Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...

Ryt

... (a ti jen tak o něčem nepě­jí chva­lo­zpěvy), bás­ní o něm divá­ci, bás­ní o něm kaž­dý, kdo měl tu čest ho zhléd­nout. I ke mně se tato vlna (respek­ti­ve tsuna­mi) nad­še­ní dosta­la a tak byla má oče­ká­vá­ní před návště­vou kina hod­ně, ale oprav­du hod­ně vyso­ká. A když se na něco tak moc těší­te, obvykle jste z výsled­ku troš­ku zkla­ma­ní. Jenže to se stá­vá u fil­mů, kte­ré nere­ží­ru­je Christopher Nolan. Ovšem Temného rytí­ře na sta­ros­ti měl a díky tomu byla má oče­ká­vá­ní nejen napl­ně­na, ale pře­ko­ná­na.Nolan, stej­ně jako jeho před­chůd­ci Burton a Schumacher pojal pří­běhy Netopýřího muže posvém. Zatímco Tim Bruton v Batman (1989), Batman se vra­cí (1992) stvo­řil gro­tesk­ní potem­ně­lý svět, Joel Schumacher udě­lal z depre­siv­ní­ho hrdi­ny v Batman navždy (1995) a Batman & Robin (1997) šará­du plnou neo­nů a až feti­šis­tic­kých kos­tý­mů. Nolan se svým Batman začí­ná (2005) dal jas­ně vědět, že se nevy­dá ani jed­nou ces­tou. Jeho vize byla rea­lis­tič­těj­ší a drs­něj­ší, než ty, kte­rou měli jeho před­chůd­ci. A v tom­to sty­lu pokra­ču­je i v Temném rytí­ři. Ten je drs­nou, neotře­lou akč­ní kri­mi­nál­kou, kte­rá je plná sro­zu­mi­tel­ných zvra­tů a sil­ných postav.

Batman ali­as Bruce Wayne (Christian Bale) není žád­ný obdi­vo­va­ný super­hr­di­na, jehož bill­bo­ar­dy zdo­bí kaž­dý dru­hý roh a lidé nad­še­ně skan­du­jí, když roz­táh­ne svůj syn­te­tic­ký plášť při­po­mí­na­jí­cí neto­pý­ří kří­d­la. Pro někte­ré je sice ochrán­cem spra­ve­dl­nos­ti, ale pro dal­ší je zlo­čin­cem, kte­rý pat­ří za mří­že stej­ně jako ti, kte­ré stí­há. Naštěstí jsou mu poli­ti­ci ve měs­tě více­mé­ně naklo­ně­ni a sil­né­ho zastán­ce má v poli­cej­ním poru­čí­ko­vi Gordonovi (Gary Oldman). Stejně tak s ním sym­pa­ti­zu­je i nový stát­ní návlad­ní Harvey Dent (Aaron Eckhart), kte­rý je sou­čas­ným pří­te­lem Brucovy lás­ky Rachel (Maggie Gyllenhaal). Batman se tak stá­vá tím, kte­rý si v hon­bě za spra­ve­dl­nos­tí může dovo­lit nere­spek­to­vat pra­vi­dla.

Ovšem zatím­co poli­cie ho nechá­vá dělat jeho prá­ci, mafie z něj zrov­na nad­še­ná není. Ale nejsou schop­ni se Batmana zba­vit. Dokud se neob­je­ví psy­cho­pa­tic­ký Joker (Heath Ledger), kte­rý zaple­te Batmana do kom­pli­ko­va­né hry, ve kte­ré pote­če mno­ho krve nevin­ných.

Joker je sice šíle­nec, ale šíle­nec s dob­ře fun­gu­jí­cím moz­kem. Rád si hra­je, hlav­ně s lid­mi, výbuš­ni­na­mi a noži. Nezajímají ho pení­ze, má jiné cíle a za těmi si jde přes mrt­vo­ly a není jich málo. Scénář nám něko­li­krát doká­že, jak má vše dob­ře pro­myš­le­né. Ale veš­ke­ré dějo­vé zvra­ty jsou pocho­pi­tel­né a dob­ře vysvět­le­né.

U sto­pá­že del­ší než dvě a půl hodi­ny jsem se obá­val toho, že se Temný rytíř nevy­hne hlu­chým mís­tům a dlou­hým psy­cho­lo­gic­kým dia­lo­gům o všem a o ničem, ale nic tako­vé­ho. Hned od začát­ku star­tu­je akč­ní jíz­da, kte­rá neztrá­cí na tem­pu a nabíd­ne pár hod­ně zají­ma­vých scén. Ale pro­mlu­vy mezi posta­va­mi nejsou odsu­nu­ty na dru­hou kolej, ply­nu­le se pro­lí­na­jí fil­mem a obvykle mají divá­ko­vi co říct. Dialogy nejsou laci­né a prvo­plá­no­vi­té, ale vždy jsou „o něčem“.

Nolan také šťast­ně zvo­lil herec­ké osa­zen­stvo, Christian Bale před­ve­dl, že mu posta­va Batmana sedí už v Batman začí­ná a ten­to­krá­te to jen potvr­dil. Stejně tak nezkla­ma­li i dal­ší her­ci, kte­ří se obje­vi­li už ve zmí­ně­ném fil­mu, tedy Gary Oldman, Morgan Freeman a Michael Caine. Nově se před­sta­vi­la Maggie Gyllenhaal (kte­rá nahra­di­la Katie Holmes) nebo Aaron Eckhart. A samo­zřej­mě je tu výteč­ný Heath Ledger. Určitě víte, že ten se pre­mi­é­ry už nedo­žil, ale malou útě­chou budiž to, že jeho ztvár­ně­ní Jokera je nato­lik uni­kát­ní, že se nesma­za­tel­ně zapsal do fil­mo­vé­ho svě­ta. V poměr­ně výraz­né roli se obje­ví i Eric Roberts, kte­rý před­ve­dl, že je neprá­vem obsa­zo­ván hlav­ně do „béč­ko­vých“ fil­mů, kte­ré jsou všech­no, jen ne zábav­né a kva­lit­ní.

Postav se na scé­ně pohy­bu­je poměr­ně dost, ale v pod­sta­tě se neob­je­ví nikdo, kdo by zde neměl své mís­to. Všichni jsou ve fil­mu s urči­tým úče­lem a ten plní. Temný rytíř troš­ku postrá­dá sil­něj­ší žen­skou posta­vu, Rachel není „šedá myš­ka“, ale není dost výrazná, aby se sta­la jed­nou z těch zají­ma­věj­ších postav. Proto urči­tě potě­ší zvěs­ti (zatím naneštěs­tí nepod­lo­že­né), že v dal­ším pokra­čo­vá­ní by se koneč­ně moh­la obje­vit Catwoman.

Temný rytíř vydě­lá­vá a vydě­lá­vá, láme rekor­dy a není divu. V sou­čas­nos­ti se drží v žeb­říč­ku nej­lep­ších fil­mů na www.imdb.com (Internet Movie Database) na nej­vyš­ší pozi­ci s více než 216 tisí­ce hla­sy. A není divu, nejen, že se jed­ná o snad nej­lep­ší comic­so­vých film (para­dox­ně s mini­mem comic­so­vých prv­ků), kte­rý pro­za­tím vzni­kl, ale jde o jeden z vůbec nej­lep­ších fil­mů, kte­ré zatím vznik­ly.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana29. září 2018 Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. Příběh je to jednoduchý, Země je na pokraji smrti, celou Zemi ohrožují prašné bouře. Vládnoucí […]
  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]
  • Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné...28. září 2018 Božský Bruce - Býti Bohem je přece tak snadné... Na světě je spousta nemožných úkolů. Jedním z nich je i natočení takové komedie, která by se líbila všem – bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace. Tímto se dostáváme k omšelé a […]
  • Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%30. ledna 2018 Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90% Blízká budoucnost. Na Zemi zaútočili mimozemšťané a úspěšně obsadili celou Evropu (pokud jsem to správně pochopil, tak invaze začala v ČR, což je roztomilé). Hrozí, že začnou expandovat do […]
  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […]
  • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou […]
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […]
  • Den nezávislosti: Nový útok - 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, […]