Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami.

TRP

Batman je ten správ­ný moder­ní hrdi­na, jehož pla­kát musí viset nad poste­lí kaž­dé­ho mla­dé­ho muže. Je to pohád­ko­vá posta­va do dneš­ní­ho drs­né­ho svě­ta, boju­jí­cí sama se svou váha­vos­tí až nalez­ne v sobě sílu pře­mo­ci zlo kolem sebe. Ukažte mi ty, kte­ří nechtě­jí tako­vé­ho hrdi­nu vidět a obdi­vo­vat? Moc jich nebu­de. Hrdinové jsou potře­ba v dneš­ní době.

Režisér Christopher Nolan ve své tri­lo­gii fil­mů s Batmenem správ­ně vysti­hl, že hrdi­na musí půso­bit co nej­ví­ce věro­hod­ně a komik­so­vý pro­stor opus­til a vsa­dil na téměř reál­né kuli­sy fik­tiv­ní­ho měs­ta Gotham. Hlavní hrdi­na Bruce Wayne – Batman je sil­ně s měs­tem spří­z­něn a už v prv­ním díle si zís­kal na svou stra­nu divá­ky smut­ným zážit­kem z dět­ství. Zatímco v prv­ním díle může­me sle­do­vat jeho ces­tu k zís­ká­vá­ní dušev­ní o bojo­vé jis­to­ty, pak v posled­ním fil­mu počí­tá divák už s jeho schop­nost­mi potí­rat zlo­čin jako se samo­zřej­mos­tí. Přesto nás v prv­ních zábě­rech čeká zkla­ma­ná, una­ve­ná a fyzic­ky osla­be­ná posta­va v župa­nu. Ponaučení, kte­ré zná Bruce Wayne od otce a staré­ho slu­hy Alfréda, vemlou­va­vě půso­bí na Wayna i na divá­ky. „Člověk pře­ce padá, aby se nau­čil vstá­vat“. Hrdina se posta­ví na pev­né nohy, jde mezi lidi a začne bojo­vat pro­ti zlým silám pod vede­ním padou­cha Bana. V jed­nu chví­li je dokon­ce náš hrdi­na pora­žen a potup­ně musí sle­do­vat, jak zlo tero­ri­zu­je oby­va­te­le jeho milo­va­né­ho měs­ta Gotham. Ale nebyl by to hrdi­na, kdy­by se mu nepo­da­ři­lo dostat z pod­zem­ní­ho věze­ní a opět pomá­hat v boji se zlem. Pomůže i poli­cis­tům a pře­svěd­čí svůd­nou zlo­děj­ku Selinu, že má v sobě urči­tě dob­ré srdíč­ko a pomů­že dob­ré věci. Mezitím se boju­je, zabí­jí, stří­lí, ujíž­dí a jed­ná.

Režisér Christopher Nolan opět vyu­žil osvěd­če­ný tým her­ců pro posta­vy, kte­ré zna­jí divá­ci z před­cho­zích dílů. Pokračují ve svých rolích a utvr­zu­jí divá­ka, že Batman (Christian Bale) není pro­ti zlu sám. Duševní opo­rou je pře­de­vším slu­ha Alfréd(Michael Caine), kte­rý záso­bu­je své­ho chrá­něn­ce moud­rý­mi prů­po­víd­ka­mi, doká­že při­jet přes­ně v pra­vou chví­li a na to pra­vé mís­to. Taky se mu zdá krás­ný sen o setká­ní v restau­ra­ci. Alfréd je nosi­te­lem kli­du, jis­to­ty a poho­do­vé­ho úsmě­vu. Stejně tak poho­do­vě a spo­leh­li­vě pomá­há Batmanovi Lucius Fox(Morgen Freeman), kte­rý se vyzná v růz­ných tech­nic­kých novin­kách a v žád­né situ­a­ci nepod­lé­há pani­ce. Policejní komi­sař Gorden (Gary Oldman) není zpo­čát­ku pří­z­niv­cem Batmana, ale postup­ně se sta­ví na jeho stra­nu a v závě­reč­ném boji se zlem jsou už poli­cis­té a Batman jed­na ruka.

Jak už o ve fil­mech o Batmanovi bývá, měs­to ohro­žu­je pořád­ný zlo­duch Bane ( Tom Hardy) Je čle­nem Ligy stí­nů a jeho výrazná posta­va budí respekt. Tvář má pře­kry­tou hru­bou mas­kou zakrý­va­jí­cí mimi­ku a výraz emo­cí. Bane půso­bí sebe­jis­tě, ovlá­dá tech­ni­ku boje jako Batman a pro­to jsou jejich vzá­jem­né sou­bo­je krát­ké ale tvr­dé. Bane, stej­ně jako padou­ši v před­cho­zích dílech, se obklo­pu­je armá­dou zlo­čin­ců a lidí nespo­ko­je­ných s vede­ním měs­ta.

Více na Kritiky.cz
Miroslav Macek: Saturnin se vrací Začalo to poměrně solidně, dokonce i humorostické tlačení na pilu, tak typické u tuzemských...
Ucho Herecký koncert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v brilantním filmu Karla Kachyňi a J...
Chappie - Obsah/O filmu OBSAH              Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V...
VIN DIESEL VIN DIESEL  byl vloni poctěn hvězdou na hollywoodském chodníku a v současné době natáčí d...
Soutěž o Blu-ray Bridget Jonesová - S rozumem v koncích - výherce Vyhlašujeme vítěze zářijové soutěže....

Batman je dob­ře pán­ský film. Většinu mlu­ve­ných rolí hra­jí muži a jen dvě výraz­něj­ší role pře­ne­chal mla­dým hereč­kám. Půvabná Marion Cotillard si zahrá­la zámož­nou Mirandu Tate, z kte­ré se vyklu­be pořád­ná potvo­ra a dru­hou žen­skou rolí je zlo­děj­ka Selina Kyle v podá­ní Anne Hathaway. Selina se aktiv­ně zapo­ju­je do sou­bo­jů a jede tak tro­chu „na svo­je tri­ko“. Batman ji však při­ta­hu­je a jeho motor­ku pros­tě zbož­ňu­je.

Film má od samé­ho počát­ku sviž­né tem­po a divá­ka nene­chá v kli­du. Hned úvod­ní scé­na s úno­sem v leta­dle nasta­ví tem­po, kte­ré během fil­mu ješ­tě něko­li­krát opa­ku­je. Akční scé­ny, honič­ky, sou­bo­je i napí­na­vé momen­ty při útě­ku z věze­ní nebo ces­ta odsou­ze­ných do vyhnan­ství udr­žu­jí divá­ka pod stá­lým napě­tím. Občas se mi sice nepo­da­ři­lo zjis­tit kdo je kdo a co vlast­ně chce, ale scé­ny se během krát­ké chví­le stří­da­jí a děj se posou­vá jako roz­je­tá mašin­ka ke zdár­né­mu kon­ci.

Jako celek půso­bí film kom­pakt­ně a vyvá­že­ně. Délkou je však na hra­ně. Občas mi při­pa­da­ly zdlou­ha­vé dia­lo­gy a také opa­ko­va­né scé­ny z věze­ní by se daly zkrá­tit. Tvůrci fil­mu si však řek­li, že si milov­ní­ci Batmana musí pros­tě užít. Jedná se o pocti­vou „pohád­ku pro dospě­lá­ky„ a tak je potře­ba dát pat­řič­ný pro­stor pro bojo­vé akce, tech­ni­ku, posi­lo­vá­ní odva­hy a nadě­je na vítěz­ný konec. Trocha nerv­ní atmo­sfé­ry pak dože­ne divá­ka k tou­žeb­né­mu přá­ní uvi­dět své­ho milo­va­né­ho hrdi­nu. S ním při­chá­zí řeše­ní, zlo se tres­tá a tak to má být. Konec je roz­to­mi­le roman­tic­ký a spo­ko­je­né z kina budou odchá­zet i divač­ky.

Více na Kritiky.cz
22 Jump Street - pro děti do 12 let nevhodné Poté, co si policejní důstojníci Schmidt a Jenka zažili vyšetřování na střední škole, č...
Červený koberec 30. 5. ...
Rudolf Čechura Rudolf Čechura (5. února 1931, Želénky - 8.října 2014) byl český spisovatel, věnující se ...
Zamyšlení na tím, proč vlastně zde píšu. Ano, radši zamyslím na tím, proč vlastně existuje tento server, prostě se mi zdá, že potřeb...
Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celý...

Batman má své obdi­vo­va­te­le a film Temný rytíř povstal je nezkla­me. Je to pro­fe­si­o­nál­ně a pocti­vě zpra­co­va­ný film, kte­rý nava­zu­je na před­cho­zí díly (Batman začí­ná 2005 a Temný rytíř 2008) a dodá divá­kům oče­ká­va­né napě­tí i obdi­vo­va­né­ho hrdi­nu. Protože nejsem obdi­vo­va­tel­ka Batmana a jeho pří­běhy mě dosta­teč­ně neo­slo­vu­jí, nedo­ká­žu zce­la oce­nit samot­ný pří­běh a na to nava­zu­jí­cí herec­ké výko­ny. Technicky je však film zpra­co­ván veli­ce kva­lit­ně.

Hodnocení: 75 %

Recenze sepsá­na: 23. 7. 2012

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: