Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je to jen sen. Druhý je MATRIX...

Mtrix

'Neo'
Co je to MATRIX?
Existují dva svě­ty. Jeden sestá­vá z kaž­do­den­ní rea­li­ty, ale je lži­vý, je to jen sen. Druhý je MATRIX. „Have you ever had a dre­am, Neo, that you were so sure was real? What if you were una­ble to wake from that dre­am, Neo? How would you know the dif­fe­ren­ce between the dre­am world and the real world?“ Také jste měli někdy tako­vé sny? Neo ano. Neustále se sna­ží najít prav­du o Matrixu. Už něco tuší. Neví přes­ně, co Matrix je. Ale je si jist, že má abso­lut­ní kon­t­ro­lu nad jeho živo­tem. Neo věří, že Morpheus, muž zná­mý pou­ze jako legen­da, nej­ne­bez­peč­něj­ší žijí­cí člo­věk, mu dá odpo­věď na jeho otáz­ky.

Jen vyvolený umí takhle uhýbat
Takže co je vlast­ně Matrix? Matrix sice není napros­to doko­na­lý film, i když jeho recen­ze byly vesměs klad­né a divá­ci ho také vět­ši­nou při­ja­li s nad­še­ním, ale vytvo­řil se kolem něho bleskurych­le obrov­ský kult. Musím říct, že Matrix byl nato­lik suges­tiv­ní, že když jsem odchá­ze­la po jeho shléd­nu­tí z kina, měla jsem pocit, že se mi nemů­že nic stát, pro­to­že stej­ně žiji v Matrixu. Naštěstí mě tato před­sta­va brzy opus­ti­la. V Matrixu se oprav­du dějí neu­vě­ři­tel­né věci. A ani nemu­sí být za mlhou hus­tou tak, že by se dala krá­jet. Lidé léta­jí, mají ohrom­nou sílu, zasta­vu­jí vystře­le­né kul­ky. Je to pohád­ka? Možná. Ale kaž­do­pád­ně zís­kal ten­to film při letoš­ním pře­dá­vá­ní Oskarů čty­ři soš­ky. Za zvuk, zvu­ko­vý střih, zvlášt­ní efek­ty a střih.

Malá holka
Matrix je pros­tě audi­o­vi­zu­ál­ní bom­ba, a to tako­vé­ho kalib­ru, že kdy­by exis­to­val pře­po­čet na bom­by ato­mo­vé, neměl by v žád­ném pří­pa­dě šan­ci ani arze­nál všech jader­ných vel­mo­cí svě­ta dohro­ma­dy. Ztvárnění degra­da­ce člo­vě­ka na zdroj ener­gie a „hard­wa­ru“ počí­ta­če, na němž běží Matrix, je tak nesmír­ně půso­bi­vé, že i těm nej­vět­ším cyni­kům a misan­tro­pům by se jis­tě lid­stva zže­le­lo a šli by do boje za jeho osvo­bo­ze­ní. Akční scé­ny jsou jed­ny z nejdy­na­mič­těj­ších a záro­veň nej­re­a­lis­tič­tě­ji vypa­da­jí­cích, jaké jsem kdy vidě­la. A hud­ba? K dyna­mic­ké­mu fil­mu pat­ří pat­ří i dyna­mic­ká hud­ba, tudíž usly­ší­te Marylin Manson, The Prodigy, Ministry nebo Monster Magnet.

The Matrix; USA 1999; Režie:Andy Wachowski, Larry Wachowski; Scénář: Andy Wachowski, Larry Wachowski; Hudba: Don Davis; Kamera: Bill Pope. Hrají: Keanu Reeves (Neo/Thomas Anderson), Laurence Fishburne (Morpheus), Carrie-Anne Moss (Trinity), Hugo Weaving (agent Smith), Gloria Fosterová (Oracle), Joe Pantoliano (Cypher), Marcus Chong (Tank).

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: