Život brouka - Bug’s Life

zivot

Ants review a chrysalis Flik in the city Probrav se nabíd­kou fil­mů usou­dil jsem, že nej­lep­ším sním­kem pro onu chví­li bude něco pro děti. Ano, milí čte­ná­ři, Váš hni­do­piš­ský recen­zent, druh­dy baží­cí po prud­ké akci a tem­ném horro­ru, ten­to­krát nale­zl zalí­be­ní v pří­bě­hu na úrov­ni Ferdy mra­ven­ce. Nelitoval jsem a ani vy, překonáte-li ostych či (zejmé­na u mla­dých pánů) muž­nou zpup­nost, nebu­de­te Životem brou­ka zkla­má­ni.

Ladybug Team Meeting Předně musím podotknou­ti, že film by se dle mého skrom­né­ho názo­ru měl jme­no­vat Život mra­ven­ce (An Ant’s Life), ovšem to by se nepa­t­řič­ně myd­lil s dre­a­mwor­xov­ským Antz (Mravenecz), kte­rý s vel­mi kon­ku­renč­ním a úni­kem infor­ma­cí a nápa­dů zapácha­jí­cím pod­tó­nem vyšel v před­sti­hu něko­li­ka týd­nů. Podle uká­zek a brumlá­ní přá­tel (sám jsem na Antz nešel) sou­dím, že Mravenecz oslo­ví spí­še afro­a­me­ri­ča­ny a poli­ti­su­jí­cí dospě­lá­ky, zatím­co Život brou­ka je sku­teč­nou ezo­pov­skou baj­kou pro děti, kte­rá ovšem (jak jsem se na sobě pře­svěd­čil) ani dospě­lé neznu­dí - spíš jim dovo­lí se na chví­li odpou­tat od tla­ku den­ních povin­nos­tí. Přesně to jsem potře­bo­val.

Hopper Heimlich Život není pro mra­ven­ce, žijí­cí na Mravenčím ost­ro­vě, žád­ný pik­nik. Každé léto při­lé­ta­jí zach­ti­vá saran­ča­ta - pod vede­ním zlé­ho a pano­vač­né­ho Kobyláka - a silou mocí vymá­ha­jí z pra­co­vi­té kolo­nie pod­stat­nou část let­ní tvr­dě vydře­né skliz­ně. Náš hrdi­na, mra­ven­čí vyná­lez­ce a mys­li­tel Flik, posmí­va­ný a odstr­ko­va­ný pro svou neschop­nost při­způ­so­bit se kon­zer­va­tiv­ně ori­en­to­va­né kolo­nii, si vez­me za úkol při­vést pomoc zven­čí. Pro boj pro­ti saran­ča­tům omy­lem naver­bu­je neza­měst­na­nou sku­pi­nu pod­řad­ných cir­ku­so­vých uměl­ců. Falešní „bojov­ní­ci“ a celá mra­ven­čí kolo­nie musí napnout všech­ny síly, pře­ko­nat tra­dič­ní strach a posta­vit se drzým vetřel­cům.

Flying Circus Tuck and Roll Jako inže­ný­ro­vi den­ně se setká­va­jí­cí­mu s nej­no­věj­ší tech­ni­kou mi film doslo­va vyra­zil dech svou doko­na­los­tí. Čarodějové z Pixaru, pro­sla­ve­ní prvo­ti­nou Toy Story, doká­za­li vytvo­řit zce­la při­ro­ze­ně kom­po­no­va­né pro­stře­dí s pro­pra­co­va­ný­mi detai­ly poza­dí i neu­vě­řitl­ně cit­li­vý­mi výra­zy tvá­ří jed­na­jí­cích ani­mo­va­ných postav. Příběh samot­ný je pak poli­tic­kou korekt­nos­tí téměř neza­tí­že­né uni­ver­sál­ní sdě­le­ní o vítěz­ství zdán­li­vě slab­ších nad nási­lím a tero­rem. Myslím, že i nejmen­ším dětem se budou líbit vese­lé scé­ny cir­ku­so­vých kous­ků.

Naprostým vrcho­lem vti­pu však bylo něko­lik málo „vystři­že­ných“ scén, při­da­ných do závě­ru titul­ků na kon­ci fil­mu. Podívaná na ani­mo­va­né posta­vy, kte­ré nemo­hou udr­žet smích a kuc­ka­jí­ce se doža­du­jí zopa­ko­vá­ní natá­če­ní scé­ny, mě i mou pří­tel­ky­ni při­ved­ly k hys­te­ric­kým náva­lům smí­chu. Nejvíc se nám líbi­li malí brouč­ci Tuck & Roll. Nestačilo-li vám srd­ce ztvrd­nout na kámen, musí­te Život brou­ka vidět!

Hodnocení: VÝBORNÉ  http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/smiley_a.gif

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ Let's roll!

A už je to zase tady: rejpat do něče­ho tak báječ­né­ho je vel­mi ničem­né. Mějte, pro­sím, sli­to­vá­ní a neber­te mě pří­liš váž­ně...

 • Brouci a mra­ven­ci mají pod­le potře­by buď ana­to­mic­ky správ­ný počet nohou, nebo niko­li. Podobně se pro lep­ší výra­zi­vost cha­rak­te­rův neza­cho­va­ly slo­že­né oči - ale např. zlí opi­lí brou­ci obtě­žu­jí­cí Sluníčko (sed­mi­teč­né) si je zacho­va­li.
 • Hopper rules V kolo­nii postrá­dá­me mra­ven­čí sam­ce = trub­ce. Zato děl­ni­ce jsou neo­myl­ně zosob­ně­ny muž­ně vypa­da­jí­cí­mi děl­ní­ky (naše poli­tic­ká korekt­nost a eman­ci­pa­ce v pra­xi). Ani Flik by se neměl(a) s prin­cez­nou Attou moc muc­kat -- i když, lesbič­ky se dneska nosí... Já vím, i Ferda mra­ve­nec je pod­le tohod­le met­ru vlast­ně Ferdula mra­ven­čan­da.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici26. března 2019 Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici Již samotný a výstižný název animovaného 3D filmu od společnosti Pixar napovídá, o čem bude 116 minutový snímek z USA. Ano, jsou to auta, obyčejná i závodní, mezi něž patří i zářící […]
 • Toy Story: Příběh hraček - první 3D animovaný film19. července 2019 Toy Story: Příběh hraček - první 3D animovaný film Dětský pokoj není ani trochu nudné místo, a to ani když jsou z něj děti pryč. Ba právě naopak: dětské hračky si žijí svým životem a ožívají, jen co děti odejdou z pokoje. Příběh hraček je […]
 • Hledá se Nemo16. ledna 2013 Hledá se Nemo Příběh o otcovské lásce, o hledání a schledání, o zvířatech v moři, o rybách, žralocích a o všem, co se všechno může stát, když neposlušného zlobivého malého synka uloví potápěč a otec se […]
 • Auta 3 - 50 %14. června 2017 Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít nikdo mindráky, spíš mohou být dobrou motivací, jak se popasovat s technickými novinkami. A to […]
 • Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok12. listopadu 2018 Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok Příští rok se vrátí do kin animovaná stálice Toy Story 4. Do dabování hlavních rolí se samozřejmě vratí Tom Hanks a Tim Allen. K nim se přidají další slavní herci, například i Patricia […]
 • RoboCop - Když režíruje Holanďan, vznikne kultovní film!31. července 2019 RoboCop - Když režíruje Holanďan, vznikne kultovní film! Za dob komunismu nešlo mnoho amerických filmů do československé distribuce, a tak mnoho filmů, bohužel, si filmoví fanoušci musí zopakovat o mnoho let později na VHS, DVD a případně na […]
 • Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo22. července 2019 Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo Americká krása je americký a krásný film. Jeden z těch filmů, na který se můžete koukat dvakrát, třikrát a bude se vám líbit pořád stejně. Už na začátku vám totiž řeknou, jak to dopadne. […]
 • Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně1. dubna 2019 Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně Romantické komedie táhnou do kin diváky v nemalém počtu. Jenže obvykle spíše dívčí populaci, protože muži až tak neocení, když se na ně z plátna valí jedno láskyplné klišé za druhým, […]
 • Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek8. dubna 2019 Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek Nic proti jiným dobám, ale doba ledová je prostě doba ledová, to přece víte všichni, ne? A proto ani film přece nemůže být špatný. Hlavní linie příběhu se točí kolem mamuta Mannyho, […]
 • Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller8. listopadu 2018 Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnohdy spojován a někdy se s ním často plete. Ono se stává, že je těžké určit, zda daný film patří do […]