Matrix Reloaded - Wake up Neo... again.

matrix2

Když před čtyř­mi lety vpa­dl do kin film nezná­mé dvo­ji­ce reži­sé­rů a scé­náris­tů, kte­rý nás utvr­dil v tom, že vše oko­lo nás je ve sku­teč­nos­ti výplo­dem počí­ta­čo­vé­ho pro­gra­mu, jen málo­kdo mohl tušit, jaké šílen­ství tím bude způ­so­be­no. Z Matrixu se stal takřka přes noc kul­tov­ní sní­mek, uctí­va­ný mili­ó­ny lidí po celém svě­tě, a záro­veň jed­na z nej­hod­not­něj­ších akč­ních sci-fi kon­ce dva­cá­té­ho sto­le­tí. A ať už se mnou sou­hla­sí­te, nebo ne, mys­lím, že všech­no výše uve­de­né se sta­lo zce­la po prá­vu. I pro­to jsem byl hod­ně zvě­da­vý na pokra­čo­vá­ní, kte­ré mělo dle slov auto­rů dále pro­hlou­bit myš­len­ky oko­lo vir­tu­ál­ní­ho svě­ta a mimo to omá­mit divá­ka extrém­ně „nabu­še­nou“ akcí.

https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super35/matrix_reloaded00.jpg Nyní, nedlou­ho po pre­mi­é­ře, mohu s čis­tým svě­do­mím potvr­dit, že to, co bylo pro­du­cen­tem Silverem tak nad­ne­se­ně pro­ro­ko­vá­no, bylo konec­kon­ců i napl­ně­no. Vzhledem k tomu, že všech­ny pod­stat­né fak­ta byly vyřče­ny v původ­ním fil­mu, Matrix Reloaded spí­še roz­ví­jí nača­té myš­len­ky a cel­ko­vou záplet­ku posou­vá dále jen nepa­tr­ně. Z logic­ké­ho hle­dis­ka tedy nic neče­ka­né­ho, a pro­to vás nabá­dám, že pokud si bude­te chtít dru­hý díl oprav­du vychut­nat, postu­puj­te dle násle­du­jí­cích instruk­cí. V prvé řadě si pře­čtě­te pár čes­kých recen­zí v pres­tiž­ních maga­zí­nech, kte­ré vás ujis­tí v názo­ru, že nový Matrix není tako­vá „šle­ha“, jak by se dalo před­po­klá­dat, před vstu­pem do kina pak vyřaď­te z pro­vo­zu část moz­ku kla­dou­cí „nesmy­sl­né“ otáz­ky a zejmé­na, na což si dej­te sku­teč­ně majz­la, nepod­ceň­te pří­běh jako já. Splníte-li veš­ke­ré tyto pod­mín­ky, potom vám zaru­ču­ji, že bude­te nad­mí­ru spo­ko­je­ni a že nebu­de­te moci dospat pre­mi­é­ry tře­tí­ho dílu.

https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super35/matrix_reloaded01.jpg Je bez debat, že jest­li se sta­ne Matrix Reloaded něčím oprav­du výji­meč­ným, budou to prá­vě vizu­ál­ní efek­ty a pre­ciz­ně ztvár­ně­né sou­bo­je. Zatímco jed­nič­ka bazí­ro­va­la neje­nom na tom­to komerč­ním koře­ní, dvoj­ka, vědo­ma si vyso­ko nasta­ve­né lať­ky, při­ná­ší pře­de­vším neu­tu­cha­jí­cí akci, kte­rá je však nato­lik úchvat­ná, že lze jen stě­ží uvě­řit tomu, že je dílem lid­ské tvo­ři­vos­ti. Jako blesk z čis­té­ho nebe vás zasáh­ne hned úvod­ní scé­na, v níž Trinity efekt­ním způ­so­bem zde­mo­lu­je svou motor­ku, a stej­ně tak bude­te nevě­říc­ně krou­tit hla­vou při sou­bo­ji Nea s desít­ka­mi agen­tů Smithů. Většina stře­tů, ač nedá­vá v rám­ci děje či logi­ky hlub­ší­ho smys­lu (viz. Serafův způ­sob ově­řo­vá­ní iden­ti­ty), je oprav­du „cool“ a neji­nak je tomu i v pří­pa­dě dva­ce­ti­mi­nu­to­vé auto­mo­bi­lo­vé honič­ky, kvů­li níž si necha­li fil­ma­ři posta­vit tří­ki­lo­me­t­ro­vý úsek dál­ni­ce.

https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super35/matrix_reloaded02.jpg Souboje jsou, jak už jsem něko­li­krát zmí­nil, roz­hod­ně ne skvě­lé, nýbrž dechbe­rou­cí a v leckterých pří­pa­dech si bude­te klást otáz­ku, zda­li jsou jejich akté­ři nor­mál­ní lidé a niko­liv gumo­vé panen­ky. Hongkongský cho­re­o­graf bojo­vých umě­ní Yuen Wo Ping si bez dis­ku­sí zaslou­ží slo­va mého uzná­ní. Keanu Reeves, přes­to­že půso­bí v mlu­ve­ných scé­nách poně­kud nejis­tě, jako bojov­ník je napros­to pře­svěd­či­vý, a potkat jej v noci na uli­ci... zřej­mě bych volil úprk. Způsob bojo­vá­ní je zejmé­na v dru­hé půli vel­mi ori­gi­nál­ní a dél­ka jed­not­li­vých sou­bo­jů by v cel­ko­vém souč­tu vysta­či­la na samo­stat­ný film. A i když se mís­ty člo­věk neu­brá­ní poci­tu ste­re­o­typ­nos­ti (to když Neo potká už poně­ko­li­ká­té agen­ta Smithe), brat­ři Wachowští vždy doká­ží násle­du­jí­cí akci ozvlášt­nit něčím novým, a trouf­nu si říci, že dosud nevi­dě­ným (viz. čel­ní náraz dvou kami­o­nů a násled­ná explo­ze). V důsled­ku toho se boju­je doslo­va všu­de – ve vzdu­chu i na zemi, v autech, na kapo­tách nákla­ďá­ků i na stře­chách pří­vě­sů, na scho­dech a konec­kon­ců i na dvor­cích. K tomu si dále při­počtě­te spous­tu zpo­ma­le­ných zábě­rů, něko­lik efekt­ních explo­zí a vzdu­chem pole­tu­jí­cí kame­ru, a vyjde vám po všech strán­kách doko­na­lá akce, kte­rou pros­tě musí­te vidět, i kdy­by pří­bě­ho­vá náplň stá­la za sta­rou belu.https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/menu/pravitko.gif

Více na Kritiky.cz
Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová) Oficiální klip k filmu....
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with David Zellner ...
Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému tak...
Blíží se 40. ročník přehlídky světového dokumentu Už jen dny nás dělí od zahájení letošního, v mnoha ohledech výjimečného, ročníku mezin...
Kinsey Životopisný film, jehož hlavní postavou je profesor Alfred Kinsey, který se v první polovině ...

https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/menu/pravitko.gif

https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super35/matrix_reloaded03.jpg https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super35/matrix_reloaded04.jpg

https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/menu/pravitko.gifZápletka, i když by se dala shr­nout do jedi­né věty (Neo musí vyhle­dat Serafa, ten ho dove­de k Vědmě a ta jej nasmě­ru­je za Merovingianem, jenž věz­ní Klíčníka - posta­vu, na jejíž bed­rech spo­čí­vá osud Siónu), vyža­du­je neu­stá­le zvý­še­nou pozor­nost. Zejména v závě­ru je divák zava­len celou řadou pře­kva­pi­vých rozuz­le­ní a jedi­ný oka­mžik nezájmu vysta­čí k tomu, abys­te se v pří­bě­hu úpl­ně ztra­ti­li (ne nadar­mo vět­ši­na kri­ti­ků dopo­ru­ču­je strá­vit film nadva­krát). I pro­to je dosti dis­ku­ta­bil­ní, zda­li je záplet­ka oprav­du tak sla­bým člán­kem, jak se tvr­dí. Jsem si však jist, že se odpo­vě­di na tuto otáz­ku dočká­me již kon­cem lis­to­pa­du - do té doby pova­žu­ji jaké­ko­liv hod­no­ce­ní za zby­teč­né a uspě­cha­né.https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/menu/pravitko.gif

Více na Kritiky.cz
Skyfall [90%] Jeho jméno je Bond, James Bond. Jeho zálibami jsou ženy, Martini a rychlá auta. Britskou špičk...
Hlasy v lese NĚMECKO, režie: Marie Elisa Scheidt 23. 8. v 18.15 hodin na ČT2 V létě roku 1968 obývalo více než 16 tisíc vojáků z východního Německa saské lesy a bar...
Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. P...
Throne of Joy | Quest #ForTheThrone - Dusk ...
dr. Philip Striano: Cvičení pro zdravá záda - anatomie Kdo z vás by mohl upřímně prohlásit, že ho nikdy nebolela záda? Myslím, že takových lidí...

>https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super35/matrix_reloaded05.jpg https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super35/matrix_reloaded06.jpg

https://web.archive.org/web/20070611063259im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/menu/pravitko.gifNezaujat ostat­ní­mi člán­ky, musím se při­znat, že mě Matrix Reloaded pří­jem­ně pře­kva­pil (což ovšem může být záslu­hou před­čas­né­ho odsou­ze­ní sním­ku). Samozřejmě, pár výtek by se našlo (jako napří­klad občas­ně krko­lom­né posou­vá­ní pří­bě­hu kupře­du), a být na mís­tě reži­sé­rů (ješ­tě že nejsem:), pár věcí bych urči­tě pozmě­nil, ale když toto dílo zhod­no­tí­me jako celek a při­hléd­ne­me ke sku­teč­nos­ti, že se jed­ná o pokra­čo­vá­ní, kte­ré zpra­vi­dla nedo­sa­hu­je kva­lit své­ho před­chůd­ce (nota­be­ne tak „doko­na­lé­ho“), pak nám nezbý­vá nic jiné­ho něž při­jmout film s ote­vře­nou náru­čí. Pakliže tak uči­ní­te, ocit­ne­me se na stej­né palubě:).

Matrix Reloaded - Wake up Neo... again.
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Související příspěvky: