Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně

vS1

Knižní adap­ta­ce jsou veli­ce vděč­né, na roz­díl od komik­sů. V úspěš­ných kni­hách jsou vždyc­ky dob­ré pří­běhy, dob­ré posta­vy a hlav­ně pokud jsou kni­hy hod­ně slav­né, tak při­táh­nou hod­ně lidí do kin. Typickým fil­mo­vým pří­kla­dem je Harry Potter a Pán prs­te­nů.  Určitě po těch­to úspěš­ných fil­mech si i Spielberg zvo­lil nato­čit film pod­le kni­hy – Válku svě­tů. Sice se říká, že už to měl při­pra­ve­no už dáv­no, ale urči­tě po úspěš­ných kniž­ních adap­ta­cích si řekl, že to oprav­du sto­jí za to si nato­čit taky něco pod­le kni­hy a dát to hlav­ně do kin.

Zvolil tedy Válku svě­tů od H.G. Wellse, v niž se na pla­ne­tu Zemi dosta­nou mimo­zemš­ťa­né, kte­ří sys­te­ma­tic­ky likvi­du­jí celé lid­stvo. Děj kníž­ky je usa­zen do Anglie pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí a Spielberg si to upra­vil do začát­ku 21. sto­le­tí a do Ameriky. Na roz­díl od jiných reži­sé­rů si Spielber zvo­lil vari­an­tu osob­ní­ho dra­ma­tu jed­no­ho muže, kte­rý se sho­dou náhod dosta­ne do této vál­ky, za nic nemů­že, vůbec nic neu­dě­lal, pou­ze sle­du­je postup­né likvi­do­vá­ní země a občas má pros­tě veli­ké štěs­tí, že to pře­ži­je. Je to (mož­ná) roz­ve­de­ný muž, kte­ré­mu byli svě­ře­ni dva potom­ci na víkend a on zachra­ňu­je nejen sebe, ale i své děti. Takže se vlast­ně nejed­ná o akč­ní film, ale pou­ze o sou­kro­mé dra­ma tří osob, kte­ří uni­ka­jí zká­ze svě­ta. Jiní reži­sé­ři by si urči­tě zvo­li­li akč­něj­ší prv­ky.

Spielberg se svou tvůr­čí díl­nou ILM, s kame­ra­ma­nem Janusze Kaminskim a s tri­ko­vým Guru Dennise Murenem zvlád­li udě­lat film doko­na­lý, jak tri­ko­vě, tak pří­bě­ho­vě, nejen, že se Spielbergovi poda­ři­lo koneč­ně kočí­ro­vat herec­kou Toma Cruise, kte­rý koneč­ně pře­stal být tím klu­či­nou z Top Gunu, ale začí­ná se u něj pro­je­vo­vat herec­tví, i když znám i něko­lik lep­ších her­ců. Podařilo se ale zvlád­nou dra­ma rodi­ny a dra­ma nejen vlast­ní­ho živo­ta. Přeci, když jde o potom­ky, tak jde o celou budouc­nos­ti, o geny a dal­ší gene­ra­ce. Spielbergovi se poda­ři­lo zvlád­nou i dět­skou hereč­ku Dakotu Fanning, kte­rá svo­je herec­tví postup­ně zlep­šu­je a zlep­šu­je. A taky už má dru­hý slav­ný film. První její slav­ný film byl Muž v ohni. Říká se o ní, že je to dív­čí podá­ní dět­ské­ho her­ce Haley Joela Osmenta, stej­ně herec­ky kva­lit­ní. Doufám, že ji to dlou­ho vydr­ží, a že se doká­že stát dobrou hereč­kou i po puber­tě, jak se tře­ba poda­ři­lo Christine Ricci, kte­rý se pře­lom z dět­ské hereč­ky rela­tiv­ně poda­řil.  Dakota Fanning je v tom­to fil­mu ihned po Cruisovi nej­lep­ší hereč­kou, její poci­ty jsou k uvě­ře­ní, i když je spí­še z ní malé vřeš­tí­cí děc­ko, kte­ré není doko­na­lé, má dost svých chyb a dost min­d­rá­ku. Je to pros­tě malá hol­ka, a to její cho­vá­ní se dá dost v jejím věku očekávat,Cruise je tatík, kte­ré­ho syn nesná­ší. Otec už zanik­lé rodi­ny, kte­rý má stá­le svo­je potom­ky rád, ale přes­to stá­le žije jako mla­dík, v rych­lém fáru v bytě je auto­me­cha­ni­kem, ale doce­la dob­rým otcem. Určitě kvů­li tomu, že se ješ­tě nemá chuť se věno­vat rodin­ným povin­nos­tem, výcho­vě dětí, být peč­li­vým man­že­lem, se jeho man­žel­ka od něho odtrh­la a našla si spo­leh­li­věj­ší­ho pří­te­le. Ale otec s dět­mi se stá­le stý­ká, má svo­je víken­dy a sna­ží se je nějak zapl­nit, ale vůbec se jim to neda­ří. Z fil­mu jsem měl pocit, že ty víken­dy nemá moc rád, že by urči­tě chtěl se věno­vat jiným věcem než výcho­vě svých potom­ků a sle­do­vá­ní jejich dět­ských vrto­chů.

Jak jsem psal v před­cho­zích odstav­cích, tak film Válka svě­tů je o hle­dá­ní ces­ty domů, k hod­né man­žel­ce, a hlav­ně o utí­ká­ní před zlý­mi mimo­zemš­ťa­ny. Přitom Cruise potká mno­ho taky utí­ka­jí­cích lidí, mno­ho zabi­tí. Ale taky neú­spěš­nou sna­hu o to zasta­vit mimo­zem­ské návštěv­ní­ky. Potká i jed­no­ho psy­cho­pa­ta, kte­rý chce bojo­vat pou­ze s puš­kou pro­ti doko­na­lé mimo­zem­ské ochra­ně a kte­rý tím nejen ohro­žu­je sebe, ale i je. Ohrožuje je i v pří­tom­nos­ti živých mimo­zemš­ťa­nů, kte­ří vystou­pi­li z lodí a pro­chá­ze­jí, a samo­zřej­mě ničí, obyt­né budo­vy a sna­ží se najít posled­ní zbyt­ky lid­stva. Spielberg ve svém Sci-fi fil­mu koneč­ně uká­zal návštěv­ní­ky z jiných pla­net v celé živé své krá­se na dost dlou­hé zábě­ry, abychom si moh­li pro­hlíd­nout, kdo nám tu naši milou pla­ne­tu ničí. Potka i mno­ho dal­ších lidí, novi­ná­ře, kte­ří mu poví, co se tak ve svě­tě děje, lidi, kte­ří jsou schop­ni vraž­dit pro auta a mno­ho dal­ších, kte­ré, jako jeho a jeho rodi­nu, pro­ná­sle­du­jí Tripody – mimo­zem­ská pohy­bu­jí­cí vozi­dla.

Je dobrou kal­ku­la­cí Spielberga dát pre­mi­é­ru fil­mů ve stej­nou dobu ve vět­ši­ně svě­ta. Rozhodně je to jeden mála reži­sé­rů, kte­rý si to může dovo­lit, pro­to­že kaž­dý jeho film oče­ká­vá, těší se na něj jako na smi­lo­vá­ní. Rozhodně se to poda­ří vždy, Spielbergovi jeho tahy posled­ní dobou vedou a jeho sny se spl­ní a lidem se to líbí, jako mě. I když při­znám se, viděl jsem od něho jenom pár lep­ších jeho fil­mů, ale vždyc­ky se na jeho film veli­ce těším.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně
Hodnocení: 3.5 - ‎2 hl.


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ3. prosince 2015 Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ Válečné filmy, které Steven Spielberg jako malý kluk natáčel na 8mm film na zahradě svých rodičů, se často odehrávaly během druhé světové války. Jedná se o opakující se téma v celé řadě […]
  • Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ3. prosince 2015 Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ ~ Spielbergova intuice, jak spojit kameru a vizuální vyprávění s textem a podtextem a postavami je úžasná. “Každý režisér je vizuální vypravěč, ale to, co dělá Stevena jedinečným, je […]
  • MostSpionu3. prosince 2015 Most špiónů - PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015 Steven Spielberg je velkým nadšencem historie a významné historické události jsou častým námětem jeho filmové tvorby. Jeho zájem o studenou válku se datuje do dob, kdy mu jako malému […]
  • Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI3. prosince 2015 Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI Někdy je pravda podivnější než fikce a Most špionů je neuvěřitelný příběh obyčejného člověka, který se ocitl v mimořádné situaci. Je to o to přesvědčivější, že hlavní postava příběhu je […]
  • Most špionů - 65 %29. listopadu 2015 Most špionů - 65 % Nejen válečné filmy přinášejí zajímavé a napínavé lidské příběhy. Takový je film Most špionů, který zachycuje sestřelení amerického průzkumného letounu U-2  nad územím bývalého Svazu […]
  • Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA3. prosince 2015 Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA Tvarování filmu o odvážných činech obyčejného muže rodinného typu, který se proměnil ve vyjednavače během studené války, představovalo pro střihače Michaela Kahna jedinečnou výzvu. “Je to […]
  • Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ3. prosince 2015 Most špiónů - STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sestaven a filmaři se museli rozhodnout, kde film natočit. Doufali, že budou moci využít mnohá z míst, kde se příběhu ve skutečnosti […]
  • Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ3. prosince 2015 Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ V 50. letech, v raných fázích studené války, bylo napětí mezi USA a SSSR rozšířeným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovětského agenta žijícího v New Yorku, strach a […]
  • Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO3. prosince 2015 Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO Když dramatik a televizní scénárista žijící v Londýně, Matt Charman, natrefil v biografii Johna F. Kennedyho na poznámku pod čarou, která se odkazuje na amerického právníka, jehož […]
  • Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti26. října 2018 Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti    Měli jsme tu dinosaury, vojáky, mimozemšťany, esesáky, jednoho domácího mazlíčka v polích kukuřice. Ale od Spielberga jsme ještě neviděli pořádně Sci-Fi z blízké budoucnosti. Do této […]