Recenze filmu Blade Runner

Blade1

Je veli­ce obtíž­né napsat recen­zi k tak kul­tov­ní­mu, k tak suges­tiv­ní­mu dílu, jakým Blade Runner beze­spo­ru je. Blade Runner je už star­ší dílo, pre­mi­é­ru měl film už v roce 1982. Film reži­sé­ra Ridley Scotta je „zasa­zen“ do vcel­ku ponu­ré atmo­sfé­ry, atmo­sfé­ry, kde je téměř pořád deš­ti­vo. Jakoby tato „kon­tu­ra“ umoc­ni­la suges­tiv­nost samot­né­ho fil­mu. Nepřeslechnutelná je také hudeb­ní kuli­sa fil­mu, kte­rou slo­žil hudeb­ní „mág“ Vangelis. Výrazným „tahem štět­ce“ Ridley Scotta, toho­to uměl­ce fil­mo­vé­ho plát­na, je jeho pohled na mul­ti­kul­tur­ní spo­leč­nost. Děj fil­mu se ode­hrá­vá v Los Angeles budouc­nos­ti, kon­krét­ně v roce 2019. V celém fil­mu jsou růz­né názna­ky mul­ti­kul­tur­ní­ho sou­ži­tí. V Los Angeles budouc­nos­ti je čín­ská čtvrť, japon­ské rekla­my. Ilustrativním pří­kla­dem mož­né­ho mul­ti­kul­tur­ní­ho sou­ži­tí je, když v ději fil­mu pro­jde sku­pi­na vyzna­va­čů Hare Kršna, nebo orto­dox­ních židů. Tito všich­ni dohro­ma­dy žijí v jakési spo­leč­né sym­bi­óze, v jakém­si spo­leč­ném sou­ži­tí.

Ostatně jmé­no jed­né z hlav­ních postav fil­mu – Ráchel (hebrej­sky רחל) doka­zu­je, že Ridley Scottovi není inspi­ra­ce z hebrej­ské tra­di­ce cizí. Její jmé­no totiž doslov­ně pře­lo­že­né zna­me­ná – oveč­ku. A jako­by ve fil­mu Blade Runner tato posta­va, Ráchel zce­la napl­ni­la svůj vlast­ní osud deter­mi­no­va­ný, urče­ný jejím jmé­nem. Nemůžeme si rov­něž nepo­všim­nout jis­tých chris­to­lo­gic­kých prv­ků, kdy si andro­id Roy Batty své dla­ně pro­pích­ne hře­by.

Ale všech­no to – mul­ti­kul­tur­ní spo­leč­nost se vzá­jem­nou sym­bi­ó­zou kul­tur, nábo­žen­ství, jazy­ků je jenom jaký­si kolo­rit, poza­dí k vlast­ní­mu ději fil­mu. Blade Runner v pře­kla­du zna­me­ná „ost­ré koman­do.“ Bývalý detek­tiv z ost­ré­ho koman­da – Rick Deckard, kte­ré­ho hra­je Harrison Ford, byl zno­vu povo­la­ný do akce. Dostává za úkol ukon­čit exis­ten­ci něko­li­ka umě­lým bytos­tem, andro­i­dům. Rick se nej­pr­ve úko­lu brá­ní, ale poslé­ze se zce­la pono­ří do jeho plně­ní. Jeho prá­ce se zkom­pli­ko­va­la, když se sblí­žil s jed­ním andro­i­dem, tedy s žen­ským andro­i­dem – s Ráchel.

Při plně­ní své­ho úko­lu musí Rick Deckard postup­ně řešit morál­ní pro­blémy. Umělé bytos­ti, andro­i­di mají totiž své city, emo­ce a rov­něž vzpo­mín­ky. Tyto city, emo­ce a vzpo­mín­ky jim byly umě­le implan­to­vá­ny, ale už tyto umě­lé bytos­ti činí bliž­ší­mi nám lidem. Rick Deckard si začne uvě­do­mo­vat, že mu činí potí­že s ukon­če­ním exis­ten­ce kaž­dé­ho dal­ší­ho andro­i­da. Pozměněný vztah k těm­to umě­lým bytos­tem se jas­ně pro­ká­že v jeho náklon­nos­ti k Ráchel, a tak u Ricka postup­ně dochá­zí ke kon­flik­tu mezi povin­nos­tí vůči spo­leč­nos­ti a jeho vnitř­ním hla­sem.

Více na Kritiky.cz
Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání Děti už od útlého věku fascinuje řada spotřebičů i techniky v domácnosti (vysavač, prač...
Popelka - O TVŮRCÍCH CATE BLANCHETT (macecha) vystudovala Národní institut dramatických umění a je držitelkou čest...
Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze Už koncem srpna se rozběhla 135. sezona Národního divadla v Praze a umělecké soubory připravu...
Mechanický pomeranč Film Stanleyho Kubricka Mechanický pomeranč byl kvůli drsným násilnickým scénám v Anglii zak...
Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a h...

Poselství fil­mu Blade Runner není snad­né roz­luš­tit. Film je o hle­dá­ní smys­lu naše­ho bytí, je o hle­dá­ní smys­lu živo­ta, což je i v samot­ném závě­ru fil­mu pří­mo řeče­no. Ale hle­dá­ní smys­lu živo­ta niko­liv za kaž­dou cenu, za cenu ztrát jiných lid­ských živo­tů. Smrt je cosi nega­tiv­ní­ho, nepři­ro­ze­né­ho a vědí to i umě­lé bytos­ti v ději fil­mu. Jejich hle­dá­ní jak si pro­dlou­žit život je hle­dá­ním „Svatého grá­lu“ věč­né­ho živo­ta a je vlast­ně také naším hle­dá­ním.

Film nám má rov­něž uštěd­řit morál­ní lek­ci o tole­ran­ci k něče­mu jiné­mu, odliš­né­mu, než na co jsme zvyklí. Androidi mohou doce­la dob­ře před­sta­vo­vat národ­nost­ní men­ši­nu, nábo­žen­ské vyzná­ní, či člo­vě­ka žijí­cí­ho alter­na­tiv­ním způ­so­bem živo­ta. Ale všech­na odliš­nost, či avant­gar­da od main­stre­a­mo­vé­ho způ­so­bu živo­ta má své hra­ni­ce! Touto hra­ni­cí je bytí jiné­ho člo­vě­ka. V ději fil­mu se někte­ré umě­lé bytos­ti ocit­ly v kon­flik­tu se spo­le­čen­ským sys­té­mem prá­vě díky vraž­dám, kte­ré pro­ved­ly.

Jedna kon­krét­ní věc mi utkvě­la v mys­li při shléd­nu­tí toho­to umě­lec­ké­ho sním­ku. V mno­ha ame­ric­kých fil­mech je jed­ním z nej­ú­střed­něj­ších moti­vů oběť hlav­ní­ho hrdi­ny. Hlavní hrdi­na obě­tu­je svůj život, nebo něco ze své­ho živo­ta. Jednoduše se hlav­ní hrdi­na obě­tu­je pro spo­leč­nost, pro ostat­ní. Typickým pří­kla­dem může být film Armageddon, kde se hlav­ní hrdi­na Harry obě­tu­je pro záchra­nu lid­stva. Harry musí ruč­ně odpá­lit výbuš­ni­nu na aste­ro­i­du, aby aste­ro­id zni­čil, avšak spo­lu se zni­če­ním aste­ro­i­du umí­rá i on sám.

Více na Kritiky.cz
Kateřina Fojtová: Zlínský pes 57. ZFF ...
Equilibrium - Další důkaz, že bez citů to nejde… Ne, opravdu nejde o další naivní romantickou komedii (i když několika sentimentálních okamži...
Bumblebee Trailer na prequel filmu Transformers....
Phishing na uživatele Seznamu Pozor největší nebezpečí! Objevil se nový Phishing uživatele služeb Seznamu.  Pokud jej d...
Nejhledanější muž (40%) Špionážní drama o sledování záhadného muže dělí diváky na dva znesvářené tábory. Do ...

Ve fil­mu Blade Runner to není hlav­ní hrdi­na, ale nao­pak andro­id Roy Batty, kte­rý v samot­ném závě­ru děje zachra­ňu­je Ricka Deckarda před pádem z výš­ko­vé budo­vy. Roy Batty je tím, kdo obě­tu­je niko­liv svůj život, ale své hod­no­ty, své nazí­rá­ní na svět. Protože to byla Rick Deckard, kte­rý Roymu zabil pří­tel­ky­ni podob­ně jako i dal­ší andro­i­dy. Ačkoliv Roy dob­ře ví, že stej­ně sám zemře, nako­nec nevá­há a zachrá­ní život své­mu pro­tiv­ní­ko­vi – Ricku Deckardovi.

Poselství fil­mu se zdá být tím pádem „roz­luš­tě­no“. Je to život, kte­rý je výji­meč­ný, vzác­ný ve všech svých pro­mě­nách. Film Blade Runner v nás má vzbu­dit úctu k živo­tu i přes jeho slo­ži­tost a kom­pli­ko­va­nost. Tento film urči­tě dopo­ru­ču­ji ke shléd­nu­tí neje­nom pří­z­niv­cům žán­ru sci-fi, ale všem vám, kte­ří se zamýš­lí­te nad tím, kam se ubí­rá naše civi­li­za­ce.

Blade Runner. Režie: Ridley Scott.
Hrají: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, William Sanderson, Brion James, Joanna Cassidy, James Hong, Morgan Paull

Recenze filmu Blade Runner
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Blade Runner 2049 - 95 %4. října 2017 Blade Runner 2049 - 95 % Asi jsem fanda sci-fi, že se mi možná nepříjemná budoucnost líbí. Blade Runner ze začátku 80. let považuji za dost dobrý film, který nám ukazuje možnou budoucnost. Nedám na něj dopustit. […]
  • Blade Runner se dočká pokračování28. ledna 2016 Blade Runner se dočká pokračování Konečně jsme se dočkali, produkční firma Alcon Entertainment totiž definitivně potvrdila zprávu o pokračování jednoho z nejslavnějších sci-fi vůbec. Natáčení druhého Blade Runnera začne už […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ Do kin přichází nový film legendárního režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Prometheus) - epické dobrodružství EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - příběh o odvaze jednoho člověka, který se dokázal […]
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE Když Ramses odmítne Mojžíšovy prosby, aby nechal prorokův lid odejít, Egypt je zasažen sérií morových ran. Ramsesovi poradci nabízí pro tyto jevy, které jsou vzrušující ale i děsivou […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ Mnoho herců filmu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdrželo v minulosti významná filmová ocenění a pochází z celé řady zemí. Ridley Scott vysvětluje: „Egypt byl - a je tomu i nyní - soutokem […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA16. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA Mezi Scottovy tvůrčí spolupracovníky patří na Oscara dvakrát nominovaný filmový architekt Arthur Max a držitelka Oscara, kostýmní výtvarnice Janty Yatesová. Oba se podíleli na devíti […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]