Dárek - Simon a Robin začínají být z Gordova chování a slov znepokojení.

DarHl

Manželé Simon a Robyn se roz­hod­li, že se odstě­hu­jí z vel­ko­měs­ta. Rozhodnou se pro dům, kte­rý je neda­le­ko mís­ta, kde Simon pro­žil své dět­ství a dospí­vá­ní. Nový dům je potře­ba zaří­dit, čehož se ujme Robyn. Při uklí­ze­ní se sezná­mí se sou­sed­kou, se kte­rou se spřá­te­lí. Simon je ale vel­mi pra­cov­ně vytí­že­ný, tak­že nemá moc času na zaři­zo­vá­ní a na Robyn, tak­že ta je vět­ši­nu času doma sama. Při jed­né návštěvě obcho­du je oslo­ví muž, kte­rý se před­sta­ví jako sta­rý kama­rád Simona z dět­ství, Gordo. Simon si ho ale nepa­ma­tu­je a nechce se s nezná­mým mužem bavit. Naopak Robyn je více přá­tel­ská a tak si vzá­jem­ně vymě­ní kon­tak­ty. Gordon dokon­ce při­jde na návště­vu, ale Simon mu stá­le nedů­vě­řu­je a pode­zí­rá ho ze špat­ných úmys­lů. To se sice potvr­dí, ale ani Simon není bez­ú­hon­ný muž a jeho minu­lost ho může kdy­ko­liv dostih­nout.

Darek1Autorem scé­ná­ře k fil­mu je Joel Edgerton, kte­rý je záro­veň reži­sé­rem sním­ku a také si zahrál tajem­né­ho Gordona. Dárek je jeho režij­ní prvo­ti­nou, dosud je Edgerton zná­mý jen jako herec (Warrior, 30 minut po půl­no­ci). Edgerton napsal scé­nář s tem­nou a psy­cho­lo­gic­kou záplet­kou, kte­rá se může stát komu­ko­liv a kdy­ko­liv. Jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní má poma­lej­ší tem­po, ve kte­rém se poma­lu odkrý­va­jí pod­stat­né sku­teč­nos­ti, až se roz­ple­te celá dějo­vá záplet­ka. Vypadá to, jako by se scé­náris­ta nechal inspi­ro­vat ze sku­teč­nos­ti, vždyť ani sku­teč­ný život není vždy jed­no­znač­ný a jas­ný.

Darek2Do hlav­ních rolí Simona a Robyn byli obsa­ze­ni Jason Bateman (Šéfové na zabi­tí) a Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona). Bateman dodá­vá Simonovi pat­řič­nou  solid­nost, kte­rá mu pomá­há v pra­cov­ním pro­stře­dí  i v sou­kro­mí. Ale je zají­ma­vé pozo­ro­vat, jak mu dochá­zí trpě­li­vost a začí­ná se pro­je­vo­vat i jeho skry­té vlast­nos­ti. Opakem je pak Hallová, kte­ré se daří hrát cit­li­vou, ale záro­veň prag­ma­tic­kou ženu s jas­ným cílem. Jejich vzá­jem­né roz­ho­vo­ry a násled­né akce mohou uka­zo­vat, jak mohou man­že­lé řešit závaž­ný pro­blém, se vše­mi jeho kla­dy i zápo­ry. Postavu Gorda si zahrál Joel Edgerton. Navenek klid­né­ho kama­rá­da jis­tě neby­lo těž­ké zahrát, zají­ma­vé je sle­do­vat jeho psy­cho­lo­gic­kou hru. Až do posled­ní­ho obra­zu pak není zce­la jas­né, co tato posta­va zamýš­lí. Závěrečné scé­ny pak nejen že vše vysvět­lí, ale dovo­lí divá­ko­vi pocho­pit motiv Gordonova činu.

Filmové scé­ny dotvá­ří hud­ba, kte­rou napsal Danny Bensi a Saunder Jurriaans. Jemná hud­ba se pro­lí­ná s dra­ma­tic­kou pod­le toho, co se prá­vě ode­hrá­vá, a nechá­vá divá­ko­vi pro­stor na vní­má­ní jed­not­li­vých scén vizu­ál­ně i slu­cho­vě.

Téma tajem­ství v živo­tě lidí bylo, je a bude stá­le vést člo­vě­ka k zamyš­le­ní, jest­li zná nejen sám sebe, ale jest­li zná i své nej­bliž­ší. Ve sním­ku Dárek se díky ústřed­ní tro­ji­ci ode­hra­je dra­ma, kte­ré má růz­ný dopad. Škoda jen, že neby­lo dáno více pro­sto­ru i ostat­ním posta­vám a spo­leč­né akci s hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty. Tak půso­bí pří­běh vel­mi komor­ně, mís­ty ve vel­mi poma­lém tem­pu a s neče­ka­ný­mi zvra­ty.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Dárek
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ Do kin přichází nový film legendárního režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Prometheus) - epické dobrodružství EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - příběh o odvaze jednoho člověka, který se dokázal […]
  • Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp17. prosince 2018 Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp Boston, 70. léta minulého století. Gangster Whitey Bulger ovládá bostonské podsvětí. Ještě nedávno byl šedomyškový padouch, kterého nikdo neznal. Jak se dostal na vrchol?    Gansgterkami […]
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • Bojovník (Southpaw) - 60 %23. července 2015 Bojovník (Southpaw) - 60 % Billy Hope je boxer, který je právě na výsluní své kariéry. Získal mistrovský titul a jeho milovaná žena Maureen by chtěla, aby se teď víc věnoval své rodině. To se ale nehodí jeho […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ Mnoho herců filmu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdrželo v minulosti významná filmová ocenění a pochází z celé řady zemí. Ridley Scott vysvětluje: „Egypt byl - a je tomu i nyní - soutokem […]
  • Hancock5. srpna 2008 Hancock Když se spojí bývalý herec z Chicago Hope a současně zručný režisér (Vítejte v džungli, Království) Peter Berg s největší černošskou hvězdou současnosti Willem Smithem, čekáte, že Vám […]
  • Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50%30. dubna 2013 Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50% Sandy Patterson (Jason Bateman) má milující ženu, dvě roztomilé holčičky a náročnou práci. Život mu ztrpčuje jen jeho nepříjemný šéf, a proto využije nabídku ke změně zaměstnání. Jenže za […]
  • Noční běžec - film není jako laciná střílečka14. května 2019 Noční běžec - film není jako laciná střílečka Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spolu leccos zažili a spojuje je bouřlivý život v podsvětí, kde si každý vybudoval svou pevnou pozici. Ale jak už to v přátelství bývá, jsou […]
  • Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)4. září 2016 Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %) Tak režisérovi je skoro 70. Po delší době natočil pohádku pro děti. Roald Dahl napsal mnoho dětských knížek a jednu z nich si  Steven Spielberg vybral. Tou se stal Obr Dobr, který sice má […]