John Carter: Mezi dvěma světy - největší propadák roku 2012

Carter

Knižní před­lo­ha spi­so­va­te­le Edgara Rice Burroughse prv­ně vyšla v časo­pi­se v roce 1912 a bylo otáz­kou, jak se tvůr­cům fil­mu poda­ří „aktu­a­li­zo­vat“ 100 let sta­rou fan­ta­sy. Výsledek není potě­šu­jí­cí.

Samotný původ­ní pří­běh vyka­zu­je jed­no­du­chou záplet­ku boje dob­ra se zlem, v tom­to pří­pa­dě mezi tře­mi sku­pi­na­mi oby­va­te­lů Barsoomu (Marsu), do kte­ré­ho vstou­pí hrdi­na ze Země, aby těm dvě­ma dob­rým pomohl ke spo­lu­prá­ci a k výhře, pora­zil ty špat­né a zís­kal ruku krás­né prin­cez­ny. Více není tře­ba děj popi­so­vat. Zejména zpo­čát­ku je obtíž­něj­ší se v posta­vách vůbec vyznat, s výjim­kou čtyřrukých vyso­kých zele­ných Tharků.

Bojové scé­ny jsou stří­dá­ny dia­lo­gy, pát­rá­ní po pozná­ní do sva­ty­ně při­po­mí­ná řadu jiných fil­mů s obdob­ným námě­tem, zábě­ry plo­vou­cí­ho člu­nu v úzkém kaňo­nu už bylo také někdy vidět, celý film při­po­mí­ná méně poda­ře­nou kopii fil­mů jako Star Wars, Barbar Conan apod.

Film zacho­vá­vá jed­no­du­chá půdo­rys ori­gi­ná­lu pří­bě­hu, aniž by nějak samo­stat­ně roz­vi­nul. John Carter vyu­ží­vá svých mimo­řád­ných schop­nos­tí sko­ků ve sní­že­né gra­vi­ta­ci v hoj­né míře. Problematiku pohy­bu ve sní­že­né gra­vi­ta­ci nemohl spi­so­va­tel v roce 1912 znát, jen pře­po­klá­dal že člo­věk ze Země by mohl na Marsu lépe ská­kat, ale i při té nej­vět­ší míře tole­ran­ce půso­bí někte­ré scé­ny, popí­ra­jí­cí fyzi­kál­ních záko­nů, až ruši­vě.

Více na Kritiky.cz
První kniha hřbitovní - 90 % Existuje i další komiks, který sice odrazuje názvem, ale obsahem je unikátní. Kniha hřbitovn...
Tsotsi Film o tom, jak se z velkého chuligána jako mávnutím kouzelného proutku citlivý dobrák stal, ...
Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem ...
POLICAJNÉ PRÍPADY | 04. epizóda ...
MARTIN SHEEN MARTIN SHEEN (strýček Ben) je jedním z nejúspěšnějších a nejznámějších amerických herc...

Žádný z výko­nu her­ců nestrh­ne k obdi­vu, více uvě­ři­tel­né jsou „výko­ny“ ani­mo­va­ných Tharků. Výjimkou jsou humor­né scé­ny, i když pár momen­tů divák nalez­ne. Nejroztomilejší ze zví­ře­cích postav je věr­ný „psík“ veli­kos­ti dob­ře rost­lé­ho domá­cí­ho čuní­ka.

Z celé­ho fil­mu vyza­řu­je náklad­nost jeho poří­ze­ní, aniž by bylo dosa­že­no odpo­ví­da­jí­cí­ho dopa­du. Formát 3D také zčás­ti jako­by nebyl plně vyu­žit, jin­dy v rych­lých bojo­vých scé­nách oči až pře­chá­ze­jí.

To co bylo pou­ta­vé v roce 1912, zají­ma­vé pro čte­ná­ře časo­pi­su ABC v komik­su na pře­lo­mu 60.-70.let, bohu­žel neu­pou­tá v sou­čas­né době. Jedná se o prů­měr­ný film, kte­rý může potě­šit skal­ní fan­dy Johna Cartera a zvlášt­ní poe­ti­ky Barsoomu od E.R. Burroughse.

Více na Kritiky.cz
Noc v muzeu 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian) V druhém pokračování úspěšné komedie je Přírodovědné muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukc...
Tiskovka: Kovář z Podlesí - na facebooku ...
#1842: DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první - 80 % DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první (DC: The New Frontier)Vydalo Eaglemoss...
Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 % Třetí kniha s titulem "Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě" je zase pořádný špalek a dos...
Battlefield 1 Stahujte betu hry Battlefield 1, kterou můžete testovat celý týden!...

Hodnocení: 40 %

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *