dobrou zába­vou. Já jsem postrá­da­la slo­ži­těj­ší záplet­ku i vět­ší pro­pra­co­va­nost hlav­ních postav. Napětí a strach o Johna jsem v sobě mar­ně dolo­va­la. Přesto se mi posta­va Johna Wicka v podá­ní Keana Reevese líbi­la, je zahrá­na pocti­vě, jak jen to cha­bý scé­nář dovo­lil.

Film je sty­lo­vým pokra­čo­vá­ním před­cho­zí­ho akč­ní­ho pří­bě­hu, kde hlav­ní hrdi­na zůstá­vá neu­stá­le na scé­ně.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
John Wick 2
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: John Wick


|

Související příspěvky: