Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je to jen sen. Druhý je MATRIX...

Mtrix

'Neo'
Co je to MATRIX?
Existují dva svě­ty. Jeden sestá­vá z kaž­do­den­ní rea­li­ty, ale je lži­vý, je to jen sen. Druhý je MATRIX. „Have you ever had a dre­am, Neo, that you were so sure was real? What if you were una­ble to wake from that dre­am, Neo? How would you know the dif­fe­ren­ce between the dre­am world and the real world?“ Také jste měli někdy tako­vé sny? Neo ano. Neustále se sna­ží najít prav­du o Matrixu. Už něco tuší. Neví přes­ně, co Matrix je. Ale je si jist, že má abso­lut­ní kon­t­ro­lu nad jeho živo­tem. Neo věří, že Morpheus, muž zná­mý pou­ze jako legen­da, nej­ne­bez­peč­něj­ší žijí­cí člo­věk, mu dá odpo­věď na jeho otáz­ky.

Jen vyvolený umí takhle uhýbat
Takže co je vlast­ně Matrix? Matrix sice není napros­to doko­na­lý film, i když jeho recen­ze byly vesměs klad­né a divá­ci ho také vět­ši­nou při­ja­li s nad­še­ním, ale vytvo­řil se kolem něho bleskurych­le obrov­ský kult. Musím říct, že Matrix byl nato­lik suges­tiv­ní, že když jsem odchá­ze­la po jeho shléd­nu­tí z kina, měla jsem pocit, že se mi nemů­že nic stát, pro­to­že stej­ně žiji v Matrixu. Naštěstí mě tato před­sta­va brzy opus­ti­la. V Matrixu se oprav­du dějí neu­vě­ři­tel­né věci. A ani nemu­sí být za mlhou hus­tou tak, že by se dala krá­jet. Lidé léta­jí, mají ohrom­nou sílu, zasta­vu­jí vystře­le­né kul­ky. Je to pohád­ka? Možná. Ale kaž­do­pád­ně zís­kal ten­to film při letoš­ním pře­dá­vá­ní Oskarů čty­ři soš­ky. Za zvuk, zvu­ko­vý střih, zvlášt­ní efek­ty a střih.

Malá holka
Matrix je pros­tě audi­o­vi­zu­ál­ní bom­ba, a to tako­vé­ho kalib­ru, že kdy­by exis­to­val pře­po­čet na bom­by ato­mo­vé, neměl by v žád­ném pří­pa­dě šan­ci ani arze­nál všech jader­ných vel­mo­cí svě­ta dohro­ma­dy. Ztvárnění degra­da­ce člo­vě­ka na zdroj ener­gie a „hard­wa­ru“ počí­ta­če, na němž běží Matrix, je tak nesmír­ně půso­bi­vé, že i těm nej­vět­ším cyni­kům a misan­tro­pům by se jis­tě lid­stva zže­le­lo a šli by do boje za jeho osvo­bo­ze­ní. Akční scé­ny jsou jed­ny z nejdy­na­mič­těj­ších a záro­veň nej­re­a­lis­tič­tě­ji vypa­da­jí­cích, jaké jsem kdy vidě­la. A hud­ba? K dyna­mic­ké­mu fil­mu pat­ří pat­ří i dyna­mic­ká hud­ba, tudíž usly­ší­te Marylin Manson, The Prodigy, Ministry nebo Monster Magnet.

The Matrix; USA 1999; Režie:Andy Wachowski, Larry Wachowski; Scénář: Andy Wachowski, Larry Wachowski; Hudba: Don Davis; Kamera: Bill Pope. Hrají: Keanu Reeves (Neo/Thomas Anderson), Laurence Fishburne (Morpheus), Carrie-Anne Moss (Trinity), Hugo Weaving (agent Smith), Gloria Fosterová (Oracle), Joe Pantoliano (Cypher), Marcus Chong (Tank).

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Matrix - Klasická a dnes již kultovní otázka - "What is the Matrix?" - je i dnes aktuální...26. září 2018 Matrix - Klasická a dnes již kultovní otázka - "What is the Matrix?" - je i dnes aktuální... Thomas Anderson, přezdívaný Neo, je zaměstnancem přední softwarové firmy ve velikém městě. Většinu noci "prosurfuje" na adresách Internetu, kde krade data jako slavný hacker. Zbytek noci […]
 • Projekt 100 - Matrix - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Matrix - O filmu Vše začalo schůzkou se studiem Warner Bros., během níž sourozenci Wachowští prezentovali svůj scénář k filmu Nájemní vrazi. Studio se rozhodlo scénář zakoupit a do balíčku přidat ještě […]
 • Matrix Reloaded - Wake up Neo... again.30. září 2018 Matrix Reloaded - Wake up Neo... again. Když před čtyřmi lety vpadl do kin film neznámé dvojice režisérů a scénáristů, který nás utvrdil v tom, že vše okolo nás je ve skutečnosti výplodem počítačového programu, jen málokdo mohl […]
 • Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek.7. října 2018 Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek. Třetí úlomek Matrixu mě definitivně utvrdil v názoru, že nejsem zcela normální člověk. Necelou hodinu po skončení Revolutions sedím u svého počítače a snažím se co nejpřesněji vystihnout […]
 • John Wick hledá marně klid - 55 %22. února 2017 John Wick hledá marně klid - 55 % John Wick je zabiják na odpočinku, který by se nejraději zavřel ve svém domě a vzpomínal na mrtvou ženu. Přesto musel oprášit své zbraně a dát za vyučenou jedné partě lumpů. John to udělal […]
 • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
 • th full01is26. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho […]
 • John Wick - 50 %21. října 2014 John Wick - 50 % Smutné probuzení do prázdného bytu Johna Wicka nenaplňuje žádnou radostí. Všechno mu připomíná milovanou ženu, která náhle umírá. John propadá smutku a chmurnou náladu v rozlehlém domě […]
 • Dárek (The Gift) - 60 %18. srpna 2015 Dárek (The Gift) - 60 % Manželé Simon a Robyn se rozhodli, že se odstěhují z velkoměsta. Rozhodnou se pro dům, který je nedaleko místa, kde Simon prožil své dětství a dospívání. Nový dům je potřeba zařídit, čehož […]
 • Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez5. října 2018 Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez Třetí návrat predátorů, tentokráte pod producentskou taktovkou Roberta Rodrigueze, který před nějakou řádkou let pracoval i na produkci původní nerealizované trojky, vás zavede na planetu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *