Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)

Tak tady máme dal­ší Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zele­ná pří­šer­ka, kte­rá se zje­vu­je pou­ze když je naštva­ná a v kli­do­vém sta­vu je z ní pohled­ný metr osm­de­sát dlou­hý sym­pa­tic­ký mla­dík, kte­rý je milo­ván a zami­lo­ván do jed­né nád­her­né hol­ky.

  Fenomén Hulk je zná­mý už půl sto­le­tí, kdy ho vymys­lel Stan Lee pro nakla­da­tel­ství Marvel pod názvem Incredible Hulk a ihned se posta­vil do slav­ných šlé­pě­jí Supermana, Daredevila. No pros­tě komix. A dost úspěš­ný. Během něko­li­ka desí­tek let se lidé a tvůr­ci sna­ži­li dostat Hulka na fil­mo­vé plát­no, a tak v osm­de­sá­tých letech vyšla série fil­mů s popu­lár­ním Billem Bixbym v roli Bannera a kul­tu­ris­tou Lou Ferrignem (kon­ku­rent Arnieho) jako Hulkem. Ale jak je nám zná­mo, na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí neby­lo dost dob­rých počí­ta­čů, a do dob Terminátora II se vůbec tvůr­cům nesni­lo o tom, že by měl Hulka hrát nikdo jiný než herec. Až teď na začát­ku jed­n­a­dva­cá­té­ho sto­le­tí už jsou počí­ta­če tak moder­ní, že mís­to her­ce může srov­na­tel­ně hrát počí­ta­čo­vá posta­va. A teď když víme, že to jde, když Pán Prstenů, tak Hvězdné Války mají svo­jí CGI posta­vu, tak je i v Hulkovi dost důle­ži­tá posta­va vytvo­ře­ná počí­ta­čem. Ale oprav­du Glumovi se nemů­že rov­nat, je totiž hez­ky zele­ná a o oprav­do­vém herec­tví nelze vůbec říct, pro­to­že jenom mlá­tí do vojá­ků, do budov a do ostat­ních věcí, kte­ré lze zni­čit.

  Teď jsme v roce 2003 a slav­ný Taiwanský reži­sér, Ang Lee, byl anga­žo­ván, aby pokra­čo­val v režii momen­tál­ně úspěš­ných fil­mů pod­le komi­xů. Pokračoval v linii zalo­že­né na fil­mu X-Men Briana Singera, kde se nejed­ná pou­ze o akci, ale i o psy­cho­lo­gii postav se vše­mi její­mi nála­da­mi a kri­ze­mi. Takže ani Hulk, ani X-Men, nejsou jen akč­ní­mi fil­my, jsou hlav­ně o vnitř­ním kon­flik­tu postav posta­ve­ných pro­ti svým vro­ze­ným vlast­nos­tem, pro­ti všem věcem, kte­ré je děla­jí vyvrhe­li mezi ostat­ní­mi lid­mi.

  Ang Lee se do fil­mu vrhl se svo­jí Taiwanskou pílí a vzni­kl dob­rý komi­xo­vý film, kte­rý se sna­ží o vlast­ní sty­li­za­ci, o nástin his­to­rie, pro lidi, kte­ří komix pořád­ně nezna­jí a chtě­jí se dozvě­dět, proč tomu tak je, proč vlast­ně se sta­lo , co se sta­lo, a proč vlast­ně je hlav­ní hrdi­na tako­vý jaký je.

Pro role si vybral zku­še­né her­ce, kte­ří nejsou spo­jo­vá­ny s něja­ký­mi zná­mý­mi role­mi. Hlavní roli svě­řil Ericu Bannovi, kte­rý je z Austrálie, naro­dil se na kon­ci 60. let a není o něm moc zná­mo, krom toho, že si zahrál ve fil­mu Black Hawk Down. Jako hod­ný Hulk (Bruce Banner) je napros­to se hodí­cí a laho­dí­cí oku a naštva­né­ho Hulka už nehra­je. O vytvo­ře­ní se sta­ra­jí počí­ta­če fir­my ILM.

  Jeho lás­ku hra­je Jennifer Connelly,kterou na plát­nech kin může­me vidět už od půl­ky osm­de­sá­tých let, nejen v lout­ko­vém Labyrintu, ale i v oska­ro­vém fil­mu Čistá Duše.

Otce Bruce Bannera hra­je Nick Nolte, kte­rý je dost vel­kou hvězdou, a oprav­du je vidět, že je zku­še­ným her­cem, výbor­ně zvlá­dá „šíle­nost“ svo­jí posta­vy a pat­ří k neza­po­me­nu­tel­ným posta­vám. Známe jej z fil­mů 48 hodin, Jefferson v Paříži a jiných…

  Ang Lee je oprav­du dost dob­rým reži­sé­rem pro film pod­le komi­xu, pro­to­že jako jeden z mála se sna­ží o komi­xo­vou sty­li­za­ci. Rozdělení obra­zu na něko­lik čás­tí, sestří­ha­ných z růz­ných úhlů kame­ry, v někte­rých chví­lích dokon­ce i „vystřihává“ posta­vu z obra­zu, a někte­ré jeho bar­ve­né kom­po­zi­ce jsou k neza­po­me­nu­tí. Sice je ško­da, že se k pořád­né akci dosta­ne­me až v půl­ce fil­mu, ale není to na ško­du, pro­to­že v prv­ní půl­ce fil­mu se dozví­dá­me dost důle­ži­té věci, kvů­li kte­rým se Bruce Banner stal, když se roz­čí­lí, Hulkem.

  Nesmíme zapo­me­nou i na počí­ta­čo­vé­ho Hulka, kte­rý je kom­plet­ně vytvo­řen v nit­rech počí­ta­čů a pokra­ču­je v linii vytvo­ře­né Glumem. Být srov­na­tel­ným spo­lu­hrá­čem i pro­tiv­ní­kem nor­mál­ním her­cům.

  A jaký je to film? No pros­tě dob­rý, jeden z dob­rých fil­mů, pod­le komi­xu a tak se cho­vá. I když na prv­ní úspěš­ný film pod­le komi­xů nemá. Nemá na Batmana…

Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Marvel

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
  • Spider-Man8. května 2003 Spider-Man Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
  • Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man14. června 2012 Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man Poprvé se postava Spider-Mana objevila v klasickém marvelovském komiksu autorů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čtenáře udělal pavoučí muž takový […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.4. listopadu 2018 Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice:Trója NENÍ historický film. Už je to lepší? Historický film by se měl snažit o věrnou […]
  • Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný "terminátoří" film25. ledna 2019 Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný "terminátoří" film Super akční pokračování předešlých bezkonkurenčních dílů nebo jen komediálně-akční záplata klíčových osobností, odpovědných za úspěchy minulých dílů? Takže jak to vypadá? Dvěma předešlým […]
  • Rezistence (2015) - 80%14. dubna 2016 Rezistence (2015) - 80% Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *