Gravitace - hodina a půl dokonalého vesmíru

Grav

Trvalo dlou­hých šest let, aby talen­to­va­ný reži­sér Alfonso Cuarón nato­čil nový film. Pro nový film si zvo­lil vesmír­nou lát­ku z mož­né pří­tom­nos­ti, pří­pad­ně budouc­nos­ti.

Film Gravitace je pří­bě­hem mož­né alter­na­tiv­ní linie posád­ky rake­to­plá­nu, kte­rou zastih­ne vel­ká vesmír­ná havá­rie . Tento jed­no­du­chý pří­běh, kdy posád­ku vesmír­né­ho rake­to­plá­nu zastih­ne vesmír­né sme­tí je zaba­len do vyni­ka­jí­cí­ho, pro ten­to­krát koneč­ně správ­né­ho, 3D oba­lu.  Jako jeden z mála fil­mů toho­to dese­ti­le­tí je sní­mek Gravitace nut­né vidět ve 3D a nej­lé­pe v IMAX for­má­tu. Nejlépe tak vyzní neko­neč­ný vesmír. Jak se říká ve Star Treku: „Vesmír a jeho hra­ni­ce“, tak Gravitace s veli­ce zruč­ným reži­sé­rem hra­ni­ce boří.

Je to pou­ze film o 3 her­cích, Sandra Bullock, George Clooney a Ed Harris dali tomu­to fil­mu hvězd­ný sta­tus. Ale v rám­ci pří­bě­hu je pou­ze jeden jako hlas, dru­hý umře během vesmír­né ces­ty a až posled­ní oprav­du dokon­čí svo­jí fil­mo­vou ces­tu ke zdár­né­mu kon­ci.

Pro pře­ži­vší­ho her­ce, kte­rý tak nesle­ze z plát­na už tak těž­ká pozi­ce hrát svo­ji posta­vu ve vesmír­ném bez­tíž­ném sta­vu je ztí­že­na tím, že jej scé­náris­té, Alfonso Cuarón a jeho syn Jonás Cuarón, své­ho hrdi­nu posta­vi­li, spí­še necha­li letět, mezi pev­ný­mi body, kte­ré mu mají umož­nit pře­žít.

Velice oce­ňu­ji též film v rám­ci zvu­ku. Je to prv­ní film, kde vesmír je tichý a tak sly­ší­me pou­ze mlu­vu postav a někte­ré zvu­ky, kte­ré se pře­ná­ší vlně­ním mate­ri­á­lu. Veškeré explo­ze a zvu­ky, kte­ré vel­ká vět­ši­na sci-fi fil­mů ozvu­čí, jsou tiché. Tím tvůr­ci dosta­li dal­ší vel­ký plus, když správ­ně pocho­pi­li fyzi­kál­ní záko­ny.

Film ale přes­to není přes­nou kopií reál­né fyzi­ky.  Několik scén si tvůr­ci v rám­ci autor­ské­ho zámě­ru uzpů­so­bi­ly k tomu, abychom se o hlav­ní hrdi­ny báli, pří­pad­ně pro­ži­li pocit bez­vý­chod­né situ­a­ce. Kdybych měl být vel­ký detai­lis­ta, tak bych mohl vyjme­no­vat něko­lik poru­še­ní zná­mých fyzi­kál­ních záko­nů, kte­ré pla­tí ve vesmí­ru, ale v rám­ci vět­ší­ho poci­tu z fil­mu a pocho­pe­ní poci­tů a moti­va­ce postav se dá tyto fyzi­kál­ní „mou­chy“ tole­ro­vat.

Myslím si, že Alfonso Cuarón doká­zal vrá­tit lesk 3D fil­mům.. Rád si jej zopa­ku­ji na Blu-ray na vel­ké tele­vi­zi, abych si mohl vesmír zno­vu zopa­ko­vat. Pro jed­nou urči­tě nebu­de vadit čes­ký dabing  Jana Kanyzy a Dagmar Čárové.  Pro mě to je nej­lep­ší film roku 2013.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Gravitace
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Gravitace - hodina a půl dokonalého vesmíru
Hodnocení: 3 - ‎2 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Gravitace na Blu-ray26. dubna 2015 Gravitace na Blu-ray V minulém roce šly do kin dva sci-fi filmy, které byly velice úspěšné. Nolanův Interstellar a Cuarónova Gravitace. Každý z těchto filmů má své odpůrce i příznivce. Gravitace je hodina a […]
  • Sandra Bullock6. března 2017 Sandra Bullock Sandra Bullock patří mezi největší herecké hvězdy v Hollywoodu, i když bez skandálů. Narodila se 26. července 1964 ve Virginii, přímo na předměstí Washingtonu. Není čistokrevnou […]
  • Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí23. září 2018 Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí    Každá doba a každé místo má své hrdiny. V americkém městě Gloucester jimi jsou rybáři, kteří se plaví za úlovkem po nebezpečném oceánu. Možná nejsou hrdinové, kteří bojují ve válce, […]
  • Recenze Drsňačky - 55 %25. července 2013 Recenze Drsňačky - 55 % V New Yorku probíhá policejní zátah a jako vždy při něm exceluje zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nejlepší policajtka. Je inteligentní, schopná a […]
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
  • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […]
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %8. června 2018 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 % Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […]
  • GEORGE CLOONEY20. května 2015 GEORGE CLOONEY GEORGE CLOONEY  je za své celosvětové humanitární úsilí uznáván ve stejné míře jako za své zásluhy v oblasti zábavního průmyslu. Jeho výkony coby herce a režiséra mu vynesly dva […]
  • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […]
  • Den zrady (100%)15. února 2012 Den zrady (100%) Americký herec, producent a režisér George Clooney se v hollywoodském systému propracoval až na úplný vrchol, kdy už nemusí brát jakékoliv role, aby si zvyšoval za každou cenu svou […]