Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.

Ostrov

Michael Bay je jed­ním z mála fil­mo­vých tvůr­ců, kte­ří to umí pořád­ně (a koli­krát až nezdra­vě) roz­jet. Tam, kde se ostat­ní spo­lé­ha­jí na rych­lost­ní stu­peň čís­lo dvě či tři, tam už má Bay pře­řa­ze­no na pět­ku, popř. i šest­ku. Intelektuálními kri­ti­ky opo­vr­ho­va­ný reži­sér kul­tov­ní Skály se s ničím nezdr­žu­je, ze star­tu nasa­zu­je vyso­ké tem­po a z něho sle­vu­je až teh­dy, když už se musí váž­ně kon­čit. Jen málo­kte­rý reži­sér to umí roz­pa­rá­dit nato­lik, že si divák při­pa­dá jak na kli­ka­té hor­ské drá­ze. Jen mini­mum tvůr­ců doká­že dosáh­nout toho, aby divák změk­nul a v urči­tém oka­mži­ku pova­žo­val akč­ní film za umě­lec­ké dílo. Nutno však dodat… a neje­nom z toho důvo­du, aby to nevy­pa­da­lo, že jsem do Baye udě­la­nej - nena­jde se mno­ho fil­ma­řů, kte­ří umí tak „nád­her­ně“ posí­rat kon­ce.

Obávám se, že Bay je ješ­tě tragič­těj­ší než „Nový Spielberg“. Někdejší tvůr­ce Coca-Cola reklam se s tím­to pro­blé­mem potý­ká už od svých kine­ma­to­gra­fic­kých počát­ků. Potvrdili to neje­nom dru­zí Mizerové a jejich zby­teč­ný (i když vel­ko­le­pý) pří­da­vek v podo­bě „demo­li­ce luxus­ní vily“, ale také Pearl Harbor a dokon­ce i tolik opě­vo­va­ná Skála s pole­tu­jí­cím Nicolasem Cageem. Bayova neschop­nost zakon­čit dob­ře roz­je­tý mate­ri­ál se bohu­žel pro­mít­la i do jeho posled­ní­ho sním­ku.

Ostrov se zpo­čát­ku tvá­ří jako kla­sic­ký vězeň­ský film. Zdání však kla­me. Děj sním­ku se ode­hrá­vá v poměr­ně blíz­ké budouc­nos­ti, kdy lid­stvo postih­la neblí­že spe­ci­fi­ko­va­ná zká­za v podo­bě che­mic­ké kon­ta­mi­na­ce. Zbytky zachrá­ně­ných jedin­ců jsou sou­stře­dě­ny do doko­na­le izo­lo­va­né­ho a moder­ně zaří­ze­né­ho objek­tu upro­střed skal­na­té pus­ti­ny. V tom­to pro­stře­dí pře­ží­vá i ústřed­ní dvo­ji­ce fil­mu v podá­ní Ewana McGregora a krás­né Scarlett Johanssonové.

Život ve „vile“ je pod­mí­něn vel­mi přís­né­mu řádu. Namátkou sto­jí za zmín­ku neměn­ný pra­cov­ní har­mo­no­gram, neu­stá­lý dozor, stej­né oša­ce­ní, účel­ně sesta­vo­va­ný jídel­ní­ček a zákaz vzá­jem­né­ho sbli­žo­vá­ní. Jak je všem „utla­čo­va­ným“ vtlou­ká­no do hla­vy - vězeň­ský způ­sob živo­ta má vést k opě­tov­né­mu obno­ve­ní lid­ské spo­leč­nos­ti a k eli­mi­na­ci tzv. nezdra­vých člán­ků.

Více na Kritiky.cz
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku....
Doktor Proktor a vana času - audiokniha Doktor Proktor podnikl výpravu na svém zvláštním motocyklu, se kterým se vydal do Paříže, a...
Filip Renč (režisér filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Komedie Zoufalé ženy dělají zoufalé věci vznikla na motivy dvou knih spisovatelky a scenárist...
Český Lev 2004 Výherci...
Black Panther - Recenze - 70% Film nás bere společně s T'Challou/Black Pantherem (Chadwick Boseman) zpět do jeho domoviny - Wa...

Plán na Nový Život je doko­na­le stro­jo­vý a takřka bez­chyb­ný. Ne nadar­mo se ale tvr­dí, že ono vybrou­še­né nee­xis­tu­je.

McGregorův Lincoln 6-Echo je snad jako jedi­ný ze všech utvr­zen v pře­svěd­če­ní, že zde něco nehra­je a že je cosi shni­lé­ho v kom­ple­xu obrov­ském. Jeho tuše­ní se změ­ní ve vědě­ní, když při jed­né ze svých pra­cov­ních vychá­zek nara­zí na okříd­le­ný hmyz. Na hmyz, kte­rý by pře­ce… pod­le vše­ho… neměl v důsled­ku náka­zy exis­to­vat. Lincolnovy pochy­by se rázem zdvoj­ná­so­bí, a aby si byl jejich nosi­tel pat­řič­ně jis­tý, roz­hod­ne se pod­stou­pit neo­hlá­še­ný šmí­ring „hor­ních pater“.

Lincolna čeká boles­ti­vé pro­zře­ní, když zjis­tí, že žád­ná kon­ta­mi­na­ce nikdy neby­la a že ona budo­va není líh­ní nové civi­li­za­ce, ale jen jakým­si kur­ní­kem, kde se usklad­ňu­jí naklo­no­va­né kopie ven­kov­ních lidí a před­ně pak spo­třeb­ní zbo­ží s vizit­kou „náhrad­ní orgá­ny přes­ně na vaši míru“…

Více na Kritiky.cz
Řbitov Zvířátek - Recenze - 55% Řbitov Zvířátek. Ano, takto správně chybný název je novou adaptací slavné knihy Stephena K...
Druhý báječný hotel Marigold - 50 % Když není film dokonalý propadák, tak se dá uvažovat o natočení dalšího pokračování. Ve...
Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst Severský filmový klub přináší tradiční přehlídku severské filmové kinematografie již po...
Hra o trůny - No One (S06E08) V Říční krajině Sandor Clegane známý jako Ohař vystopuje některé členy z Bratrstva bez p...
Sex: Co dělat po vyvrcholení, abyste byli ve vztahu šťastní? Sex má svou předehru, ale také dohru. A na tu leckdy lidé zapomínají, i když to, co ná...

Co se bude dít dál, je napros­to jas­né.

Zdrhačka.

Kdybychom Ostrov posu­zo­va­li na zákla­dě jed­not­li­vých fází a výsled­ný dojem zprů­měr­ňo­va­li, dosta­li bychom veskr­ze pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní a čís­li­ci pohy­bu­jí­cí se v řádu „Osmdesát a výše“. I když by se jed­na­lo o zřej­mě nej­ob­jek­tiv­něj­ší postup, těž­ko jej mohu schvá­lit a upřed­nost­nit ve finál­ním zúčto­vá­ní. Cožpak lze obdi­vo­vat film, po jehož skon­če­ní máte pocit, že si z vás někdo vystře­lil?

Více na Kritiky.cz
Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 % Někteří možná tento dobrodružný román znají knižně od Julese Verna, avšak dnes přináš...
Kick-Ass 2: Na plný koule - 55 %   Mladá, šestnáctiletá Mindy, nastupuje na střední školu a není nijak nadšená. Mez...
RECENZE: Sedm dní v pekle    HBO přišlo s novým sportovním pseudodokumentem, který nám v boratovském stylu předs...
Bazén Poněkud upjatá Angličanka Sára (Charlotte Rampling), spisovatelka detektivek ve středních lete...
Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura Španělská herečka Carmen Maura je nejen známá múza režiséra Pedra Almódovara, kterého pov...

Ostrov je přes­ně tako­vý a naský­tá dvě napros­to odliš­né tvá­ře. Ta prv­ní – sto­mi­nu­to­vá – je zábav­ná, umně vystup­ňo­va­ná a myš­len­ko­vě dosta­ču­jí­cí, kdež­to ta dru­há – sko­ro pět­krát tak krat­ší – plu­je v man­ti­ne­lech doko­na­lé béč­ko­vé pro­duk­ce.

Bay to pros­tě zase zpac­kal a jako by se snad zale­kl mož­nos­ti zaš­ně­ro­vat sní­mek ve sty­lu prv­ní­ho Matrixu. Místo toho zví­tě­zi­ly kla­sic­ké zámoř­ské ingre­di­en­ce: pohád­ko­vý finiš, mír­ně pře­táh­nu­tá sto­páž a tuna pro­va­ře­ných klišé, kde se nai­vi­tou nešet­ří a kde má kaž­dý logic­ký kiks veli­kost XXL.

Předchozí odsta­vec by mohl lec­ko­ho při­mět k neprá­vo­plat­ným pochy­bám o cel­ko­vé kva­li­tě. On totiž Ostrov není vůbec špat­ný film, a odmyslíme-li si jeho posled­ních dva­cet minut, zůsta­ne nám pou­ze to hez­ké a pove­de­né (což se ale zpět­ně dost těž­ko vní­má). Bayova akč­ní sci-fi se pře­kva­pi­vě vymy­ká stan­dard­ní­mu uprch­lí­kov­ské­mu sché­ma­tu a roz­hod­ně nepřed­sta­vu­je jen dal­ší, nepa­tr­ně odliš­nou vari­a­ci na téma „Jsem honěn a při­tom by měli honit toho bez­ruké­ho“. Bay se pokou­ší vyma­nit z pomy­sl­né ška­tul­ky fil­mo­vé­ho pyro­tech­ni­ka, čemuž pod­ři­zu­je i styl své­ho vyprá­vě­ní. První polo­vi­na sním­ku důklad­ně popí­rá všech­no z toho, co bylo napsá­no v úvod­ním odstav­ci. Jindy výbuš­ný reži­sér se drží na kon­stant­ně níz­ké rych­los­ti a s nepa­tr­ně při­šlápnu­tým pedá­lem vyčká­vá na ten správ­ný moment.

Více na Kritiky.cz
King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl. Ale stejně je to pro mě televizní klasika Když jsem byl malý – relativně – tak jsem si tenhle film zamiloval. Ano, bylo to hlavně prot...
Good bye, Lenin NOVÉ NĚMECKO V době, kdy filmový hrdina Alex Kerner obdivoval východoněmeckého kosmonauta ...
Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari) Tak zase začal projekt 100. V rámci tohoto projektu se tentokrát chystám navštívit 5 filmů. P...
Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí...
RIO Vlastní hodnocení: 40% Výrobce: HTQ Žánr: dětská party hra Počet hráčů: konzole: 1...

A onen oka­mžik nastá­vá až po dob­rých šede­sá­ti minu­tách. Do té doby sle­du­je­me coko­liv, jen ne typic­ký výplod Michaela Baye. Žádné explo­ze, žád­ná střel­ba – jen slo­va a stříz­li­vý režij­ní styl. První polo­vi­na sním­ku pře­kva­pu­je svou umír­ně­nos­tí. Bay se v ní zamě­řu­je na postup­ně vygra­do­va­ný pří­běh, na jeho filo­zo­fic­ký pod­text a na cel­ko­vou vizuálně-estetickou strán­ku (všim­ně­te si zají­ma­vé prá­ce se svět­lem a hoj­ně pou­ží­va­ných žlu­tých fil­trů). Nebývale vel­ký pro­stor je věno­ván i samot­ným posta­vám.

Uspokojivý dojem pokra­ču­je i po „změ­ně stran“. Jakmile se hrdi­no­vé odvá­ží k útě­ku, pro­bou­zí se sta­rý zná­mý Bay a s ním při­chá­zí na řadu i kla­sic­ký doping (zbě­si­lý střih, šíle­ná kame­ra, vyso­ké tem­po…). Úprk z klo­no­va­cí líh­ně je sice ješ­tě tako­vý nemast­ný nesla­ný a dost mož­ná až pode­zře­le poklid­ný, ale jakmi­le se děj fil­mu pře­su­ne do vyso­ké měst­ské zástav­by, nastá­va­jí pro „pop­cor­ňá­ky“ uči­ně­né orgie.

K tomu­to úče­lu slou­ží úchvat­ná pat­nác­ti­mi­nu­to­vá honič­ka, kte­rá se ode­hrá­vá nej­pr­ve na sil­nič­ním asfal­tu a poslé­ze na léta­jí­cích trys­ko­vých skútrech. Svižně nato­če­ná „jazda“ je vrchol­nou pasá­ží celé­ho fil­mu. Bay se s ničím nemaz­lí a podob­ně jako v dru­hých Mizerech, i zde doka­zu­je, že má dál­nič­ní honič­ky v malíč­ku. Hrdinové uni­ka­jí na kami­ó­nu a z jeho pří­vě­su odpa­dá­va­jí těž­ké kovo­vé kula­ti­ny. Auta pro­ná­sle­do­va­te­lů jsou likvi­do­vá­na nej­drs­něj­ším mož­ným způ­so­bem. Bay krá­jí, drtí a roz­měl­ňu­je – po plát­ně se míha­jí stře­py, kusy plechů, pne­u­ma­ti­ky a pat­řič­ný pro­stor dostá­vá i olym­pij­ská cho­re­o­gra­fie Aleše Valenty. Akce neu­stá­vá ani v oka­mži­ku uvol­ně­ní posled­ní kula­ti­ny a vyhla­do­vě­lý Bay pře­řa­zu­je na šest­ku. Honička ve vzduš­ném doprav­ním pro­sto­ru je sice méně destruk­tiv­ní (ale­spoň v porov­ná­ní s před­cho­zí­mi udá­lost­mi), ale zato o mno­ho lépe zakon­če­ná. Průlet pro­skle­ným věžá­kem uko­jí i toho nej­ná­roč­něj­ší­ho pří­z­niv­ce efekt­ních demo­li­cí.

Více na Kritiky.cz
Lukas Pavlasek - Cestina ...
Soutěž s režisérem Timem Burtonem – výsledky Ve spolupráci s našim sponzorem vyhlašujeme vítěze soutěže s  režisérem Timem Burtonem....
Bejeweled 3 ...
Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem Letošním vítězným filmem na 52. ročníku MFF KV, vyhrál český koprodukční film režiséra...
Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezd...

Po násled­ném bungee-jumpingu se děj fil­mu opět zpo­ma­lí, aby moh­ly být vysvět­le­ny posled­ní pří­bě­ho­vé zále­ži­tos­ti. V této fázi je sní­mek ješ­tě stá­le zábav­ný a zají­ma­vý.

Pak ale dojde na reduk­ci počtu Ewanů McGregorů a po ní se to celé zvrt­ne. Poslední dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka je plejá­dou nej­vět­ších logic­kých nesmys­lů a ztě­les­ně­ním kře­čo­vi­té sna­hy „dohnat to za kaž­dou cenu do abso­lut­ně šťast­né­ho kon­ce“. Pomyslným hovín­kem na dor­tu je zřej­mě nepo­cho­pi­tel­ně „tvár­ná“ posta­va Djimona Hounsoua a scé­na s pro­pa­šo­va­nou pis­to­lí na ope­rač­ní sál.

A to je obrov­ská ško­da… Nebýt závě­reč­né­ho zkra­tu, při­sou­dil bych sním­ku mini­mál­ně osm­de­sát pro­cent. Ostrov měl vel­ké ambi­ce na to, aby se stal i něčím víc než jen pou­hým let­ním bloc­kbus­te­rem na ždí­má­ní peněz (viz Já, robot). To se ale nesta­lo a nepo­cho­pi­tel­ný závěr všech­no pohřbil. A nejde ani tak o to, že film skon­čil tak, jak skon­čil, ale před­ně mám na mys­li to, jak toho bylo docí­le­no.

Více na Kritiky.cz
Divočina - “Co když správná odpověď není ne, ale ano? Co když mě to, co mě přimělo udělat všechno, co mi ostatní zazlívali, zároveň přivedlo sem? Co když to nikdy neodčiním? Co když už je to odčiněné? -- Cheryl Strayedová Jean-Marc Vallée si nedokázal v roli Cheryl představit nikoho jiného než Reese Witherspoonovou....
RECENZE: Baby Driver Edgar Wright patří k těm osobitějším režisérům současnosti. Jeho "Cornetto trilogie" S...
Zlínské festivalové minuty - pondělí 28.5.2012 ...
Michael Szatmary a denník nového fotra ...
Šípková Růženka Ze spojení klasických pohádek s prostorovými ilustracemi jednoho ve světě velmi známých če...

Inu…
…věč­ná ško­da a zby­teč­ná slo­va.


Recenze sepsá­na: 29. 10. 2005

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Transformers6. června 2018 Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, který zastal u nového filmu o slavných robotech roli vedoucího výroby. „A […]
  • Armageddon - Nový York dostává šutrákem7. srpna 2018 Armageddon - Nový York dostává šutrákem Taxem si bláhově myslel... ne, lepší výraz je doufal jsem, že oproti Drtivému dopadu se Bruce Willis vytáhne a předvede sice akční, ale v kramflecích festovní scifárnu. Teď, když jsem […]
  • Rukojmí - recenze14. července 2005 Rukojmí - recenze Bruce Willis by potřeboval pořádně nakopnout. Nemám teď na mysli fyzický útok na jeho sedací partie, ale jeho účinkování ve filmech. Od dob Pulp Fiction, Posledního skauta nebo, dejme […]
  • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA Se svými skoro 190 centimetry je Robert Maillet těžko k přehlédnutí. Urostlý herec hraje v PERCYM JACKSONOVI: MOŘI NESTVŮR dvě role, ale publikum neuvidí jeho tvář ani v případě […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr Percy Jackson se necítí jako hrdina. Tento pololidský syn Poseidona – řeckého boha moře – jednou zachránil svět, ale teď si pomalu začíná myslet, že to možná byla jen velká klika. Náhodou […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - OŽIVENÍ OPUŠTĚNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - OŽIVENÍ OPUŠTĚNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU Poté, co Percy a jeho přátelé unikli ze spárů Charybd, strašlivých mořských nestvůr, zjistí, že se ocitli na Polyfémově ostrově. Když se vylodí, vydají se na průzkum podivného, zničeného […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %20. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 % Mladý Percy Jackson vypadá jako obyčejný náctiletý mladíček, ale zdání klame. Jako dítě boha Poseidona a pozemské ženy je od narození polobohem a mísí se v něm lidské i „božské“ vlastnosti […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI/KOSTÝMY NA CESTU5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI/KOSTÝMY NA CESTU „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI Po příjezdu do New Orleans v Louisianě se štáb přesunul k jezeru Pontchartrain, kousek severně od města, kde pokračoval v dalším natáčení. Když Luke spolu […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN Na vybudování fantastického mytologického světa PERCYHO JACKSONA: MOŘE NESTVŮR pracoval výtvarník Claude Paré, tři návrháři scény a armáda umělců, tesařů, malířů a architektů. Ti […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *