Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - Jeremy Renner a Gemma Arterton jdou po čarodějnicích

JenicekMarenka

Určitě zná­te pohád­ku o Jeníčkovi a Mařence. Je o tom, jak dvě malé děti pře­chyt­ra­či­ly čaro­děj­ni­ci v dom­ku z per­ní­ku. Ty dvě děti zestár­ly a dali se na dráhu zabí­je­čů čaro­děj­nic. Tuto pohád­ku má urči­tě ve svých pohád­ko­vých kníž­kách mno­ho zemí Evropy, tak je dob­ře že i toto pokra­čo­vá­ní, nava­zu­je na prv­ní pří­běh. Hodně lidí urči­tě zají­má, jak to bylo se dvě­ma sou­ro­zen­ci dál, když zabi­li per­ní­ko­vou čaro­děj­ni­ci.

Už dospě­lí Jeníček a Mařenka mají prá­ci, kte­rá je uži­ví. Zabíjejí čaro­děj­ni­ce a zachra­ňu­jí děti. Při svých toul­kách se dosta­ví i do ves­ni­ce, kde čaro­děj­ni­ce kra­dou děti. Postupným zjiš­ťo­vá­ním obje­vu­jí svo­jí his­to­rii a důvod, proč se slé­tá­va­jí čaro­děj­ni­ce z celé­ho oko­lí.

Příběh je veli­ce jed­no­du­chý. Hlavní hrdi­no­vé zabi­jí všech­ny čaro­děj­ni­ce, dozví se o svo­jí his­to­rii a nové infor­ma­ce o čaro­děj­ni­cích. Samozřejmostí je i zís­ká­vá­ní nových přá­tel, zami­lo­va­nost a nových čle­nů do pokra­čo­vá­ní. Od sil­né­ho trol­la (víte, že i Edward není jen upír) po „Sidekicka“, kte­rý své zaměst­na­va­te­le zbož­ňu­je.

Díky tomu, že film je cel­kem krát­ký, tak pří­běh ubí­há při­ja­tel­ně rych­le, od jed­né čaro­děj­ni­ce k dru­hé. Je to veli­ce dob­ře, že pří­běh nezpo­ma­lu­je nedů­le­ži­tý­mi odbočka­mi, kte­ré nic nevy­svět­lí.  Záporní jedin­ci jak čaro­děj­ni­ce, tak lidé, jsou postup­ně poza­bí­je­ni vše­mož­ný­mi způ­so­by, od zastře­le­ní posvě­ce­nou kul­kou po zašlápnu­tí trollem. Tato krát­kost pří­bě­hu je veli­ké pozi­ti­vum. Člověk ani nemu­sí mys­let, kou­ká na mas­ky, na zbra­ně, na pěk­ně vykres­le­ný stra­ši­del­ný les. Vše je doko­na­lé a stra­ši­del­né.

Více na Kritiky.cz
Koncert: Within Temptation – Praha 2018 Po velmi dlouhé době jsem navštívil koncert téhle nizozemské legendy, které už poslední dob...
Jaime Lannister – Hra o Trůny „Nejsou další muži jako já. Pouze já.“ Jaimie Lannister Jaimie Lannister je rytířem...
Alternativní Bible | Tomáš Reitz ...
Sedmilhářky – Liane Moriarty Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera australské spisovatelky Liane Moriarty. Na první ...
Sněží, sněží... - Tři sváteční romance Sněží, sněží – to je sbírka tří svátečních romancí od Johna Greena, Maureen Johnsonov...

Oba hlav­ní her­ci, jak Gemma Arterton, tak Jeremy Renner hra­jí své posta­vy veli­ce dob­ře. Stylizace obou postav přes­ně zapa­dá do celé­ho fil­mu. Hlavní zápo­rač­ka Famke Janssen, jako čaro­děj­ni­ce, se do role pěk­ně vži­la a tak bylo vždy dob­ré pohle­dět na všech­ny hlav­ní posta­vy, jak klad­né, tak zápor­né, jak se u toho baví a je to na tom­to fil­mu vidět.

Tommy Wirkola oprav­du doká­zal vykres­lit správ­ně nere­ál­ný svět s čaro­děj­ni­ce­mi a instru­o­vat her­ce, aby hrá­li přes­ně pod­le jeho před­stav, jak slav­ní, tak i méně slav­ní, kte­ří byli vybrá­ní ze země půvo­du reži­sé­ra. Vybral i správ­ný tvůr­čí team, kte­rý doká­zal zacho­vat správ­nou nála­du. Není tedy od věci, že na fil­mu spo­lu­pra­co­va­li i tvůr­ci, kte­ří tvo­ři­li fil­my o Hell Boyovi a o Harry Potterovi.

Velice mně ten film bavil. Je dob­ře, že ame­ric­ké pro­duk­ce umí oslo­vit i nea­me­ric­ké dob­ré reži­sé­ry, kte­ří film doká­žou uko­čí­ro­vat a vnést svo­je vize, kte­ré jsou úspěš­né. Norského reži­sé­ra bych tak při­rov­nal k jiho­af­ric­ké­mu Neillu Blomkampovi. Oba dva doká­za­li za málo peněz nato­čit zábav­ný film, kte­rý se mi líbil. Hlavně mají talent, kte­rý vyční­vá z neo­ri­gi­nál­ní a str­nu­lé ame­ric­ké pro­duk­ce.

Více na Kritiky.cz
Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%) Perfekcionisti bežia za dokonalosťou, ktorá je akýsi spoločenský ideál. No kým ostatní maj...
ČTVRTEK 31. 5. Program...
Smrtelné historky míří do kin Dnešní novinářská projekce nového animovaného filmu Smrtelné historky  proběhla za velkéh...
BlacKkKlansman – Recenze – 70% Začátek 70. let, středoamerický stát Colorado. Do služeb policie se dává mladý černoch Ron...
Block Party Ve Spojených státech (prý) velmi populární komik a hudebník Dave Chappelle uspořádal přím...
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - Jeremy Renner a Gemma Arterton jdou po čarodějnicích
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *