Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.

Troja

Á, vidím, že mi nevě­ří­te. Dobrá, řek­nu to tedy ješ­tě jed­nou: Trója NENÍ his­to­ric­ký film. A do tře­ti­ce:Trója NENÍ his­to­ric­ký film. Už je to lep­ší?

Historický film by se měl sna­žit o věr­nou inter­pre­ta­ci pří­sluš­ných udá­los­tí, ale to je evi­dent­ně to posled­ní, o co reži­sé­ru Wolfgangovi Petersenovi šlo. Legendární Homérovou Illiadou se inspi­ro­val vel­mi vol­ně s důra­zem na slo­vě vel­mi. Zpočátku se při­tom Trója tvá­ří cel­kem seri­óz­ně. Prostřednictvím úvod­ních titul­ků a názor­ných mapek nás zasvě­ce­ně infor­mu­je o poli­tic­ké situ­a­ci a roz­lo­že­ní sil kolem Středozemního moře před tře­mi tisí­ci let. O to méně čeka­né - a o to nebez­peč­něj­ší - jsou však nebe­tyč­né hlouposti, ke kte­rým začne v polo­vič­ce scé­ná­ře dochá­zet jako na běží­cím páse.

název článku název článku

Povrchní poku­sy budit zdá­ní, že jde o seri­óz­ní his­to­ric­ký film, pod­po­ru­je i nepří­tom­nost bohů. Ti při­tom hra­jí v Homérově epo­su vel­mi důle­ži­tou úlo­hu. Zapomenout může­te i na legen­dár­ní jabl­ko svá­ru, Odyssea před­stí­ra­jí­cí­ho šílen­ství, obě­to­va­nou Ifigenii a podob­né věci, kte­ré zřej­mě pova­žo­va­li ame­rič­tí fil­ma­ři za podruž­né.

Desetiletá vál­ka se zde scvrk­la na pou­hé dva týd­ny. Dva z hrdi­nů, kte­ří měli trój­skou vál­ku pře­žít, zde před­čas­ně zahy­nou (nápo­vě­da: jed­no­ho z nich po návra­tu domů měla zabít jeho vlast­ní man­žel­ka); jeden nao­pak pře­ži­je o něco déle. Z dal­ších kik­sů je nepře­hléd­nu­tel­né napří­klad slun­ce, kte­ré ve fil­mu vychá­zí na zápa­dě (dá se to poznat pod­le ori­en­ta­ce pobře­ží fil­mo­vé Malé Asie).

název článku Výše zmí­ně­né odchyl­ky od před­lo­hy jsou ovšem to jedi­né, čím má film šan­ci pře­kva­pit lidi, kte­ří pří­běh troj­ské vál­ky zna­jí (chci dou­fat, že jich je v čes­ké popu­la­ci vět­ši­na). Překvapení to však roz­hod­ně není milé, spíš tako­vý danaj­ský dar. Na frak dostá­vá i vět­ši­na ostat­ních hrdi­nů a nej­víc ze všech sám Achilles. A to přes­to (nebo prá­vě pro­to), že se pří­běh točí takřka výluč­ně kolem něho. Scenárista udě­lal z poví­ce klad­né­ho antic­ké­ho hrdi­ny pří­šer­ně plyt­kou, bru­tál­ní a hlav­ně nud­nou a neza­jí­ma­vou posta­vu, se kte­rou se snad nemo­hou zto­tož­nit ani fana­tic­ké obdi­vo­va­tel­ky jeho před­sta­vi­te­le, kte­rým samo­zřej­mě není nikdo jiný než dlou­ho dopře­du avi­zo­va­ný Brad Pitt. Přiznám se, že jsem Pitta nikdy neměl rád, a ten­to film mě v mé aver­zi ješ­tě utvr­dil. Ten chlap tady nehra­je jako herec s hono­rá­řem desí­tek mili­o­nů dola­rů, ale jako náhrad­ník v ochot­nic­kém diva­dle. Když Achilles nako­nec koneč­ně pad­nul (přes­ně­ji: tea­trál­ně se zří­til k zemi), všich­ni v sále i na plát­ně se málem roz­t­les­ka­li úle­vou.

Achilles je tedy bohu­žel záro­veň Achillovou patou celé­ho fil­mu. Vím, je to trap­né při­rov­ná­ní, ale kaž­dý film má tako­vé meta­fo­ry, jaké si zaslou­ží.

název článku Příšerného Achilla a o něco málo lep­ší­ho Parida (v podá­ní Orlanda „Legolase“ Blooma) naštěs­tí tro­chu kom­pen­zu­je Hektor. I jeho mís­to v epo­su sce­náris­ta tro­chu pře­krou­til, ale Hektor je zde ale­spoň posta­vou, s jakou se divák může sžít. Jeho před­sta­vi­tel Eric „Hulk“ Bana aspoň hra­je naroz­díl ode dvou výše zmi­ňo­va­ných pořád­ně a něco z vnitř­ní roze­rva­nos­ti antic­ké­ho hrdi­ny v něm navzdo­ry necit­li­vos­ti fil­ma­řů pře­ce jen zůsta­lo. Totéž v men­ší míře pla­tí také o Odysseovi, kte­ré­ho hra­je po Bloomovi dal­ší celebri­ta z Pána prs­te­nů - Sean „Boromir“ Bean. Pokud jde o lep­ší část herec­ké­ho ansáblu, nesmí­me se zapo­me­nout zmí­nit o Hektorově man­žel­ce, kte­rou zosob­ni­la půvab­ná Saffron Burrowsová (viz Angel veWing Commanderovi). Od dob WC se nau­či­la pořád­ně hrát (ačko­li i ve WC ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi her­ci záři­la jako super­no­va) a kro­mě toho je sku­teč­ně vel­mi krás­ná (pova­žu­ji ji za jed­nu z nej­hez­čích here­ček sou­čas­nos­ti). Totéž se kupo­di­vu nedá říct o Heleně troj­ské, pro jejíž roli byla z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů vybrá­na poně­kud nevý­razná němec­ká blon­dý­na Diane Krugerová. Z dal­ších akté­rů zmiň­me ješ­tě Braina Coxe jako nej­moc­něj­ší­ho řec­ké­ho krá­le Agamemnóna a Brendana Gleesona jako Helenina man­že­la Meneláa.

Film v pod­sta­tě sestá­vá ze dvou růz­ných dru­hů scén, kte­ré se více­mé­ně pra­vi­del­ně stří­da­jí: na jed­né stra­ně ze scén, kdy se mohut­ně vál­čí, na stra­ně dru­hé z pasá­ží, kdy se nevál­čí a kde hrdi­no­vé nad vál­če­ním pou­ze rozu­mu­jí. Druhý typ je ope­přen něko­li­ka nezbyt­ný­mi pate­tic­ký­mi rodin­ný­mi vzta­hy a milost­ný­mi avan­tý­ra­mi a zhus­ta při nich zní jakési podiv­né žen­ské kví­le­ní, jež je zřej­mě náhraž­kou hud­by. Pořádný hudeb­ní dopro­vod by byl zřej­mě pří­liš dra­hý.

Bitevní scé­ny - a hlav­ně občas­né sou­bo­je muže pro­ti muži - jsou naštěs­tí poda­né oprav­du pěk­ně, ale to je vzhle­dem k vyso­ké kon­ku­ren­ci akč­ních a váleč­ných fil­mů dnes už stan­dard. V koneč­ném důsled­ku pro mě byla Trója pořád­ným zkla­má­ním. Wolfgang Petersen má při­tom na svém kon­tě tako­vé trhá­ky jako Air Force Onenebo Ponorka. Inu, je vidět, že někte­rým téma­tům pros­tě Hollywood nesvěd­čí a že fil­mo­vá limo­ná­da se dá s tro­chou drzos­ti udě­lat oprav­du z čeho­ko­li.

Tróje však roz­hod­ně nelze upřít dvě věci: 1) není uspě­cha­ná (však taky má oko­lo 160 minut); 2) nenu­dil jsem se při ní. Vlastně byla cel­kem zábav­ná. Ale za jakou cenu?

Nechtěl bych, abys­te mou kri­ti­ku pocho­pi­li špat­ně a aby vyzně­la až moc přís­ně. Je dob­ře, že se točí fil­my s his­to­ric­ký­mi námě­ty. Jenom dou­fám, že si fil­ma­ři pod Petersenovým vele­ním nevez­mou příš­tě na paškál „dru­hý díl“ Homérova epo­su. Kdoví, kam by v jejich podá­ní chudák Odysseus doplul. Zřejmě do Ameriky.

Recenze napsá­na:  15. 5. 2004

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Statečné srdce12. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu16. listopadu 2002 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Pán […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 %15. dubna 2013 Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 % Právník Jim Grant (Robert Redford) je vdovec a žije se svou dceru Isabel (Jackie Evancho) v poklidném americkém městečku. Jednoho dne se všechno změní. Jima navštíví mladý novinář Ben […]
  • Pixely - Obsah/O filmu3. srpna 2015 Pixely - Obsah/O filmu             OBSAH              Jako děti v osmdesátých letech Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a Eddie Plant (Peter Dinklage) […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Pán prstenů:Dvě věže13. ledna 2003 Pán prstenů:Dvě věže S bezmála měsíčním odstupem od „civilizovaného“ světa se i v naší zapadlé zemičce dne 16.1.2003 objeví pokračování veleúspěšného fantasy Pán prstenů. Kamera přelétá nad Mlžnými […]
  • Pixely (Pixels) - 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *