Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz

Jednotka

Někdo tvr­dí, že to byla paro­die, někdo říká, že v žád­ném pří­pa­dě nešlo o paro­dii, ale kome­dii a někdo hlá­sá, že Soumrak mrtvých byl kla­sic­ký zom­bie film oko­ře­ně­ný čer­ným humo­rem. Je v pod­sta­tě jed­no, do kte­ré­ho žán­ru nako­nec pat­ří, hlav­ně, že je zábav­ný a to dost své­ráz­ným způ­so­bem.A stej­ný tým, kte­rý pra­co­val na Soumraku mrtvých v roce 2004 se o tři roky poz­dě­ji vrhl zno­vu do prá­ce a my tak máme šan­ci zajít do kina na Hot Fuzz nebo-li Jednotku pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní. Zatímco v před­cho­zím fil­mu někdo pořád­ně tahal za fusek­li živé nemrt­vé, ten­to­krát dosta­ne co pro­to akč­ní žánr.

Opět může­me dis­ku­to­vat jest­li je Hot Fuzz akč­ní kome­die nebo pří­mo paro­die, ale jed­no si ujas­ně­me hned, pokud jde o dru­hý zmi­ňo­va­ný žánr, tak urči­tě ne ve sty­lu Žhavých výstře­lů nebo Bláznivých střel. Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní vtip­ná je, „hláš­ku­je“ se tu v kaž­dé minu­tě, ale „hlo­dy“ typu: „Můžu tě pozvat na skle­nič­ku?“ „Ne, díky já sklo nerad.“ tu neu­sly­ší­te. Hlavním zdro­jem humo­ru jsou dost bizard­ní cha­rak­te­ry, slov­ní humor (extra­tvrďác­ké poznám­ky tu pro­ná­še­jí lidé, kte­ré bys­te si s Willem Smithem nebo Brucem Willisem těž­ko spletli) a také to, že je Hot Fuzz dost úchyl­ný.

Jak úchyl­ný? V prv­ní řadě je Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní dost bru­tál­ní. Useknuté hla­vy, zahrad­nic­ké nůž­ky v krku nebo půl těla roz­mač­ka­né­ho pada­jí­cí čás­tí věže tu jsou doce­la běž­né. Někdy to ani není moc čer­no­hu­mor­né, ale spíš jen bru­tál­ní. Nechápejte mě špat­ně, nebe­ru tu jako zápor, ale spíš mě to pře­kva­pi­lo, pro­to­že tako­vé­ho nási­lí se bojí i kdeja­ký ame­ric­ký akč­ní bloc­kbus­ter.

Mnohem ulít­lej­ší jsou ovšem posta­vy, kte­ré ve fil­mu vystu­pu­jí. Hlavním hrdi­nou je ser­žant Nicholas Angel (Simon Pegg), kte­rý pra­cu­je v Londýně jako poli­cis­ta a svou prá­ci oprav­du milu­je, má našpr­ta­né pří­ruč­ky, zákon je pro něj nade vše, je skvě­lý v prá­ci se zbra­ně­mi i boji bez nich. Ideální poli­cis­ta. Až moc, ale­spoň pro jeho nad­ří­ze­né, kte­ří nemo­hou pře­nést přes srd­ce, že jeho Nicholas v cen­t­ru vše­ho dění a roz­hod­nou se ho poslat do malé klid­né ves­ni­ce Sandfordu. Tam je zdán­li­vě nej­vět­ším pro­blé­mem umě­lec vystu­pu­jí­cí jako „živá socha“. Jenže jen na prv­ní pohled. V měs­teč­ku zalid­ně­ném buran­ský­mi oby­va­te­li není něco v pořád­ku a vytr­va­lý poli­cis­ta hod­lá zjis­tit, co tu nehra­je. Jedinou pomo­cí je mu fil­my posed­lý syn zdej­ší­ho veli­te­le poli­cie Danny (Nick Frost), kte­rý tou­ží po pořád­né akci.

Více na Kritiky.cz
Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan   Herec a také režisér Peter Mullan, který je veřejnosti známý rolí dealera Swa...
Hudbu složil, slova napsal – Recenze On je vyhaslá popová hvězda osmdesátých let a musí nutně napsat hit. Ona mu zalévá květiny...
Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes Again) – Recenze – 40% Nejnemožnější britský tajný agent Johnny English (opět Rowan Atkinson), toho času na agentsk...
STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač PŮVODNÍ ČESKÁ FANTASY Z FASCINUJÍCÍHO TEMNÉHO SVĚTA, KDE SE NA PRAVDU A NADĚJI TÉMĚŘ ZA...
Lady Gaga a Simpsonovi Po novém americkém prezidentovi, kterým jsem stal Donald Trump, Simpsonovi předpověděli i da...

Dočká se jí a nejen on, ale i pub­li­kum. Na honič­kách, pře­střel­kách a rvač­kách si dal reži­sér Edgar Wright zále­žet a Hot Fuzz si neza­dá s áčko­vý­mi akč­ňár­na­mi. Ale ani v tom­to ohle­du nejde o stan­dard­ní podí­va­nou. Hlavně pro­to, že duo ústřed­ních cha­rak­te­rů nesto­jí pro­ti kla­sic­kým zápo­rá­kům jako je dro­go­vý král nebo fana­tic­ký mani­ak, ale pro­ti sku­pi­ně ves­ni­ča­nů. A ti, i když se to zpo­čát­ku zdá, nespo­lé­ha­jí jen na vidle a srpy, ale bez pro­blé­mů řeší pro­blémy bro­kov­ni­cí nebo kulo­me­tem. A v jakém jiném fil­mu nara­zí­te na sta­řen­ku, kte­rá jede na kole bez drže­ní, v kaž­dé ruce drží pis­to­li a stří­lí hla­va nehla­va.

Rozjezd je ale doce­la poma­lý, po počá­teč­ním před­sta­ve­ní Nicholase se dosta­ne­te do Sandfordu a Hot Fuzz rych­le ube­re na tem­pu a spí­še se sou­střed­ní na humor. Hlavně na ten, kte­rý pra­me­ní z toho, že se vel­ko­měst­ský pol­da dostá­vá mezi kole­gy, pro něž je nej­vět­ším vzru­še­ním to, že utek­la labuť.

Je to upřím­ně troš­ku zdlou­ha­vé, ale díky tomu, že vtíp­ky zby­teč­ně nepře­há­ní a nejsou trap­né, se prav­dě­po­dob­ně nudit nebu­de­te. Postupem času se ale na scé­ně obje­ví mas­ko­va­ný vrah a začí­ná při­tu­ho­vat. Výbuchy, honič­ky, pře­střel­ky, přes­ně na to se může­te těšit. Ale ani u nich nebu­de všech­no brá­no smr­tel­ně váž­ně, účel­ně pře­hna­né tvrďác­ké výra­zy a uta­ho­vá­ní si z drs­ných hlá­šek, kte­ré akč­ní hrdi­no­vé pro­ná­še­jí vás roze­smě­jí i ve chví­lích, kdy na plát­ně sviští kul­ky.

Více na Kritiky.cz
Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otc...
CON AIR Náš klaďák sympaťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bručet na osm let nepodmíněně, když s...
UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE od spisovatele Irvina Welshe aneb „BEGBIE je zpět!“ Jim Francis, dříve nazývaný jako Francise Begbie známý jako skotský kriminálník, nyní vede...
Dítě ohně Dokonalý manžel, dokonalé nevlastní dítě, dokonalý dům. A přesto to nemusí dávat dohromad...
Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND míří do Rudolfina. Hosty koncertu bude světové vokální trio z Londýna The Puppini Sisters Jedním z vrcholů koncertního turné zpěváka Vojtěcha Dyka a kapely B-SIDE BAND s bandleaderem ...

Ale musím při­znat, že jsem přes­to čekal, že Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní bude zábav­něj­ší. Nemyslím tím to, že by neu­stá­le měl někdo padat na „hubu“ nebo dostá­vat rány do roz­kro­ku, ale pár gagů a nará­žek navíc by neuško­di­lo. Ale Hot Fuzz je nato­lik bizard­ní, že i tak si sta­tus kul­tov­ní­ho fil­mu zaslou­ží. Něco tak praš­tě­né­ho se odvá­ží nato­čit jen málo­kdo. Naštěstí Edgar Wright tu odva­hu měl.

Recenze sepsá­na: 10. červ­na 2007

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: