Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální „District 9“.

Elys

Neill Blomkamp uhra­nul svět svým fil­mem District 9, a tak kaž­dý oče­ká­val, jaký bude asi jeho dal­ší film. No, to čeká­ní bylo tro­chu roz­po­ru­pl­né, pro­to­že se změ­ni­ly pod­mín­ky. Neill měl za sebou již pořád­ný holly­wo­od­ský kapi­tál, což zna­me­na­lo i to, že si mohl dovo­lit cel­kem náklad­né her­ce, jako jsou Matt Damon nebo Jodie Foster. Pravda, neza­po­mněl ani na Sharlta Copleyho, což je roz­hod­ně dob­ře, pro­to­že on dělá dost vel­ký roz­díl mezi ame­ric­kým, hlu­chým main­stre­a­mem a smys­lu­pl­ným kri­tic­kým sním­kem.

Agent Bourne šel dohola.

Kdybych uzná­val roz­dě­lo­vá­ní svě­ta na pra­vi­co­vý a levi­co­vý, roz­hod­ně bych mlu­vil o tom, že Neill je levi­co­vých auto­rem, pro­to­že pře­ce jen dává dost jas­ně důraz na pro­blémy spod­ních vrs­tev, a to jak ve sním­ku District 9, tak i v pří­pa­dě sním­ku „Elysium“. Ta spod­ní vrst­va v District 9byli mimo­zemš­ťa­né, v pří­pa­dě sci-fi „Elysium“ je to pla­ne­ta Země, kde žijí lidé na jed­nom obrov­ském slu­mu. Tak to je zaří­ze­no, pro­to­že je jed­no­duš­ší pro ty ostat­ní žít v ilu­zi než ve špí­ně rea­li­ty.

Pořádně na sobě zapracoval.

Elysium je vesmír­ná sta­ni­ce, kde žijí lidé v bla­hoby­tu, v luxu­su v krás­ném svě­tě, kde vás netrá­pí žád­né nemo­ci, a dělá­te si, co chce­te. Je to vlas­tě Ráj nad Zemí. Země je plná chudých lidí, kte­ří živo­ří v cel­kem špat­ných pod­mín­kách, sna­ží se pra­co­vat a jsou rádi za jaké­ko­li mís­to a sní si o tom, že se jed­nou do Elysia dosta­nou. Stejně je na tom i Max (Damon). Chce do Elysia, je to jeho sen. Není ale z těch, kte­ří jen sní. Nakonec to jsou však okol­nos­ti, kte­ré chtě­jí tomu, že pro něj není tou­hou se dostat na sta­ni­ci, ale je to jeho život­ní potře­ba. Pokud se mu to nepo­da­ří, už ho nic neče­ká.

Ta role jí sedla.

Jodie Foster ztvár­ni­la skvě­lou zápor­nou roli, sedí jí doko­na­le a neva­dí, že už je na ní cel­kem vidět její věk. Je v ní pořád něco sil­né­ho. Ale pro­ti Sharltovi je její posta­va ješ­tě cel­kem v poho­dě. Tohle je jed­na z nejhnus­něj­ších postav, jakou jsem v posled­ní době viděl. A sto­jí za to. Sharlto ji zahrál napros­to doko­na­le a jsem si jis­tý, že se vám tenhle chlap bude doslo­va hnu­sit. Přeji mu dal­ší pořád­né pří­le­ži­tos­ti, pro­to­že on si je zaslou­ží. Hrát totiž roz­hod­ně umí a je dob­ře, že ho Neill obje­vil pro zby­tek svě­ta, ne jen pro Jihoafrickou repub­li­ku.

Sharlto Copley v další skvělé roli.

„Elysium“ není doko­na­lý film, ale jako sci-fi roz­hod­ně fun­gu­je. Vizuálně je per­fekt­ní a Neill opět uka­zu­je svou lás­ku k robo­tům a exos­ke­le­tům, kte­ré jsou ovlá­dá­ny člo­vě­kem. Bohužel pří­bě­ho­vě sní­mek už tak osl­ni­vý není a závěr jed­no­znač­ně doka­zu­je, jak moc kles­nul Neillův smy­sl pro dobrou poin­tu. To oprav­du věří v tako­vý bez­hla­vý hap­py end? Trochu smut­né, ale jinak je film dob­ře pro­myš­le­ný a baví. Přesto je až moc jed­no­stran­ně zamě­ře­ný a se vším, co nám Neill chce říct, se pros­tě nedá sou­hla­sit. Jako kdy­by měl na jed­nom oku růžo­vý mono­kl.

Hodnocení: 70 %

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální „District 9“.
Hodnocení: 4 - ‎4 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK6. února 2014 ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK Skoro před půl rokem šel tento snímek do kin. K premiéře na digitálních nosičích neuškodí napsat recenzi posledního snímku Neilla Blomkampa. Po filmu District 9 v Jihoafrické republice […]
  • Chappie [50%]13. března 2015 Chappie [50%] Už dlouho se mi nestalo, aby ve mě film zanechal tak rozporuplné emoce. Nový talent Neil Blomkamp, který byl před lety spojován s adaptací herní série Halo aniž by se předvedl jakýmkoliv […]
  • Chapie11. března 2015 Chappie - Obsah/O filmu OBSAH              Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se […]
  • Chapie11. března 2015 Chappie - O tvůrcích SHARLTO COPLEY (Chappie) se zatím naposledy objevil ve filmu Maleficent: Královna temné magie po boku Angeliny Jolie. Na filmových plátnech debutoval rolí Wikuse v na Oscara nominovaném […]
  • conyngel5. května 2003 KONTAKT Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou žádní pořádní ufouni. Vlastně mají pravdu; je to film o prvním setkání lidí se známkami […]
  • Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob.25. října 2018 Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob. Kde by byl psychologický a kriminální thriller a vlastně i horor bez postavy, kterou je Dr. Hannibal Lecter? A kde by byl Hannibal Lecter bez svého úžasného představitele Anthony Hopkinse? […]
  • Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy21. prosince 2018 Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy Matt Damon se znovu vrátil k postave Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své přítelkyně. A samozřejmě se znovu snaží vzpomenout na to, kdo vlastně byl, a proč si nepamatuje, co […]
  • Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii28. prosince 2018 Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii Agent bez minulosti (2002) a Bournův mýtus (2004) ukázali, že ve vodách špionáže se neumí čvachtat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jednou z těch nejlepších byl i Jason […]
  • Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.10. února 2019 Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 2. Robot musí uposlechnout příkazu člověka, kromě těch případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě těch případů, kdy […]
  • Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu12. prosince 2018 Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu Talentovaný pan Ripley a běžkyně Lola v jednom filmu? Jde to dohromady? Co myslíte? Matt Damon a Franka Potente ale bojují o holé životy a musím uznat, že pro diváky je to zábava jako […]