Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez

Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokra­čo­va­tel v odka­zu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez
Ohodnoťte člá­nek

Třetí návrat pre­dá­to­rů, ten­to­krá­te pod pro­du­cent­skou tak­tov­kou Roberta Rodrigueze, kte­rý před něja­kou řád­kou let pra­co­val i na pro­duk­ci původ­ní nere­a­li­zo­va­né troj­ky, vás zave­de na pla­ne­tu na kte­ré se cvi­čí mla­dí pre­dá­to­ři v lovu. Jako lov­ná zvěř zde půso­bí sku­pin­ka lid­ských pre­dá­to­rů, číta­jí­cí něko­lik čle­nů spe­ci­ál­ních vojsk, čle­na dro­go­vé­ho kar­te­lu, vra­ha, dok­to­ra a žol­dá­ka.

http://3.bp.blogspot.com/_P77geRkBMZE/TKHG56GiL9I/AAAAAAAAAM8/BwTa0izjevo/s320/96410.jpeg

Predators nejsou ničím zásad­ní sní­mek, avšak to k čemu jsou před­ur­če­ni plní doko­na­le. Narozdíl od spin-offů pochyb­ných kva­lit AVP a AVP2, jsou Predators důstoj­ným pokra­čo­va­te­lem odka­zu nasto­le­ným původ­ním sním­kem Predator. Je tu sluš­ná suro­vá akce v dosta­teč­ném množ­ství, pove­de­ná atmo­sfé­ra, líbi­vá sty­li­za­ce, v rám­ci mož­nos­tí i sluš­né herec­ké obsa­ze­ní a mís­ty i hod­ně sluš­ná kame­ra.

http://3.bp.blogspot.com/_P77geRkBMZE/TKHH8blOmKI/AAAAAAAAANA/JXexva23VUU/s320/96564.jpeg

Celkově se jed­ná o sluš­nou sci-fi akč­ní řež­bu, ve kte­ré není nou­ze o krev a suro­vost. Fanoušky série mys­lím si, že nezkla­me, může však sérii při­nést i fanouš­ky nové. Případné pokra­čo­vá­ní, kte­ré bylo nazna­če­no na kon­ci, bych bral za před­po­kla­du, že by na něj opět dohlí­žel Robert Rodriguez.

Recenze napsá­na: 28.9.2010

Lukáš Plaček

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *