Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti

Minority

   Měli jsme tu dino­sau­ry, vojá­ky, mimo­zemš­ťa­ny, ese­sá­ky, jed­no­ho domá­cí­ho maz­líč­ka v polích kuku­ři­ce. Ale od Spielberga jsme ješ­tě nevi­dě­li pořád­ně Sci-Fi z blíz­ké budouc­nos­ti. Do této doby se z dua S+L Sci-fi zabý­val pou­ze Lucas se svý­mi Hvězdnými vál­ka­mi (I,II, IV,V,VI) a Steven Spielberg se věno­val pou­ze natá­če­ní buď­to komerč­ních pro­duk­tů - tro­jdíl­ná série Indiana Jones (I. J. a Dobyvatelé ztra­ce­né archy, I. J. a Chrám zká­zy a zatím to nej­lep­ší Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va). Nebo jiných fil­mo­vý umě­lec­kých děl, kte­ré nemě­li zas dob­ré výsled­ky u divá­ků, ale recen­zen­ti tyto fil­my oce­ni­li. K těm­to fil­mům pat­ří tře­ba Schindlerův seznam, nebo tře­ba i vojen­ský film Zachraňte Vojína Ryana.
Nesmíme zapo­me­nou i na A.I. umě­lá inte­li­gen­ce, kte­rou nato­čil Spielberg na památ­ku Stanleyho Kubricka. A. I. nepat­ří mezi typic­ké Spielbergovské fil­my, pro­to­že z něj čiší památ­ka na Kubricka.
Pro mě nej­lep­ší film od S.S. byl Jutsky park, kte­rý byl na svou dobu dost nová­tor­ský a hlav­ně byla pou­ži­ta dost dob­rá digi­tál­ní tech­no­lo­gie, kte­rá se postup­ně zlep­šu­je a zlepšuje.A teď k fil­mu, řek­ne se dob­ře odve­de­ná prá­ce od reži­sé­ra. A je to prav­da, slav­ný to Spielberg svou prá­ci umí a hlav­ně je na něm vidět neu­stá­lé zlep­šo­vá­ní už dost kva­lit­ní­ho řemes­la. John Anderton pra­cu­je ve fir­mě Prekrim, kte­rá vlast­ní 3 tři tuši­te­le, kte­ří v koma­tóz­ním sta­vu před­po­ví­da­jí budou­cí vraž­dy, a John A. jejich před­tu­chy ana­ly­zu­je a tím­to je neu­stá­le před vra­hy, kte­ří ani nema­jí vůbec poně­tí o svém vra­žed­ném sklo­nu a hlav­ně nema­jí ani tuše­ní, že něko­ho zabi­jí. To ani nemá samot­ný J. A. kte­rý je ozna­čen za vra­ha, a pro­to začne utí­kat a hle­dat svou domně­lou oběť, kte­rou vůbec nezná. A teď začí­ná hon na vra­ha a na oběť. Jestli jej zaměst­nan­ci Prekrimu najdou dřív, než něko­ho zabi­je, nebo jest­li to vůbec není lež a mani­pu­lo­vá­ní s fak­ty. Samozřejmě něko­ho zabi­je a tím se nic nevy­ře­ší, postup­ně zjiš­ťu­je, že nemů­že věřit niko­mu ze svých blíz­kých ani nad­ří­ze­ným a něko­lik chvil je i svým způ­so­bem mrt­vý, kdy ho v Prekrimu uspí, aby mohl v pořád­ku nic zlé­ho nedě­lat. Všechno nako­nec vyře­ší a všech­ny zlé lidi zabi­je, jak je to správ­né ve správ­ném ame­ric­kém fil­mu. I když, sami uvi­dí­me, jak naše budouc­nost bude vypa­dat. Třeba i jinak, než nám S. S. nabí­dl. Jenom mož­ná se stej­ný­mi auty, když ze do toho fil­mu zapo­ji­li i auto­mo­bil­ky.


 • Pokud je mi zná­mo, ope­ra­ce očí se pro­vá­dě­jí s dez­in­fek­ci a je potře­ba napros­to čis­té pro­stře­dí
 • Po ope­ra­ci se ste­hy či něja­ký zákrok nelé­čí pou­ze 12 hodin, i sebe­men­ší zra­ně­ní se léčí mno­ho déle
 • pokud jsem v továr­ně na auta, měla by tam být něja­ká ochra­na
 • v kaž­dé auto­vé továr­ně pra­cu­je se těž­ko pra­cu­je, a jakmi­le se obje­ví něja­ký vetře­lec, měla by ochran­ka zakro­čit, nebo ale­spoň pře­stat fun­go­vat stro­je
 • Myslím, že nelze „oční bul­vy“ jen tak nechat v plas­to­vém sáč­ku, že na ně budou půso­bit vněj­ší vli­vy, tak by se jejich stav měl neu­stá­le zhor­šo­vat

Recenze sepsá­na: 18. 10. 2002

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u.20. dubna 2019 Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel s počítačově animovanými ještěry a […]
 • ztraceny svet0027. března 2005 Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju? Když Steven Spielberg s úspěchem zfilmoval Crichtonův Jurský park, řekl si asi, proč to nezkusit i s jeho pokračováním. Opět kontaktoval firmu Industrial Light & Magic svého kamaráda […]
 • Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně28. září 2018 Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]
 • Stopy zmizelých (The Burrowers) 200831. října 2012 Stopy zmizelých (The Burrowers) 2008 Mám celkem rád westerny, tedy, rozhodně ne všechny, ba právě naopak, většinu westernů rád nemám, protože se podle mého názoru jedná o klišoidní příběhy plné tuctové zápletky. Pak je tu ale […]
 • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]
 • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […]
 • Lincolnscreen8. ledna 2013 Lincoln speciál – část 8 - Sněmovna reprezentantů Výsledek hlasování o 13. dodatku ve Sněmovně reprezentantů byl nejistý až do posledního okamžiku a vyvolal vlnu ostrých debat, politického tlaku a názorových změn, které byly kdy ve […]
 • Lincolnscreen27. prosince 2012 Lincoln speciál - část 2 - Nalezení Lincolna Postava Abrahama Lincolna dlouho osciluje mezi mýtem a mužem z masa a kostí. Stále zaměstnává představivost veřejnosti, dnes snad ještě víc než kdy jindy. Možná protože se […]
 • Lincoln [60%]17. července 2015 Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  během minulého roku v poněkud rozvernější verzi, přichází originál v plnotučné podobě od člověka na […]
 • Lincolnscreen13. ledna 2013 Lincoln speciál – část 9 - Lincolnův svět „Lincoln“ zavedl Spielberga nejen do jednoho z nejpoutavějších momentů v historii USA, ale zároveň do nové vizuální oblasti, kde pracoval stylem, který je barvitý a přitom surový, silný a […]