Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce

Baba03

Otužování je sta­rou a účin­nou meto­dou pro posí­le­ní imu­nit­ní­ho sys­té­mu orga­nis­mu. To je zná­má věc, ale šar­mant­ní důchod­ky­ni Hanu (Zuzana Kronerová) pro­vě­ří otu­žo­vá­ní, jak pev­nou má vůli a zda nalez­ne odva­hu vyzkou­šet něja­kou změ­nu ve svém živo­tě. Není to změ­na razant­ní, ale své dospě­lé syny doká­že pře­kva­pit. Vždyť dosud ji bra­li jako obě­ta­vou mat­ku, kte­rá se pod­ři­zu­je jejich potře­bám. Ani do spo­rů mezi nimi se nedo­ká­za­la pus­tit, pro­to­že si je nechtě­la pohně­vat. Ale když Hana pozná­vá spo­le­čen­ství otu­žil­ců, začí­ná si uvě­do­mo­vat, jak chce žít a co je pro ni důle­ži­té.

Režisér Bohdan Sláma si pro svůj nový film vybral hrdin­ku ve zra­lém věku, kte­rá žije v zaje­tí ste­re­o­typ­ních čin­nos­tí a vzta­hů. Setkání s novou spo­leč­nos­tí a nový cito­vý vztah jí pomů­že vidět sebe i své oko­lí reál­ně. Nejde o žád­nou bouř­li­vou změ­nu ani adre­na­li­no­vé zážit­ky. Změny se pro­je­ví v řeše­ní banál­ních situ­a­cí. Hana je vní­ma­vá pozo­ro­va­tel­ka a roz­hod­ně nepat­ří mezi zatrpk­lé sta­řen­ky. Svérázný Broňa (Pavel Nový) ji zaujme, i když má své podi­vín­ské zvy­ky a chy­by. Má však cha­risma, zdra­vý sel­ský rozu­mu a nic nepřed­stí­rá. Nabízí Haně lás­ku i změ­nu život­ních ste­re­o­ty­pů.

Bohdan Sláma i v před­cho­zích autor­ských fil­mech (Venkovský uči­tel, Štěstí) vsa­dil opět na oby­čej­né hrdi­ny a sle­du­je jejich slas­ti i stras­ti. Na nic si nehra­jí, jejich sta­ros­ti jsou stej­né jako mno­ha jejich vrs­tev­ní­ků, a prá­vě pro­to jsou jejich život­ní pří­běhy sro­zu­mi­tel­né a vyvo­lá­va­jí emo­ce. Podobný je i pří­běh šede­sát­ni­ce Hany, kte­rý v sobě obsa­hu­je více vrs­tev a zachy­cu­je vzta­hy v rodi­ně. Nejen pro hlav­ní hrdin­ku, ale také pro její­ho vnu­ka Ivánka (Daniel Vízek), jsou důle­ži­té nové zku­še­nos­ti a setká­ní s lid­mi. Nová přá­tel­ství jim pomá­ha­jí najít i pochrou­ma­né sebe­vě­do­mí. Proti roli babič­ky se Hana nesta­ví, plní ji tra­dič­ně i nevě­dom­ky, kdy umož­ní Ivánkovi zúčast­ňo­vat se otu­ži­lec­kých setká­ní a závo­dů. Je vlast­ně s podi­vem, že se téhle cit­li­vé ženě nepo­da­ři­lo něco podob­né­ho při výcho­vě vlast­ních synů. Ale nepo­dí­le­la se na jejich výcho­vě jen ona a také nemě­la zku­še­nos­ti, kte­ré zís­ka­la věkem. Ani její nový part­ner  Broňa  není jed­no­znač­ně klad­ná posta­va. Za svou své­ráz­nou bod­ros­tí scho­vá­vá sla­bost a pocit pro­vi­ně­ní. Závěr fil­mu opouš­tí hrdi­ny na počát­ku nových život­ních kro­ků a vyzní­vá pozi­tiv­ně.

Více na Kritiky.cz
X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o t...
Moje první zahrádka - originální nápady pro malé zahradníky Víte co jsou řízky na muškátech? Máte rádi zahradničení a chcete se ledasčemu přiučit a ...
Outlast Hra zdarma v rámci Xbox live Gold - 16/12 - 15/01...
Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets Někdy mi přijde až k smíchu, co někteří lidé od určitého žánru očekávají. Nechápu, k...
Nový domov Švýcarsko 22. 8. v 17.05 hodin na ČT2 Nové životy československých emigrantů Jak začínali v cizí zemi Čechoslováci, kteří se ...

Ve scé­ná­ři hra­je vel­kou roli otu­žo­vá­ní. Prostředí reži­sér zná z vlast­ních zku­še­nos­tí a je to na fil­mu znát. Film zachy­cu­je atmo­sfé­ru otu­ži­lec­kých závo­dů i rady pro začí­na­jí­cí otu­žil­ce. V chla­di­vé vodě se pohy­bu­jí her­ci i čle­no­vé otu­ži­lec­ké­ho oddí­lu napros­tou samo­zřej­mos­tí. Zuzana Kronerová zača­la s otu­žo­vá­ním jen krát­ký čas před natá­če­ním fil­mu a její scé­ny ve vodě  půso­bí hod­ně věro­hod­ně. Kromě trá­pe­ní ve stu­de­né vodě při­chys­tal reži­sér pro hlav­ní herec­kou dvo­ji­ci ješ­tě poste­lo­vé scé­ny. Není tře­ba popi­so­vat detai­ly, ale her­ci zvlád­li scé­ny s noble­sou a nad­hle­dem. Je dob­ře, když lás­ka kve­te v kaž­dém věku a sex není jen pro mla­dé!  Střední gene­ra­ce, kte­rou zastu­pu­jí Petr (Marek Daniel) a Ivan (Václav Neužil) se svý­mi man­žel­ka­mi Věrou (Petra Špalková) a Kateřinou (Tatiana Vilhelmová), není vykres­le­na licho­ti­vě. V pří­jem­ně civil­ním ladě­ní fil­mu mi také herec­ké výko­ny při­po­mí­na­li špat­ně pro­ve­de­né kari­ka­tu­ry. Naopak oce­ňu­ji režij­ní vede­ní i herec­ké zau­je­tí mla­dé­ho her­ce Daniela Vízka v roli Ivánka.

Film zob­ra­zu­je pří­běh, kte­rý není jen vtip­nou zába­vou, ale vybí­zí k zamyš­le­ní. Trochu mi námě­tem při­po­mí­ná film Teorie tyg­ra, kdy se stár­nou­cí vete­ri­nář Jan bou­ří pro­ti život­ní­mu ste­re­o­ty­pu v man­žel­ství. Citlivá Hana uka­zu­je spíš svou křeh­kou duši a nechá­vá nahléd­nout do své­ho sou­kro­mí s leh­kým nad­hle­dem.

Hodnocení: 65 %


 

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Bába z ledu
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka Co se vám vybaví, když se řekne Anglie? Mlha, déšť, čaj o páté, červené autobusy, Temže...
Ospalá díra Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno ...
Avengers Endgame - paradoxy VYSVĚTLENY! ...
VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pr...
V pondělí 20.března byl v Praze v kině Evald premiérově uveden film Já nejsem Lotos Pchanová, který byl natočen podle předlohy knihy Manžela jsem nezabila od čínského autora a scénáristy Liou Čen-jüna. Ten zahájil projekci filmu v rámci své návštěvy v České republice. Před projekcí se div...
Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce
Hodnocení: 4.4 - ‎109 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. ..... herec­ké výko­ny při­po­mí­na­li.... Ach jo, tako­vá hrub­ka, málem mi vyra­zi­la oči z důl­ků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Bába z ledu11. září 2018 Bába z ledu Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, […]
 • Bába z ledu21. února 2017 Bába z ledu Fotky z novinářské projekce.
 • Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář3. května 2017 Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář Cenu za nejlepší scénář v soutěžní sekci International Narrative Competition získal v noci na pátek 28. dubna nový film Bohdana Slámy Bába z ledu na slavném newyorském festivalu Tribeca. […]
 • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]
 • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
 • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […]
 • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana […]
 • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
 • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší
 • Domácí péče - 75%23. července 2015 Domácí péče - 75% Domácí péče je filmem o lidské tragédii, kde je v přiměřené míře použit i humor, tak aby nenarušoval celkový dojem z příběhu. Příběh se točí kolem obětavé zdravotní sestry (Alena […]