Život brouka - Bug’s Life

Život brou­ka - Bug’s Life
Ohodnoťte člá­nek

Ants review a chrysalis Flik in the city Probrav se nabíd­kou fil­mů usou­dil jsem, že nej­lep­ším sním­kem pro onu chví­li bude něco pro děti. Ano, milí čte­ná­ři, Váš hni­do­piš­ský recen­zent, druh­dy baží­cí po prud­ké akci a tem­ném horro­ru, ten­to­krát nale­zl zalí­be­ní v pří­bě­hu na úrov­ni Ferdy mra­ven­ce. Nelitoval jsem a ani vy, překonáte-li ostych či (zejmé­na u mla­dých pánů) muž­nou zpup­nost, nebu­de­te Životem brou­ka zkla­má­ni.

Ladybug Team Meeting Předně musím podotknou­ti, že film by se dle mého skrom­né­ho názo­ru měl jme­no­vat Život mra­ven­ce (An Ant’s Life), ovšem to by se nepa­t­řič­ně myd­lil s dre­a­mwor­xov­ským Antz (Mravenecz), kte­rý s vel­mi kon­ku­renč­ním a úni­kem infor­ma­cí a nápa­dů zapácha­jí­cím pod­tó­nem vyšel v před­sti­hu něko­li­ka týd­nů. Podle uká­zek a brumlá­ní přá­tel (sám jsem na Antz nešel) sou­dím, že Mravenecz oslo­ví spí­še afro­a­me­ri­ča­ny a poli­ti­su­jí­cí dospě­lá­ky, zatím­co Život brou­ka je sku­teč­nou ezo­pov­skou baj­kou pro děti, kte­rá ovšem (jak jsem se na sobě pře­svěd­čil) ani dospě­lé neznu­dí - spíš jim dovo­lí se na chví­li odpou­tat od tla­ku den­ních povin­nos­tí. Přesně to jsem potře­bo­val.

Hopper Heimlich Život není pro mra­ven­ce, žijí­cí na Mravenčím ost­ro­vě, žád­ný pik­nik. Každé léto při­lé­ta­jí zach­ti­vá saran­ča­ta - pod vede­ním zlé­ho a pano­vač­né­ho Kobyláka - a silou mocí vymá­ha­jí z pra­co­vi­té kolo­nie pod­stat­nou část let­ní tvr­dě vydře­né skliz­ně. Náš hrdi­na, mra­ven­čí vyná­lez­ce a mys­li­tel Flik, posmí­va­ný a odstr­ko­va­ný pro svou neschop­nost při­způ­so­bit se kon­zer­va­tiv­ně ori­en­to­va­né kolo­nii, si vez­me za úkol při­vést pomoc zven­čí. Pro boj pro­ti saran­ča­tům omy­lem naver­bu­je neza­měst­na­nou sku­pi­nu pod­řad­ných cir­ku­so­vých uměl­ců. Falešní „bojov­ní­ci“ a celá mra­ven­čí kolo­nie musí napnout všech­ny síly, pře­ko­nat tra­dič­ní strach a posta­vit se drzým vetřel­cům.

Flying Circus Tuck and Roll Jako inže­ný­ro­vi den­ně se setká­va­jí­cí­mu s nej­no­věj­ší tech­ni­kou mi film doslo­va vyra­zil dech svou doko­na­los­tí. Čarodějové z Pixaru, pro­sla­ve­ní prvo­ti­nou Toy Story, doká­za­li vytvo­řit zce­la při­ro­ze­ně kom­po­no­va­né pro­stře­dí s pro­pra­co­va­ný­mi detai­ly poza­dí i neu­vě­řitl­ně cit­li­vý­mi výra­zy tvá­ří jed­na­jí­cích ani­mo­va­ných postav. Příběh samot­ný je pak poli­tic­kou korekt­nos­tí téměř neza­tí­že­né uni­ver­sál­ní sdě­le­ní o vítěz­ství zdán­li­vě slab­ších nad nási­lím a tero­rem. Myslím, že i nejmen­ším dětem se budou líbit vese­lé scé­ny cir­ku­so­vých kous­ků.

Naprostým vrcho­lem vti­pu však bylo něko­lik málo „vystři­že­ných“ scén, při­da­ných do závě­ru titul­ků na kon­ci fil­mu. Podívaná na ani­mo­va­né posta­vy, kte­ré nemo­hou udr­žet smích a kuc­ka­jí­ce se doža­du­jí zopa­ko­vá­ní natá­če­ní scé­ny, mě i mou pří­tel­ky­ni při­ved­ly k hys­te­ric­kým náva­lům smí­chu. Nejvíc se nám líbi­li malí brouč­ci Tuck & Roll. Nestačilo-li vám srd­ce ztvrd­nout na kámen, musí­te Život brou­ka vidět!

Hodnocení: VÝBORNÉ  http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/smiley_a.gif

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ Let's roll!

A už je to zase tady: rejpat do něče­ho tak báječ­né­ho je vel­mi ničem­né. Mějte, pro­sím, sli­to­vá­ní a neber­te mě pří­liš váž­ně...

 • Brouci a mra­ven­ci mají pod­le potře­by buď ana­to­mic­ky správ­ný počet nohou, nebo niko­li. Podobně se pro lep­ší výra­zi­vost cha­rak­te­rův neza­cho­va­ly slo­že­né oči - ale např. zlí opi­lí brou­ci obtě­žu­jí­cí Sluníčko (sed­mi­teč­né) si je zacho­va­li.
 • Hopper rules V kolo­nii postrá­dá­me mra­ven­čí sam­ce = trub­ce. Zato děl­ni­ce jsou neo­myl­ně zosob­ně­ny muž­ně vypa­da­jí­cí­mi děl­ní­ky (naše poli­tic­ká korekt­nost a eman­ci­pa­ce v pra­xi). Ani Flik by se neměl(a) s prin­cez­nou Attou moc muc­kat -- i když, lesbič­ky se dneska nosí... Já vím, i Ferda mra­ve­nec je pod­le tohod­le met­ru vlast­ně Ferdula mra­ven­čan­da.

 

Sid Páral

Související příspěvky:

 • Hledá se Nemo16. ledna 2013 Hledá se Nemo Příběh o otcovské lásce, o hledání a schledání, o zvířatech v moři, o rybách, žralocích a o všem, co se všechno může stát, když neposlušného zlobivého malého synka uloví potápěč a otec se […]
 • Univerzita pro příšerky - 55 %13. června 2013 Univerzita pro příšerky - 55 % Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […]
 • Auta 3 - 50 %14. června 2017 Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít nikdo mindráky, spíš mohou být dobrou motivací, jak se popasovat s technickými novinkami. A to […]
 • Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok12. listopadu 2018 Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok Příští rok se vrátí do kin animovaná stálice Toy Story 4. Do dabování hlavních rolí se samozřejmě vratí Tom Hanks a Tim Allen. K nim se přidají další slavní herci, například i Patricia […]
 • Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller8. listopadu 2018 Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnohdy spojován a někdy se s ním často plete. Ono se stává, že je těžké určit, zda daný film patří do […]
 • Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout3. ledna 2019 Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […]
 • Amazing Spider-Man 2 - 30% Pavouci a jiná zmutovaná zvířata23. září 2018 Amazing Spider-Man 2 - 30% Pavouci a jiná zmutovaná zvířata Už běží Spider-Man...Klasická melodie z animáků ze začátků devadesátek se překvapivě docela vrací při odchodu z kina. Od včerejšího dne se totiž česká a slovenská kina opět plní pavoučí […]
 • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie2. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie A už se na nás řítí další vypulírovaný díl Hvězdných válek. Je to epizoda, kterou měli podle vlastního vyjádření herci nejradši. Zjišťuji, že o mně se to tak jednoznačně říct nedá. Možná […]
 • Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie10. září 2007 Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […]
 • Projekt 100 - Planeta opic - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Planeta opic - O filmu Producent Planety opic, Arthur P. Jacobs, byl v branži nováčkem. Předtím než 20th Century Fox přesvědčil, aby film zafinancovali, produkoval jen dva filmy. Získat si důvěru velkého studia […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *