Koule - další neúspěšný film dle Michaela Crichtona

  •  
koule

Visit by the SphereKoule je jeden z těch fil­mů zho­to­ve­ných pod­le kniž­ní před­lo­hy, již jsem dří­ve četl. Obvykle kni­ha vyhrá­vá na celé čáře. Tentokrát neby­lo ale tak zle -- nejen že jsem si díky své feno­me­nál­ní pamě­ti abso­lut­ně nepa­ma­to­val, co se tam vlast­ně dělo a jak to všech­no dopadlo. Dokonce i teď, poté, co jsem se vrá­til z kina, jsem pře­hra­bav kni­hov­nu pohře­šil onen čes­ký pře­klad, u nějž si jen mat­ně vyba­vu­ji, že jsem jej ten­krát byl pře­če­tl jed­ním dechem.

Old coupleMichael Crichton, tak­to autor zmí­ně­né před­lo­hy, byl jed­ním z pro­du­cen­tů Sphere, a zřej­mě dost dohlé­dl na to, aby se z děje nevy­tra­ti­ly žád­né pod­stat­né věci. Obsazení rolí slav­ný­mi, zku­še­ný­mi her­ci, jakož i vděč­ná (v pod­sta­tě nená­roč­ná) loka­li­ta stís­ně­né­ho pod­moř­ské­ho habi­ta­tu a tem­ných oce­án­ských hlu­bin při­spě­ly k řeme­sl­né­mu zda­ru. Musím však říci, že mi tu chy­bě­la jaká­si jis­kra, nede­fi­no­va­tel­né cosi, co by mě uchvá­ti­lo a nene­cha­lo vzpo­me­nout na osob­ní rea­li­tu až do závě­reč­ných titul­ků. Dokonce jsem se jed­nou při­sti­hl, jak hle­dím na hodin­ky (mys­lím ve 130. minu­tě). Další, kon­krét­něj­ší stes­ky viz Rejpání dole.

HarryPsycholog Norman Goodman (Dustin Hoffman) napsal před časem na zakáz­ku pro úřad pre­si­den­ta směr­ni­ce pro pří­pad setká­ní s mimo­zem­skou civi­li­za­cí. Protože mu šlo jen o pení­ze, napsal tam úpl­né blá­bo­ly a do týmu odbor­ní­ků dopo­ru­čil své zná­mé. Jeho kni­ha se sta­la bib­lí pro vojen­skou orga­ni­za­cí OSSA, o níž nikdo nic neví. Nyní je Goodman spo­lu s bio­lož­kou Beth Halperin (Sharon Stone), ast­ro­fy­zi­kem Tedem Fieldingem (Liev Schreiber) a mate­ma­ti­kem Harry Adamsem (Samuel L. Jackson) povo­lán na loka­li­tu doprostřed Pacifiku, kde ve znač­né hloub­ce obje­vi­li 400 let sta­rý vesmír­ný koráb, jeví­cí sla­bé znám­ky akti­vi­ty.

Jellyfish AttackOdborníci pod vele­ním Harolda Barnese (Peter Coyote) pro­chá­ze­jí bles­ko­vým potá­pěč­ským výcvi­kem a sestu­pu­jí do pod­moř­ské­ho habi­ta­tu, aby pro­nik­li do tajem­né lodi. Přinášejí si s sebou své mimo­řád­né schop­nos­ti, ale i vzá­jem­nou řev­ni­vost a neu­za­vře­né emo­ci­o­nál­ní vzta­hy. Cizí loď v sobě beze­spo­ru skrý­vá láka­vá tajem­ství. Nejsou vůbec při­pra­ve­ni na setká­ní s enti­tou, jež neči­ní roz­dí­lu mezi rea­li­tou a snem, raci­o­nál­ním vědec­kým postu­pem a nej­hlou­bě­ji uta­jo­va­ným stra­chem...

Snake AttackLíbil se mi cel­ko­vý pří­běh, logic­ky vysta­vě­ný, včet­ně časo­vé­ho para­do­xu. Líbilo se mi, že děj má začá­tek a konec, nepo­ne­chá­va­jí­cí svět jako vět­ši­na sci-fi sním­ků ve stá­diu „nic už nebu­de jako dřív“, pří­pad­ně for­mu­jí­cí pří­le­ži­tost pro tele­viz­ní seri­ál. Ke Kouli není co dodat. Nelíbil se mi spěch, s jakým popi­so­va­ná výpra­va postu­po­va­la; nelí­bil se mi vyčpě­lý trik odříz­nu­tí od svě­ta pomo­cí bouř­ky. Nelíbilo se mi, že ani nej­lep­ší moz­ky svě­ta nedo­ká­za­ly oce­nit své živo­ty níže, než inte­gri­tu samot­né­ho arte­fak­tu. Je však doce­la mož­né, že moje nespo­ko­je­nost vyplý­vá z ego­is­tic­ké­ho zkla­má­ní z odpo­vě­di na otáz­ku, proč jsme se dosud s mimo­zemš­ťa­ny nese­tka­li. Crichtonova ver­ze odpo­vě­di je totiž vel­mi věro­hod­ná.

Na Kouli bych se nebál vzít i odrost­lej­ší děti, scé­ny jsou jen umír­ně­ně dras­tic­ké -- rela­tiv­ně k jiným fil­mům, kde se vylo­že­ně počí­tá s dět­ským pub­li­kem. Děj se nachá­zí na posi­tiv­ní stra­ně morál­ky a nási­lí není bezděč­né z bru­ta­li­ty, nýbrž z nevě­do­mos­ti. Třebaže nás Sphere mož­ná nepře­vrá­tí naru­by, sto­jí za to ji nene­chat pla­vat.

Hodnocení: DOCELA UJDE

ReflectionHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Několik scén sto­jí a padá se správ­nou inter­pre­ta­cí kódu, jímž Koule komu­ni­ku­je s lid­mi. Má abso­lut­ně ničem­né „kódo­vá­ní“ pomo­cí spi­rá­ly super­po­no­va­né na ang­lic­kou klá­ves­ni­ci. Přehodit omy­lem H a J bych ješ­tě bral, ale zamě­nit E a A by nešlo, to by před­cho­zí slo­vo NAME vypa­da­lo NEMA.
 • Jedním ze základ­ních pra­vi­del potá­pě­ní, natož hlu­bin­né­ho, je bud­dy sys­tem -- tedy nepři­pa­dá v úva­hu, aby se někdo potá­pěl sám. Zejména v armád­ním habi­ta­tu v super hloub­ce.
 • Nejprve nás film poba­ví heli­o­vý­mi hlás­ky celé­ho týmu, vzá­pě­tí jsou nějak taju­pl­ně vyba­ve­ni pro­střed­ky, jež kori­gu­jí rezo­nan­ci hla­si­vek v He+O2 atmo­sfé­ře tak, aby her­ci měli své nor­mál­ní hla­sy. Toto „zaří­ze­ní“ si berou do sprchy, do poste­le i do ska­fan­d­ru. Potíž je s tím, že není vidět, a to zejmé­na na polo­na­hém Samu Jacksonovi. Ledaže by to byla pilul­ka.
 • Vojenský hloub­ko­vý habi­tat. Nedostatečné redun­dant­ní sys­témy, pofi­dér­ní spo­je­ní mezi oby­va­te­li navzá­jem i se zbyt­kem svě­ta, absen­ce náhrad­ní­ho týmu, ničím nevy­svět­le­ný spěch a pří­stup „po nás poto­pa“.
 • Světlo na přil­bě ska­fan­d­ru je tra­dič­ně ničem­né, slou­ží výhrad­ně nasví­ce­ní tvá­ře her­ce či her­ky.
 • Uááá. Ani u tak seri­óz­ní­ho auto­ra, jakým je Crichton, a zku­še­né­ho reži­sé­ra, jakým je Levinson, se neo­be­jde­me bez obli­gát­ní­ho RUDÉHO DIGITÁLNÍHO DISPLEJE a odpo­ví­da­jí­cí bom­bič­ky.
 • Potažmo bom­bič­ka. Myslím, že po extra­va­gant­ním výbuchu by moře bubla­lo na hla­di­ně o něco více, než jest nám ve fil­mu spat­ři­ti. Kromě toho moře po bouř­ce vypa­dá taky jinak.
 • Nedomnívám se, že by vojen­ští hla­vou­ni byli ochot­ni s výsle­chem čekat něko­lik dní, až potá­pě­či pro­jdou dekom­pre­sí. Užili by s výho­dou např. Bellova pří­stro­je.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego22. února 2019 Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny […]
 • Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě30. června 2019 Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě Film volně navazuje na komedii Fotr je lotr. Pokud jste původní film viděli, jistě si pamatujete Grega (Ben Stiller), pravým jménem Geylorda Yebala a celou jeho povedenou rodinu. Zdá se […]
 • Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník14. dubna 2019 Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník Když máte rádi animované filmy, když máte rádi filmy o bojových uměních a dozvíte se, že se chystá animovaný film o bojových uměních, začnete skákal radostí tak vysoko, že máte v ofině […]
 • Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi26. dubna 2019 Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi  V předchozích dílech se tento neohrožený hrdina pozvolna přeměňuje z neznámé pandy do mistra kung fu, až do Dračího bojovníka. Zdá se, že tato proměna je již u konce, a Po už nebude mít […]
 • The Rainmaker (Vyvolávač deště) 19977. ledna 2013 The Rainmaker (Vyvolávač deště) 1997 Snímek Vyvolávač deště je dílem slavného režiséra F. F. Coppoly. Bohužel, možná se jedná o jeho poslední podařený film, což u autora takových pecek jako byl Kmotr, Apokalypsa, apod. jistě […]
 • PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA13. prosince 2006 PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […]
 • Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi)2. září 2018 Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi) Lesy. Existuje vůbec nějaká krásnější smrt, než smrt v lesích, nejlépe rukou nějakého rafinovaného sadistického maniaka? Troufám si tvrdit, že ne, a pro utvrzení v tomto přesvědčení […]
 • Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %12. července 2016 Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 % Do letošního horkého léta se dostává chladivá americká animovaná komedie Doba ledová: Mamutí drcnutí. Jejími hlavními hrdiny je opět mamutí rodinka v čele s taťkou Manny, mamku Ellie a […]
 • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.2. května 2006 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […]
 • Psí ostrov - 65 %9. května 2018 Psí ostrov - 65 % Příběh se odehrává v nedaleké budoucnosti v Japonsku, které je zcela odlišné od současného. V hlavním městě Megasaki vládne starosta Kobayashi, který se snaží jednat podle svého nejlepšího […]