Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora

odin a thor

Režisérskou žid­li po Kennethu Branaghovi pře­vzal reži­sér, kte­rý reží­ro­val něko­lik epi­zod z mno­ha oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu HBO Hra o trů­ny, Alan Taylor. Vzal si něko­lik pří­kla­dů z před­chá­ze­jí­cí­ho fil­mu a něko­lik věcí vymys­lel nově, a tak koneč­ně Asgard nejsou jenom inte­ri­é­ry, ale zaži­je­me i mno­ho exte­ri­é­rů, kte­ré nám umož­ní si bož­skou pla­ne­tu pro­hlíd­nout z více pohle­dů.

Scénáristé dru­hé­ho dílu pou­ži­li zápor­nou posta­vu Malekitha, tem­né­ho elfa, kte­rý hod­lá pomo­cí tem­né lát­ky zni­čit veš­ke­rý vesmír. Tato posta­va se obje­vi­la v komik­sech už v roce 1984 a obý­vá jeden z deví­ti svě­tů Svartalfheim. Nevím, jest­li se zrov­na pro­du­cen­tům poda­ři­lo vybrat pro posta­vu hlav­ní­ho zápo­rá­ka správ­né­ho her­ce, ale já osob­ně si mys­lím, že ne. Christopher Eccleston je znám jako jed­na z 11 rein­kar­na­cí Doktora v seri­á­lu Pán času. Jedná se o rein­kar­na­ci devá­tou, kte­rou zača­la nová éra nej­slav­něj­ší­ho brit­ské­ho seri­á­lu. Tento herec bohu­žel cha­risma nemá, a tak je hod­ně zastí­něn dal­ší­mi posta­va­mi.

Malekith ničitel.

Možná, že jsem u recen­ze u Avengers vychvá­lil moc Toma Hiddlestona v tom, že umí hrát zápor­né posta­vy, a že jsem se oprav­du bál o hlav­ní posta­vy. Bohužel je film v porov­ná­ní s prv­ním dílem více humor­ný a méně tem­ný. Loki už není zlá posta­va, pou­ze humor­ná. Více jsem se bavil u Stellana Skarsgårda, kte­rý své­ho dok­to­ra Selviga doká­zal zahrát reál­ně­ji než Tom Hiddleston. Natalie Portman je pou­ze pro krá­su a postup­ně se z ní stá­vá více křeh­ká věd­ky­ně, kte­rá potře­bu­je ochra­nu od boha. Myslím, že je občas vidět, kdy Joss Whedon doto­čil něko­lik scén, kte­ré do fil­mu zapad­nou, ale záro­veň i vyční­vá­ní svým poje­tím. Nezapomenutelné jsou dvě camea, jak obvyk­lé cameo Stana Lee, ale i Chris Evans dopl­nil svůj díl o nej­zá­bav­něj­ší část fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Hledá se Nemo Příběh o otcovské lásce, o hledání a schledání, o zvířatech v moři, o rybách, žralocí...
„ROCKY BALBOA“ Žánr: Akční, drama Země: USA, 2006 Délka: 97 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají:...
Westworld Season 2 Trailer na 2. sezónu, která na nás čeká v roce 2018....
Novinky ze světa filmu 4 - Aneb co se děje. ...
Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré Doctor Who: „By the way….I am the Doctor.“ Rose Tyler: „Doctor….? Doctor Who?“ Ně...

Je také dob­ře, že Alan Taylor natá­čí více v reá­lech. Ilandská pus­ti­na byla veli­ce vhod­ně zvo­le­na pro Svartalfheim, kde je vše šedi­vé v pra­chu. Britský Londýn je též dob­ře zvo­len, i když nechá­pu scé­náris­tic­ké nápa­dy, pro­to­že hlav­ní finál­ní boj se ode­hrá­vá v Greenwichi, kde je sice nul­tý poled­ník, ale veš­ke­ré země­pis­né roz­dě­le­ní a šíř­ku a dél­ku (Zeměpisné sou­řad­ni­ce – WGS 84) je vytvo­ře­no v moder­ní době, a tak je vůbec nemoh­li znát před 5000 lety. Spíše bych rad­ši, kdy­by se finá­le ode­hrá­va­lo tře­ba v Egyptě (budo­vy sta­ré mno­ho tisí­ce let), nebo ze seve­ru Evropy (odkud pochá­zí námět na komiks).

Je mož­ná zby­teč­né, že se uvá­dí film i ve 3D, bohu­žel jsem se svý­mi brý­le­mi nevi­děl žád­ný 3D efekt, a tak to pova­žu­ji za vel­mi vyho­ze­né pení­ze. Bohužel díky 3D tech­no­lo­gii je i mno­ho scén tma­vých, ale naštěs­tí ne jako u čtvr­tých Pirátů z Karibiku až tak tma­vých, aby neby­lo vidět sko­ro nic.

Hodně mrzí, že i Marvel jako pro­du­cent nese­hnal lep­ší skla­da­te­le, kte­ří by doká­za­li fil­mu dát něko­lik snad­no zapa­ma­to­va­tel­ných témat, kte­ré by si člo­věk brou­kal po fil­mu. Veškerá hud­ba je oprav­du tak těž­ko zapa­ma­to­va­tel­ná, sko­ro rutin­ní, a tak dou­fám, že pro nej­lep­ší fil­my, kte­ré pro­du­cen­ti sli­bu­jí, najdou vhod­něj­ší skla­da­te­le. Když si tak vzpo­me­nu, koho bych já osob­ně chtěl za skla­da­te­le, tak bych asi nechal Marca Beltramiho nebo Dannyho Elfmana. Hans Zimmer by se urči­tě neho­dil, pro­to­že je dvor­ní skla­da­tel u kon­ku­renč­ní­ho DC Comics, a můj sen John Williams si peč­li­vě vybí­rá pro­jek­ty a posled­ní dobou sklá­dá pou­ze pro své dvor­ní reži­sé­ry (J.J. Abrams bude výjim­kou).

Více na Kritiky.cz
Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93% V dvadsiatej epizóde sa Barry snaží presvedčiť Tracy Brand, geniálnu študentku fyziky, že j...
Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hod...
X-Men: The Last Stand (X-Men: Poslední vzdor) - fun stránky Série filmů X-men je slavná, a tak se vytvořily nové Fun stránky....
Shingeki no Kyojin - 10. díl Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi přeživšími kadety 104. jednotky v Trostu upadá morá...
Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky Lilian je pětatřicetiletá vdova, která po smrti svého manžela Dana zůstane sama se dvěma dce...

Odin a Thor.

Ohledně dabin­gu, až na výjim­ky se mi dabing líbil. Na začát­ku bohu­žel zvu­kař zapo­mněl asi na něko­lik drob­nos­tí, a tak jeden hlas z fil­mu vyční­vá. Převážná vět­ši­na čes­kých dabin­go­vých her­ců splý­vá se svý­mi ame­ric­ký­mi pro­tějš­ky. Až na nově zvo­le­né­ho Petra Pelzera pro Anthonyho Hopkinse. Oproti Jiřímu Plachému, kte­rý mlu­vil Odina v prv­ním díle, je ten­to hlas více „nemoc­ný“ a méně démo­nic­ký, je tedy více zvý­raz­ně­no, že Odin už je na kon­ci svých sil a že je nut­né, aby pře­dal svo­ji vlá­du svým potom­kům.

Ohodnoťte článek|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […]
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | Rodina https://www.youtube.com/watch?v=WJH68nl_gcU
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | UK event https://www.youtube.com/watch?v=luVxvrlEXZc
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […]
  • Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let25. dubna 2018 Avengers: Infinity War (2018) Film o filmu | 10 let https://www.youtube.com/watch?v=vjiQ0cBXr8U
  • Avengers: Infinity War8. února 2019 Avengers: Infinity War Vše co se nevešlo do "nejlepšího" filmu roku 2018. https://youtu.be/tZjvC3Owy3k
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *