Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

PozZanikuObr

M. Night Shyamalan byl před desí­ti lety na vrcho­lu. Vyvolený, Šestý smy­sl, Znamení a Vesnice, to byly fil­my, kte­rý­mi se ten­to půvo­dem indic­ký reži­sér etablo­val mezi holly­wo­od­skou špič­ku a fanouš­ci mu leže­li u nohou. Jenže od té doby při­šel kva­li­ta­tiv­ní sešup kte­rý jen pod­tr­hl před pár lety svým Posledním vlád­cem vět­ru, kte­rý byl jed­ním z nej­hor­ších fil­mů roku 2010. Dá se říct, že posled­ní šan­cí na to napra­vit si reno­mé, než sám sebe uvrh­ne do trva­lé nevo­le, měl být jeho letoš­ní sní­mek Po záni­ku země. Pomoci k úspě­chu mu měl po loň­ském návra­tu Will Smith, kte­rý si se svým synem střih­li hlav­ní role. Stojí ale tohle ambi­ci­oz­ní sci-fi oprav­du za to, nebo se jed­ná o ten posled­ní hře­bí­ček do reži­sér­ské rakve kdy­si naděj­né­ho reži­sé­ra?

http://1.bp.blogspot.com/-lt8Z8d7pTF4/UjsYE9jMV2I/AAAAAAAAFeQ/3z_TnVsJ0P0/s400/after-earth06.jpg Kitai Raige žije ve stí­nu své­ho otce. Ten jako prv­ní ovlá­dl tech­ni­ku „ghos­ting“ při kte­ré potla­čí svůj vlast­ní strach a nej­ne­bez­peč­něj­ší pre­dá­tor vesmí­ru jej. díky absen­ci fero­mo­nů vypouš­tě­ných prá­vě při pro­je­vo­vá­ní stra­chu, nemů­že loka­li­zo­vat. Je tak ide­ál­ním bojov­ní­kem, kte­rý boju­je v řadách Rangerů, tedy lid­ských vojen­ských jed­no­tek, kte­ří ochra­ňu­jí lid­skou rasu, kte­rá unik­la před lety ze zpus­to­še­né Země do své­ho nové­ho úto­čiš­tě, pla­ne­tu Nova Prime. Kitaiův otce Cypher se roz­hod­ne změ­nit fakt, že si se synem nejsou moc blíz­cí a vez­me jej na jed­nu ze svých posled­ních misí před tím, než ode­jde do výsluž­by. Během trans­por­tu ale jejich loď vle­tí do ano­má­lie a sil­ně poško­ze­ná loď se po sko­ku hyper­pro­sto­rem ocit­ne na okra­ji zem­ské atmo­sfé­ry. Poté co ji gra­vi­ta­ce stáh­ne na povrch, Kitai se svým otcem jsou jedi­ní pře­ži­vší. Cypher je ovšem zra­ně­ný a není tak scho­pen opus­tit trosky. Kitai se tak musí vydat na sto kilo­me­t­rů dlou­hou ces­tu k dru­hé čás­ti lodi, kde je uscho­ván nou­zo­vý maják, jejich jedi­ná šan­ce na záchra­nu. Zem, kte­rá už exis­tu­je dlou­há léta bez lid­ské­ho zása­hu je ovšem nebez­peč­né mís­to...

Pokud jste měli potře­bu se během úvod­ní­ho odstav­ce lehce hihňat nad blbos­tí, s jakou je pří­běh uve­den, není na tom nic nezvyk­lé­ho. Když vás totiž sní­mek už během úvod­ní­ho mono­lo­gu donu­tí si říci „počkat, cože?“ něco asi nebu­de upl­ně ok. Příběh, kte­rý si vymys­lel sám Will Smith, je totiž tou snad nej­ví­ce cha­bou záplet­kou za posled­ní roky v žán­ru sci fi. Problém je, že ta až pří­liš­ná seri­oz­nost sním­ku s tak umě­le nastav­ným pří­bě­hem jed­no­du­še ško­dí. Což je nej­ví­ce vidět na herec­kých výko­nech dvou hlav­ních před­sta­vi­te­lů ale i na křo­ví, kte­ré se tam čas od času mih­ne. Mutující Jaden Smith jen doka­zu­je, že je poměr­ně nemotor­ná guma, kte­ré bys­te neu­vě­ři­li ani to že si nadě­lal do gatí, nicmé­ně ani jeho otec to ten­to­krát neza­chrá­nil. Jeho Cypher Raige nejen, že se pyš­ní jed­ním z nej­ví­ce úsměv­ných jmen, ona snad emo­cí zba­ve­ná polo­ha půso­bí spí­še jako směš­ná kari­ka­tu­ra, než coko­liv jiné­ho. Herecké výko­ny téměř všech zůčast­ně­ných bohu­žel občas hra­ni­čí až s před­sta­ve­ním diva­del­ní­ho sou­bo­ru Kačenka z Horní Polní. Kostrbaté dia­lo­gy, kte­ré až pří­liš čas­to spo­lé­ha­jí na repe­ti­ci prv­ků v dia­lo­zích tomu roz­hod­ně nepo­má­ha­jí.

http://2.bp.blogspot.com/-9r-Q-6H9RkA/UjsYE7EghnI/AAAAAAAAFeg/Q7-GaBXMT5c/s400/after-earth-image09.jpg

Více na Kritiky.cz
ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok Kalendář Miluj svůj život je nástěnným šperkem, který vás provede nejen praktickými indiv...
Jahody rychle hnijí a to je jejich jediné mínus. Experti radí, co dělat, aby ovocí déle vydrželo. Jahody jsou zdrojem vitamínu C, antioxidantů a minerálů. Když je sezóna, většina z nás n...
Samuel Bjork:V lese visí anděl Severské detektivky už roky drtí knižní žebříky jak na poli oblíbenosti u širokého publik...
Břetislav Pojar Břetislav Pojar (7. října 1923, Sušice – 12. října 2012, Praha) byl český scenárista, re...
Horem pádem Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole. Aspoň to se nám snaží říct nov...

Logika se totiž ten­to­krát, stej­ně jako u tvůr­co­va posled­ní­ho poči­nu, hodi­la marod a v sci-fi Po záni­ku země ji zrov­na moc nena­jde­te. Důležité prv­ky, kte­ré divá­ko­vi vyvstá­va­jí při sle­do­vá­ní osu­dů dvo­ji­ce, sní­mek zda­ři­le igno­ru­je a mís­to toho aby se zame­ři­la na to, jak vlast­ně pře­ží­va­jí hlav­ní hrdi­no­vé v ne zrov­na pohos­tin­ném pro­stře­dí zde­vas­to­va­né Země, se zamě­řu­je na to, jak u toho vypa­da­jí a že otec je mili­tant­ní kru­ťák a jeho syn má pro­blém s auto­ri­tou. Znáte to, tako­vý ten jazz zva­ný „Klišé nadru­hou.“

http://4.bp.blogspot.com/-cxwCX3AJCAo/UjsYEkmYApI/AAAAAAAAFeM/Euec3kgWpl4/s320/5765845-po-zaniku-zeme.jpg

Většina sci fi má jeden zásad­ní pro­blém a to je výpra­va. Buď je sní­mek udě­lán tak, že ať je výpra­va sebe­víc šíle­ná, do pří­bě­hu zapa­dá a nevy­pa­dá laci­ně, divák na ni při­stou­pí. Existuje ale i dru­hý pří­pad, kdy i váž­ně míně­ný počin ope­ru­je s laci­ně vypa­da­jí­cí­mi prv­ky, kte­ré jed­no­du­še nemo­hou u divá­ka pro­jít, i když svo­ji nároč­nost sní­ží na mini­mum. A to je pří­pad i Po záni­ku země. Rádoby ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní high tech prv­ků budouc­nos­ti je jakousi fůzí všech mož­ných sci fi, kte­ré ale záro­veň čou­há slá­ma z bot a tak půso­bí pře­de­vším směš­ně, spí­še než jakým­ko­liv způ­so­bem seri­oz­ně. Dokonalý  WTF efekt jen pak doklá­da­jí potra­vi­nář­ské folie, kte­ré by člo­věk čekal u béč­ka, ama­tér­ské pro­duk­ce či s nad­hle­dem tvo­ře­né paro­die, niko­liv však v super­váž­ně se tvá­ří­cím poči­nu, kte­rý stál sto tři­cet mega. Nemluvě o s při­mhou­ře­ním oka prů­měr­ných digi­tal­ních tri­cích.

Více na Kritiky.cz
Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD) Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého ...
Který film série Mission: Impossible je nejlepší? A ve kterém chtěla agenta Hunta zabít budoucí Bond girl? Už je tomu 22 let, kdy se na plátnech kin poprvé objevil nestárnoucí Tom Cruiseů jako Ethan Hu...
MICHELLE MONAGHAN MICHELLE MONAGHAN  má na svém kontě pestrou paletu rolí, které odrážejí její pevnou povahu...
Zlínské festivalové minuty - sobota 2.6.2012 ...
Píšu ti, má lásko POLSKO, režie: Magdalena Szymkow 22. 8. v 18.00 hodin na ČT2 Film se odehrává během populárního mezinárodního hudebního festivalu v letovisku Sopoty v sr...

Shyamalan nato­čil pros­tě dal­ší mizer­ný film, u kte­ré­ho jen bude­te s pozved­nu­tým obo­čím a krou­ce­ním hla­vy vzpo­mí­nat na jeho ran­né poči­ny. Film prů­mer­ný, nebo vylo­že­ně špat­ný ve všech mož­ných ohle­dech až na hudeb­ní pod­klad z díl­ny Jamese Newtona Howarda. Ten i ten­to­krát ser­ví­ru­je poměr­ně svě­ží mix kte­rý nenu­dí ani ve fil­mo­vé, ani v samo­stat­né podo­bě. Epičnost dáv­ku­je sice poskrom­nu, nicmé­ně v pří­pa­dě tako­vé­ho sním­ku to není vůbec na ško­du. Je jen ško­da, že dal­ší z jeho skvě­lých děl je dopro­vo­dem něče­ho tak bíd­né­ho jako je Po záni­ku země. Nebojevná podí­va­ná, kte­rá nudí a vylo­že­ně nabou­rá­vá sym­pa­tie pro Willa Smithe. Doufám, že si čty­ři roky nedal od fil­mu pau­zu jen pro­to, aby teď hrál jen nad­ha­zo­va­če vlast­ním rato­les­tem. To by byl totiž pro kdy­si jed­nu z nej­vět­ších herec­kých super­star hod­ně bíd­ný konec. Asi tako­vý, jako když kdy­si oblí­be­ný a ori­gi­nál­ní reži­sér sklouz­ne k toče­ní nekou­ka­tel­ných hova­din.

 http://1.bp.blogspot.com/-YJMhFiaRF3g/UYP4ol9eKBI/AAAAAAAAEig/4g0DCbeKp7Q/s320/30.pngNeslavný to konec pro noč­ní­ho tvo­ra. Po Posledním vlád­ci vět­ru sice nevy­pa­dá After Earth jako vylo­že­ná pro­hra, nicmé­ně to nemě­ní nic na tom, že se jed­ná o odflá­k­lé, ničím neza­jí­ma­vé a mizer­ně nato­če­né sci­fi, kte­ré si svo­ji super­dů­le­ži­tou váž­nos­tí tež­ce pod­ko­pá­vá nohy. Mizérii na stra­ně herec­kých výko­nů neza­chra­ňu­je ani Will Smith a jedi­ným svět­lým momen­tem je tak hud­ba Jamese Newtona Howarda. Jestli vám sto­jí za to věno­vat jen kvů­li ní hodi­nu a tři­čtvr­tě vylo­že­né blbé­mu sci fi nechám jen na vás. Existují totiž i dis­ky se soun­d­trac­kem...   

Recenze napsá­na: 21.9. 2013

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana
Hodnocení: 2.4 - ‎9 hl.


|

Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *