Divergence - Beatrice a Čtyřka - láska na první pohled

divergence divergent 8211 35 sutgWjz10sM

Divergence se řadí mezí dal­ší fil­my, kte­ré byly nato­če­né pod­le knih pro puber­tál­ní děv­ča­ta a kte­rá jsou psá­na pořád pod­le stej­né­ho must­ru. Hlavní hrdin­ka, kte­rá se na prv­ní pohled zdá být nud­nou a šered­nou, se sta­ne sil­nou, úžas­nou, krás­nou, zami­lu­je se a musí zachrá­nit sebe, svět, lás­ku, duhu, jed­no­rož­ce a koťát­ka.

U Divergence tomu samo­zřej­mě není jinak. Děj ze začát­ku dost při­po­mí­ná Hunger Games - oci­tá­me se v posta­po­ka­lyp­tic­kém svě­tě, kon­krét­ně Chicagu (co bylo pří­či­nou oné apo­ka­ly­psy neví­me a jak to fun­gu­je někde mimo Chicago taky ne). Aby se udr­žel mír, lidi jsou roz­dě­lo­vá­ní do pěti tzv. frak­cí:

 • Sečtělí - uzná­va­jí­cí moud­rost, vzdě­lá­ní, vědu
 • Upřímní - mlu­ví­cí prav­du za kaž­dou cenu a okol­nos­tí, i když to není zrov­na pěk­né
 • Mírumilovní - míru­mi­lov­ní země­děl­ci, šťast­ní a jed­no­duš­ší lidé
 • Odevzdaní - neso­beč­tí, věnu­jí se potřeb­ným a ofi­ci­ál­ně vlád­nou
 • Neohrožení - odváž­ní, pote­to­vá­ní a opier­cin­go­vá­ní, hus­to­kru­to­přís­ní týp­ci cho­dí­cí v čer­ném, kte­ří fun­gu­jí jako míst­ní poli­cie a armá­da

Jednotlivé frak­ce se vzá­jem­ně moc nemu­sí a žijí oddě­le­ně. Hlavní hrdin­ka fil­mu, Beatrice, se naro­di­la do frak­ce Odevzdaných a není z toho zrov­na dva­krát odva­ře­ná. Naštěstí je jí ale zrov­na šest­náct let a to zna­me­ná rozřa­zo­va­cí test a ritu­ál - i když se člo­věk do něja­ké frak­ce naro­dí, může jí prá­vě v šest­nác­ti letech změ­nit. Pomoci k tomu má spe­ci­ál­ní test, kte­rý člo­vě­ku má frak­ci určit, výsled­kem se ale dotyč­ný řidit nemu­sí.

Více na Kritiky.cz
#1885: Skalpy 9: Zatni pěsti - 90 % Skalpy 9: Zatni pěsti (Scalped: Knuckle Up)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazb...
Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem ...
Ve čtvrtek 4.října se konala v Praze v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí vernisáž výstavy Převratná doba – Bewegte Zeiten. Vernisáž zahájil ředitel Rakouského kulturního fóra, pan Andreas Schmidinger, který se ujal ...
To nejlepší ze IV. řady seriálu Hra o trůny ...
Norbit Další hollywoodská lahůdka u které kritici omdlévali hrůzou a zděšeně hořekovali nad tím...

Beatrice ale v tes­tu vyjdou před­po­kla­dy pro rov­nou něko­lik frak­cí záro­veň. Beatrice je diver­gent­ní. Dozví se, že je to vzác­ná odchyl­ka, dosta­ne zákaz se o ní komu­ko­liv zmi­ňo­vat a dopo­ru­če­ní zůstat ve své rod­né frak­ci.

To by ale byla nuda a neby­lo pak o čem psát a o čem točit fil­my. Takže při rozřa­zo­va­cím ritu­á­lu se Beatrice roz­hod­ne opus­tit rodi­nu a při­dat se k frak­ci Neohrožených. Protože jsou cool a nespou­ta­ní a hroz­ně free.

Správný člen Neohrožených by neměl být žád­né oře­zá­vát­ko, tak­že se všich­ni noví čle­no­vé hned vrh­nou do drs­né­ho bojo­vé­ho výcvi­ku pod vede­ním instruk­to­rů Erica a Čtyřky. Všichni jsou při výcvi­ku bodo­va­ní a oso­by s nejmen­ším počtem bodů po ukon­če­ní výcvi­ku budou muset frak­ci opus­tit. A žád­ná jiná frak­ce si je nebu­de smět vzít mezi sebe - sta­nou se z nich bez­do­mo­več­tí vágu­so­vé, bez­frakč­ní ztra­ce­né exis­ten­ce.

Více na Kritiky.cz
Divočina - “Jak divoké bylo nechat život jen tak plynout.“ -- Cheryl Strayedová Cheryl Strayedová opustila svůj rozbitý život s pocitem, že přišla o všechno. Vydala se do h...
VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pr...
Vyšla nová kniha Ivana Krause Ve středu 21.listopadu proběhl v Praze v Literární kavárně Academia na Václavském náměst...
Karel Smyczek ...
Trailery: Atomic Blonde, Wonder Woman, Baby Driver Komiksová Wonder Woman, Charlize Theron v bondovském stylu v Atomic Blonde a Baby Driver Edgara Wr...
Beatrice a Čtyřka - lás­ka na prv­ní pohled

Výcvik není žád­ná sran­da a Beatrice dosta­ne pár­krát solid­ně do drž­ky. Má to cel­kem sluš­ně nahnu­té k  vyha­zo­vu, ale instruk­tor Čtyřka pro ní má jis­tou sla­bost a pomá­há jí ve frak­ci pře­žít. Zatímco to vypa­dá, že dru­hý instruk­tor Eric na ní má pif­ku a něco zlé­ho kuje.

Mezitím se frak­ce Sečtělých chys­tá svrh­nout vlá­du Odevzdaných a poza­bí­jet všech­ny diver­gent­ní. A špi­na­vým tri­kem k tomu chce pou­žít vojá­ky Neohrožených. Takže má Beatrice sak­ra pro­blém, pro­to­že chtě­jí zabít jí, její rodi­nu, sta­rou frak­ci a pou­žít k tomu novou frak­ci. A tomu se musí zabrá­nit.

K ději už rad­ši dost - je to totiž hroz­ně uny­lý a otrav­ný. A je to celý straš­ně dlou­hý (má to přes DVĚ hodi­ny!!!), posled­ních 40 minut fil­mu jsem zača­la chy­tat pani­ku, že to snad nikdy neskon­čí. Přišlo mi to hroz­ně nata­ho­va­né, což bude mož­ná i tím, že film nena­bí­zí abso­lut­ně nic nové­ho - všech­no už tady jed­nou bylo, ať už to byly Hunger Games, Twilight, nebo jiná zába­va pro děv­ča­ta v puber­tě. Jo, a taky to nedá­vá moc smy­sl, bylo to celé děra­vé jak ced­ník - jako tře­ba fakt, že bejt diver­gent­ní je hroz­ně vzác­ný, při­tom ve fil­mu uvi­dí­me mini­mál­ně tři a to jen mezi pár Neohroženými. Nebo fun­go­vá­ní celé­ho svě­ta, spo­leč­nos­ti - k tomu se nedo­ví­me nic. Protože bull­shit.

Více na Kritiky.cz
The Oranges / Dcera nejlepšího kamaráda Manželé Ostroffovi a Wallingovi jsou nejlepší přátelé a sousedé z ulice Orange Drive na pře...
Hellboy (2019) – Recenze – 40% Hellboy je rudý pekelný démon s upilovanými rohy a kamennou pěstí, jehož během druhé s...
Zlínské festivalové minuty - úterý 29.5.2012 ...
Barbara Nesvadbová: Laskonky Kniha pro pobavení i lehké zamyšlení. Pokud hledáte nenáročnou četbu a jste žena, pak jsou ...
Predátor: Evoluce - MYTOLOGIE PREDÁTORA Yautju, děsivého mimozemšťana známého jako Predátor, který se poprvé představil ve filmu v...

Hlavní před­sta­vi­te­lé mi taky při­pad­nou k těm slab­ším - výkři­ky puber­ťa­ček v kině šly někde mimo mě. WOULD NOT BANG. Ani jed­no­ho.

A roman­ce byla ve fil­mu abso­lut­ně Twilight sty­le. Po prv­ním omuc­ká­ní se Beatrice ozná­mí Čtyřkovi, že sex nebu­de. Ani teď, ani v blíz­ké budouc­nos­ti. Čtyřka zacho­vá svůj poker face a jde si leh­nout na pod­la­hu.

Takže žád­né full fron­ta­ly nebo něco, co by aspoň tro­chu vyzved­lo tenhle film z šedý­ho prů­mě­ru a tro­chu ho vyčle­ni­lo někam mimo ten ostat­ní balast.

Knihu jsem nečet­la a začí­nat s tím nebu­du. Možná to tam dává tro­chu vět­ší smy­sl, ale mám o tom sil­né pochyb­nos­ti. A tro­chu mě děsí, že knih o diver­gent­ní Beatrice je víc, tak­že pokra­čo­vá­ní je na ces­tě...

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Divergence
Hodnocení polož­ky
21star1stargraygraygray

Více na Kritiky.cz
Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA             Jakmile se Black zapojil do tvůrčího týmu, bylo jednou z jeho pevně stan...
Zombik – 61 ...
8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě Festival VEGEFEST po sedmi letech existence dokončil proměnu z festivalu zaměřeného primárně ...
Česká televize ve Varech představila filmový dokument o legendě, kterou „vykradl“ i Terry Gilliam. V Karlových Varech byl ve světové premiéře uveden životopisný dokument o jednom z velikán...
MASIEH ZARRIEN, BRUCE GOODISON - LEAVE TO REMAIN - Zlín Film Festival 2014 ...
Divergence - Beatrice a Čtyřka - láska na první pohled
Hodnocení: 2.6 - ‎8 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Divergence


|

Související příspěvky:

 • Rezistence - druhý díl volné trilogie12. května 2019 Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
 • Divergence - 75%13. dubna 2016 Divergence - 75% Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […]
 • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
 • Králova zahradnice - Móda u dvora20. dubna 2015 Králova zahradnice - Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy a paruky. “Nejde jen o to, že ty kostýmy a paruku byly obrovské,” říká Joan Bergin. “Stejně […]
 • Králova zahradnice - Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice - Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je […]
 • Steve Jobs - 60 %9. listopadu 2015 Steve Jobs - 60 % Když se Steve Jobs a geniální programátor Steve Wozniak dali do výroby osobních počítačů, byly jejich vztahy kamarádské a budoucnost před nimi vypadala růžově. Počítače měly budoucnost a […]
 • Králova zahradnice - Versailles v Anglii19. dubna 2015 Králova zahradnice - Versailles v Anglii Vzhledem k tomu, že Králova zahradnice je příběhem zdánlivě nemožného zahradního projektu, bylo možná celkem v pořádku, že jedním z nejtěžších úkolů pro filmaře najít nejvhodnější lokace […]
 • Prodloužený víkend - 80%30. dubna 2015 Prodloužený víkend - 80% Ve snímku Prodloužený víkend režiséra Jasona Reitmana si zahráli hlavní role Kate Winslet jako úzkostlivá Adele, Josh Brolin v roli uprchlíka Franka a Gattlin Griffith, který si zahrál […]
 • Králova zahradnice - Život v zahradě21. dubna 2015 Králova zahradnice - Život v zahradě Srdcem celého příběhu Královy zahradnice je výjimečný svět zahrad a zahradnictví, které v té době představovalo velmi významné odvětví. Zahradníci byli respektovaní odborníci. Alan […]
 • Kolo zázraků - O filmu9. ledna 2018 Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při natáčení filmu Annie Hallová (1977). Na toto místo má mnoho šťastných vzpomínek, když tam chodil […]