V srdci moře - i Thor má svojí Bílou velrybu

V srd­ci moře - i Thor má svo­jí Bílou velry­bu
Ohodnoťte člá­nek

Dobrodružný film V srd­ci moře vyprá­ví sku­teč­ný pří­běh lov­ců velryb na lodi Essex, kte­rý inspi­ro­val spi­so­va­te­le Hermana Melvilla k napsá­ní Bílé velry­by. Nicméně s tím­to romá­nem, pokud jste ho čet­li, toho moc spo­leč­né­ho nemá, což se ostat­ně dalo čekat.

Děj je orá­mo­ván tím, že Herman Melville (Ben Whishaw) navští­ví staré­ho rybá­ře (Brendan Gleeson), posled­ní­ho pře­ži­vší­ho z Essexu, a nechá si od něj vyprá­vět, jak se coby šest­nác­ti­le­tý mla­dík pla­vil na velry­bář­ské lodi spo­lu s ambi­ci­óz­ním kapi­tá­nem (Benjamin Walker) a s jeho ješ­tě ambi­ci­óz­něj­ším prv­ním důstoj­ní­kem (Chris Hemsworth). Je to sice zají­ma­vý nápad (v závě­ru nazna­ču­jí­cí, proč se Melvill roz­ho­dl nedr­žet sku­teč­nos­ti doslo­va), ale moc to nefun­gu­je. Jednak pro­to, že rybář do své­ho vyprá­vě­ní zahr­nu­je i ty čás­ti děje, u nichž nemohl být pří­to­men, a záro­veň je tro­chu pode­zře­lé, že se v šest­nác­ti letech pla­vil na lodi v roce 1820, a Melvillovi o tom pak vyklá­dá jako vrás­či­tý sta­řec v roce 1850…
V srdci moře (In the Heart of the Sea) – Recenze
Zdroj fotek: freeman-ent.cz
První polo­vi­na fil­mu při­po­mí­ná ve svých nej­lep­ších momen­tech něco ve sty­lu Master & Commander – život na lodi, kasá­ní pla­chet, roz­bou­ře­né moře, drs­né pod­mín­ky, drs­ní námoř­ní­ci a drs­ná stra­va. Akorát je to oko­ře­ně­né poví­dá­ním o velry­bách, o vlast­nos­tech jejich tuku a jejich love­ním. Důraz je při­tom kla­den na budo­vá­ní spo­ru mezi posta­va­mi kapi­tá­na a jeho prv­ní­ho důstoj­ní­ka (Hemsworth je hlav­ní hrdi­na fil­mu) a na jejich posed­lost dovézt zpát­ky co nej­ob­jem­něj­ší náklad.
Pak při­jde setká­ní s obří velry­bou, kte­rá je tro­chu poškád­lí a poto­pí jim loď, leč na plát­ně strá­ví vše­ho­všu­dy tak dvě minu­ty. To se sta­ne zhru­ba v půl­ce sto­pá­že a zby­tek děje je o tom, jak pře­ži­vší posád­ka strá­dá mno­ho dní na moři v záchran­ných člu­nech a trpí nedo­stat­kem jíd­la a pití. Takže něco jako Vše je ztra­ce­no, Nezlomný, či Pí a jeho život
Pominu tech­nic­kou strán­ku fil­mu, kte­rý vzni­kal z pře­kva­pi­vě vel­ké čás­ti kom­plet­ně před zele­ným poza­dím a vět­ši­na zábě­rů v něm je tím pádem tri­ko­vá, což je mís­ty vidět tak moc, že to ruší. Naštěstí se tak ale nedě­je nijak čas­to, a pokud nejste exper­ti, stej­ně tomu nebu­de­te pří­liš věno­vat pozor­nost. Mnohem vět­ší pro­blém je v tom, že děj fil­mu je až pří­liš obvyk­lý a nepře­kva­pi­vý, a že do půl­ky prak­tic­ky pozůstá­vá hlav­ně z čeká­ní na velry­bu a od půl­ky dál pak z čeká­ní na konec.
V srdci moře (In the Heart of the Sea) – Recenze
První polo­vi­na je při­tom ješ­tě dost zají­ma­vá a cel­kem hod­ně se toho v ní děje. Jsou před­sta­vo­vá­ny posta­vy, loď vyplou­vá, loď vje­de do bou­ře (moc dob­rá scé­na), a vévo­dí tomu lov velryb a násled­né destruk­tiv­ní setká­ní s Moby Dickem. V dru­hé polo­vi­ně však tem­po zvol­ní a už se v ní nesta­ne nic, co by vás doká­za­lo ale­spoň tro­chu nad­zved­nout ze židle, pokud tedy nejste kon­zer­va­tiv­ní puri­tá­ni. Zkrátka to není kon­zis­tent­ně pou­ta­vé a chy­bí tomu dosta­tek dra­ma­tic­kých situ­a­cí. A je jed­no, jest­li to odpo­ví­dá sku­teč­nos­ti.
Pořád jde ale o s pře­hle­dem zvlád­nu­té řemes­lo se skvě­lou hud­bou, půso­bi­vou kame­rou, spous­tou krás­ně nato­če­ných scén a kva­lit­ní­mi her­ci dob­ře hra­jí­cí­mi nad­prů­měr­ně napsa­né posta­vy. Hemsworthův zku­še­ný moře­pla­vec pře­té­ká cha­risma­tem a je féro­vým chla­pem, na němž je sym­pa­tic­ké i to, že za velry­ba­mi nevi­dí jen zla­tý důl, ale majestát­ní a úcty­hod­né živé tvo­ry, kte­ří mají ako­rát tu smůlu, že jejich tuk dob­ře hoří. Ron Howard (Rivalové, Čistá duše) to hez­ky (byť více­mé­ně stan­dard­ně) reží­ru­je a scé­nář Charlese Leavitta (Svět pod­le Prota, Krvavý dia­mand) sice nepřed­sta­vu­je nic bůhví­jak úžas­né­ho, ale k zaho­ze­ní také roz­hod­ně není.
Ale jest­li si mys­lí­te, že dosta­ne­te drá­sa­vé dra­ma o lítém sou­bo­ji urput­ně vytr­va­lé­ho lov­ce a gigan­tic­ké­ho nepod­daj­né­ho kytov­ce, tak to jste tady špat­ně. To radě­ji sáh­ně­te po kníž­ce Stařec a moře.
Hodnocení: 70 %

Jan Varga

Související příspěvky:

  • Rivalové - 75 %4. října 2013 Rivalové - 75 % Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […]
  • Paddington 2 - 80 %2. prosince 2017 Paddington 2 - 80 % V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to peruánský medvídek Paddington, který bydlí u rodiny Brownových. Kromě něj se pan a paní Brownovi […]
  • Avengers: Infinity War - Recenze - 95%25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému vrcholu a než se do ní pustíme velmi rád odprezentuji "stručné" shrnutí toho, co se dělo a co se […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let https://www.youtube.com/watch?v=vjiQ0cBXr8U
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event https://www.youtube.com/watch?v=luVxvrlEXZc
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […]
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina https://www.youtube.com/watch?v=WJH68nl_gcU
  • Avengers: Infinity War - galerie16. března 2018 Avengers: Infinity War - galerie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *