Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout….

Osud

Alex má se svou tří­dou vyra­zit na výlet do Francie. Jenže radost z návštěvy krás­né Evropské zemi mu poně­kud zne­pří­jem­ňu­je zvlášt­ní pocit. Jakási před­tu­cha. Ale to není nic neob­vyk­lé­ho. Mnoho lidí má strach z leta­del (a mimo­cho­dem, já po tom­to fil­mu ho mám také a pořád­ný). Ale přes­to do leta­dla nased­ne. Po krát­kém oka­mži­ku, ale zjis­tí, že to neměl dělat. Dojde k tech­nic­kým pro­blé­mů a leta­dlo vybuch­ne…. Alex se pro­bu­dí z děsi­vé­ho snu. Letadlo je těs­ně před star­tem. Když zjis­tí, že vše se odví­jí až nápad­ně podob­ně, jako v jeho snu, není divu, že začne pani­ka­řit. Situace se vyhro­tí tak, že ješ­tě s pěti spo­lu­žá­ky a jed­nou uči­tel­kou neod­le­tí. Nejdříve jsou někte­ří z nich roz­čí­le­ni. Až do té doby, než spat­ří jak leta­dlo vybuchu­je. Jenže Smrt nezís­ka­la všech­ny, kte­rá chtě­la a roz­hod­ně se s tím nemí­ní spo­ko­jit….

To je začá­tek pří­bě­hu. A to ori­gi­nál­ní­ho a do nejmen­ší­ho detai­lu pro­myš­le­né­ho. Musím říci, že podob­ně laze­ný thiller (mož­ná Vás napad­ne, že horor, ale já nikdy neví­te, co může být sku­teč­né, a co ne. Raději tedy zůsta­nu u ozna­če­ní thiller, což zna­me­ná, že k podob­né situ­a­ci může dojít). Scénáristé vymys­le­li něco, co si doko­na­le pohrá­vá s naši­mi ner­vy. Sedm lidí, kte­ří pře­ži­li svou „smrt“ a Smrt je nyní pro­ná­sle­du­je na kaž­dém kro­ku. Když zemře Tod, jeden z pře­ži­vších spo­lu­žá­ků a těs­ně před­tím spad­ne Alexovi do klí­na útr­žek novin s nápi­sem TOD, je jas­né, že tu něco nehra­je. Alex a jeho spo­lu­žač­ka Clear mají veli­ce sil­né tuše­ní. A když jim jeden dosti nevšed­ní člo­věk vysvět­lí pár nejas­nos­tí kolem Smrti a její­ho plá­nu, začí­na­jí chá­pat, co je asi čeká. Ale než se jim poda­ří Smrt přelstít (jest­li se jim to vůbec poda­ří, a když jsme u toho, tak přelstít smrt se dá jen na urči­tou dobu). Podaří se sice odha­lit, pod­le jaké­ho klí­če smrt postu­pu­je, ale jak jí zasta­vit? A co se bude dít teď, když byl zachrá­něn někdo, kdo byl na řadě?

Podle mého je to jeden z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších pří­bě­hů, kte­ré jsem kdy viděl. A navíc ješ­tě nabí­zí neu­stá­le otáz­ky, typu – „Co když to tak­to mělo být?“. Pokud u fil­mů troš­ku pře­mýš­lí­te, tak Vás musí napa­dat, vel­ké množ­ství dota­zů, sna­ží­te se hle­dat řeše­ní a chce­te vědět, co se dá oče­ká­vat – tak to má být.

Neustále je cítit všu­dypří­tom­ný strach z hro­zí­cí smr­ti, ale ne onen oby­čej­ný „proflák­nu­tý“ strach z hmot­né­ho zla jako napří­klad ve Vřískotu, kde se bojo­va­lo pro­ti zabi­já­ko­vi v bílé mas­ce. Tentokráte je oním zlem nehmot­ná Smrt, kte­rá může při­jít odkud­ko­liv, ať v podo­bě elektři­ny, prá­del­ní šňů­ry, kusu ple­chu nebo „stan­dard­ní­ho“ nože. A prav­da je, že Smrt je veli­ce, ale veli­ce chyt­rá a najde si vari­a­bil­ní a pro­myš­le­nou ces­tu jako dostat, to, co chce. A tím jsou živo­ty pře­ži­vších.

Musím říct, že jsem dosti čas­to cítil nepří­jem­né mra­ze­ní na zádech, což se mi stá­vá jen u mála fil­mů. A roz­hod­ně ne u „leka­ček“ typu, již zmi­ňo­va­né­ho, Vřískotu nebo Tajemství loň­ské­ho léta.

K náde­chu děsi­vé hrů­zy napo­má­há kame­ra. Dočkáme se, v tom­to typu fil­mů, čas­to pou­ží­va­ných detail­ních zábě­rů na růz­né před­mě­ty (což jak sami uzná­te, je čas­to pou­ží­va­ná tech­ni­ka), ale ten­to­krá­te to nepů­so­bí násil­ně, ale napros­to při­ro­ze­ně a ješ­tě to dodá­vá sílu napě­tí.

K tomu si při­počtě­te skvě­lou hud­bu, kte­rou bych roz­hod­ně večer sám doma nepo­slou­chal. Efektně dobar­vu­je atmo­sfé­ru pani­ky, hrů­zy, para­no­ii a děsu. Jednoduše řeče­no: „Dodává dal­ší šťá­vu“.

Triky jsou natu­ra­lis­tic­ké a zruč­ně odve­de­né. Nepůsobí umě­le a nuce­ně, ale rea­lis­tic­ky a musím říct, že sra­že­ní auto­bu­sem nebo uho­ře­ní v leta­dle půso­bí oprav­du nepří­jem­ně a prav­da je, že i ve svém pokro­či­lém věku (jsem roč­ník 1981, kdy­bys­te to chtě­li vědět a jest­li to vědět nechce­te, tak už to stej­ně víte) jsem si něko­li­krát zakrý­val oči….

Ale val­ná část kva­li­ty sto­jí na herec­kých výko­nech a ty jsou zde sku­teč­ně na pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni a ač jde o mla­dé (ale zku­še­né her­ce), jde o sku­teč­ně neu­vě­ři­tel­ně dob­ré herec­ké pro­je­vy, kte­ré zasti­ňu­jí někte­ré mno­hem slav­něj­ší herec­ké kole­gy. Není se také čemu divit, vět­ši­na akté­rů už má pěk­ných pár úspě­chů na herec­ké drá­ze. Například před­sta­vi­tel Alexe Devon Sawa si zahrál v kli­pu Eminena – Stan, Kerr Smith hrál jed­nu z hlav­ních rolí v seri­á­lu Dawsonův svět (i když prav­da je, že v Nezvratném osu­du hrál typ nevr­lé­ho vzteklou­na, a přes­to­že odve­dl veli­ce dobrou prá­ci, já osob­ně ho nemohl brát za „zápo­rá­ka“, díky jeho nevin­né­mu obli­če­ji a odzbro­ju­jí­cí­mu cha­risma­tu), Brendan Fehr – hlav­ní role v seri­á­lu Roswell. Další zná­mou tvá­ří je Sean William Scott (Hele vole, kde mám káru, Prci, prci, prcič­ky 2) či Ali Larter v roli Clear. Jak je vidět, jde o sesta­vu nejmlad­ší herec­ké hvězd­né gene­ra­ce.. (A pokud Vás neza­jí­ma­jí herec­ké výko­ny, tak tito her­ci jsou o pozná­ní, hod­ně vel­ké, více sexy než seschlý Bruce Willis :))

Mám tako­vý dojem, že někte­ří kri­ti­ci si jis­tě film zařa­dí do kate­go­rie „tee­nage­rov­ské vyvraž­ďo­vač­ky“, ale to bude jen svěd­čit o jejich krát­ko­zra­kos­ti. Pokud se totiž troš­ku u fil­mu zamys­lí­te a pocho­pí­te, o co sku­teč­ně jde, pak si uvě­do­mí­te o jak uni­kát­ní dílo jde. Pokud bych měl při­rov­ná­vat já, tak Nezvratný osud je spí­še kole­gou tako­vých thille­rů jako Šestý smy­sl. Odvážné, ale, pod­le mého, prav­di­vé tvr­ze­ní.

Nezvratný osud je jeden z nej­lep­ších thille­rů, jaké jsem kdy viděl a roz­hod­ně neu­dě­lá chy­bu, když se na něj podí­vá­te, ale musím  vás varo­vat. Ještě hod­nou dobu po koneč­ných titul­cích bude pře­mýš­let nejen o fil­mu, ale hlav­ně o Vás. A to je nej­vyš­ší záru­kou kva­li­ty dané­ho díla. A Nezvratný osud má oněch kva­lit sku­teč­ně mno­ho.

Na nic neče­kej­te a podí­vej­te se na Nezvratný osud, abys­te koneč­ně pocho­pi­li, že nemů­že­te vědět, co se sta­ne v příští vte­ři­ně, natož za del­ší časo­vé obdo­bí. Proto uží­vej­me kaž­dé­ho chvil­ky, kte­ré se nám dosta­ne, pro­to­že ač je náš život v rukou nás nebo něko­ho či něče­ho jiné­ho, nikdy zce­la neo­vliv­ní­me budouc­nost….

Hrají: Kerr Smith, Ali Larter, Brendan Fehr, Devon Sawa, Chade Donella, Sean William Scott, Tony Todd, Amanda Detmer a dal­ší

Režie: James Wong


Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout….
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

3 komentáře

 1. Recenzovat 18 let sta­rý film? Navíc, když jeho páté pokra­čo­vá­ní je už taky 7 let sta­ré:). Hmmmm.... to chce hod­ně fištró­nu. A ty chy­by ješ­tě navíc.

 2. Mno, i přes před­cho­zí odsu­dek p. Režného si mys­lím, že Nezvratný osud je jeden z mála sním­ků svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, kte­rý je tzv. nad­ča­so­vý. A auto­rům tak úpl­ně nejde o to, při­špen­d­lit divá­ky do seda­del kin a šoko­vat hrů­zou z mož­ných děsi­vých kon­ců člo­vě­ka. Tvůrci svým dílem, mys­lím si, spí­še nabá­da­jí kaž­dé­ho z divá­ků k zamyš­le­ní se nad živo­tem jako tako­vým, nad jeho křeh­kos­tí, nad vli­vem vnitř­ních pře­svěd­če­ní, vli­vem svých slov a činů kaž­dé lid­ské bytos­ti. Osud mož­ná hra­je jis­tou roli v živo­tě, nicmé­ně ten pod­stat­ně vět­ší díl toho, jaký život je a bude, má kaž­dý ve svých „rukou“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…28. října 2018 Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé… Jedna věta říká, že: „Život je postupným směřováním ke Smrti“, zní to možná pesimisticky, ale je to tak. Smrti se možná dá chvíli unikat, ale jednou si nás stejně najde… Thillery, které […]
 • Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal.24. ledna 2019 Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal. Až nyní jsem se konečně dostal k tomu, abych zhlédl již při svém vzniku legendární Vránu. Komiksové snímky jsou v dnešní době na denním pořádku, ale v roce 1993 se dobrá komiksová adaptace […]
 • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
 • X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn)7. června 2019 X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn) Žádná akční řežba. Žádné hloupé dialogy sesmolené někde na koleni a napsané na umaštěný papír. Matthew Vaughn se pustil do zfilmování populárního „marveláckého“ komiksu a stvořil […]
 • Strážci Galaxie - 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie - 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho […]
 • Strážci Galaxie na Blu-ray7. ledna 2015 Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kteří jsou každý z jiné planety. Mezi nimi je i mýval i strom a samozřejmé lidský potomek […]
 • Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu25. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Resident Evil: Poslední kapitola je šestým a závěrečným dílem neuvěřitelně úspěšné filmové série, která je adaptací velice populární videoherní série […]
 • Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %26. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - 60 % Je tomu už 15 let, kdy přišel první Resident Evil. Na začátku roku 2017 přišel poslední. Jediné, co všechny filmy z filmové hororové série spojuje je hlavní herečka. X krát se změnili […]
 • Strážci Galaxie - první dojem30. července 2014 Strážci Galaxie - první dojem James Gunn natočil nové Star Wars. Tentokrát se stromem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou taková letní zábavná oddychovka s mnoha popkulturními odkazy na 80. léta. Peter Quill je […]
 • Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích25. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích             MILLA JOVOVICH (Alice) je pravděpodobně v módním světě nejznámější jako múza legendárního fotografa Petera Lindberga, a na filmových plátnech jako hlavní hrdinka velice úspěšné […]